Hotărârea nr. 162/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REAMENAJARE PIAȚA AGROALIMENTARĂ TIC TAC”

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de

investiții „Reamenajare Piața agroalimentară Tic Tac"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:                                        ;

referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94609/21.05.2021,

raportul de specialitate al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța înregistrat sub nr. 7282/24.05.2021; - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale,, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului;              |

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 7-10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) Ht. c), alin. (4) lit.d), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru [ obiectivul de investiții "Reamenajare Piața agroalimentară Tic Tac", urmare emiterii AVIZ CTE nr. 133093/01.09.2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală estimativă a investiției de 1.813.927,16 lei fără TVA (2.158.573,32 lei cu TVA), conform devizului general din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/ly pentru,          împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ

CONS' NR.
anexa hclm nr
DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE iNTE^VE^T^


1. Informații generale privind obiectivul de investiții


1.1. Denumirea obiectivului de investiții REAMENAJARE PIAȚA-—

AGROALIMENTARA TIC TAC
 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) - RAEDț

 • 1.4. Beneficiarul investiției - ADMINISTRAȚIA


1.5. Elaboratorul,documentației de avizare a lu^jțlc/r^e^


rvenți


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,S.C. SĂGETĂTOR S.R.L. TULCEA

Str. Grigore Antipa nr.6 Bl. F2 Sc. A

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Imobilul din Str. Cișmelei nr. F.N., Constanta, cu regim de înălțime Parter -cunoscut sub denumirea de “Piața agroalimentara Tic Tac”, este proprietatea RAEDPP Constanta.

Terenul aferent construcției are o suprafața de 300.00 m2.

Clădirea cu destinație spatii comerciale si platou piața taraneasca apartinand RAEDPP Constanta cuprinde spatii pentru vșnzară* la tonete, spatii comerciale iondividuale, grup sanitar pentru personal.

Amplasamentul este prevăzut in PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta, aprobat de Consiliul General al Municipiului Constanta în anul 2002, cu reactualizări ulterioare.

Conform Legii Calitatii in Construcții si Regulamentului de Clasificare (Legea 10/95 si HGR 766/67) construcția se incadreaza in categoria C de importanta (normala)

Conform P100-1/2006 , cap.3 , se incadreaza in clasa lll-a (de importanta normala) cu y i=1.0

Caracteristicile seismice ale amplasamentului sunt- zona seismica de calcul caracterizata prin accelerația seismica de proiectare a^=0.20g si Tc=0.7sec conform normativ P100-1/2013.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapadă pe sol , in amplasamentul acestui obiectiv -Constanta - este 1.5kPa , conform Cod de proiectare CR1-1-3 - Acțiunea zăpezii.

Valoarea de referința a presiunii dinamice a vântului, pentru un interval mediu de recurenta IMR=50ani, in amplasamentul acestui obiectiv - localitatea Constanta - este 0.5kPa , conform Cod de proiectare CR1-1-4-Acțiunea vântului

Considerațiile din prezenta expertiza sunt elaborate in concordanta cu prevederile metodologiei de nivel 1 din codul P100-3/2007 -de evaluare si proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri existente. ( pentru construcții cu structura din cadre metalice si zidărie nearmata, cu plansee avand rigiditate nesemnificativa in plan orizontal).

Conform STAS 10.100/0/1975 se incadreaza in clasa ll-a in privința coeficienților aprobati de încărcare.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Conform expertiza tehnica

Imobilul parter in care este amplasata Piața Agroalimentara Tic-Tac de pe strada Cișmelei din cartierul Tomis-Nord din Constanta , este alcătuit dintr-un corp de clădire de forma practic dreptunghiulara in plan -dimensiuni exterioare 27.72m spre strada si 27.59m opus acesteia, respectiv 10.84m si 10.87m perpendicular pe direcția străzii- si- este amplasat depărtat , pe tot perimetrul exterior al acestuia, de limitele exterioare ale terenului aferent si deci si de imobilele de pe loturile de teren învecinate.

Compartimentarea interioara a imobilului examinat este după cum urmeaza:

 • - accesul principal se face de pe latura lunga dinspre strada : pe zona centrala in piața agroalimentara propriu zisa , iar in ambele capete ale clădirii , de o parte si alta a pieței propriu zise se intra in spatii comerciale compartimentate pe suprafața parterului. Sunt trei astfel de spatii comerciale in căpătui de Sud-Vest al clădirii , practic identice , de lățime 3.30m si respectiv 7.40m si respectiv doua spatii de aceleași dimensiuni si o zona cu spatii de depozitare , casierie , baie si vestiare in căpătui dinspre Nord-Est al acesteia. închiderea perimetrala se realizează pe trei laturi - opus străzii si pe direcția perpendiculara pe cea a străzii- cu pereți de zidărie de BCA si stalpisori de b.a. inglobați in aceasta iar pe cea de a patra latura, dinspre strada , in dreptul spatiilor comerciale sunt vitrine metalice, iar pe zona centrala este gol practic continuu, , întrerupt numai de stâlpii metalici ai structurii (2*4.31 m) . Acoperișul este realizat cu doua pante de scurgere - spre strada si opus acesteia - iar pe zona centrala exista un luminator continuu de forma triunghiulara.

Structura de rezistenta a imobilului Parter analizat, asa cum rezulta din observarea directa si sondaje superficiale - este alcatuita după cum urmeaza:

 • - Suprastructura - este mixta , din pereți portanti de BCA , de 25cm grosime, cu stalpisori de b.a.rari, de întărire a acestora, dispusi pe trei laturi aie perimetrului exterior al imobilului - opus străzii si pe direcția perpendiculara pe cea a străzii- si cadre metalice pe direcția transversala . Sunt trei astfel de cadre metalice , formate din stâlpi metalici din țeava rotunda -cp169/8mm -si grinzi metalice cu zăbrele intre aceștia. Grinzile metalice transversale au doua deschideri principale -3.44m intre primii doi stâlpi de cadru cu începere de la strada si respectiv 6.88m pe deschiderea dintre stâlpul metalic intermediar si zidul portant de pe latura opusa străzii. Pe grinzile metalice de cadru, cu zăbrele, reazema pane longitudinale pe care sunt amplasate panourile metalice de acoperiș din tabla ondulata (fara termoizolatie. Pereții de compartimentare interioara sunt realizati din panouri de gips carton si sunt amplasati direct pe platforma de b.a. a pardoselii parterului.

