Hotărârea nr. 163/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 125/2012 PRIVIND APROBAREA SEDIULUI SOCIAL ȘI A PUNCTELOR DE LUCRU ALE REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 125/11.04.2012 privind aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului

Public și Privat Constanța 3

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021,

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94612/21.05.2021;

 • - raportul Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr. 7283/24.05.2021;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile :

 • - Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile:

 • - H.C.L. nr. 125/11.04.2012 - privind aprobarea sediului ;social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța cu modificările și completările ulterioare;                           j

 • - H.C.L. nr. 132/23.04.2021 privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 4;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 .alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se- modifică art. 1 din H.C.L. nr. 125/11.04.2012 prin închiderea punctului de lucru al R.A.E.D.P.P. Constanta, din Constanța str. Răscoala din 1907 nr. 4, și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă sediul social și punctele de lucru ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat,, Constanța, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța, astfel:                          J

 • • Sediu social: Constanța, B-dul. Tomis nr. 101

 • • Punct de lucru: Constanța, str. I.L. Caragiale nr. 21

 • • Punct de lucru: Constanța, Piața Grivitei,

 • • Punct de lucru: Constanța, Piața Unirii                   ।

 • • Punct de lucru: Constanța, str. Nicolae Filipescu, Piața Pescăruș

 • • Punct de lucru: Constanța, Piața Tomis III               *

 • • Punct de lucru: Constanța, Piața Tomis Nord

 • • Punct de lucru: Constanța, Piața I.L. Caragiale

 • • Punct de lucru: Constanța, Piața Brotăcei

 • • Punct de lucru: Constanța, Piața Tic-Tac

 • • Punct de lucru: Constanța, str. Eliberării, Bazar Eliberării

 • • Punct de lucru: Constanța, str. Soveja, Pista de Rolleri - Parcul Tăbăcărie

 • • Punct de lucru: Constanța, str. Dezrobirii nr. 118, bl. IS5, parter,,.

Art. 2 - Compartimentul relații Consiliul Local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilieri locali astfel:

pentru,      *—împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție     consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPQ0ARU