Hotărârea nr. 176/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SOLICITAREA CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA ÎN VEDEREA EFECTUĂRII DEMERSURILOR NECESARE TRECERII UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

I । i ;        HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul Județean Constanța în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii unor imobile din domeniul public al județului Constanța îh domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 03.06.2021;

Având în vedere (referatul -dezaprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.94584/21.05.2021;r.aVjz:ul Comisiei de specialitate nr.l - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului‘Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr94660/21.05.2021;

Luând în considerare adresa' Instituției Prefectul ui-Județul Constanța nr.6764/16.03.2021 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.57632/25.03.2021, adresa ^Compartimentului juridic contencios nr.84058/07.05.2021 și prevederile: . H.C.L. nr.61/26.02.2021 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile-teren din^domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;dU .

în conformitate cu (prevederile art.108 lit.d), art.129 alin.(2) lit.c), art. 136 alin. (1), art.294 alin.(2), alin.(Î4)-alin.(7) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019' privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                   j i

t .

HQTAIJAȘTE: „ î                             hi.

Art.l-Se solicita Consiliului Județean7Cpnstanța efectuarea demersurilor necesare trecerii unor imobile din cjomeniul p.ub,lic?1 a (Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța, imobile descrise.îrranexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre. I          •.    1 su'

Art.2-Se declară bunurile prevăzuteja'art.l ca fiind bunuri de uz sau interes public local.                                    * L J^’1 :

Art.3-După preluare, imobilele des'crișe în la art. 1 se vor utiliza în vederea construirii unui spital al municipiului Constanța.

Art.4-în cazul în cale prin hotărâre-âcCohsiliului Județean Constanța se adoptă trecerea, predarea-primirea imobilelor 'prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol, încheiat între reprezentanții Consiliului Județean Constanța și ai municipiului Constanța, prin compartimentele de ,reșort(clin aparatul de specialitate al primarului

Î              ' r                             un

municipiului Constanța, mi termen de‘ȘOJdejile. de la data intrării in vigoare a actului administrativ de trecere.

Art.5 - La data adoptării prezentului-proiect de hotărâre, H.C.L. nr.61/26.02.2021 își încetează aplicabilitatea.

Art.6 - Compartimentul relații consiliul'local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului juridic i contencios, Direcției financiare și SPIT-VBL Constanța în vederea aducerii la îndeplihire și spre științăylnstituției prefectului - județul Constanța.


Prezenta hotărâre a fost votată de?c6nsilierii locali astfel:            pentru,

îm potrivă,         a bțineri.               ,

La data adoptării su^nt în funcție .o^P-consil

1                     .'î; C Ch

i

i                   -

l                                                        ' '

!                                                     - -i'

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ■                                         -     “ f *1          \ 1    /' *

ADRIANA-TEODORA CÂMPEANU

0 Ici                           ''

।                                                                                                           ■

1                                ’L-*

i                                                                                       -

1                                t r.

i

l                                     : ; > ; L

1                                                                                       ■ ■

1                                                                        ■ '

ieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, feEQRGI^J^^SPODARU


■ .r


CONSTANTA

NR. ,


12021


g0NStANt>Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. #6/ .

Nr. crt.

Denumirea . bunului

ț

nr.

Carte funciară

Suprafața (mp)

Adresă

1

teren

241285

5.186 mp

Bdui 1 Decembrie 1918, nr. 4C, lot.l

2

teren

241286

1,180 mp

Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 4C, lot.2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, TSWCONT SEMNEAZĂ SEC A ENERAL, OSPODARU