Hotărârea nr. 165/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA, PENTRU ANUL 2020

^staa/t^ ROMÂNIA

t_O 1 JUDEȚUL CONSTANȚA

Klw MUNICIPIUL CONSTANȚA

I 4 CONSILIUL LOCAL

c°* »r*w ti ** *

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;                                                !

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94615/21.05.2021;

 • - raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, înregistrat sub nr. 7285/24.05.2021;- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța; avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                             î

 • - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificărille și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 58/202 TpTivindp rinei pa lele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Hotărârea nr. 400/11.05.2021 a Consiliului de Administație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța1 consemnată în procesul-verbal nr. 286 din data de 11.05.2021 privind avizarea Situațiilor Financiare anuale ale RAEDPP Constanța aferente anului 2020, respectiv bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii, Raportul Administratorilor și Raportul auditorului independent înregistrat sub nr. 6476/12.05.2021.                                       (

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020 care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere cu un deficit de 760.851 lei, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, Raportul Administratorilor privind încheierea exercițiului financiar al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020 și Raportul auditorului independent, prezentate în anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre RAEDPP Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: fy pentru, ' împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

i

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSPg^ĂRU


Bifați numai dacă este cazul:

Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

L] Sucursala

□ GIE - grupuri de interes economic

LH Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1OO2_A1.O.O 02.03.2021 Tip situație financiară: BLEntitatea EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Adresa

Județ

Sector

Localitate

Constanta

Constanta

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap^

Telefon

Bd.Tomîs

101

0241589714

Număr din registrul comerțului

J13/15/1996

Cod unic de înregistrare

2

7 4 6 7

8

4

|

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 închirierea ți subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

marisientități de


Entități de

[X] interes

1-

public


6820 închirierea ți subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

@      Situatii financiare anuale

Q    Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

ÎTentitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991 □ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri-total


Capital subscris


ierdereADMINIS

Numele si prenumele HIRA STERE          LPMI


Semnătura


^tor, exploatarea nOMENIULUl-PUBLIC.

. Ș1PMVAT ,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Numele si prenumele

DOBR1N IULIANA


Calitatea

12—CONTABIL SEFSEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea a optat iJțpluntiFormular VALIDAT


INTOCMIISONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,pentru auditarea situațiilor financiare anuale?


(Ti DA C NU

C DA NU


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [X|

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

S.C. FINEVEX S.R.L.


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS


C1F/CUI


860


BILANȚ

la data de 31.12.2020

Cod 10

-----------F+Q - pag. 1 ANEXA LA

HCLM NR. 16^

- lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMF nr.58/ 2021

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2020

31.12.2020

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

Of

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

4.252

2.431

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

4.252

2.431

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

2.978.886

2.918.715

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

09

09

395.959

561.845

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

260.262

208.701

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

111.546

56.194

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

1.176.347

410.139

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct 216-2816-2916)

14

14

8,Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd.O8 la 16)

17

17

4.923.000

4.155.594

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

4.927.252

4.158.025

B. ACTIVE CIRCULANTE

l. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322+ 323 +328 + 351 +358 + 381 +/- 388 -391 -392-3951 -3958-398)

26

26

523

632

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct.4091-4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

523

632

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +

4092 + 411+413+418- 4902- 491)

31

31

1.433.810

975.490

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate st entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

22.011.839

19.416.833

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

23.445.649

20.392.323

111. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct.508+ct.5112 + 512 + 531 +532+541 +542)

41

40

824.366

722.406

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

24.270.538

21.115.361

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

98.529

175.938

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

98.529

175.938

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

424

112

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

760.761

614.037

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

1.506.426

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 +423+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

2.603.374

2.231.755

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

4.870.985

2.845.904

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76)

55

54

19.416.230

18.311.006

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

24.343.482

22.469.031

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)

64

63

19.112.977

18.509.764

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

19.112.977

18.509.764

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd.65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct 475)(rd. 70+71)

70

69

2.601.443

1.943.154

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)

71

70

81.852

134.389

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)

72

71

2.519.591

1.808.765

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la cliențî (ct. 478) (rd .76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

2.601.443

1.943.154

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

HC1 t

^NEXA LA p j nr

0 - pag. 4

2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)

1

82 “

“87“

3. Patrimoniul regiei (ct, 1015}

83

82

733.888

1.382.794

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

733.888

1.382.794

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.818.464

1.369.997

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

127.457

127.457

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

909.705

909.705

TOTAL (rd. 881a 90)

92

91

1.037.162

1.037.162

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

SOLDC (ct. 117)

96

95

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

878.600

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

0

0

SOLD D (ct. 121)

99

98

878.600

760.851

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

2.710.914

2.150.502

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI-TOTAL(rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

2.710.914

2.150.502

1) Sumele înscrise la acest rând șl preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar țf altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective.                   într-o perioadă mai mică de 12 tuni.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective                      Seva comP'eta decătre entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice ți al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările ți completările ulterioare

F20 - pag' 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDER^     WJ^ll

la data de 31.12.2020

Cod 20                                                                                      - iei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMF nr.58/ ' 2021

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2019

2020

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

8.607.282

8.863.766

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

8.607.282

8.863.766

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

3.555.647

2.731.734

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

6.684.175

6.662.094

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

5.572

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11 +12+13)

15

16

18.847.104

18.257.594

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

16

17

191.158

178.424

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

139.397

62.608

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

243.367

281.053

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

6.915.211

6.919.775

a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644)

22

23

6.687.126

6.716.793

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

228.085

202.982

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

346.270

503.374

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)

25

26

346.270

503.374

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

54.121

507.979

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

97.830

677.815

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

43.709

169.836

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

11.837.794

10.565.816

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

4.117.472

3.147.553

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe șî vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

1.559.298

1.329.878

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

6.161.024

6.088.385

58

111*1 LU IU ll UU UUUiJ 1 IbllU UU IU111 lui 1 IU 11IIULJ !■? LI u LU UL U 11 LIU^IIU luLJIulU Ulii

Registrul gcneralsi carcmai auinderulare contracte dcleasing-(€t-.666*)

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41}

37

39

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 Ia 20 - 21+22+25+28+31+39)

40

42

19.727.318

19.019.029

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

0

0

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

880.214

761.435

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

1.614

584

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

1.614

584

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 52-59)

58

60

1.614

584

-Pierdere (rd.59-52)

59

61

0

0

-

HO

-------FT

ANEXA LA M N' R IfnfT

) - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

18.848.718

18.258.178

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

19.727.318

19.019.029

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd.62-63)

62

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

878.600

760.851

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

878.600

760.851

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HIRASTERE

------------EXPLOATAREA \\-----

•A WboMENIULUI PUBLIC I

Semnătura        V

Formular

VALIDAT

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,      .