 • - Infrastructura - este alcatuita din fundatii continue amplasate sub zidurile portante perimetrale , cu evazari in plan in dreptul stâlpilor de întărire de b.a. Fundarea stâlpilor metalici ai structurii este realizata pe ingrosari locale ale platformei generale de b.a. . Fundarea este realizata direct pe stratul de loess galben macroporic, întâlnit pe amplasament imediat sub stratul de umplutura neomogena de la suprafața terenului.

Sistem constructiv

Starea actuală a construcției este nesatisfăcătoare, afectată de intervențiile sporadice și discontinue, cu mijloace limitate bugetar (modificări de volumetrie și conformare a șarpantei; planșee consolidate parțial; ziduri din tabla;

șarpantă deteriorata parțial, învelitoare din tablă nefinisată , cu discontinuități ce permit infiltrări de apă la nivelul spatiilor.

Sistemul constructiv este de tip stâlpi metalici cu ferme din profile laminate, pe fundații din beton.

Materiale de construcții și de finisaj

Materialele de construcție originare sunt cete uzuale stâlpi din țeava, închideri din panouri metalice cu geam si tabla din otel.

Acoperișul este din tabla cutata fixata pe ferme din otel cu un luminator din sticla armata peste platoul pieței. ,

Pardoselile sunt din mozaic turnat.

Pereții de compartimentare ai grupurilor sanitare sunt din cărămidă si sunt tencuiti si placați cu faianța.peretele fațadei posterioare este deasemenea din cărămidă.

Stare fizică generală

Starea general-structurală a corpului C1 este nesatisfăcătoare - conform concluziilor Expertizei Tehnice 2020 - Exp.Th. ing. Caradima Sterie- at.MLPAT.,' construcția nu mai respectă prevederile codurilor de conformare în vigoare, elementele structurate nu mai întrunesc condițiile de rigiditate necesară.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 1. scoaterea din pericol de extindere a nivelului de degradare

 • 2. reabilitarea imobilului în vederea integrării tuturor spațiilor interioare în circuitul funcțional al Administrației Piețelor Constanta, la nivelul cerințelor actuale

 • 3. reintegrarea și punerea în valoare a clădirii în context urban

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a ) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan / extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul din Str. Cișmelei nr. FN, Constanta, cu regim de înălțime Parter -cunoscut sub denumirea de “Piața agroalimentara - Tic Tac”, nu este încadrat ca monument istoric.

Imobilul se afla in zona protejata conform listei anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004.

Edificat în anul 1995 și trecut prin modificări si amenajari succesive, amplasamentul este privilegiat, clădirea având fațada principală pe Strada Cișmelei și fațada posterioară in incinta blocuri strada Cișmelei.

Construcția existenta se incadreaza in specificul zonei, intr-o areal cu funcțiune preponderent de locuire. La parterul imobilelor locuințe colective, dar si in inserții individuale cu regim mic de inaltime, regăsim funcțiuni conexe locuirii, precum spatii comerciale, farmacii, banei, grădinițe, scoli, etc.

Imobilul studiat cu funcțiunea de piața agro-alimentara cu regim de inaltime parter deserverste aceasta zona rezidențiala.

Volumetric, construcția se incadreaza intr-un volum paralelipipedic simplu, cu un acoperiș tip terasa pe traveile laterale, si cu un acoperiș ușor inaltat pe zona centrala,din tabla cutata, in spațiul deschis de comercializare pe tarabe.

Funcțional, spațiul se compune din trei zone, cu spațiul central deschis către exterior, folosit pentru tarabe cu vanzarea de legume, fructe si flori.

Zonele laterale sunt compartimentate in spatii închise, folosite pentru comercializarea lactatelor, mezelurilor, comerțul cu amănuntul.

Zonele tehnice, spălătoarele, grupurile sanitare si depozitările sunt dispuse pe latura de nord-est, cu acces din parcarea publica.

Terenul are o suprafața de totala de 300 m2.

Finisaje construcție existenta

Finisaje interioare existente:

 • - pereți - tencuieli și vopsitorii lavabile; faianța pana Ia h=2.10 in grupuri sanitare

 • - pardoseli

 • - ciment sclivisit in zona de piața agroalimentara, in zona de tarabe deschise si zona de cărnuri si mezeluri;

 • - gresie antiderapantă în grupuri sanitare;

 • - tâmplarii

 • - uși interioare pvc culoare alba

 • - uși exterioare tâmplărie PVC cu geam termopan culoare alba

 • - ferestre din profile PVC cu geam termopan culoare alba

Finisaje exterioare existente .

 • - Tencuieli structurale culoare crem deschis si alb

____________            5

CU

 • - Vopsele lavabiie in diverse culori

 • - Acoperișul din tabla cutata culoare albastru

 • - Luminatorul in doua ape cu policarbonat

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Funcțiunea in sine servește ca punct de aprovizionare cu legume si fructe in sistem piața taraneasca precum si produse alimentare in vrac sau ambalate pentru locuințele colective din zona.

 • c) datele seismice și climatice;

Conform harții de macrozonare seismica din normativul „Cod de proiectare seismica: Partea I - P100 - 1/2013, prevederi de proiectare pentru clădiri”, construcția este caracterizata prin accelerația de proiectare a terenului ag = 0.16 g (Fig. 3.1/pag. 44) si perioada de colt Tc = 0.7 s (Fig. 3.2/pag. 46). Prezentul normativ incadreaza construcția in clasa de importanta III.

In conformitate cu „Cod de proiectare: Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012, amplasamentul se situează in zona caracterizata printr-o intensitate normata a încărcării date de zapada (greutate de referința) Sk = 1.5 kN/m2, pentru o perioada de revenire de 10 ani (conform Figura 3.1).

In conformitate cu „Cod de proiectare: Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", indicativ CR 1-1-4/2012, amplasamentul se situează in zona caracterizata printr-o presiune dinamica de baza qb = 0,50 kPa (Figura 2.1), având IMR = 50 ani.

 • d) studii de teren:

 • (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Pentru stabilirea condițiilor geotehnice în amplasament si modalitatea de fundare a fost realizat un program de investigatii care a cuprins:

-lucrări de teren -foraje, sondaje

-prelevare probe teren

-interpretarea datelor obținute.

Amplasamentul cercetat nu este afectat de fenomene geologice cae sa pună in pericol stabilitatea si exploatarea in siguranța a acestuia.

Studiu geotehnic, s-a întocmit in vederea elaborării documentației de proiectare pentru expertiza construcției.

