Hotărârea nr. 167/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța

. ^Consiliu! Jocal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere:                           i r

-referatul de aprobare înregistrat sub nr.                       a domnului

primar Vergii Chițac,

-raportul înregistrat sub nr.6083/13.05.2021 al Serviciului RUNOS - relații cu publicul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile:

 • • Art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare,

 • • Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art.l din O.M.S. nr.954/2017.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 196 alin? (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se împuternicește managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța să constituie prin act administrativ comisia de concurs/examen în condițiile prezentului regulament.

ART.3 începând cu data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. nr.180/25.04.2018 își încetează aplicabilitatea.

ART.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție cZX~ consilieri din membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEZĂ, SECRETAR GENERAL, GOSPODARU GE GIANA
CONSTANȚA, „

NR.^^ / oCQfTH


© ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


-- REGULAMENT                 —

de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director

al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța

în conformitate cu:

- Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, art.181, care prevede următoarele:

în cadrul spitalelor publice se organizează și funcționează un comitet director, format din :

 • - managerul spitalului,

 • - directorul medical,

 • - directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 paturi, un director de îngrijiri.

Ocuparea funcțiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului și în conformitate cu:

- Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284 /2007 privind aprobarea Metodologlei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art.l din O.M.S.nr.954/2017

s-a emis prezentul regulament:

Art. 1. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, potrivit art. 181 din Legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, are un comitet director format din:

 • a) managerul spitalului

 • b) directorul medical

 • c) directorul financiar-contabil

Art. 2. (1) Ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului.

 • (2) Comisia de concurs/examen este compusă din:

CD, pentru directorul financiar-contabil:

 • - un reprezentant al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu statut de președinte;

un reprezentant desemnat de Primăria municipiului Constanța:

un reprezentant desemnat de Consiliul local al municipiului Constanta:

 • - un reprezentant desemnat de Consiliul local al municipiului Constanta:

 • - un reprezentant desemnat de Direcția de Sănătate Publică a județului

Constanța;

 • - un reprezentant desemnat de sindicatul Solidaritatea Sanitară 2015, având statut de observator;

 • 2. pentru directorul medical:

 • - un reprezentant al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu statut de președinte;

un reprezentant desemnat de- Primăria municipiului Constanța

 • - un reprezentant desemnat de Consiliul local al municipiului Constanta: ...................;

 • - un reprezentant desemnat de Consiliul local al municipiului Constanța .. ..............;

 • - un reprezentant desemnat de Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța;

 • - un reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Constanța, având statut de observator;

 • - un reprezentant desemnat de sindicatul Solidaritatea Sanitară 2015.

Reprezentantul sindicatului are rolul de observator în comisia de concurs/examen.

 • (3) în scopul soluționării eventualelor contestații se constituie o comisie de soluționare a acestora, prin act administrativ al managerului spitalului, în aceleași condiții ca la alin. (2):

 • 1' pentru Directorul financiar-contabil:

 • - un reprezentant al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu statut de președinte;

un reprezentant desemnat de Primăria municipiului Constanța:

 • - un reprezentant desemnat de Co.nsiliul local al municipiului Constanța: ............

 • - un reprezentant desemnat de Consiliul local al municipiului Constanta: .............

 • - un reprezentant desemnat de Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța;

 • - un reprezentant desemnat de sindicatul Solidaritatea Sanitară 2015, având statut de observator;

 • 2. pentru Directorul medical:

 • - un reprezentant al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu statut de președinte;

un reprezentant desemnat de Primăria municipiului Constanța

 • - un reprezentant desemnat de Consiliul Local al municipiului Constanta:

 • - un, reprezentant desemnat de Consiliul Local al municipiului Constanta: ......... .......;

 • - un reprezentant desemnat de Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța;

 • - un reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Constanța, având statut de observator;

 • - un reprezentant desemnat de sindicatul Solidaritatea Sanitară 2015, având statut de observator.

 • (4) Fiecare comisie este condusă de un președinte și are un secretar din cadrul serviciului RUNOS-RP al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța care se ocupă de buna organizare și desfășurare a concursului.

 • (5) Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

 • a) selectează dosarele de concurs ale candidaților;

 • b) stabilește subiectele pentru probă scrisă;

 • c) stabilește planul interviului și realizează interviul;

 • d) notează pentru fiecare candidat probă scrisă și interviul;

 • e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;

 • f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum și raportul final al concursului.

 • (6) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

 • a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probei scrise și a interviului;

 • b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

 • (7) Secretarul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

 • a) primește dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile;

 • b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la solicitarea președintelui comisiei;

 • c) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecției dosarelor și raportul concursului;

 • d) asigură afișarea rezultatelor obținute de candidați Ia probele concursului, respectiv a rezultatelor eventualelor contestații;

 • e) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna organizare și desfășurare a concursului.