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

DOBRIN IULIANA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura____________________Q k_______

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAU georgiana gosp^ăruDATE INFORMATIVE la data de 31.12.2

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd.dincol.B)

«9-----

ANEXA LA HCLM NR.Hn^ --—---“    -T

ag. 1

i -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMF nr.58/ 2021

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

1

760.851

Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit Ia bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

117

118

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

122

107

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

4.495.154

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

1.763.420

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

2.731.734

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

-subvenții pentru energie din surse regenerabile

35

33a

(316)

-subvenții pentru combustibili fosili

36

33b

(317)

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

37

34

1.244.276

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

38

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

39

36

1.244.276

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

40

37

361.200

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

41

37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

42

38

-din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43

38a

(318)

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

44

39

0

0

-dinfonduri publice

45

40

-din fonduri private

46

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

47

42

0

0

- cheltuieli curente

48

43

- cheltuieli de capital

49

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

50

45

-din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51

45a

(319)

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

52

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

53

46a

(303)

F30-pag. 3

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54

46b (304)

-

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093), din care:

55

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

56

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

57

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

58

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

59

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

60

50

- părți sociale emise de rezidenti

61

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

62

52

- dețineri de cel puțin 10%

63

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

64

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

65

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

66

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

67

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

68

57

1.077.398

866.490

-creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiltate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct.4091 +din ct.4092 + din ct. 411 +din ct.413 + dinct.418)

70

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

71

59

1.000.804

1.244.276

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)

72

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

73

61

1.569.723

192.068

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

74

62

22.131

164.613

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

75

63

41.166

27.455

- subvenții de incasat(ct.445)

76

64

1.506.426

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

77

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

78

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

79

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

80

68

F30 - pag. 4

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

81

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

82

70

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:

83

71

20.304.770

19.452.785

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul «decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

84

72

37.746

54.092

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85

73

20.267.024

19.398.693

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

86

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

87

75

- de la nerezidenti

88

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

89

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

90

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:

91

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

92

79

- părți sociale emise de rezidenti

93

80

- acțiuni emise de nerezidenti

94

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

95

82

- dețineri de obligațiuni verzi

96

82a (320)

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

97

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

98

84

2.086

1.390

-în lei (ct.5311)

99

85

2.086

1.390

-în valută (ct. 5314)

100

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

101

87

821.671

720.932

- în lei (ct. 5121), din care:

102

88

821.671

720.932

-conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

103

89

- în valută (ct. 5124), din care:

104

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

105

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

106

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în Iei (ct. 5112 +din ct. 5125 + 5411)

107

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

108

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108+110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

109

95

23.983.943

21.355.670

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an)

(din ct. 519), (rd .97+98)

110

96

F30 - pag.5

-în Iei

in

97

-în valută

112

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

113

99

-în lei

114

100

- în valută

115

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

116

102

Alte împrumuturi șidobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

117

103

-în iei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

118

104

-în valută

119

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

120

106

158.536

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

121

107

-valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate

122

107a (321)

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

123

108

2.267.612

614.150

-datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați! nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419}

125

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

126

110

303.342

286.569

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444

+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127

111

20.799.928

19.559.752

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

128

112

211.460

181.086

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

129

113

265.188

322.996

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

130

114

7.613

8.563

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

131

115

20.315.667

19.047.107

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

132

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:

133

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

134

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

135

118a (310)

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:

136

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

137

120

-sume datorate acționarilor/asociatilor pers.juridice

138

121

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:

139

122

454.525

895.199

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

140

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

141

124

454.525

895.199

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

142

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

143

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

144

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

145

128

- către nerezidenți

146

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct.4518 + din ct.4538)

147

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici

148

129

Capital subscris vărsat (ct, 1012), din care:

149

130

-acțiuni cotate 4}

150

131

- acțiuni necotate 5)

151

132

- părți sociale

152

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

153

134

Brevete si licențe (din ct.205)

154

135

48.310

46.192

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

155

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

156

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

157

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

158

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

159

140

28.944.533

28.644.698

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

%Z)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

160

141

X

X

F30 - pag 7

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

76?

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

162

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

163

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

164

145

- cu capital integral de stat

165

146

- cu capital majoritar de stat

166

147

- cu capital minoritar de stat

167

148

- deținut de regii autonome

168

149

- deținut de societăți cu capital privat

169

150

- deținut de persoane fizice

170

151

- deținut de alte entități

171

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

172

153

- către instituții publice centrale;

173

154

- către instituții publice locale;

174

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați) indiferent de ponderea acestora.

175

156

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

2019

2020

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

176

157

98.864

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

177

158

98.864

- către instituții publice centrale

178

159

-către instituții publice locale

179

160

98.864

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

180

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

181

162

- către instituții publice centrale

182

163

- către instituții publice locale

183

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

184

165

XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat

185

165a (312)

HCLM NR..

pag.8

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. . rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

- dividendele interimare repartizate 8)

186

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2019

31.12.2020

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

187

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

188

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

189

168

- creanțe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate

190

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

*#**«*}

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2019

31.12.2020

Venituri obținute din activități agricole

191

170

XVIV. Cheltuieli privind calamitățile șt alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

192

170a (322)

-inundații

193

170b (323)

- secetă

194

170c

(324)

- alunecări de teren

195

170d (325)

ADMINISTRATQ^T*’^^

Numeleslprenumele                               u

F30 - pag.9

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

1

HIRA STERE

jf f

tArLUnlAluln l nnuMinin PUBLIC

DOBR1N IUL1ANA

Semnătură

5^     Șl PRIVAT

Calitatea

12-CONTABILSEF

Formular

VALIDAT

Semnătură____________________A _______

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

 • *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

 • •• ) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

 • ** *) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

 • *• **) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificateîn sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

 • •» »»») Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • *» *•••) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum ș! orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

 • (2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile .cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 -171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZA

  Ia data de 31.12.2020

  Cod 40

  -----------:---F40 p

  ANEXĂ LA țfeLM NR.

  ag. 1

  -lei -

  Elemente de imobilizări

  Nr. rd.