S-au executat următoarele lucrari de teren :

 • - 2 foraje: F1 si F2 care a pus in evidenta stratificatia terenului amplasament si caracteristicile fizico - mecanice ale pământurilor investigate;

Un sondaj deschis SD1 executat la fundația construcției actuale , ce a pus in evidenta:

o adancimea de fundare

 • o strat portant pentru fundatii;

 • o materialul din care sunt alcătuite fundațiile.

Forajele F1 si F2 si lucrările executate in zona , au pus in evidenta următoarea succesiune litologica :

“a 11 - in suprafața pamant cenușiu pana la adancimea de ~ 0,80m “b”-urmeaza un strat de ioess galben , ce se dezvolta pana la adancimea de 6,00 m de la cota teren actual;

Loessul galben este pamantul ce va intra in cadru! zonei de deformatie a fundațiilor si are următoarele caracteristici geotehnice :

 • - este pamant coeziv

 • - structura macroporica

 • - granulometric : praf - praf argilos

 • - plasticitate medie

 • - consistenta in domeniul plastic vârtos lc>0,9

Din lucrările executate in zona rezulta ca loessul se incadreaza in grupa A -P.S.U.C. ce prezintă tasari suplimentare, in caz de umezire sub încărcările transmise de fundatii conform Normativ NP 125 (PRINCIPIILE SR EN /97-1:2004 SI SR EN 97-2:2008).

Se incadreaza in categoria pământurilor cu compresibilitate mare in stare naturala M 2-3nat~60-70daN/cmp si compresibilitate foarte mare , in stare inundata M2-3i-~45daN/cmp.

Sondai deschis SD1 executat la fundația construcțiilor ,au pus in evidenta următoarele date:

 • - adancimea de fundare Df = - 0,80 m de la cota teren

 • - strat portant pentru fundatii =umplutura neomogena

 • - fundația este din beton

 • 4 .NIVELUL PÂNZEI FREATICE

La data efectuării cercetărilor, nivelul pânzei freatice nu s-a intalnit in foraje la adancimea investigata.

 • 5 .CATEGORIA GEOTEHNICA

In baza elementelor geotehnice expuse si a criteriilor prevăzute in normativ NP 074/2007 terenul din amplasament întrunește următorul punctaj preliminar

-Conform anexei l.1,pct.A. 1.2.1

Condiții de teren: Terenul face parte din categoria terenurilor de fundare medii Jn condițiile unei stratificatii practice uniforme si orizontale .... 3 puncte

C O K' r O; C Aj U ORIGINALUL

-Conform anexei l.1,pct.A.1.2.2. Apa subterana -fara epuismente ...1 punct

 • - Conform anexei 1.1 ,pct.A. 1.2.3. Clasificarea construcțiilor după importantajpot fi încadrate in categoria de importanta normala ...3 puncte

 • - Conform anexei 1.1,pct .A. 1.2.4. Vecinătățile fara riscuri... 1 punct

 • - Zona seismica ag=0,20g......2 puncte

Rezulta prin însumare pentru stabilirea categoriei geotehnice un total de ... 10puncte

Rezulta pentru amplasamentul studiat CATEGORIA GEOTEHNICA 2 si din punct de vedere al riscului geotehnic RISC GE0TEHN1C MODERAT.

 • 6. EVALUAREA PRESIUNII CONVENȚIONALE DE BAZĂ

Deoarece sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • > categoria de importantă a construcției este III, IV sau V;

 • > este o construcție obișnuită, fără sensibilitate Ia tasare si fără restricții de exploatare;

 • > amplasamentul este un teren bun de fundare - în conditile art. A 1.2,1 din NP 074-2014 -.calculul terenului de fundare se poate face utilizând presiunea convențională

Pentru o fundație încărcată centric calculul capacității portante pe baza presiunilor convenționale trebuie să respecte condiția

p ef □ p conv        in GF

p'ef □ 1,2 pconv        in GS

în care:

Pef si p'ef - reprezintă presiunea medie verticală pe talpă rezultată din sarcinile de calcul în gruparea fundamentală respectiv în gruparea specială;

p conv - reprezintă presiunea convențională de calcul determinată conform tabelului 17 a actului normativ susmenționat.

-extinderea si supraetajarea se poate face dacă:

-fundațiile existente , suportă presiunea adusă de modificări, la încărcările calculate si la presiunea dată si dacă structura de rezistentă permite.Daca se impune acestea vor fi subzidite.

CONFORM CU

ORIGINALUL • - sau pe fundatii proprii, dimensionate corespunzător încărcărilor la presiunea dată, cu respectarea adâncimii de îngheț a zonei si cu respectarea Normativului NP 125-2010, privind fundarea construcțiilor pe PSU gr. A.

 • -se recomenda Df=-1,50 m de la CTN

Extinderea pe orizontală a clădirii se va face ,cu respectarea condiției ca noile fundatii sa fie asezarte la aceeași adâncime cu fundațiile constructei existente. Caracteristicile fundațiilor trebuie sa respecte prevederile din normativele in vigoare.

Se estimează ca pe stratul de loess galben, in calculul dimensionării fundațiilor, presiunea convenționala de calcul p.conv. =130 kPa gruparea fundamentala

Proiectantul de specialitate , funcție de modificările care vor fi aduse construcției va lua toate măsurile care se impun pentru asigurarea stabilității construcțiilor.

Studiul geotehnic a fost întocmit de către S.C. MOTORTRADE CLASS SRL CONSTANTA

Studiu topografic; - a fost intocmit de către proiectant prin SC STARTCAD ADVISOR SRL CONSTANTA.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apa a clădirii se va face din racordul existent la reteaua publica de alimentare cu apa cu înlocuirea elementelor deteriorate existente.

Canalizare menajera:

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi conduse gravitațional in reteaua publica de canalizare.

Apele uzate menajere provenite de la platoul pieței, spatiile comerciale si de la cuva de spalare vor fi epurate printr-un separator de nămol după care vor fi conduse gravitațional in reteaua publica de canalizare

Alimentarea cu energie electrica: se face din reteaua publica in conformitate cu avizul deținătorului de rețele.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

IDENTIFICARE FACTORI DE RISC

ANALIZA CALITATIVA A STRUCTURII IMOBILULUI

Se face prin raportare la criteriile constructive din codurile de proiectare in vigoare pentru construcții de acest tip -P+1E amplasate in zona sesismica menționata anterior- precum si la propunerile de modificare prezentate si efectul acestora asupra structurii imobilului.

cu

lAjL-

Structura existenta a imobilului a fost realizata intr-o perioada -anii 1990- in care încadrarea in reglementările referitoare Ia alcătuirea structurii de rezistenta a construcțiilor era deosebit de relativa. Structura existenta a imobilului examinat este o dovada grăitoare in acest sens: examinarea acesteia-in situația existenta in prezent-prin raportare la codurile actuale conduce la următoarele concluzii:

 • - cadre de rigidizare a structurii exista numai pe direcția transversala; conformarea nodurilor grinda -stâlp nu asigura conlucrarea corespunzătoare a acestora astfel incat sa fie posibila preluarea solicitărilor de moment incovoietor.

