Hotărârea nr. 174/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SESIZĂRII INSTANȚEI ÎN VEDEREA ANULĂRII PARȚIALE A HCL NR. 183/2020 PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE OPERATORILOR ECONOMICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sesizării instanței în vederea anulării parțiale a HCL nr. 183/2020 privind acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de Sars-Cov-2 și a actelor administrative subsecvente

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.104640/27.05.2021; raportul de specialiate al Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății înregistrat sub nr.104691/27.05.2021; avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului ;

în conformitate cu prevederile:

  • - prevederile art. VI din OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr, 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

  • - prevederile art.6 din HCL nr. 183/2020 privind acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de Sars-Cov-2

în temeiul prevederilor art.129 alin.(l) și art.196 alin.(l) lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă sesizarea instanței în vederea anulării parțiale a HCL nr. 183/2020 privind acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de Sars-Cov-2 și a actelor administrative subsecvente, respectiv a art. 6 din HCL nr. 183/2020.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, prin intermediul aparatului de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Art. 3 -Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite și Taxe, Direcția Autorizare și Sprijin Operatori Economici, Compartimentul Juridic Contencios și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

// pentru,     •— împotrivă,  abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONSTANȚA, Nr.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSPOJ2ARU