  Valori brute

  Sold inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold final (col.5=1+2-3)

  Total

  Din care: dezmembrări si casari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  1.Imobilizări necorporale

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  X

  Alte imobilizări

  02

  411.259

  458

  2.576

  X

  409.141

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

  03

  X

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  X

  TOTAL (rd. 01 la 04)

  05

  411.259

  458

  2.576

  X

  409.141

  ll.lmobilizari corporale

  Terenuri

  06

  27.847

  X

  27.847

  Construcții

  07

  4.513.016

  648.906

  929.472

  0

  4.232.450

  Instalații tehnice si mașini

  08

  946.952

  289.545

  74.575

  1.161.922

  Alte instalatii, utilaje si mobilier

  09

  444.545

  9.913

  9.743

  9.743

  444.715

  Investiții imobiliare

  10

  216.360

  216.360

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  Active biologice productive

  12

  Imobilizări corporale in curs de execuție

  13

  1.176.347

  256.993

  1.023.201

  410.139

  Investiții imobiliare in curs de execuție

  14

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  TOTAL (rd. 06 la 15)

  16

  7.325.067

  1.205.357

  2.036.991

  9.743

  6.493.433

  lll.lmobilizari financiare

  17

  X

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

  18

  7.736.326

  1.205.815

  2.039.567

  9.743

  6.902.574

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

I.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

407.007

2.279

2.576

406.710

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

407.007

2.279

2.576

406.710

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

22.505

1.392

23.897

Construcții

24

1.539.472

-221.787

1.317.685

Instalații tehnice si mașini

25

550.993

123.659

74.575

600.077

Alte instalatii,utilaje si mobilier

26

184.284

61.473

9.743

236.014

Investiții imobiliare

27

104.813

55.353

160.166

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

2.402.067

20.090

84.318

2.337.839

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

2.809.074

22.369

86.894

2.744.549

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERI

ANEXA L HCLM NR.


- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

{.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire st cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd.36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

A Mff/ rYPTAATAVVA H

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

HIRA STERE         JC

^™MENIULUI PUBLIC II

DOBRIN IULIANA

Semnătura

>       Șl PRIVAT )j

Calitatea                    /^\

12—CONTABIL SEF             (    /

Formular VALIDAT

Semnătura__________________X *_________

°l/l

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

contrasemne^

\1


ÎNTOCMIT,

CONTRASEMNEAZĂ


PR ESEDINTE ședință, 'țbobo ’Formular


VALIDAT
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARI)
/ ANEXA la

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

Bd. TOMIS, Nr.101

FLUXUL DE TREZORERIE PE ANUL 2020 METODA DIRECTA                                                              - LEI -

SOLDUL INIȚIAL

2019

2020

SOLDUL INIȚIAL

SOLDUL INIȚIAL

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare

1,824,329

824,366

- incasari din prestări de servicii

12,218,717

13,264,334

- alte incasari

1,715,415

2,217,014

- plati către furnizori de bunuri si servicii

6,949,986

7,021,528

- plati către si in numele angajatilor

5,612,317

6,423,837

- plati impozit pe profit, TVA, virament 50% venituri din chirii dom. public, taxe de timbru, taxa miji, transport, taxa liniște, recuperare investiei ANL, cota de 1% către autoritatea locala

2,357,225

2,126,302

Flux de numerar din activitatea de vanzari imobile

-14,567

-11,641

- plati in numerar către Consiliul Local Municipal si ANL a sumelor provenite din vanzarea de imobile

3,959,642

2,301,785

- plati TVA aferent vanzari

135,149

135,027

- incasari de numerar din vanzarea de imobile

4,080,224

2,425,171

Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare

0

0

- incasari din alocatii bugetare, cheltuieli materiale

3,555,647

2,731,734

- incasare alocatii bugetare , investitii

30,303,308

1,763,420

- plati in numerar cheltuieli materiale

3,555,647

2,731,734

- plati in numerar, invesjjțfrT;^*

30,303,308

1,763,420

824,366

722,406
Director Gcnt^^L^XPLOATAREA \\

Stere HirZUWDOMENIULUI PUBLIC i

ȘI PRIVAT II

Page 1 of 1

Contabil Sef, ( j luliana Dobrin \*/


R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

Bd. TOMIS, Nr. 101

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR DE CAPITAL PROPRIU LA DATA DE 31.12.2020


ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU

SOLD LA 31.12.2019

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD LA 31.12.2020

TOTAL DIN CARE

PRIN TRANSFER

TOTAL DIN CARE

PRIN TRANSFER

Patrimoniul Regiei

733,888

648,906

0

0

0

1.382,794

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

1,818,464

-929,471

0

-481,004

0

1,369,997

Rezerve legale

127,457

0

0

0

0

127,457

Rezerve pentru acțiuni proprii

Alte rezerve

909,705

0

0

0

0

909,705

Rezultatul reportat

0

0

0

0

0

0

Rezultat

Pierdere de recuperat din anii anteriori

0

878,600

0

0

0

878,600

Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile

Sold creditor

Sold debitor

Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

Sold creditor

Sold debitor

Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

18,428,014

-

19,188,865

-

-760,851

Sold debitor

878,600

TOTAL

2,710,914

18,147,450

0

19,188,865

0

2,150,502

Director Genen

Stere Hira


EXPLOATAREA \\ (MENIULUI PUBLIC i

ȘIPRIVAT jjanexă la hclm nr.^(&ț7


R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

Elemente de activ

Valoare bruta

Deprecieri (amortizare si proviz)