 • - pe direcția longitudinala nu exista efect de cadru de rigidizare (lipsesc grinzile de legătură intre stâlpii metalici pe aceasta direcție); întreaga rigiditate laterala a structurii este constituita prin efectul de consola verticala, încastrata la baza in fundație reprezentat de stâlpii structurii - din țevi circulare (p169/8mm , metalice verticale. Peretele de zidărie confinata de pe latura lunga opusa străzii nu contribuie la rigidizarea structurii deoarece nu exista contrvantuiri adecvate in planul acoperișului.

 • - Grosimea existenta a zidurilor portante îndeplinește condiția constructiva referitoare la grosimea minima necesara 25cm a acestora.

-Este confirmata existenta parțiala a stalpisorilor de b.a. de întărire a zidăriei portante si a centurilor de b.a. Ia fata superioara a acestora.

-Fundarea este realizata direct pe stratul de loess galben macroporic; presiunea transmisa la teren este mai mica decât rezistenta convenționala 130kPa , a loess-ului, pana Ia care acesta nu se taseaza suplimentar in caz de umezire.

Modificările prevăzute a se executa la interiorul clădirii examinate afecteaza structura de rezistenta existenta a acesteia: sunt desființate elemente portante - stâlpii metalici interiori si de pe latura dinspre strada , patrandu-se numai zidurile perimetrele de pe trei laturi ale dreptughiului- pe latura lunga opusa străzii si pe cele doua scurte, perpendiculare pe direcția străzii. Rezulta necesitatea introducerii unor elemente structurale noi, prin care se vor prelua încărcările aferente stâlpilor metalici desființați.

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Clădirea este proprietatea RAEDPP Constanta.

 • b) destinația construcției existente;

Piața agroalimentara(taraneasca).

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Imobilul se afla in zona protejata conform listei anexa ia Ordinul ministrului culturii nr. 2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

Conform Legii privind calitatea in construcții, respectiv Legea 10 din 1995 (actualizata) si conform Hotărârii Guvernului României, HGR 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții - Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor, construcția se incadreaza in categoria C de importanta (normala).

Conform harții de macrozonare seismica din normativul „Cod de proiectare seismica: Partea I - P100 - 1/2013, prevederi de proiectare pentru clădiri”, construcția este caracterizata prin accelerația de proiectare a terenului ag = 0.16 g (Fig. 3.1/pag. 44) si perioada de colt Tc = 0.7 s (Fig. 3.2/pag. 46). Prezentul normativ incadreaza construcția in clasa de importanta II.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Imobilul se afla in zona protejata conform listei anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004.

 • d) suprafața construită; = 292.00 mp

 • e) suprafața construită desfășurată; = 505.50 mp

 • f) valoarea de inventară construcției; = 166.818 lei

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

LOR>GlMALtH

Rezultatele obținute pe baza expertizei termo-energetice a clădirii si instalațiilor afertente acesteia, servesc la certificarea energetica a clădirii precum si identificarea soluțiilor tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de construcție si a sistemului de instalatii, pe baza caracteristicilor reale ale sisemului constructie-instalatie, in vederea creșterii eficientei termoenergetice a acestuia.

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Constanta, Str. Cișmelei, cu suprafața de 300 mp, proprietatea municipiului Constanta, identificat cu nr.cadastral 241506 si are următoarele vecinătăți:

 • - Ia nord: spațiu verde, proprietatea municipiului Constanta;

 • - Ia sud: Aleea Dealului;

 • - Ia Vest: Strada Cișmelei;

 • - Ia Est: parcare publica, proprietatea Municipiului Constanta.

Lotul are forma dreptunghiulara si dimensiunile in plan de: 27,72mlx10,87ml, cu latura lunga paralela cu strada Cișmelei.

 • - Regim tehnic:

Procent de ocupare a terenului:

 • - POT exîstent=97,33%-nu se modifica;

 • - POT aprobat=25%.

Coeficient de utilizare a terenului:

 • - CUT existent=0.97;

 • - CUT propus=1,50;

 • - CUT aprobat=2,50.

Regim de înălțime existent = Parter

Regim de înălțime propus = Parter+1 Etaj

CONFORM CU

originalul

Piața va fi racordata Ia sistemul public de canalizare a apelor uzate; pentru colectarea apelor rezultate din spalarea platoului pieței si de la spălătorul de legume, tratarea și evacuarea apelor uzate se va face prin intermediul unui separator de nămol.

Instalațiile interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseală, obiectele sanitare, precum W.C.-uri, pisoare, lavoare, băi, dușuri, vor fi menținute în permanentă stare de funcționare și de curățenie.

Lucrările de reamenajare a Pieței Agrealimentare Tic-Tac se vor executa pe construcția existenta, structura metalica - stâlpi si grinzi zăbrelite, cu luminator central, are menirea de a moderniza si extinde funcțiunile comerciale actuale prin recompartimentarea si reamenajarea clădirii, reorganizarea fluxurilor de aprovizionare/evacuare, reorientarea si reorganizarea spatiilor comerciale.m

Programul de reamenajare cu noi funcțiuni a pieței agroalimentareTic-Tac, face parte dintr-un program de modernizare etapizata a spațiului public existent, prin reamenajarea întregului spațiu urban actual. Transformarea trebuie sa păstreze caracterul funcțional principal, cel de piața agro-alimentara, dar sa introducă si funcțiuni noi, complementare activitatii comerciale principale.

Clima si fenomenele naturale specifice zonei :

Climatic zona se caracterizează prin următorii parametrii: -temperatura medie anuala a aerului:

o

+11,0 C o

-36,3 C (Februarie 1937)


o +40,4 C;

600 mm;


0,8-0,90 m de la CTN;


-temperatura minima absoluta a aerului: -temperatura maxima absoluta a aerului:

-precipitatii medii anuale:

-adancimea de îngheț: -zona climatica II

Geologia si seismicitatea :

Zona studiata, din punct de vedere geomorfologic, se afla in Podișul Dobrogei. Cartarea de suprafața a zonei de amplasament nu a evidențiat fenomene de degradare a terenului nici prin alunecări si nici prin eroziune .