Art. 3. (1) La concurs/examen se pot înscrie candidați! care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

 • (2) Criteriile generale sunt următoarele:

 • a) au domiciliul stabil în România;

 • b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 • c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestătă pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Criteriile specifice sunt următoarele:

 • 1. pentru directorul financiar-contabil:

 • a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;

 • b) au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor în sistem sanitar;

 • c) dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

 • d) curs de management/management sanitar/manager de proiect - orice modalitate de formare profesională, inclusiv mașter.

 • 2. pentru directorul medical:

 • a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

 • b) sunt confirmați cel puțin medic specialist;

 • c) au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

 • d) curs de management/management sanitar/manager de proiect - orice modalitate de formare profesională, inclusiv mașter.

Art. 4. (1) Dosarul de înscriere pentru directorul financiar-contabil trebuie să conțină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere;

 • b) copie de pe actul de identitate;

 • c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;

 • d) Curriculum vitae;

 • e) adeverință care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;

 • f) cazierul judiciar;

 • g) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

 • h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 • i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

 • j) proiectul de specialitate;

 • k) mandat poștal de plată a taxei de participare la concurs în valoare de 300 de Iei achitată în contul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța: RO57TREZ23121F330800XXXX deschis la Trezoreria municipiului Constanța, CUI 15113490, ori chitanța de plată a acestei sume la caseria unității.

 • (2) Dosarul de înscriere pentru directorul medical trebuie să conțină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere;

 • b) copie de pe actul de identitate;

 • c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;

 • d) copie de pe certificatul de medic specialist;

 • e) curriculum vitae;

 • f) adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

 • g) cazierul judiciar;

 • h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

 • i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 • j) proiectul de specialitate;

 • (3) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs de Ia Serviciul RUNOS-RP, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursul ui/examenului.

 • (4) Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • (5) Comisia de concurs, în termen de două zile de la finalizarea înscrierilor, studiază dosarele depuse și stabilește pentru fiecare rezultatul, prin înscrierea mențiunii ,,ADMIS" sau ,,RESPINS". Rezultatul studierii dosarelor se afișează la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și pe site-ul unității.

 • (6) Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța în cel mult 24 de ore de Ia data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

 • (7) Concursul este continuat numai de către candidați! declarați admiși la selecția dosarelor.

Art. 5. (1) Anunțul de concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director este întocmit de către Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, având obligația să publice, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, pe portalul posturi.gov.ro, într-un cotidian de largă circulație - pentru directorul financiar-contabil "și“în Viața medicală - pentru directorul medical~pe pagina de internet a unității, precum și la sediul spitalului.

 • (2) Anunțul afișat la sediul și, după caz, pe pagina de internet a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • a) denumirea postului vacant;

 • b) documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;

 • c) condițiile generale și specifice;

 • d) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;

 • e) bibliografia și, după caz, tematica;

 • f) temele de proiect;

 • g) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data-limită și ora până Ia care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.

 • (3) Informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea concursului prezentate la alin. (2) se mențin Ia locul de afișare și pe pagina de internet a spitalului până la finalizarea concursului.

 • (4) Anunțul publicat în presa scrisă și în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, va conține: denumirea postului, nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora și locul de desfășurare a acestuia, data-limită până Ia care se pot depune actele pentru dosarul de concurs și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.

 • (5) Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele prevăzute la alin. (1).

 • (6) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin. (1).

Art. 6 (1) Probele de evaluare se desfășoară la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Bld.Ferdinand nr.100, după cum urmează:

 • a) Proba scrisă: un test-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;

 • b) Proba de susținerea a proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

 • c) Interviul de selecție, conform fișei de interviu anexată.

 • (2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1,00 la 10,00.

 • (3) Nota minima de promovare a fiecărei probe de evaluare este 6,00.

 • (4) După finalizarea etapelor de concurs se întocmește clasificarea candidaților care au promovat toate probele de evaluare și au obținut media finală cel puțin 7,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Art. 7. (1) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durată a 2 ore.

 • (2) Testul-grilă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei și va conține 50 de întrebări, fiecare întrebare putând avea unul sau două răspunsuri corecte, fiecare întrebare cu răspuns corect și complet fiind notată cu 0,20 puncte, cu următoarele precizări:

 • - dacă întrebarea are două variante corecte de răspuns și candidatul bifează o variantă sau mai multe, răspunsul va fi considerat nul și întrebarea va primi 0 puncte;

 • - dacă întrebarea are 1 singur răspuns corect și candidatul bifează 2 sau mai multe variante, răspunsul va fi considerat nul și întrebarea va primi 0 puncte;

 • (3) Persoanele care au participat Ia elaborarea testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc încăperea până la începerea probei.