Sold 1 ianuarie

2020

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie 2020

Sold la 1 ian

2020

Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau transferuri

Sold deprecieri la 31.12.2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CT 205

48,311

458

2,576

46,193

44,058

2,280

2,576

43,762

CT 208

362,948

362,948

362,948

362,948

CT 2112/AMENAJARI TER

27,847

27,847

22,505

1,392

23,897

CT 212/CONSTRUCT1I

4,513,016

648,906

929,472

4,232,450

1,539,472

259,217

481,004

1,317,685

CT213

946,952

289,545

74,575

1,161,922

550,993

123,659

74,575

600,077

CT214

444,545

9,913

9,743

444,715

184,284

61,473

9,743

236,014

CT215

216,360

216,360

104,813

55,353

160,166

CT 231

1,176,347

256,993

1,023,201

410,139

0

TOTAL

7,736,326

1,205,815

2,039,567

6,902,574

2,809,073

503,374

567,898

2,744,549

NOTA

Regia administrează imobile apartînand domeniului public si privat al municipiului Constanta, acestea fiind evidențiate in conturi in afara bilanțului, respectiv ct 8038 Referitor la creșterile evidențiate in col.2, facem următoarele mențiuni:

* (ct 205) suma de 458 lei reprezintă achiziție licența Windows

* (ct 212) suma de 648.906 lei reprezintă intrări in proprietate a unor clădiri in urma încetării contractelor de asociere DPTO aflate in proprietatea Regiei,

 • * (ct 213) suma de 289.545 lei reprezintă contravaloarea sitemului de irigatii din Parcul Tabacariei

 • * (ct 214) suma de 9.913 lei reprezintă achiziții, astfel: laptop - 3.193 lei; poarta pt parcare - 3.032 lei si 3.688 lei

* (ct 231) suma de 256.993 lei, repartizate astfel:

 • # 48.131 lei - avans reabilitări imobile in administrare

 • # 19.236 lei - Nota conceptuala si Tema proiectare pt. Piața Pescarus

 • # 189.626 lei - lucrări de reabilitare la fațada si acoperiș pt. imobil situat in str. Ilarie Voronca nr. 6

Referitor la reducerile evidențiate in col.3, facem următoarele mențiuni:

* (ct 205) suma de 2.576 lei reprezintă casari de licențe

* (ct 212) suma de 929.472 lei reprezintă diminuare a valorii juste , înregistrata in baza raportului de evaluare nr. 509/14.04.2021

* (ct 213) suma de 74.575 lei reprezintă vanzari 2 autoturisme

* (ct 214) suma de 9.743 lei reprezintă in totalitate casari

* (ct 231) suma de 1.023.201 lei reprezintă finalizări lucrări de investitii conform proceselor verbale încheiate in anul 2020, astfel:

# 289.545 lei - sistem de irigatii din Parcul Tabacariei

anexă tA


 • # 247.294 lei - reabilitare imobil in administrare situat in str. Arhiepiscopiei nr.14 (finalizat si transmis PMCT)

 • # 252.699 lei - reabilitare imobil in administrare situat in str. C.A. Rosettî nr.8 (finalizat si transmis PMCT)

 • # 233.663 le - reabilitare imobil in administrare situat in str. Ilarie Voronca nr. 6 (finalizat si transmis PMCT)

Director General, Stere Hira /

ff EXPLOATAREA

II domeniuujipubuc

Ș1PRIVAT .


I ANEXAI^ |hCLM NR- —•


R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 2

PROVIZIOANE si AJUSTĂRI 2020

Pentru o imagine fidela a situațiilor financiare anuale, Regia a ajustat valorile reprezentând creanțe de încasat, evidențiate in contul 4118, avand in vedere faptul ca au o vechime considerabila , ca deși exista titluri de executare, acestea nu au putut fi puse in aplicare, creditorii figurând ca neavand venituri si proprietăți pentru a putea fi executati.

Anulările operate sunt consecința incasarii sumelor pentru care au fost constituite sau aprobarea de către Consiliul de administrație al RAEDPP Cta a trecerii acestora pe pierdere in urma hotărârilor definitive stabilite de către Instanța judecătoreasca


Cont ajustare (491 si 496)1 Sold la 01.01.2020

Anulari in cursul anului 2020

Constituiri in cursul anului 2020

Sold la 31.12.2020

Ajustare depreciere creanțe - DPTO

24,097

10,584

242,633

Ajustare depreciere                .. _ _ . _

creanțe-DAI-SAD          115'M9

1,190

384,833

499,192

[Ajustare depreciere        ș

creanțe - DAI - locuințe 1

7,444

13,984

57,220

......                               I

Ajustare depreciere       ।      197,056

creanțe - DPTO - asocieri 1

98,674

202,937

301,319

-Ajustare depreciere        i       __ oe_

creanțe - D Tehnica

20,094

30,044

45,912

Ajustarea depreciere

creanțe reprezentând

penalitati de încasat,       ।       70,420

। stabilite de către Instgoța^

ct496

18,337

o

52,083

Total .            1 °^^5,813

169,836

642,382

1,198,359

Director                          h

Stere HirdW^fllflNBUC

Contabil Sef, luliana Dobrin

NOTA 3


ANEXĂ LA HCLM NR.


REPARTIZAREA PROFITULUI AFERENT ANULUI 2020

Nu este cazul deoarece in anul 2020 , Regia a înregistrat o pierdere de 760.851 lei.NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020lei

INDICATOR

EXERCIȚIUL 2019

EXERCIȚIUL 2020

1 Cifra de afaceri neta

8,607,282

8,863,766

2 Venituri aferente transferuri

3,555,647

2,731,734

3.Alte venituri din exploatare

6,684,175

6,662,094

Total Venituri din exploatare

18,847,104

18,257,594

Cheltuieli de exploatare, din care

19,727,318

19,019,029

4. Cheltuieli materiale

330,555

241,032

5. Cheltuieli cu energie si apa

243,367

281,053

6. Cheltuieli cu personalul

6,915,211

6,919,775

7. Cheltuieli cu prestatii externe

4,117,472

3,147,553

8. Cheltuieli cu impozite si taxe

1,559,298

1,329,878

9. Ajustări de valoare privind activele circulante (provizioane - clienti incerti)

54,121

507,979

lO.Ajustari de valoare imobilizări corporale si necorporale (amortizare)

346,270

503,374

12. Alte cheltuieli de expl.

6,161,024

6,088,385

Rezultatul din exploatare

-880,214

-761,435

NOTA 5


ANEXĂ LA HCLM NR.


SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR


lei

CREANȚE

Sold la 31.12.2020

Termen de lichiditate

sub 1 an          peste 1 an

Total creanțe, din care:

20,392,323

2,477,216

17,915,107

CT 2678

11,000

11,000

CT4111

866,488

866,488

CT4118

1,244,276

1,244,276

CT491

-1,146,276

-1,146,276

CT 438

164,613

164,613

CT441

23,131

23,131

CT 4428

4,324

4,324

CT 458

54,093

54,093

CT 461

19,001,363

1,086,256

17,915,107

CT 473

221,394

221,394

CT 496

-52,083

-52,083

Total datorii, din care:

21,355,670

2,845,906

18,509,764

CT 401

588,912

588,912

CT 408

25,125

25,125

CT419

112

112

CT 421

177,501

177,501

CT 423

38,409

38,409

CT 424

324

324

CT427

7,159

7,159

CT 428

63,175

63,175

CT431

181,086

181,086

CT 436

11,045

11,045

CT4423

196,029

196,029

CT444

36,393

36,393

CT446

79,530

79,530

CT447

8,563

8,563

CT448

19,047,107

1,132,001

17,915,106

CT 462

895,200

363,717

531,483

Menționam faptul ca R.A.E.D.P.P. Constanta nu are datorii mai mari d

e 5 ani.

Contabil Sef/ luliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele întocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiile financare individuale ale R.A.E.D.P.P. Cta si sunt pregătite in conformitate cu:

Legea contabilității 82/1991, cu actualizările si completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014;

Principii contabile

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele se produc, si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit, si sunt înregistrate in evidentele contabile si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente. Evaluarea posturilor cuprinse in situațiile financiare ale anului 2020 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activitatii

Principiul permanentei metodelor

R.A.E.D.P.P. Cta aplica consecvent de la un exercițiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea si evaluarea au fost realizate pe o baza prudenta si, in special: in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia;

sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere;

sunt recunoscute toate datoriile previzibile si pierderile potențiale, care au aparut in cursul exercițiului financiar respectiv sau in cursul unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele s-au produs (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) si au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării platii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidențierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

Principiul intangibilitatii exercițiului

In scopul asigurării comparabilitatii informațiilor cuprinse in situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, informațiile raportate in coloana corespunzătoare exercițiului financiar precedent s-a determinat avand in vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins in reglementările contabile aprobate prin OMF 1802/2014 si, pe de alta parte, necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificație cu cei raportati in coloana corespunzătoare exercițiului financiar de raportare (exercițiul financiar al anului 2020).

Principiul necompensarii

Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

Eventualele compensări intre creanțe si datorii fata de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate In situația de mai sus, in notele explicative se prezintă valoarea bruta a creanțelor si datoriilor care au făcut obiectul compensării.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție.

Elementele prezentate in situațiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie/de producție. Cazurile

Politici contabile

Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

inițiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situațiile financiare anuale;

Page 2 of 4

o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie justificata în notele explicative, ci doar menționata in acestea.

In cazul modificării unei politici contabile, entitatea trebuie sa menționeze in notele explicative natura modificării politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendința reala a rezultatelor activitatii entitatii.

Moneda funcționala si de prezentare

Contabilitatea se tine in in limba romana si in moneda naționala („RON”). Situațiile financiare au fost întocmite si prezentate in RON.

Imobilizări corporale si amortizare

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si deținute pe o perioada mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul inițial redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare. Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus in funcțiune, cum ar fi reparațiile si întreținerea si costurile administrative, sunt in mod normal înregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situația in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere in beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta inițial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost adițional.

Imobilizările in curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp pana când activele relevante sunt finalizate si puse in funcțiune.

In costul inițial al unei imobilizări corporale pot fi incluse si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si entitatea are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc in valoarea activului imbilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate in chirie sunt capitalizate in contabilitatea locatarului si sunt amortizate pe durata contractului de chirie. La expirarea contractului de chirie aceste active sunt transferate locatorului (vanzare sau alt mod de cedare).


In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, valoarea acesteia se scoate din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informațiile necesare sunt disponibile.

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate sau numărul unităților produse ce se estimează ca vor fi obținute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durata de viata a activelor. Terenul nu se amortizează. Cheltuielile cu întreținerea si reparația mijloacelor fixe sunt incluse in contul de profit si pierdere pe măsură ce au fost efectuate; îmbunătățirile care măresc in mod semnificativ durata de viata a activelor, capacitatea de producție a acestora sau performantele tehnice, se capitalizează.

Imobilizări necorporale si amortizare

Costurile aferente achiziționării de imobilizări necorporale sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe perioada utila de viata, de obice 3 ani.

Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar si depozite bancare pe termen scurt.

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute si înregistrate la suma originala a facturilor minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizîonul este constituit când exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creanțele. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

AUTo^

Director Gj Stere Hir^


EXPLOATAREA (MENIULUI PUBLIC

ȘI PRIVAT     .

Contabil Sef, I luliana Dobrirr


NOTA 7


ANEXĂ Lh

hclm


ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI IN ANUL 2020

Nu este cazul.

Director

Stere Hi|


* AUTO/^

'a!


^loatarea iMENIUWIPUBUC


ȘIPRWAI ,

ANEXĂ HCLM NR.


NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAT!!, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2020 societatea a funcționat cu următoarea structura de personal:

 • * salariati cu CIM - număr mediu - 118;

 • * directori cu contract de mandat - 6

Consiliul de administrarie este format din 5 membri.

