Hotărârea nr. 172/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INIȚIERII PROGRAMULUI CONSTANȚA COFFE BREAK”, PRIVIND INSTITUIREA UNEI ZONE DE PROMENADĂ PE BD. TOMIS, TRONSONUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA BD.TOMIS/BD.MAMAIA (ZONA CAPITOL) ȘI INTERSECȚIA BD. TOMIS /STR. TRAIAN(ZONA LUPOAICĂ), PRIN RESTRICȚIONAREA TRAFICULUI RUTIER

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea inițierii programului „Constanța Coffee Break", prin instituirea unei zone de promenadă pe bd. Tomis, tronsonul cuprins între intersecția bd.Tomis/bd.Mamaia (zona Capitol) și intersecția bd.Tomis/str.Traian (zona Lupoaica), prin restricționa rea traficului rutier

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al Grupului Consilierilor Locali PNL înregistrat sub

 • - raportul de specialitate al Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, înregistrat sub nr.

 • - avizul Comisiei de specfalitate nr.2 pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 49 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 137/1995 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din muncipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Contractului nr.46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din muncipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit.m) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă inițierea programului „Constanța Coffee Break", în două etape:

 • - etapa I - prin instituirea unei zone de promenadă pe bd.Tomis, tronsonul cuprins între intersecția bd.Tomis/bd. Ferdinand (zona Miga) și intersecția bd.Tomis/str.Traian (zona zLupoaica), prin restricționarea traficului rutier în perioada cuprinsă între 01 mai și 15 septembrie, în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 09.00-23.00;         /

 • - etapa II - în funcție de impactul generat de prima etapă se va extinde restricționa rea traficului și pe tronsonul cuprins între intersecția bd.Tomis/bd. Mamaia (zona Capitol) și intersecția bd.Tomis/bd.Ferdinand (zona Miga), în perioada cuprinsă între 01 mai și 15 septembrie, în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 09.00-23.00.

Art. 2 - Prevederile art.l se vor pune în aplicare doar cu avizul poliției rutiere.

Art. 3 - Etapa a Il-a a programului „Constanța Coffee Break" va fi implementată prin dispoziție de primar.

Art. 4 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale, Direcției Gestionare Servicii Publice, Direcției Autorizare și Sprijin Operatori Economici, Direcției Generale Poliția Locală, S.C. Confort Urban S.R.L., Poliția Municipiului Constanța - Biroul Rutier - Serviciul Rutier și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 9^ de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,


CONSTANȚA

Nr.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSPO RU