Din punct de vedere al seismicității, conform Normativului P100/2006, perimetrul studiat se incadreaza in zona seismica C, cu urmatoarela valori:

 • -valoarea de vârf a accelerației terenului, ag = 0,16g;

 • -perioada de colt,                            Tc = 0,7 s;


 • 3. ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLĂDIRII ANALIZATE .

 • 3.1 CERTIFICATUL ENERGETIC ( CLĂDIREA ANALIZATA)

Certificatul energetic pentru obiectivul - Imobil C1 (Piața Tic-Tac) , Constanta , str. Cișmelei, atribuie clădirii clasificarea energetică ”E” și o valoare de o

418 kWh/m an pentru consumul anual de căldură pentru încălzire, apă caldă menajeră si iluminat, căreia îi corespunde nota energetica „ 57 ” .

Separat pe utilități termice clasificarea energetică a clădirii este :

 • • pentru încălzire: clasificarea “E” și consumul specific:

2

341,737 kWh/m an;

 • • pentru apa caldă menajeră: clasificarea “D” și consumul o specific 59,741 kWh/m an;

 • • pentru iluminat: clasificarea „A” si consumul specific :

2

16,28 kWh/m an;

 • • indice de emisii echivalent CO2                            :

2

260,37 kgco2/m an.

Certificatul Energetic stabilește care sunt performanțele energetice ale clădirii de referința:

Certificatul Energetic pentru obiectivul - Imobil existent „ Piața agroalimentara Tic-Tac „ , Loc. Constanta , str. Cișmelei atribuie clădirii de referința clasificarea energetică ”B” 9

și o valoare de 159,00 kWh/m an pentru consumul anual de căldură pentru încălzire și apă caldă menajeră, căreia îi corespunde nota 96,514 .

Separat pe utilități termice clasificarea energetică a clădirii de referință este:

 • • pentru încălzire: clasificarea “B” și consumul specific :

91,798 kWh/m2an

 • • pentru apa caldă menajeră: clasificarea “C” și consumul specific

50,599 kWh/m2an;

 • • pentru iluminat: clasificarea „A” si consumul specific

16,28 kWh/m2an;

 • • indice de emisii echivalent CO2:

9

50,16 kgco2/m an.

Analiza clădirii Certificate - Imobil C1 ( Piața Tic-Tac ) :

CONFORM CU

ORîG^N At-UL. I

Denumirea clădirii si adresa

Imobil C1 ( Piața Tic-Tac), Str. Cișmelei, Constanta , Jud. Constanta

Denumirea clădirii si adresa - continuare -

Regimul de inaltime

Parter

Anul construirii

-

Codul postai

900482

Clădire noua sau existenta

Clădire existenta

Suprafața încălzită

248.65 [m2]

Volumul încălzit

969.54 [m3]

Amplasare (temperatura exterioara medie anuala, NGR)

Constanta

Amplasare (intensitatea radiației solare)

Constanta

Tipul clădirii

Clădire fara subsol tehnic\, planseu neizolat termic

Existenta balcoanelor:

Clădire fara balcoane

Tipul constructiv al casei scării

Fara casa scării

Sistemul de automatizare utilizat

Alte surse locale de Încălzire (sobe etc.)

Categoria clădirii

Clădire individuala (case unifamiliale, cuplate sau înșiruite)

Clasa de adapostire a clădirii

Moderat adapostita (in interiorul orașelor, min. 3 clădiri in apropiere)

Clasa de permeabilitate a clădirii

Ridicata (tamplarie exterioara fara masuri de etansare, in stare buna)

Temperatura medie volumica a spatiilor încălzite

19.8 [°C]

Aporturile interioare (aportul de căldură libera)

3 [W/m2]

Numărul mediu de pereți interiori (raportat la incintele încălzite)

3

Tipul instalației de încălzire

Instalație de încălzire centrala fara robinete de reglaj termostatic

CONFORM CU

originalulTipul si amplasarea corpurilor de încălzire

Radiator sub fereastra

Sursa de agent termic

Energie Electrica

Tipul instalației de distribuție si/sau starea termoizoiatiei

Sistem de distribuție care parcurge in mare parte spatii utile (subsol locuibil, casa scării, coridoare) sau amplasat in canal termic adiacent spatiilor utile (spațiu locuit, casa scării, coridoare)

Lungimea instalației de distribuție

< 50 m

Definirea elementelor de construcție

Ele m. de anv.

Aparțin e conturu lui de anvelo Pa

Descrie re

Orienta re

Sup r.

[m2]

R câmp [m2K/ W]

r

H

R cor [m2K/ W]

Factor ul de insorir e

Factorul de umbrire (anotim pul cald)

Oabs OT

PE

Spațiu încălzit spre Exterior

Perete exterior NE

NE

32.2

0.872

0.76

5

0.67

0.55

1

0.6

PE

Spațiu încălzit spre Exterior

Perete exterior SE

SE

94.1

0.872

0.73

1

0.64

0.55

1

0.6

PE

Spațiu încălzit spre Exterior

Perete exterior SV

SV

36.4

2

0.872

0.76

1

0.66

0.55

1

0.6

PE

Spațiu încălzit spre Exterior

Perete exterior NV

NV

60.6

0.872

0.72

4

0.63

0.55

1

0.6

PE

Spațiu încălzit spre Exterior

Placa spre sol si subsol

None

265.

8

0.546

0.81

2

0.44

0.55

1

1.1 e-05

PE

Spațiu încălzit spre

Placa ■ spre exterior

Oriz

265.

