Hotărârea nr. 173/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII ACHIZIȚIONĂRII SAU CONSTRUIRII UNUI SPAȚIU NECESAR DESFĂȘURĂRIIACTIVITĂȚII DEPARTAMENTELOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității achiziționării sau construirii unui spațiu necesar desfășurării activității departamentelor din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 101614/26.05.2021;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul nr. 101888/26.05.2021 al Direcției tehnic administrativ - Serviciul administrativ tehnico-economic;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

I i

Art. 1 - Se aprobă oportunitatea achiziționării sau construirii unui spațiu necesar desfășurării activității departamentelor din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic Administrativ și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

// pentru,         împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din ,27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ADRIANA-TEODORA CÂMPEANUCONTRASEMNEAZĂ