Hotărârea nr. 169/2021

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII „CT BUS SA” CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A." Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94622/21.05.2021;

  • - raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, înregistrat sub nr. 95224/24.05.2021;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

  • - art.64Al alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • - Adresa nr. 5584/16.04.2021 transmisă de către societatea „CT BUS S.A." Constanța, înregistrată la nivelul Primăriei municipiului Constanța cu nr.73559/16.04.2021, prin care se solicită numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății, întrucât la data de 09.06.2021 va înceta contractul de mandat nr. 188424/10.12.2020 al domnului Paraschiv lorgu, prelungit prin act adițional nr. 68853/09.04.2020.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă numirea d-lui./d-nei.                                  în

calitate de membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A." Constanța, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni.

Art.2. Se aprobă modelul de contract încheiat între Consiliul local al municipiului Constanța și persoana prevăzută la art.l din prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergii Chițac, să semneze contractul de mandat.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, către societatea „ CT BUS S.A." Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /A pentru,         împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,  Georgiana GOSPj^DARUCONSTANȚA

Nr.