 • (4) întrebările se elaborează astfel încât:

 • a) conținutul să fie clar exprimat;

 • b) formularea să fie în strictă concordanță cu bibliografia stabilită pentru concurs;

 • c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;

 • d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

 • (4) Pentru rezolvarea testului-grilă candidați! folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

 • (5) Lucrările vor fi redactate numai pe seturile de hârtii asigurate de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, purtând ștampila unității pe fiecare filă, în colțul din stânga sus. Pe prima pagină a colilor de hârtie cu testele grilă înmânate candidaților de comisia de concurs, în colțul din dreapta sus, candidați! își vor scrie numele și prenumele, inițiala tatălui.

 • (6) Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta sus, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se va aplica ștampila Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța.

 • (7) Din momentul deschiderii plicului cu teste, candidați! nu pot părăsi sala de susținere a testului, decât după predarea lucrării, sau pentru situații de urgență, însoțiți fiind de către unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către un supraveghetor.

 • (8) Testele grilă se corectează sigilate. După notarea lor de către fiecare membru al comisiei de concurs, testele se desigilează.

 • (9) După corectarea și desigilarea testelor grilă, se întocmește tabelul nominal cuprinzând candidați! și notele obținute de fiecare dintre aceștia la testul grilă.

 • (10) Rezultatul testului-grilă se afișează la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și pe site-ul unității.

 • (11) Candidați! care au obținut la testul-grilă de verificare a cunoștințelor o notă mai mică de 6,00 sunt declarați respinși și nu pot continua concursul.

 • (12) Candidați! au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afișare. Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 24 de ore de Ia data expirării termenului de depunere a acestora.

Art. 8.(1) Cea de-a două probă a concursului o reprezintă susținerea proiectului/lucrării de specialitate.

 • (2) Candidați! îsi aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs, și îl depun odată cu înscrierea la concurs.

 • (3) Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus la înscriere.

 • (4) Evaluarea și susținerea proiectului de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

 • (5) Proiectul/lucrarea de specialitate reflectă modul în care candidatul analizează și propune soluții de rezolvare a temei date și va fi notat cu un punctaj maxim de 10 puncte corespunzător notei 10. Punctajul maxim de 10 puncte va fi acordat astfel:                                     --

 • - maxim 8 puncte pentru conținutul proiectului, conform grilei de punctare;

 • - maxim 2 puncte pentru susținerea proiectului.

 • (6) Candidați! își aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs de pe site-ul www.infectioaseconstanta.ro, și îl depun odată cu înscrierea la concurs.

 • (7) Tema aleasă de candidați pentru proiectul/lucrarea de specialitate va viza Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Informațiile necesare pentru realizarea proiectului sunt libere la publicare și obținute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (8) La cererea candidaților, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța are obligația să pună la dispoziția acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată și structura de personal ale unității sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.

 • (9) Proiectele sunt evaluate de comisia de concurs înainte de data stabilită pentru susținerea acestei probe.

 • (10) Susținerea proiectului/lucrării de specialitate se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 20 minute. Această durată poate fi suplimentată de președinteje comisiei de concurs în cazul în care se pun întrebări suplimentare.

 • (11) în urma susținerii orale a proiectului de specialitate, evaluării conținutului și a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă conform fișei de interviu anexă la regulament. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

 • (12) în cazul în care există diferențe mai mari de 1 punct între notele acordate de către membrii comisiei de concurs, președintele reverifică și stabilește punctajul proiectului de specialitate.

 • (13) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs.

 • (14) Grila de punctare a proiectului/lucrării de specialitate este elaborată de comisia de concurs și se afișează la sediul unității.

Art. 9.(1) Interviul de selecție, cea de-a treia probă, are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând și rezultatele obținute la testul-grilă de verificare a cunoștințelor și proiectul de specialitate, dacă respectivul candidat își va putea îndeplini obligațiile în noua funcție și dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienței profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor și cunoștințelor manageriale și ambițiilor profesionale.

 • (2) Interviul de selecție se desfășoară în plenul comisiei de concurs/examen, respectând fișa de interviu anexată.

 • (3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială și la originea socială.

 • (4) întrebările și răspunsurile se consemnează în scris prin grija secretarului comisiei de concurs și sunt semnate de către membrii comisiei și de candidat.

Art. 10. (1) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabilește, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaților se face pe baza mediei obținute la testul-grilă de verificare a cunoștințelor, iar la menținerea egalității, pe baza notei obținute la interviul de selecție.