Indemnizații acordate membrilor CA -135.000 lei

Indemnizații acordate conform contract de mandat - 1.000.602 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Cheltuieli aferente salariatilor unitatii:

Cheltuieli cu salariile - 5.219.991 lei

Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilor - 361.200 lei

Cheltuieli cu protecția si asigurările sociale - 59.980 lei

Cheltuieli cu contribuția asiguratorie -143.002 leiANEXĂ LA HCLM NR.


R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2020

 • 1. Indicatorul de lichiditate curenta = (active curente - creanțe > 1 an)


active curecte = datorii curente


Indicatorul de lichiditate curenta = (active curente totale)


active curecte = datorii curente


 • 2. Indicatorul lichidității imediate =


active curente-stocuri datorii curente


21 115 361 - 17.915.107 •                    = 1 1

2 845 904

21 115 361

2 845 904          ',42

3 200 254 - 523

2 845 904


 • 3. Indicatorul gradului de îndatorare = capital imprumutat x100 = Nu este cazul capital propriu(sau capital angajat)

Societatea nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.


 • 4. Viteza de rotatie a stocurilor


costul vânzărilor = stocul mediu


Nu este cazul


 • 5. Nr. De zile de stocare


stocul mediu x 365 = costul vânzărilor


Nu este cazul


 • 6. Viteza de rotatie a debitelor clienti =


soldul mediu clienti (4111 +4118) x 365 = 2 094 483


Venit din expl, - Venituri ale asociatilor             16 005 272


X365 =47 zile687 398

9 755 060


lei/pers


Page 1 of 1


X 365 = 26 zileANEXĂ LA_ HCLM NR.

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII 2020

 • a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud.

Constanta este înmatriculata la registrul Comerțului sub nr.J 13/15/1996 avand cod de identificare fiscala

2746784 , forma de proprietate - Societate comerciala cu răspundere lir atribut fiscal RO

 • b) . Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi

Nu este cazul.

 • c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină.

Nu este cazul.

 • d) Informații referitoare la impozitul pe profit

Nu este cazul, pentru ca in anul 2020 Regia a înregistrat pierdere în suma de760 851 lei

 • e) Cifra de afaceri

8 863 766 lei:

* venituri din închirieri tarabe - 795 354 lei

 • * venituri din închirieri spatii cu lata destinație si imobile - 8 008 022 lei

 • * venituri din comisioane si radieri ipoteci -60.390 lei

 • f) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui

contract de leasing

In cursul anului 2020, Regia a finalizat contractul de leasing financiar, incheiat in anul anterior, pentru achiziția a 5 autoturisme Dacia Duster.

 • g) Onorariile plătite auditorilor

Servicii audit extern achitate - 43.137,50 lei

 • h) Angajamente acordate

Soldul inițial al contului 405 in cuatum de 1,506.426 lei reprezintă contravaloarea biletelor la ordin emise In perioada 2016 - 2017, a avut scadenta in 2020 si a fost achitat in integralitate.

Menționam ca toate biletele la ordin emise de către Regie au fost avalîzate de către Primăria mun. Constanta.

 • I) Alte aspecte legate de COVID 19

Referitor la instalarea si declararea pandemiei cu COVID19, facem precizarea ca au existat efecte

ce au influențat rezultatele anului 2020, prin solicitările clientilor privind acordarea de scutiri, reduceri, amanari la plata a chiriilor datorate, ținând cont de obiectul de activitate al Regiei (inchiriere si asocieri pentru a exploata spatii unde se desfasoara activitati comerciale), precum si necesitatea angajarii de cheltuieli cu pastrarea igienei, asigurarea distanțării si respectarea tuturor celorlalte obligatii conform normelor legislative emise in cursul anului 2020 pentru combaterea efectelor pandemiîe cu COVID.


REGIA AUTONOMĂ

„EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA

O.R.C. nr.J13/15/1996, C.I.E RO2746784

Bd.Tomis, nr.101, Constanța TEL/FAX:0241-580523; 589714; 583719

Cont Nr. RO04BTRL01401202696755XX, deschis Ia Banca Transilvania, Sucursala Constanța

HOTĂRÂREA NR.400/11.05.2021

a Consiliului de Administrație al

Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța consemnată în procesul-verbal de ședință nr.286 din data de 11.05.2021

Având în vedere prevederile actelor constitutive ale R.A.E.D.P.P. Constanța, constând în • H.C.L. nr.332/02.08.1996 privind înființarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,

 • • H.C.L. nr.56/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,

 • • H.C.L. nr.455/28.12.2020 privind aprobarea revocării Consiliului de Administrație numit prin H.C.L. nr.302/2019 și numirea unor membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,

 • • H.C,L.nr.31/29.01.2021 privind modificarea anexei nr.l la H.C.L. nr.455/2020 privind aprobarea revocării Consiliului de administrație numit prin H.C.L. nr.302/2019 și numirea unor membri provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

și, nu în ultimul rând, prevederile O.U.G, nr.l09/30.11.2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând adresa nr.l748/07.05.2021 formulată de Serviciul Financiar-Contabilitate și documentele anexate, la discuție fiind prezentă și dna Neacșu, reprezentant al SC FINEVEX SRL, auditorul extern al RAEDPP și lecturând Scrisoarea către conducere, Procesul-verbal al ședinței de finalizare a auditului din care rezultă că opinia exprimată în raportul de audit va fi opinie nemodificată,

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța hotărăște:

Avizarea Situațiilor Financiare anuale ale RAEDPP Constanța aferente anului 2020, respectiv bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii și s-a întocmit Raportul administratorilor.

Secretar al Consiliului de Administrație LauraMICU

REGIA AUTONOMA EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT CONSTANȚA rhVh

INTRARE / IEȘIRE _

AnuKjQjJ Luna Cw Ziua

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

REGIA AUTONOMĂ

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT Bd. Tomis nr. 101, Constanța

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT CONSTANȚA (“Regia”), cu sediul social în Constanța, Bd. Tomis nr.101, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 2746784, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

 • • Activ net/Total capitaluri proprii:                          2.150.502 lei

 • • Pierderea netă a exercițiului financiar                    -760.851 lei

în opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Regie, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

Atragem atenția asupra Notei 10 din situațiile financiare, în care se menționează că pandemia de COVID-19 a influențat rezultatele exercițiului financiar 2020, având în vedere obiectul de activitate al Regiei și măsurile impuse de autorități în anul 2020. Opinia noastra nu este modificată cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Recuperabiiitatea creanțelor comerciale

Așa cum este prezentat în nota 5 "Situația creanțelor și datoriilor”, la 31 decembrie 2020, creanțele nete au fost de 20.392.323 lei.