8

0.636

0.81

2

0.52

0.55

1

0.6

Exterior

(spre terasa)

FE

Spațiu încălzit spre Exterior

Ferestr eSE

SE

3.1

0.39

1

0.39

0.55

1

0.2

4

FE

Spațiu încălzit spre Exterior

Ferestr eSV

SV

0.3

0.39

1

0.39

0.55

1

0.2

4

FE

Spațiu încălzit spre Exterior

Ferestr e NV

NV

36.6

0.39

1

0.39

0.55

1

0.2

4

FE

Spațiu încălzit spre Exterior

Ferestr e NE

NE

4.2

0.39

1

0.39

0.55

1

0.2

4

Date referitoare la instalația de distribuție a apei calde:

Tipul clădirii

Clădiri individuale sau înșiruite Ia care prepararea ACM se face prin sisteme proprii utilizând combustibil solid

Numărul normat de persoane aferent clădirii, Np

15

Consum anual specific de energie [kWh/m2an] (surse convenționale)

59.74

Numărul mediu zilnic de ore de livrare a apei calde [ore]

24

Temperatura apei calde [°C]

Temperatura nominala ACM cf. MC001/2007: 60 grd C

Lungimea rețelei de distribuție a apei in subsol

10

Diametrul mediu al conductelor de distribuție a apei calde, amplasate in subsol (medie ponderata cu lungimea acestora)

0.03

Tipul izolației termice utilizata in subsol

Vata minerala caserata

Lungimea coloanelor de distribuție a apei calde

60

Diametrul mediu al coloanelor de distribuție a apei calde (medie ponderata cu lungimea acestora)

0.025

Tipul izolației termice utilizata pentru termoizolarea coloanelor ACM

Izolație clasica, in stare buna

Starea tehnica a armaturilor

Armaturi in stare buna

Date referitoare la instalația de iluminat artificial

Tipul

Suprafața [m2]

Sv/SP<0,30

Grupuri sanitare fara ferestre exterioare

Imobil Parter

248.65

Da

-

Date tehnice privind clădirea certificata:

Date asociate calculelor termice

CLĂDIRE

ANALIZATA

CLĂDIRE DE REFERINȚA

Suprafața elemente opace de anvelopa [m2]

265.8

265.8

S/R elemente opace de anvelopa [W/K]

2234.86

669

Suprafața elemente vitrate de anvelopa [m2]

44.2

44.2

S/R elemente vitrate de anvelopa [W/K]

308.33

156.17

Suprafața elemente de anvelopa spre casa scărilor [m2]

0

0

S/R elemente de anvelopa spre casa scărilor [W/K]

0

0

Suprafața elemente de anvelopa spre subsol

(sau in contact cu solul) [m2]

265.8

265.8

S/R elemente de anvelopa spre subsol (sau in contact cu solul) [W/K]

456

234

Suprafața elemente de anvelopa spre pod [m2]

265.8

265.8

S/R elemente de anvelopa spre pod

372.64

61.19

Suprafața de transfer de căldură [m2]

1663.5

1663.5

Rezistenta medie a elementelor de anvelopa [m2K/W]

0.57

1.88

Valoare coeficient B1

1.17

1.05

Rata schimburilor de aer [sch/ora]

1.1

0.5

Temperatura interioara redusa [°C]

19.12

17.76

Temperatura exterioara de referința Ianuarie

2.29

2.59

Temperatura exterioara de referința Februarie

3.8

4.31

Temperatura exterioara de referința Martie

7.33

7.99

Temperatura exterioara de referința Aprilie

11.93

12.72

Temperatura exterioara de referința Mai

17.86

18.78

Temperatura exterioara de referința Iunie

22.61

23.68

Temperatura exterioara de referința Iulie

25.24

26.41

Temperatura exterioara de referința August

24.76

25.89

Temperatura exterioara de referința Septembrie

19.92

20.95

Temperatura exterioara de referința Octombrie

14.69

15.44

Temperatura exterioara de referința Noiembrie

8.78

9.14

Temperatura exterioara de referința Decembrie

3.53

3.74

Durata sezonului de încălzire [zile]

245.87

212

Numărul de Grade Zile

2500.59

2065.82

Randamentul de reglare

0.92

0.92

Randamentul de generare

0.85

0.85

Randamentul de distribuție

0.95

0.98

Randamentul de transmisie al CI

0.96

0.96

Randamentul global a! instalației

0.71

0.74

Consum la nivelul branșamentului [kWh/an] (exclusiv energia produsa din surse regenerabile)

324588.71

87191.55

Energia consumata pt. încălzire din surse regenerabile [kWh/an]

0

0

Indicele consumului de căldură pentru încălzire calculat Ia nivelul branșamentului [kWh/m2an]

341.737

91.798

Consumul specific anual de căldură pt încălzirea

243.721

67.536

spatiilor clădirii la nivelul sp. inc [kWh/m2an]

Date relevante pentru instalația de preparare ACM

Pierderi in subsol [kWh/an]

707.16

607.153

Pierderi la nivelul coloanelor [kWh/an]

4344.865

4344.865

Consumul mediu specific normalizat de apa calda [litri/persoana,zi]

55

60

Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru ACM [kWh/m2,an] surse convenționale

59.741

50.599

Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [kWh/an]

0

0

Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru ACM [kWh/m2,an] din surse regenerabile

0

0

Date relevante pentru sistemul de iluminat artificial

Suprafața iluminata artificial [m2]

949,82

949.82

Necesarul anual de energie pentru iluminatul artificial

15463.07

15463.07

Consumul specific mediu de energie electrica [kVVh/m2,an]

16.28

16.28

Centralizare

Consum încălzire [kWh/m2an] (surse convenționale de energie)

341,737

91.798

Consum ACM [kWh/m2an] (surse convenționale de energie)

59.741

50.599

Consum iluminat [kWh/m2an]

16.28

16.28

Consum total energie [kWh/m2an] (surse convenționale de energie)

417.758

158.677

Penalizări

1.57624132944

1

Nota clădirii

57.019

96.514

Clasa energetica Încălzire

E

B

Clasa energetica acm

D

C

Clasa energetica iluminat

A

A

Date necesare trasării curbei de reglaj:

Obs: datele sunt corelate cu SET furnizata

Temperatura exterioara [°C]

Temperatura de tur [°C]

Fluxul termic [W]

CONFORM

-20

N/A

169985.69

-15

N/A

147497.8

-10

N/A

125009.9

-5

N/A

102522.01

0

N/A

80034.11

5

N/A

57546.22

10

N/A

35058.32

Date de dimensionare conform STAS 1907. Compararea rezultatelor expertizei energetice cu valorile de dimensionare in cazul clădirilor existente:

Temperatura exterioara de calcul [°C]

-12

Rata de schimburi de aer considerata pentru dimensionare [sch/h]

0.9123

Fluxul termic necesar cf. STAS 1907 [W]

136696.16

Suprafața echivalenta termic instalata [m2]

0

Puterea termica instalata [W]

0

Supradimensionarea instalației de încălzire [%]

-100

Observație: Fluxul termic necesar conform standardului 1907 este determinat pe ansamblul clădirii. Utilizarea acestei valori in scopul dimensionării instalației de încălzire pentru o clădire cu mai multe încăperi, prin raportare numai ia suprafața sau volumul încălzit al încăperilor, nu este corect din punct de vedere al fenomenului fizic si poate conduce la obținerea unor temperaturi interioare cu grad semnificativ de dispersie fata de temperatura interioara de proiect.

