Hotărârea nr. 168/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OCUPĂRII PRIN CONCURS A UNOR POSTURI VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța

_ Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere:                     a/j/ys) /u

-referatul de aprobare înregistrat sub                           a domnului

primar Vergii Chițac,                                    '

-raportul înregistrat sub nr.6088/13.05.2021 al Serviciului RUNOS - relații cu publicul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile:

 • • Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare,

 • • Legii nr, 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare,

 • • Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar,

 • • Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi cu modificările și completările ulterioare,

 • • Ordinul nr. 1037/2010 privind modificarea Ordinului nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanta, emis de Ministerul Sănătății, adresa nr.XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 avizată de Primăria municipiului Constanța, adresa nr.XI/A/42175/CSA/8297/ 26.07.2011.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă ocuparea prin concurs a trei posturi vacante, după cum urmează:

 • - 1 (un) post vacant de medic specialist, S, specialitatea boli infecțioase -Secția clinică boli infecțioase I adulți;

 • - 1 (un) post vacant de medic specialist, S, specialitatea laborator -Laboratorul de analize medicale;

 • - 1 (un) post vacant de medic specialist, S, specialitatea boli infecțioase -Cabinetul boli infecțioase (vaccinare antirabică și alte imunizări).

ART.2 Ocuparea posturilor vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, se va realiza cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2021.

ART.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prgzenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: &pentru,     împotrivă,

abțineri.

La data adoptării sunt în funcție XX consilieri din membri.


CONTRASEMNEZA, SECRETAR GENERAL, GOSPODARII GEO IANA