Hotărârea nr. 177/2021

HOTǍRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂTII PREVEDERILOR HCL NR. 57/2021 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 411/2019 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS S.A. ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

^STANr^j românia


® ® JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


1 HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. nr. 57/2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 03,06.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr.^^^/c#!.05.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, re^ectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul de specialitate nr. 5^.^/../ ^<«.•05.2021;         I

Ținând cont de prevederile art. 22 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Capitolului 17 "Clauze Speciale Privind Menținerea Echilibrului Contractual" Idin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS.S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport'.local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.(,2) lit.d), alin. (7) lit. n) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările.ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încetarea .-aplicabilității H.C.L. nr. 57/2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 411/2019 privind, .delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța,.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției gestionare servicii publice, Direcției patrimoniu și cadastru, (Direcției financiare, Compartimentului juridic contencios, societății CT BUS S.A. în vederea aducerii Ja îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre aifost votată de consilierii locali astfel: A pentru, împotrivă, 9 abțineri. :               .....

La data adoptării sunt în funcție ^^consilieri din 27 membri.