Hotărârea nr. 164/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE A IMOBILULUI-LOCUINȚĂ SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CONSTANTIN BRĂTESCU NR. 74, PARTER, LOT 2 CĂTRE ALI DEMIRGEAN, CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 11709/28.05.1988 PRELUNGIT PÂNĂ LA DATA DE 26.06.2019, ÎNCHEIAT CU RAEDPP CONSTANȚA, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN EXECUTARE A SENTINȚEI CIVILE NR. 2026/26.02.2018, PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA ÎN DOSARUL NR. 26117/212/2016, RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA CIVILĂ NR. 2088/11.12.2018 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA

1 ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a imobiluluî-locuință situat în municipiul Constanța, str. Constantin Brătescu nr.74, parter, Lot 2 către Aii Demîrgean, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr.2026/26.02.2018, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr.26117/212/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 2088/11.12.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94613/21.05.2021;

 • - raportul de specialitate al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat "Constanța înregistrat sub nr. 7284/24.05.2021;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;                                                               ,

 • - Hotărârii Guvernului nr.20/17.01.1996 privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.20/1996;

 • - Decretului-Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație;                                 !

 • - HCL nr.109/28.02.2005 pag. 27 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

 • - HCL nr,162/29.05.2020 anexa nr.8, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

 • - HCL nr.262/30.07.2020 art.5, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

 • - Sentinței civile nr. 2026/26.02.2018, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr.26117/212/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 2088/11.12.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța;

 • - încheierii nr.3070/10.03.2020 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr.5328/212/2020 privind executarea silită formulată de BEJ Gavrilescu Alin-Mihai;

 • -Hotărârea Judecătoriei Constanța din data de 13.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 9025/212/2020 privind plata în favoarea reclamantului, a unor penalități în cuantum de 200 lei pe fiecare zi de întârziere, de la 13.04.2021 până ia data vânzării;

-contractele de închiriere nr.11709/28.05.1988, nr. 11709/05.08.2004 adiționat și nr. 11709/05.07.2016 valabil până la data de 26.06.2019, încheiate cu Aii Demirgean.

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 139, art. 196 alin. 1, lit. a, art. 354, art. 355, art. 364 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea directă a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. Constantin Brătescu nr.74, parter, Lot 2, către Aii Demirgean, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 2026/26.02.2018, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr.26117/212/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 2088/11.12.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța, conform planurilor anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bunul imobil aflat în proprietatea privată a municipiului Constanța, alcătuit din: construcția Cl-locuință în suprafață totală de 83 mp ( suprafață utilă de 62,9 mp și beci în suprafață de 12,4 mp ), construcții anexă C2-magazii în suprafață de 16 mp ( suprafață utilă de 12,3 mp ), construcția anexă C3-WC în suprafață de 3 mp ( suprafață utilă de 2,6 mp ), este înscris în cartea funciară nr. 253673 a UAT Constanța, conform încheierii de intabulare nr. 19556/10.02.2021 emisă de OCPI Constanța și a făcut obiectul contractului de închiriere nr.11709/28.05.1988 prelungit până la data de 26.06.2019, încheiat cu RAEDPP Constanța.

Art.2. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 73.767,25 lei, fără TVA, stabilit prin adresa nr. 606/19.05.2021 care însoțește raportul de evaluare nr. 536/26.04.2021 întocmit de către SC Primoval SRL, în conformitate cu prevederile Sentinței civile nr.2026/26.02.2018, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr.26117/212/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă' nr. 2088/11.12.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța.

Până la momentul vânzării, prețul de vânzare se va actualiza în conformitate cu prevederile art.31 și 32 din HG 20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995, de către RAEDPP Constanța.

Adresa nr. 606/19.05.2021 și raportul de evaluare nr. 536/26.04.2021, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. încheierea contractului de vânzare și achitarea prețului de vânzare se vor face în conformitate cu prevederile Legii 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului și art. 33 din H.G. nr.20/17.01.1996 privind aplicarea Legii, nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului; ale Decretului-lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație.

Art.4. Pentru suprafața de teren-curte liberă în suprafață de 73 mp, confom documentației cadastrale, se va încheia contract de închiriere între RAEDPP Constanța și Aii Demirgean.

Art.5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Compartimentul contracte avizări și legile proprietății, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, domnului Aii Demirgean (prin RAEDPP Constanta) în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/& pentru,     >—împotrivă,abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,  GEORGIANA GOSP0DARUCONSTANȚA „

NR. J&4

4

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa imobilului

253673

175

Constanta, Str. Constantin Bratescu, nr. 74, Lot 2

Nr. Carte funciara:

Unitatea Administrativ Teri

[oriala (UAT)_____________

CONSTANTA

ANEXĂ LA

PROVINE DIN NC 3262

HCLM NR._L|


1Cc


303840
ria^unicipiuluic&nstantĂ

SERVICIUL CADAST^ T

VIZAT SPRE^cSCHÎMB


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODAR

KQIAl

Se Insfîtue servitute de trecere între punctele A,B,C si D, prin imobilul cu NC 3262/î, detinut de Neculai Cristina, la imobilul pe care ii deține Mun. Constanta, cont. Declarației 1729 din 18.03.2019.

o                                                  c

00                                                                             c

A. Date referitoare la teren

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

1

Cc

175

... A^MA" Wfe' tfiMfbhuo

TOTAL

175

B. Date referitoare la construcții                    S

^■fl

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni                 y v

C1

CL

83

Locuința parter construita pe beci cu S= 13 mp edificata in anul 1930.

