Hotărârea nr. 17/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ CA URMARE A PROIECTULUI TEHNIC REVIZUIT AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANȚA”;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare a revizuirii proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv Nicolae

Rotaru, Constanța"

, Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul <de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr.                    portul de specialitate al Direcției dezvoltare și

fonduri europene înregistrat sub nr. fe.O^A^avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, precum și prevederile art. 8, alin. (2) cu categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completărilș ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru, Constanța" în valoare totală de 867.439,97 lei cu TVA (conform deviz general actualizat din anexa) din care s-a decontat suma de 378.033,59 lei cu TVA, rezultând rest de executat în valoare de 489.406,38 lei cu TVA, pentru următoarele categorii de lucrări:

 • - ' cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,

 • - studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții,

 • - studii de teren,

 • - studii de specialitate,

 • - documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații

 • - expertize tehnice și/ sau audit energetic,

 • - asistența tehnică,

 • - consultanță,

 • - taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații,

 • - organizarea procedurilor de’achiziții,

 • - active necorporale,

 • - cheltuieli conexe organizării de șantier,

 • - comisioane, cote, taxe, costuri credite,

 • - cheltuieli pentru tehnologice,

 • - teste și predare la beneficiar,

 • - alte cheltuieli, după caz, conform deviz general anexat.

ART.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției -dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, ~~

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSR0DARU


Constanța .

Nr. 7^/^.

ANEXA LA

HCLMNR. $//&/


...                                                ,_                                                                                       __ _ octombrie 2020

REĂBtLITĂRE, MODERNIZARE SI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANTĂ            ~       ~ "         .

DEVIZ ACTUALIZAT


’ Nr. Crt

°^mlra c^.ol .1 outcopltoTde «Mtutoll

1

- -2

-


Z^SiIYA24%O

decantat 2015*2620

din care

BUGETUL DE. ;

STAT

BUGET LOCAL

Ici cv TVA

,• HmTVA -

* Ici cu TVA .

■ - G               ■

r

8


din care

BUGETUL DE STAT

BUGET LOCAL

iClh^TVA'lWV

ldeu.TVAlti%

ia cu TVA 18%

10

11


DEVIZ ACTUALIZAT

din care.

BUGETUL DE STAT

BUGET LOCAL

Ici eu TVA

tei cu TVA

Iei cu TVA'

12

13

' 14'


CAPITOLUL 1

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului sl adu'cerea'la starea Iniltaia

1.4

Cheltuieli pentru reiocarea/prcrtecția ulllllâțHor

-« L ’ „TOTAL CAPITOLUL,.....•


151.960.76

'25.656-20

- 25.656.20

wwsmuw

‘ 25,656.20

* J2S.656.2D

OM; c .


47.984.86

47.984:86 .

259.884.89

259,684.89

9W«M6«SB»

r 307,869.75 .


73.641.06

25,656.20

47.984.86

• 259.884.89

259.884.89

333.525.95

25,656.20

•307,8^.75


CAPITOLUL 2'

2.1.

Rețea exterioara alimentare cu. gaze naturale

2.2

Branșament electric

2.3

Lucrări dediumun, platforme parcare, alei pletonaie; sistematizare verticala. amenajare peisagistica st Iluminat stradal

’ . ■r^ir^J^TOTALSCAPFTOLUL2- ’


CAPITOLUL 3

. 3.1

Studii

3.1. /

StudH de teren

3.1.2

Rapod privind Impactul asupra mediului

3.1.3

Alte sluda specifica

3.2

Documentații suport $i cheltuieli pentru obținerea do avize, acorduri si autorizații

3.3

Expertizare tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice :șl auditui eneraetic al clădirilor

3.S

Proiectare

3.51

Temă de proiective

3.5.2

Studiu de prefezabllitate

3.5,3

Studiu de fezabilitate /'docutnemațte de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz generai

3.5.4

Documeniafitfe tehnice necesare în vederea abținerii avizelor/acordurilor/autorizatWor

3.55

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tobnicși a detaliilor, da execuție

3.56

Prc/ecl tehnic si detalii de execuție

3.5.7

Actualizare Proiect Tehnic

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție'

3.6.1

Cheltuieli pentru întocmirea doc.de atribuire și muttipllcareâ acesteia

3.&‘2

Organizarea si derularea procedurilor de achiziție publica, onorarii comisH, anunțul participare / atribuire

3.7

Consultantă

3;7;1

Managementul da proiect pentru obiectivul de Investita

3.7.2

Audiții! Gnandar

32

Asistenta tehnica

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2. pentru paiildparea proțedantiriut la (exale Induse fh programul de controlai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In • Construcții

3.8J2

Olriganțte'de șantier


23:121.04


353.753.40

yy|37e:&7wg


5.021.51

5.021.51

17,196.39

17,19629.

422WW

.22,217.90 T


14;880.00.

,13,920.00

13.920D0

14.680.00

13.920.00

13.920.00

8,841.00

18,600.00

86.043.00

86,043.00

11,160-00

5.000.00

5.000.00

6;160.00

6,16(100

216.380.00

300,959.22

106.669.33 ’

194.289.09

58.90000

58.900,00

58,900.00'

■80,600.00

54.598^2

54 598,82

12.400.00-

■8,395.72

8.395.72-

64.480.00

43.674.79

43,674.79

135.389.89:

'135.389.89 -

98.781.39-

29.000.18

29,000.18

28.655.72

28.655:72

8.728.30

8,728.30

■7.148.33

7:14833

8,728^0

8,728.30

7.148.33

7,148:33. .

20.271.88

20.271.88 .

'21.507.39

21.607.39.