Date de intrare pentru calculul degajărilor de CO2:

Combustibilul utilizat pentru încălzire

Energie electrica

Combustibilul utilizat pentru prepararea ACM

Energie electrica

Combustibilul utilizat pentru iluminat

energie electrica

Datele de intrare referitoare la utilizarea energiei regenerabile:

Energie regenerabila utilizata pentru încălzire [kWh/an]

0

Indice specific de energie regenerabila utilizata pentru încălzire [kWh/m2,an]

0

Energie regenerabila utilizata pentru prepararea ACM [kWh/an]

0

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Se face prin raportare la criteriile constructive din codurile de proiectare in vigoare pentru construcții de acest tip -P+1E amplasate in zona sesismica menționata anterior- precum si Ia propunerile de modificare prezentate si efectul acestora asupra structurii imobilului.

Structura existenta a imobilului a fost realizata intr-o perioada -anii 1990- in care încadrarea in reglementările referitoare Ia alcătuirea structurii de rezistenta a construcțiilor era deosebit de relativa. Structura existenta a imobilului examinat este o dovada grăitoare in acest sens: examinarea acesteia-in situația existenta in prezent-prîn raportare la codurile actuale conduce Ia următoarele concluzii:

 • - cadre de rigidizare a structurii exista numai pe direcția transversala; conformarea nodurilor grinda -stâlp nu asigura conlucrarea corespunzătoare a acestora astfel incat sa fie posibila preluarea solicitărilor de moment incovoietor.

 • - pe direcția longitudinala nu exista efect de cadru de rigidizare (lipsesc grinzile de legătură intre stâlpii metalici pe aceasta direcție); întreaga rigiditate laterala a structurii este constituita prin efectul de consola verticala, incastrata la baza in fundație reprezentat de stâlpii structurii - din țevi circulare cp169/8mm , metalice verticale. Peretele de zidărie confinata de pe latura lunga opusa străzii nu contribuie la rigidizarea structurii deoarece nu exista contrvantuiri adecvate in planul acoperișului.

 • - Grosimea existenta a zidurilor portante îndeplinește condiția constructiva referitoare la grosimea minima necesara 25cm a acestora.

 • - Este confirmata existenta parțiala a stalpisorilor de b.a. de întărire a zidăriei portante si a centurilor de b.a. la fata superioara a acestora.

 • - Fundarea este realizata direct pe stratul de loess galben macroporic; presiunea transmisa la teren este mai mica decât rezistenta convenționala 130kPa , a loess-ului, pana la care acesta nu se taseaza suplimentar in caz de umezire.

Modificările prevăzute a se executa la interiorul clădirii examinate afecteaza structura de rezistenta existenta a acesteia: sunt desființate elemente portante - stâlpii metalici interiori si de pe latura .dinspre strada , patrandu-se numai zidurile perimetrele de pe trei laturi ale dreptughiului- pe latura lunga opusa străzii si pe cele doua scurte, perpendiculare pe direcția străzii. Rezulta necesitatea introducerii unor elemente structurale noi, prin care se vor prelua încărcările aferente stâlpilor metalici desființați.

-Lucrările de execuție a noii conformări solicitate a imobilului examinat vor începe prin desfacerea in totalitate a elementelor metalice ale acoperișului existent, inclusiv stâlpii pe care reazema acesta. . Se va proceda in ordinea obișnuita a lucrărilor de demolare- de sus in jos. Nu exista nici un fel de restricții in execuția lucrărilor de

desfacere , imobilul examinat fiind separat- depărtat de imobilele existente pe loturile de teren Învecinate.

-Execuția noului imobil propus pe suprafața ocupata in prezent de structura metalica a pieței agrealimentare existente Ia aceasta adresa, se va face ca pentru o construcție in totalitate noua, pe o structura integral din b.a. in care se vor îngloba si pereții perimetrali - de pe latura lunga opusa străzii si cele doua scurte, perpendiculare pe aceasta.

 • - Pe direcția transversala se propun patru cadre intermediare de b.a. cu cate 2 deschideri fiecare (5.49m către strada si 4.54m pe zona opusa străzii) compuse din cate 2 stâlpi 30cm*30cm si respectiv simpla rezemare a grinzii de cadru, pe zidul longitudinal care se pastreaza pe latura lunga opusa străzii. Stâlpii cadrelor vor avea secțiunile transversale minim 30cm*30cm . Se vor pastra cele doua diafragme de zidărie confinata existente pe cele doua laturi transversale , scurte, de la capetele construcției.

 • - Pe direcția longitudinala vor fi 2 cadre de b.a. cu cate 5 deschideri (1*5.70m + 2*5.40m +1*5.79m+1*4.94m) precum si diafragma de zidărie confinata de pe latura opusa străzii. Planseul peste parter va fi realizat integral din placa de b.a. turnata monolit.

 • - La etaj suprafața construita va fi redusa fata de cea a parterului (se renunța la suprafața construita de pe lungimea primelor doua travei cu începere din căpătui de Sud-Vest al clădirii; se va continua pe înălțime structura nou propusa la parter, inclusiv planseu de b.a. peste etaj.

-Închiderea laterala se va realiza preponderent cu tamplarie metalica termoizolanta; pereții de închidere si de compartimentare se vor realiza din materiale ușoare (rigips, BCA).

 • - Se vor realiza fundatii noi pe alineamentele cadrelor de b.a. nou propuse, din rețea de grinzi de fundație din b.a., conformate pentru preluarea efectelor eventualelor tasari inegale (cu armare longitudinala dubla). Fundarea se va realiza direct pe stratul de loess galben macroporic, întâlnit pe amplasament imediat sub stratul de umplutura neomogena de la suprafața terenului. In dreptul sarcinilor concentrate aplicate pe zidurile portante care se mențin se vor realiza - in caz de necesitate (in dreptul zonei cu etaj) - evazari locale in plan ale acestora, prin subturnare cu beton simplu. .

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare*2):

 • a) clasa de risc seismic;

Conform hârtii de macrozonare seismica din normativul „Cod de proiectare seismica: Partea I - P100 - 1/2013, prevederi de proiectare pentru clădiri”, construcția este caracterizata prin accelerația de proiectare a terenului ag = 0.16 g (Fig. 3.1/pag. 44) si perioada de colt Tc = 0.7 s (Fig. 3.2/pag. 46). Prezentul normativ incadreaza construcția in clasa de importanta III.

