Hotărârea nr. 170/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII MANDATELOR MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PROVIZORIU AL TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

ROMÂNIA

JUDEJUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație provizoriu al Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de                      :

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 102453/26.05.2021; raportul de specialiate al Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății înregistrat sub nr. 102471/26.05.2021; avizul Comisiei - nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

  • - art 129 alin. (2) lit.(d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 641 alin (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

  • - prevederile Legii nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

“H.C.L. nr. 4/22.01.2021 privind aprobarea înființării societății Termoficare Constanța S.R.L în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiului Constanța

Luând în considerare:

  • - adresa înregistrată la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr,92754/19.05.2021, Consiliul de Administrare provizoriu al TERMFICARE CONSTANȚA S.R.L. aduce la cunoștință faptul că durata de valabilitate a contractelor de mandate provizorii ale membrilor săi, aprobată prin HCL nr. 4/2021, expiră la data de 10.06.2021.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație provizoriu al Termoficare Constanța S.R.L." aprobate prin HCL nr. 4/22.01.2021 privind aprobarea înființării societății Termoficare Constanța S.R.L în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiului Constanța

Art. 2 Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Termoficare Constanța se face pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 10.06.2021.

Art.3. -Se împuternicește Primarul municipiului Constanța în vederea semnării actului adițional al contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrare provizoriu al TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Art. 4 -Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/o pentru,    —-   împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Zr de consilieri din 27 membri.