 • (2) Candidați! au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, în termen de 24 de ore de la data afișării—Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Art. 11. Candidați! declarați admiși în urma concursului/examenului sunt numiți pe posturile pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului și încheie cu acesta contract de administrare, în conformitate cu prevederile actelor normative.

Art. 12. (1) în cazul în care, de la data anunțării concursului și până la afișarea rezultatelor finale ale acestuia, managerul spitalului este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și^ desfășurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. în cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfășurarea concursului va fi suspendată.

 • 2) Suspendarea se dispune de către managerul spitalului public organizator, după o verificare prealabilă, în regim de urgență, a situației în fapt sesizate, dacă se constată existența unor deficiențe în respectarea prevederilor legale.

 • (3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a contestațiilor, de către oricare dintre candidați sau de către orice persoană interesată.

 • (4) în situația în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea concursului, acesta se desfășoară în continuare.

Art. 13.(1) în cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului:

a) concursul se amană pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare; b) se reia procedura de organizare și desfășurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a).

 • (2) în situația constatării necesității amânării concursului, unitatea are obligația:

 • a) anunțării, prin aceleași mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfășurarea concursului;

 • b) informării candidaților ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

Art. 14. (1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs la noile date.

(2) în situația în care, la reluarea procedurii de concurs prevăzute la art. 12, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidații au posibilitatea de a le înlocui până la data emiterii actului administrativ de numire.

Art. 15. Prezenta medodologie, reprezintă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța urmând a fi aprobat de către autoritatea administrației publice locale prin act administrativ emis de către acesta.

Art. 16. în cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post ' din comitetul director nu s-au prezentat cel puțin 2 candidați, încadrarea postului se face prin examen.

Art. 17. Anexa nr. 1 face parte din regulamentul de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța.

Anexa la regulament

FIȘA INTERVIULUI

Candidat: nume, prenume.....................................................

Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic)..........

Data interviului......................................................................

 • 1. Aptitudini de comunicare:

 • - Excelente (10-9,50)

 • - Foarte bune (9,49-9,00)

 • - Acceptabile (8,99-7,00)

 • - Minime (6,99-5,00)

 • - Insuficiente (4,99-1,00)

 • 2. Aptitudini si cunoștințe manageriale:

 • - Excelente, capabil să își asume atribuțiile funcției specifice comitetului director, fără o pregătire prealabilă (10-9,50)

 • - Foarte bune, este necesară puțină pregătire (9,49-9,00)

 • - Bune, are cunoștințe elementare, dar este capabil să învețe (8,99-7,00)

 • - Necesită multă pregătire (6,99-5,00)

 • - Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00)

 • 3. Ambiții profesionale:

 • - Fixează obiective foarte ambițioase (10-9,50)

 • - Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00)

 • - Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)

 • - Obiective limitate, nu este foarte ambițios (6,99-5,00)

 • - Se bazează pe alții prea des, obiective minime (4,99-1,00)

 • 4, Motivare:

 • - Motivare excelentă, dorință puternică de a munci (10-9,50)

 • - Foarte interesat de ocuparea funcției; pune multe întrebări (9,49-9,00)

 • - Dorința de a munci (8,99-7,00)

 • - Puțin interesat de ocuparea funcției (6,99-5,00)

 • - Nu este interesat de ocuparea funcției, impasibil (4,99-1,00)

 • 5. Corespunzător pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de spital public:

 • - Excelent pentru această funcție (10-9,50)

 • - Foarte bun pentru această funcție (9,49-9,00)

 • - Satisfăcător pentru această funcție (8,99-7,00)

 • - Incert pentru această funcție (6,99-5,00)

 • - Nesatisfăcător pentru această funcție (4,99-1,00)

 • 6. Autocontrol:

 • - Are o excelentă abilitate de a se controla (10-9,50)

 • - Siguranță de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49-9,00)

 • - Autocontrol mediu (8,99-7,00)1

 • - Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)

- Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99-1,00)

 • 7. Impresie generală:

 • - Excelentă (10-9,50)

 • - Foarte bună (9,49-9,00)

 • - Bună (8,99-7,00)

 • - Satisfăcătoare (6,99-5,00)

 • - Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)

Nota obținută*):....................................- candidatul este**):................................

Evaluator (membrul Comisiei de concurs),

Semnătura............................................

Data...................................................

*) Se trece nota interviului de selecție, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate Ia fiecare dintre cei 7 indicatori evaluați,

**) Aprecierea candidatului: în funcție de nota obținută, punctajul final este:

 • - FOARTE POTRIVIT (10 - 9,50 )

 • - POTRIVIT (9,49 - 9,00)

 • - DESTUL DE POTRIVIT (8,99 - 7,00)

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

tww