Recuperabiiitatea creanțelor și nivelul ajustătilor de valoare pentru creanțe incerte sunt considerate a fi un risc semnificativ din cauza naturii globale a acestor solduri în situațiile financiare agregate, precum și importanța colectării de numerar, cu referire la gestionarea capitalului de lucru.

Politicile contabile referitoare la recuperabiiitatea creanțelor sunt prezentate în nota 6 "Politici contabile”.

Teste efectuate:

Procedurile noastre de audit au inclus, dar nu au fost limitate la acestea, printre altele:

 • • Evaluarea estimărilor managementului cu privire la ajustările de valoare efectuate în raport cu nivelul, vechimea creanțelor și a gradului de colectare; verificarea consecvenței aplicării politicilor contabile referitoare la ajustarea creanțelor.

 • • Evaluarea recuperabilității creanțelor restante cu referire la nivelurile istorice ale cheltuielilor cu creanțele incerte și profilul de risc al partenerilor;

 • • Obținerea de scrisori și situații de la juriștii interni ai Regiei pentru a analiza cazurile în care clienții cu vechime sunt solvabili sau nu și dacă pentru clienții insolvabili ajustările sunt suficiente;

 • • Testarea soldurilor creanțelor, pe bază de eșantion, pentru care am solicitat confirmare directă la 31.12.2020;

 • • Examinarea coerenței hotărârilor privind urmărirea recuperării creanțelor comerciale și a veniturilor realizate, prin discuții cu managementul pentru justificarea acestor hotărâri și obținerea de probe de audit necesare pentru susținerea justificărilor managementului.

Alte informații - Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

în legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

în ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

în baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

 • a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

în plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Regie și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea Regiei este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

în întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Regiei de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Regia sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Regiei.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • • Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

 • • înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Regiei.

 • • Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • • Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Regiei de a-și continua activitatea. în cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Regia să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

 • • Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

în numele S.C. FINEVEX S.R.L.:

înregistrată în Registrul ASPAAS cu numărul FA81


Partener

Neacșu Eugenia

înregistrat în Registrul ĂSPAA$' cu numărul AF860e\^EVEX $


Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firmă do audit: finevex srl

Registrul Public Electronic: FA81 ■


Constanța, 12.05.2021


R.A.Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

ANEXĂ LA HCLM


RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 1802/2014 PENTRU ANUL 2020

Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, înființată prin HCLM nr. 332/1996, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C.U.I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul în Constanța, b-dul Tomis, nr. 101, a avut ca obiect de activitate în anul 2020:

 • - administrarea, întreținerea și repararea fondului locativ de stat, a locuințelor de tip ANL și a clădirilor cu altă destinație;

 • - amenajarea, administrarea și întreținerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor săptămânale bazarelor;

 • - vânzarea locuințelor de tip ANL și serviciul de administrare rate aferente acestor contracte încheiate;

 • - administrarea Campusului de locuințe modulare - Henri Coandă.

Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2020 conform OMF 1802/2014 cu completările și modificările ulterioare, se prezintă astfel:

- LEI -

1. VENITURI TOTALE, din care:

18.258.178

- venituri proprii

13.103.108

- venituri din asocieri

2.422.752

- buget local

2.731.734

- venituri financiare

584

2. CHELTUIELI TOTALE, din care:

19.019.029

a. Cheltuieli din exploatare din care:

19.019.029

- bunuri și servicii

7.335.271

- impozite și taxe

1.329.878

- salarii și cheltuieli aferente

6.919.775

- cheltuieli din asocieri

2.422.752

 • - amortismente

 • - ajustări de valoare a creanțelor (provizioane)

503.374

507.979

b. Cheltuieli financiare

0

3. PIERDERE

-760.851

Din analiza situațiilor financiare încheiate pe anul 2020, indicatorii economico-financiari în raport cu anul precedent, prezintă următoarea evoluție:

 • 1. Cifra de afaceri pe anul 2020 a înregistrat o creștere de aproximativ 2,99 % față de anul precedent;

 • 2. Productivitatea muncii/salariat a crescut cu aproximativ 2,77%, având o valoare de 135.638 lei/salariat, întrucât cifra de afaceri a înregistrat creșterea prezentată la punctul anterior, în timp ce numărul mediu de angajați s-a păstrat relativ constant, mai precis 118, față de cel înregistrat pentru anul 2019, respectiv 117 angajați;

 • 3. în anul 2020, Regia a înregistrat o pierdere în sumă totală de 760.851 lei.

în conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, cap.7 pct. 491, alin (2), facem următoarele precizări:

 • a) Investițiile realizate în anul 2020 constau în:

 • - programul de „Reabilitare imobile aflate pe domeniul public și privat al Primăriei municipiului Constanța" în baza contractului încheiat și înregistrat sub nr. 13471/2020 având drept obiect „Serviciul de proiectare DAU" pentru 9 imobile, în valoare de 320.872,46 lei, din care s-a achitat în cursul anului 2020 un avans de 48.130,87 lei, diferența urmând a se achita în anul 2021, la depunerea documentației complete;

 • - în cadrul aceluiași program de reabilitări imobile, s-au realizat lucrări de investiții pentru fațade și acoperișuri la imobilul situat în str. Ilarie Voronca nr.6, în valoare de 189.626 lei;

 • - în cadrul programul „Reamenajare Piața Agroalimentară Pescăruș" în cursul anului 2020 s-a achitat suma de 19.236 lei, reprezentând Nota conceptuală și tema de proiectare.

 • b) Activități din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul;

 • c) Informații privind achizițiile propriilor acțiuni - nu este cazul;

 • d) Existența de sucursale ale entității - nu este cazul;

 • e) Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare, și a profitului sau a pierderii - nu este cazul.