Nu deține certificat de performanta energetica. Suprafața construita desfasurata = 96 mp

C2

' CA

16

Magazie edificata in anul 1950, Suprafața construita desfasurata = 16 mp

C3

CA

3

WC edificat in anul 1950. Suprafața construita desfasurata = 3 mp

Total

102

Suprafața totala construita desfasurata = 115 mp.

Suprafața totala masurata a imobilului =175 mp

Suprafața totala din act a imobilului = 170 mp

Executant: PFA MANOLICA GEORGE ANDREI CATEGORIA B SERIA RO-TL-F NR. 0084 Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

z-           * _i .! Digitally signed by

GeOrCje-Andrei.George'Andrei Manolica

Manolica y^.DațK2021.02.10

A 00;09;52+02.00.

09.02.2021

Nr. C 24

Inspector Confirm introducerea imobilului In baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Adriana- Digitallysigned ? byAdriana-

Carmen ''Carmen Buhociu _ ,         ... Date: 2021.03.09

19556/2021        Bllh OCÎ U 17:46:56 +02'00'

Stampila BCPI                     : •*       Data:

Nr. Cadastral


Suprafața (mp)

62.9


Adresa imobilului:


Constanta, Str. Constantin Bratescu, nr. 74, Lot 2


Carte Funciara nr.


UAT


LUMINAppm.'Ăpi A MUNICIPIULUI CONSTANȚA '^WICIUL CADASTRU


RE NESCM1MBARE

fWZ___


Semnătura


CONTRANEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORG MĂ GOSPODARU. Nr. încăpere 1 2 3 4 5


Denumire incapere

Camera

Hol

Camera

Camera pe beci

Antreu


Suprafața Utila = 62.9 mp


figci.


Executant, PFA MANOLICA GEORGE ANDREI CATEGORIA B SERIA RO-TL-F NR. 0084


Suprafața Utila _ (mP> _

17.0

12.2

16.9

13.0 3.8


12.4


Suprafața Totala = 75.3 mp PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, I Recepționat,-^ A-ȚFO&M-           &


Gpnrnp-Andrpi Di9'tal,ysisnedby

vJcUlyti MI IUicI George-Andrei Manolica


Manolica


/ Date: 2021.02.10 00:10:03 .......+02'00'—otn HCLM NR. UNr. Cadastral


Suprafața (mp)

12.3


Adresa imobilului:

Constanta, Str. Constantin Bratescu, nr. 74, Lot 2

Carte Funciara nr.


UAT


LUMINAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.              _____________


SemnăturaCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODĂRIT"

. Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața Utila (mp)

1

Magazie

4.9

2

Magazie

7.4

_

Executant,

Recepționat,                   {)

PFA MANOLICA GEORGE ANDREI CATEGORIA B SERIA RO-TL-F NR. 0084

C          A rl ' D'9,taHy signed by

LjGOrQE-AnClreL George-Andrei Manolica

MADoiîr'?4      î" Datet2021.02.10

jvianoiica         00:10-09+02’00'

09.02.2021

Data,

Nr. Cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului:

2.6

Constanta, Str. Constantin Bratescu, nr. 74, Lot 2

Carte Funciara nr.

UAT       LUMINA


g^NESCHIMEJARESa,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARII


, Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața Utila (mp)

1

Anexa-WC

2.6

Suprafața Utila = 2.6 mp

Suprafața Totala = 2.6 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


Executant, PFA MANOLICA GEORGE ANDREI CATEGORIA B SERIA RO-TL-F NR. 0084


a । V Digitali/ signed by GeorgeAndrehGeorge-Andrei Manolica


Manolica


pate: 2021.02.10 00:10:17+02'00'


Recepționat,S.C. PRIMOVAL S.R.L.

