Hotărârea nr. 171/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR.411/2019 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS SA ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

cOHSTAN^ ROMÂNIA

1 ® X JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;                                         j

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar VERGIL CHIȚAC, înregistrat sub nr, 89232/14.05.2021;

 • - raportul de specialitate al Direcției gestionare servicii‘publice, înregistrat sub nr. 89869/14.05.2021                         

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului i public și privat al municipiului Constanța,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

 • a vizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,                                             j

în conformitate cu prevederile:                          l

 • - Regulamentului C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

 • - Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 • - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică;

 • - Art. 47 si art. 59 din Legea 24/2000, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. n) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, j

HOTĂRĂȘTE

Art.I Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr.411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

_Art.II Se aproba actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța nr. 211817/01.11.2019, anexă la prezenta hotărâre.,

Art.III Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 411/2019 i privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către! societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, cu modificările si completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.IV Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției gestionare servicii ; publice, Direcției financiare, Direcției patrimoniu si cadastru, CT BUS S.A. și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.                                  1

Prezenta, hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru. — împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Zz de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Adriana-Teodora CÂMPEANU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,  Georgiana GOSPJ20ARUCONSTANȚA Nr.

Act adițional nr. 8/ la


ANEXA

HCLMNR. /±


CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Nr. 211817/01.11.2019

Prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța a fost încheiat la data de, între:

 • (1) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoana juridică de drept public, legal reprezentata prin primar, domnul Vergii Chițac, cu sediul în municipiul Constanța, bd.Tomis nr.51, cod de înregistrare fiscala nr.4785631,având contul nr. RO17TREZ24A840302403000X, deschis la Trezoreria Constanța, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Delegatarul;

Și

 • (2) Operatorul de transport CT BUS S.A., cu sediul în Constanta,str. Industrială nr.8, înregistrat la Registrul comerțului cu nr. J13/60/1991, codul unic de înregistrare 1883902 având contul nr. RO23BTRL01401202694292XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat legal prin Director General Nicolae Bogdan Niță, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv „Părțile".

PREAMBUL:

 • • La data de 1.11.2019, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în Municipiul Constanța intre Delegatar si Operator ("Contractul")

 • • Contractul a fost încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, și anume:

 • - Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

 • - Legislația națională cu privire la transportul public local de persoane prin curse regulate, indicată în Anexa 1 la Contract.

 • • Contractul a fost atribuit direct, potrivit prevederilor Art 5 alin.(2) par 2 subparagrafele 1 si 3 din Regulamentul C.E. 1370/2007, ale art. 28 alin. (22) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere calitatea Operatorului de operator intern, conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta de atribuire nr.411 din 14.10.2019;

 • • Contractul a fost atribuit direct ca măsură de urgență, în temeiul Art. 5 par 5 din Regulamentul C.E. 1370/2007, coroborat cu art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007;

Ulterior încheierii Contractului, Programul de Transport prevăzut în Anexa 2 la Contract a suferit modificări prin Actele adiționale nr. 1/232922/02.12.2019, 2/25244/ 07.02.2020, 3/100231/ 01.07.2020, 4/117544/ 03.08.2020, 5/136107/07.09.2020, 6/187765/09.12.2020, 7/200762/31.12.2020.

 • • Ținând cont de Referatul nr. 89232/14.05.2021, aprobat de domnul primar Vergii CHIȚAC

Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, Părțile convin să încheie prezentul act adițional după cum urmează:

Art. 1. Capitolul 9 din Contract se modifică după cum urmează:

 • (1) în cuprinsul art. 9.1 din Contract, unde prevederile referitoare la costul unitar se modifică după cum urmează:

„Costul unitar pentru anul 2021 se modifică astfel:

Costul unitar per km pentru perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021 va fi de 9,51 lei/km, iar începând cu data de 1 iunie 2021 pana la data de 31 octombrie 2021 va fi de 9,13 lei/km."

Celelealte prevederi raman neschimbate.

 • (2) Articolul 9.18 din Contract, se modifică după cum urmează:

„Valoarea totală a prezentului Contract este de 230.499.996,78 Lei, fără TVA."

Art. 2. Anexele 10 - Calculul costului unitar pe km si Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA) la Contract se înlocuiesc cu Anexele 1- 2 la prezentul Act Adițional.

Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, ____________________________, în 2

(două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Delegatar și 1 (un) exemplar pentru Operator.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
ANEXE LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

Nr. 211817/01.11.2019

modificate prin

Actul Adițional nr. 8/

Cuprins

Anexa 1 la Actul adițional 7 - Calculul costului unitar pe km

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Anexa 2 la Actul adițional 7 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA).. 4 (Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

Anexa 1 la Actul adițional 8 -Calculul costului unitar pe km

(Anexa 10 ~ Calculul costului unitar pe km)

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Costul unitar pe kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute in Anexa 9. Atunci când se calculează costul/km, trebuie sa fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.

Calculul costului/km pentru prestarea serviciilor de transport public local de călători cu autobuze, prin curse regulate, în perioada contractuala:

1/11-

31/12/2019

1/01-

30/06/2020

1/07-31/07/2020

1/08-31/12/2020

1/01-

31/05/2021

1/06-31/10/2021

Costul total eligibil (lei)

16.929.048,49

51.542.420,59

9.659.675,01

50.961.530,19

46.508.386,34

48.896.744,04

Nr. Total Km parcurși (km)

1.661.339,40

4.904.131,36

965.002,50

5.358.730,83

4.890.471,75

5.355.612,71

Cost/ Km (lei/km)

10,19

10,51

10,01

9,51

9,51

9,13

Operatorul poate solicita modificarea Costului/ km în cursul perioadei contractuale, în oricare dintre cazurile în care unul sau mai multe dintre nivelurile de preț folosite la calculul costului/km negociat/indexat depășesc anumite praguri sau dacă condițiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitata a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului in 15 zile de la data primirii acesteia si nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea contractanta poate solicita scăderea Costului/ km. in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului/km negociat scad sub anumite praguri ca urmare a modificării condițiilor pieței sau daca punerea in funcțiune a unor investitii duce la scăderea semnificativa a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanta si reparațiile, reduceri de personal,etc).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante in 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare in 10 zile de la data primirii acesteia si Operatorul nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Modificarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract. în baza Raportului întocmit de Autoritatea Contractantă care sa certifice noul nivel al costului/km.

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 10.2.

Anexa 2 la Actul Adițional 7 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

(Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

„, Concept r

:            \              ' ’g,-- T. Perioada contract' /   ‘                           : ", r

Anul

2019

■ -                          2020.                 r ■ -

2021            •

1

’ -TOTAL

-1/bi-W 30/06/2020

<1/07- . \ 31/07/2020

1/08- '"< • 31/12/2020'

1/01-;

i 31/05/2021 /

1/06- < ' 31/10/2021

(Km)Nr total de Km efectuați

Autobuz

1.661.339,40

11.227.864,69

4.904.131,36

965.002,50

5.358.730,83

4.890.471,75

5.355.612,71

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz

10,19

10,00

10,51

10,01

9,51

9,51

9,13

(I) Ch (Cost total) ((km) x (c unitar))

Autobuz

16.929.048,49

112.163.625,80

51.542.420,59

9.659.675,01

50.961.530,19

46.508.386,34

48.896.744,04

(II) Pr (Profit rezonabil)

724.563,28

4.800.603,18

2.206.015,60

413.434,09

2.181.153,49

232.541,93

244.483,72

(III) V (Venituri din servicii de transport public), din care:

6.646.610,35

13.088.102,97

7.171.544,08

2.229.139,72

3.687.419,17

5.806.488,26

7.072.988,20

Venituri din vanzarea de titluri de călătorie

6.486.943,68

12.796.705,74

6.996.705,74

2.200.000,00

3.600.000,00

5.660.387,59

6.834.730,00

Alte venituri din prestarea serviciului public

159.666,67

291.397,23

174.838,34

29.139,72

87.419,17

146.100,67

238.258,20

Compensație anuala (l+ll-lll)

11.007.001,41

103.876.126,01

46.576.892,12

7.843.969,38

49.455.264,52

40.934.440,01

42.068.239,56

(D) Din care, Diferența de Tarif cuvenita Operatorului*

9.975.074,33

45.066.755,48

27.040.053,29

4.506.675,55

13.520.026,65

22.113.447,63

22.078.402,00

Buget local

9.350.000,00

42.969.766,67

25.781.860,00

4.296.976,67

12.890.930,00

21.065.577,89

21.023.402,00

Alte bugete

625.074,33

2.096.988,82

1.258.193,29

209.698,88

629.096,65

1.047.869,74

1.055.000,00