Evidența financiar - contabilă s-a ținut în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare, cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu instrucțiunile și prevederile în vigoare, referitoare la modul de organizare și conducere corectă și la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza balanței de verificare pe anul 2020, conform OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Contul de venit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare aferente anului 2020, conform Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2020 următoarea situație:

 • - Regia a achitat bilete la ordin scadente în 2020 în valoare de 1.506.426,34 lei.

Biletele la ordin au fost emise pentru lucrările de construcții locuințe modulare campus Henri Coandă - Zona II, au fost avalizate de către Primăria Municipiului Constanța și s-au achitat cu surse de la bugetul local.

 • - Regia nu are datorii restante la bugetul local.

 • - Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul de stat.

 • - Regia a beneficiat de următoarele surse de la bugetul local:

  TOTAL, din care:

  4.495.154

  Subvenție chirii locuințe sociale

  8.533

  Acoperire deficit aferente persoane cu handicap

  54.958

  Acoperire deficit administrare campus Henri Coanda

  1.387.894

  Acoperire deficit Țara Piticilor

  1.031.559

  Acoperire deficit Pistă roleri Gravity Park

  248.790

  Investiții

  1.763.420

 • - Regia a virat în cursul anului 2020 către Bugetul de stat, Bugetul local al municipiului Constanța și către Agenția Națională de Locuințe București, următoarele sume rezultate din desfășurarea activității de administrare și vânzare a unor imobile:

  TOTAL din care:

  3.355.530

  Virament către Buget local - HCL 62/2014

  295.975

  Virament către Buget local - centrale termice ANL

  6.923

  Virament către Buget local - 50% venituri din închiriat domeniul public

  325.864

  Virament către Buget de stat - vânzări lg.112

  47.479

  Virament către ANL București - vânzări locuințe

  1.946.201

  Virament către ANL București - recuperare investiție din chiriile încasate

  401.578

  Virament cf Dispoziție nr. 120/19.03.2020

  82.488

  Impozite și taxe locale

  223.550

  Taxe timbru

  25.472

Indemnizațiile plătite directorilor regiei și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație în 2020 au fost în sumă de 1.135.602 lei.

Rezultatul negativ înregistrat de către Regie în anul 2020, are în principal următoarele cauze:

 • • rezultatele economice slabe ale clienților asociați cu RAEDPP Cta prin contractele de asociere încheiate, ceea ce a condus la următorul aspect: Regia a beneficiat în cursul anului 2020, în urma contractelor sus amintite, în cea mai mare proporție, doar de „suma minimă garantată" așa cum este denumită în documente, care prin însăși sintagma „minimă" conduce la intuirea efectelor asupra rezultatelor obținute în urma asocierilor in discuție, ținând cont și de faptul că mare parte a perioadei analizate, nu a fost permisă, sau a fost diminuată capacitatea de desfășurare a activităților economice specifice asociaților noștri (comerț și servicii turistice), fiind decretată stare de urgență/de alertă;

 • • în contextul pandemiei, creșterea cheltuielilor aferente susținerii activității de administrare a regiei prin acele obligații de a asigura igiena (prin servicii profesionale și materiale specifice) și distanțarea, ținând cont de faptul că Regia administrează spații publice, respectiv piețele din municipiu;

 • • achiziții realizate în anul 2019, ce s-au dorit a fi generatoare de venituri începând cu anul 2020, implicit de profit pe termen lung (achiziții de corturi, căsuțe, etc) prin desfășurarea de târguri frecvente, regulate în zone de mare interes comercial din municipiul Constanța, nu au putut fi fructificate deoarece în anul 2020 a fost interzisă organizarea de evenimente, inclusiv târguri, în final s-a ajuns la situația în care acestea au generat doar cheltuieli cu amortizarea, fără venituri în contrapartidă;

 • • cea mai mare pondere în rezultatul negativ înregistrat în anul 2020, are drept cauză înregistrarea de cheltuieli aferente ajustării activelor circulante, cu scopul de a asigura o imagine fidelă a entității în Situațiile financiare anuale. Menționăm că au fost constituite provizioane în cursul anului 2020, analizând structura contului 4118, acesta cuprinzând sume cu vechimi mai mari de un an, care deși au fost înregistrate în anii anteriori ca fiind clienți în litigiu, acestea nu au fost provizîonate, pe considerentul că sumele restante vor fi achitate, argumentul fiind titluri de punere în executare în baza hotărârilor definitive emise de către Instanță. Deși procedura a fost respectată în ceea ce privește recuperarea debitelor, titlurile de executare nu au condus la închiderea situației, deoarece clienții litigioși nu au fost identificați cu venituri sau proprietăți, pentru a putea fi instituită poprirea. Există și situații în care clienții pentru care s-au constituit provizioane, se află în procedură de insolvență, Regia fiind înscrisă la masa credală.

în perioada ce face obiectul prezentului Raport, respectiv anul 2020, Regia a fost condusă de un alt Consiliu de Administrație și de către o altă conducere executivă, iar conducerea actuală nu poate fi răspunzătoare de administrarea anterioară începerii mandatelor administratorilor semnatari, inclusiv nu a participat la inventarierea patrimoniului.

în ultimul trimestru al anului 2021, se va demara inventarierea generală a patrimoniului aflat în administrarea /proprietatea Regiei, scriptic și faptic, cu vizionarea tuturor imobilelor și identificarea stării tehnice a acestora.

Pentru perioada 2021 - 2023, noua conducere a elaborat Planul de administrare ce a fost aprobat prin HCL nr.72/26.03.2021, unde este prezentată strategia managerială a Consiliului de Administrație, premisele și modul de gestiune/admistrare a activității Regiei, fundamentate pe consolidarea procesului de dezvoltare prin reorganizare, modernizare și tehnologizare, considerând că numai prin implementarea unor strategii vizând eficiența economică și prestarea unor servicii de înaltă calitate, se poate realiza o

performanță reală a acestei activități.


ANEXA LA H£LM NR.,


Consiliul de Administrație al RAEDPP Constant

Președinte - Ioana BESTELIU. U*

Jr

Membru - Stere HIRA

Membru - Ionel DAMIAN

Membru - Alexandru-Marius TIMOFTE - lipsă

președinte ședință