Hotărârea nr. 175/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 102635/26.05.2021;

  • - raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, înregistrat sub nr. 102706/26.05.2021;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

  • - art.3 lit. b) și art.4 alin. (4) Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.29 alin. (4) alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

. Art.l. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație ai societății Termoficare Constanța S.R.L..

Art.2. Selecția va fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care urmează a fi contractat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri și societății Termoficare Constanța S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: rA pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

Georgiana GOSPOC^ARU