Str. Dunării nr. 9,Bl, PF4, Ap. 23, Constanta

Jud. Constanta, 900118, Romania

CIF: RO16635824; Nr. Reg. Com.: J13/7123/2004

Tel: +40 371 301.023/ 0723672997; Fax: +40 372 258.318

E-mail: nrimoval2007@yalioo.com

RAPORT DE EVALUARConstanța

Zi

ANEXĂ LA


Imobil Construcții -Locuința si anexe


.HCLM NR.____ /

Adresa: strada Constantin Bratescu nr. 74, Lot 2, mumupiur

Constanta, județul Constanta Număr cadastral: 253673-C1 la C3- construcții

Carte funciara: 253673 UAT Constanta


CLIENT: RAEDPP Constanta

PROPRIETAR: Municipiul Constanta- domeniu privat

UTILIZATOR: RAEDPP Constanta

DATA EVALUĂRII: 23.04.2021


VALOARE ESTIMATA in conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995: 75.285.44 Iei. fara TVA

Datele, informațiile si conținutul acestui raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor tertl fara acordul scris si prealabil al executantului si clientului

1. SINTEZA RAPORTULUI

Prezentul raport de evaluare se refera la activul Imobil Construcții -Locuința si anexe, situata in strada Constantin Bratescu nr. 74, Lot 2, municipiul Constanta, județul Constanta, compus din:

Denumire

suprafața construita (mp)

suprafața desfasurata (mp)

suprafața utila (mp)

Locuința CI

83,00

96,00

62,90

Beci locuința CI

12,40

Magazie C2

16,00

16,00

12,30

Wc C3

3,00

3,00

2,60

Construcțiilor revin o cota exclusiva de teren intravilan, categoria curți construcții, in suprafața masurata de 175,00 mp (175,00 mp conform acte ), precum si un drept de servitute de trecere pentru un teren in suprafața de 22,50 mp ( conform documentație cadastrala )-terenul NU face obiectul evaluării.

Identificarea proprietății s-a realizat pe baza informațiilor înscrise in documentația cadastrala si a documentelor puse la dispoziție de client- evaluatorul nu isi asuma răspunderea pentru corectitudinea informațiilor avute la dispoziție.

La data evaluării proprietatea analizata este deținuta de Municipiul Constanta- domeniu privat in baza următoarelor inscrisuri :HCLM nr. 162/2020.

Proprietatea imobiliara este identificata după cum urmeaza:

Număr cadastral: 253673-C1 la C3- construcții

Cartea Funciara nr.: 253673 UAT Constanta

Număr inventar teren: fara informatii

Valoare inventar teren:208.000,00 lei

Număr inventar construcție: fara informatii

- Valoare inventar construcție: 32.938,00 lei

Utilizarea actuala a proprietății: in conservare.

Utilizare proprietate împreuna cu alte active: utilizare împreuna cu terenul aferent care se presupune disponibil dar nu se include in evaluare

Client: RAEDPP Constanta

Utilizatori ai raportului de evaluare : RAEDPP Constanta.

Scopul raportului constă în acordarea de asistenta clientului, in vederea fundamentării deciziei de vanzare a proprietății. Vanzarea proprietății se va realiza pentru respectarea obligației de a face cuprinsa in Decizia civila nr. 2088/11.12.2018 pronunțata de Tribunalul Constanta in Dosarul civil nr. 26117/212/2016.

Tip valoare estimat: valoare speciala : valoare de vanzare in conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995

Drepturi imobiliare evaluate: absolut (deplin ]

Cea mai buna utilizare: rezidențiala

Data evaluării: 23.04.2021

Rata de schimb valutar la data evaluării: 1 Euro =4,9255 lei

Valoare estimata:

In urma aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995 privind stabilirea prețului de vanzare , opinia evaluatorului cu privire la valoare speciala : valoare de vanzare in conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 a activului Imobil Construcții -Locuința si anexe amplasat in strada Constantin Bratescu nr. 74, Lot 2, municipiul Constanta, județul Constanta, la data de 23.04.2021, exclusiv in condițiile prezentate in raport, este:

Valoare locuința si anexe                                      75.285,44 lei

*valoare exclusiv TVA; valoarea nu include terenul aferent proprietății

Raportul de evaluare este un document transmis de către un consultant , către boardul managerial al unei entitati care ia in considerare o posibila tranzacție , opinând despre justețea acelei tranzactiii dintr-un punct de vedere financiar; analiza este limitata la adecvarea sumei si nu la meritele strategice ale tranzacției. Opinia comunicata in prezentul raport nu oferă o asigurare ca se obține cel mai bun preț posibil, reprezentând doar rezultatul aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995

5. CONCLUZIA PRIVIND VALOAREA. Opinia evaluatorului

Opinia formulata se bazeaza exclusiv pe prevederile Legii nr. 112/1995 si este raportata la data evaluării.

In urma aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995 privind stabilirea prețului de vanzare t opinia evaluatorului cu privire la valoare speciala : valoare de vanzare in conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 estimata a activului Imobil Construcții -Locuința si anexe amplasata in strada Constantin Bratescu nr. 74, Lot 2, municipiul Constanta, județul Constanta, la data de 23.04.2021, exclusiv in condițiile prezentate in raport, este:

Valoare locuința si anexe

75.285,44 lei

*valoare exclusiv TVA; valoarea nu include terenul aferent proprietății