' -’368;642.39?:'h

■109,869.33

• 328,253.07

^3016.72^

, '34,815.72


5021.51

'5.021.51

17.196 39

17.196.39

22*217.90

22317.90


13.920.00

13.920.00

13.920.00

. 13.920.00

86.043:00

.86.043.00

11.160.00

11.160.00

300.95922

106.669:33

194.269.89

58.900.00

;58.900.00

5439832

54.598.02

8.395.72

8.395.72

43.674.79

43.674.79

135289.89

135.389.89

57,655 90

57.655.90

15:876.63

15:076.63

15.876.63

15.876.63

41.779.27

41.779.27

469,738.12

106.669.33

363,068.79


_____    _                                                                                     _                   ...                                 _                  octombrie 2020

REABILITARE, MODERNELE'Șl DOȚAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NiGOLAE ROTÂRU, CONSTANTA ~ 7 v ~ -            -

DEVIZ ACTUALIZAT “              ............................. ......


. Nr. Cri . > Oonumtrc capitol <1 subcapitol de choltuteli

1                               2


<-> • *'

fT<rtai valoare^ ccnfJHCLMQ/2015

rr.

- to«»1VA24%K

3


decontat ■ .2015*2020.

din caro-

-BUGETUL DE , ■    STAT

BUGET LOCAL

te» cu TVA

'toicuTVA

ici cu TVA

C

7

8


»*‘»C 43^

ÎÎJffWiaRȘâa

din caro

BUGETUL DE STAT

BUGET LOCAL

rfwa»sags®

. tel eu TVA m .

wcutvaib» -

0* :>

7 '10 '

.1 11,


DEVIZ ACTUALIZAT

dln.care

BUGETUL DE STAT

BUGET LOCAL

WciiTVA

. leieulVA

tel cu TVA

12

13

14


CAPITOLUL 4.

4.1

Cpnstructif ci InsWlaW-

4. L t

LucrarlconstmctH/stnictura

4.1.2

Lucrări de orMectura

4.13

Lucrări de (ristatatil interioare

4.1:4

Lucrări de instalatii exterioare

4.2

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționale

.4.3

Utiiaja'echipamente tehnologice $l funcționale cu montai

4.4

Utilaje fora monte) si echipamente de transport

4.5

Dolari

4:6

Active necorpctale

awRWWWwu.r.*. «... «*-


CAPITOLUL 5-

5.1

Organizare de șantier

51,1

Literari de constiyctil sf Insfeialii oferea organizării desantior

51.2

Cheltuieli conexe organizații do șantier

52

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

52f

Comisioane si dobinzi aferente creditului băncii ’ finanțatoare

522

Cota.aferenta ISC pemtmcomrolul t^tltatli lucrărilor: do construcții

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului fri amenajarea teritoriului, urbanism si pentru ■ autorizarea lucrerîlordo construcții

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC

52.5

Taxa pentru acorduri, avizecoriforme s! autorizația ■ de construireAlesfllntaro

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute -

5.4

Cheltuieli pentnj!nformare$i publicitate

CAPITOLUL-6                    |

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

6.2

Probe tehnologice fii teste

WM^JOWOTAWCAPITOLULG r r-

* >^.w^.,^.T0TM,eENERA1. ,


Beneficiar

UATMUNIC1PIULCONSTANTA.


5,716.845.16 1:174,137,40 3,451,106.00 956,813.76 134:788.00

239.266.68

1.253.168.80


829,039.20


8.038.319.84


200,95800

100.479.00

100:479,00

69.040.76-


833-791.93


L____] șșȘSâșâg


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, .


217.09G.83

216.054.51

1.042,32

51,014.70

49,972:46

1.042.32

108.226.58

‘‘108:226.58

57.855-47

57.855.47-

216,054.51

. -1,042.32^


6.185.52

6,185.52. -

6.185.52

6.185.52

20,334.77

20,334:77

.6.00

13277.00

13277.00

5.310.83

5.310.83

1,045.94

1,045.94

701.00

701J»

^26^26129 W

.' • -0.00 -

. - 26,52029 ‘


. 348,330.03’

378,033.59-

241,710.71 .

« 29.445.74. .


8.524.770.41

8.524,770.41,

1,402294.45

1,402294.45

4.279.627,43

4.279.627.43

-2.678,588.11 ’

2,678,588.11

.164260.42

164260.42..

263.073,92

263,073.92

1,199,184.42

1,199,184.42

ti91.344.70

1,191.344.70

! 11,178,373.4$

11,178,373.45:

- -î .


188.304.92

108.073,22;

80231.70

108,073,22 •

108,073:22

80231-70

8023120

66.48921

; 66.48921 ‘

25-394.38-

■ 25,394.38

2;423.45‘

2,423.45

38.671.38

38.671.38

857,751.93

857,751.93..

- ^4112.546.06^'

. 965,825.15,

146,720.91 -


12.633.6008

12144,198.60.

- .489,406,38-

' “ 9,203,787.30*'

8.895,917.55 ?.

. . 307.869.75 '


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARI)


8;741,867.24

8.740.824.92

1.042.32

1.453.-309.23

1:452260.91

li(M2.32

4.387.8540Î

■4287.854.01

0.00

2.736.443:58

2.736.443.58

0.00

164.260-42

•164260.42

263.073:92

263.073.92

11199.184.42

1:199.184.42

1.191.344.70

1.191.344.70

'11,-395,47028

11:394,427;96

1.042^32


194.49044

108.073.22

86.417.22

114258.74

108’073.22

80.231.70

80.231.70

86.823.98

86.823.98

36.67128

38.671^8

7.734.28

7.734.28

39.717 32

39.717.32

701.00

701,00

857.751.93

857.751:93

'1,139,066.35

965,825.15

173.241.2013-360.018.60

12.492.578.63

667,439^97

9'474,943.75

9,137,62626

337.315.49