După cum rezulta din prevederile de mai sus , lucrările de reamenajare a Pieței Agroalimentare de pe strada Cișmelei din cartierul Tomis Nord- Constanta presupun introducerea unei structuri noi , in cadre de b.a. in care se vor ingloba si zidurile portante existente pe trei laturi ale perimetruluibexterior al acesteia. Execuția lucrărilor de reamenajare se va realiza pe baza unui proiect in care se vor introduce masurile propuse in prezenta expertiza tehnica , întocmit si verificat de cadre tehnice autorizate in acest scop. In urma execuției , in conformitate cu prevederile prezentei expertize tehnice , a lucrărilor de structura aferente reamenajarii Pieței Agroalimentare Tic-Tac de pe strada Cișmelei din Constanta, structura de rezistenta care va rezulta a acesteia se va încadra in clasa de risc seismic RsIV , adica in cazul acțiunii unui seism de intensitatea celui de proiectare aceasta se va comporta similar construcțiilor executate cu respectarea tuturor prescripțiilor din codurile de proiectare in vigoare..Lucrările propuse nu afecteaza structura de rezistenta a imobilelor învecinate deoarece amplasamentul spațiului comercial la care se intervine este depărtat de acestea!

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Reabilitare VARIANTA 1 Minimala

In concluzie lucrările de intervenție ce trebuie realizate sunt:

 • a) realizarea de injecții de clacare lateral fata de pereții exteriori cu rol de consolidare a fundațiilor si a terenului de fundare;

 • b) injectarea fisurilor, crăpăturilor si fracturilor zidăriei cu mortar beton fin - MBF si coaserea cu incizii metalizate profunde, care va asigura pereți portanti cu o rigiditate si capacitate portanta superioara;

 • c) reabilitarea acoperișului cu refacerea luminatoarelor.

Reabilitare VARIANTA 2 Maximala

In concluzie lucrările de intervenție ce trebuie realizate sunt:

 • a) Desfacerea in întregime a suprastructurii clădirii de la cota +/- 0,00;

—_________ 24

CONFORM CUi

ORIGINALUL A

 • b) consolidarea fundațiilor si realizarea de canele de scurgere a apei meteorice si menajere;

 • c) realizarea unor compartimentări la parter si unei structuri din stâlpi, grinzi si planșe de beton pentru configurarea platoului pieței si spatiilor comerciale si administrative aferente pieței;

 • d) realizarea unei suprafețe parțiale inchise la nivelul etajului cu destinația de spațiu multifuncțional ce va fi închiriat pentru funcțiuni diverse. Accesul la etaj se va face prin intermediul unei scări de la nivelul parterului

 • e) realizarea unei terase legate de spațiul de Ia etaj acoperita parțial cu o structura de lemn si prelata ușoara;

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Ca urmare a analizelor si evaluării structurale efectuate, pentru a putea aduce imobilul examinat la un nivel al siguranței comparabil cu cel a! unor imobile noi, proiectate si executate in conformitate cu prevederile ultimelor normative in vigoare, vor trebui luate următoarele masuri de intervenție:

-masuri de refacere a întregii suprastructuri:

-masuri de creștere a rigidității si rezistentei structurii întregului imobil analizat:

-masuri de reabilitare si refunctionalizare:

-reabilitarea fațadelor, a elementelor si decorațiilor acestora.

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale;

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul

O f F O Pa CU ORIGINALUL;


 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

In urma analizării celor doua variante, se opteaza si se recomanda scenariul din Varianta 2 întrucât aceasta abordare presupune abordarea completa a intervențiilor la corpul principal.

In urma aplicării masurilor de intervenție propuse, gradul de asigurare structurala va spori, imobilul având un comportament apropiat cu cel al construcțiilor noi.

Normative si reglementari de proiectare

Calculul si dimensionarea elementelor structurii de rezistenta s-au efectuat cu respectarea următoarelor normative si reglementari tehnice:

 • • CR 0 - 2012 - “Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor’’;

 • • CR 1-1-3/2012 - “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor";

 • • CR 1-1-4/2012 - “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor";

 • • P 100-1/2013 - “Cod de proiectare seismica - Partea l - Prevederi de proiectare pentru clădiri";

 • • SR EN 1992-1-1:2004 - “Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru clădiri";

 • • NE 012/2 - 2010 - "Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea II - Executarea lucrărilor din beton”;

 • • P59 - 86 -“Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a elementelor de beton”;

 • • NP 112 - 2004 - “Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”;

 • • STAS 6054/1985 - “Terenuri de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României”;

 • • NP 074/2014 - “Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții";

Lucrările de construcții pentru reabilitarea interioarelor clădirii:

Finisajele

Finisaje interioare:

- pereți - tencuieli și vopsitorii lavabile; faianța pana la h=2.10 in grupuri sanitare

- pardoseli

 • -covor PVC trafic intens ignifugat în spatii multifuncționale, camera administrator

 • - gresie antiderapantă în spatii comerciale, platou piața, grupuri sanitare

 • - tâmplarii

 • - uși interioare lemn; cele la care se prevăd ochiuri de geam vor fi cu sticlă securizată; la grupurile sanitare vor fi usi din lemn.

 • - uși exterioare tâmplărie PVC cu geam termopan (excepție - tamplarie de aluminiu cu geam simplu la centrala termica)

 • - ferestre din profile PVC cu geam termopan

Finisaje exterioare

 • - tencuieli structurate pe termosistem la parter si placaj cu fibrociment la sala multifuncționala de la etaj.

 • - vopsele lavabile in diverse culori

 • - Acoperișul va fi tip terasa, pe membrana bituminoase, cu termoizolație din polistiren expandat, avand înglobat luminatorul central pentru spațiul administrativ de la etaj.

 • - Luminatorul va fi realizat in sistem copoleta cu policarbonat termoizolant.

 • - Acoperișul astfel rezolvat asigura o panta suficienta pentru scurgerea apelor meteorice la sifoane de terasa si preluarea la rețeaua de canalizare. Ochiul mobil al cupoletei este acționat pentru deschidere închidere cu ajutorul unor mecanisme acționate electric cu comanda din bîrou.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea / înlocuirea instalațiilor / echipamentelor aferente construcției, demontări / montări, debranșări / branșări, finisaje la interior / exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

Localitatea Constanta dispune de un sistem centralizat de distribuție a apei potabile si de un sistem centralizat pentru preluarea apelor uzate menajere.

Clădirea are un regim de înălțime Parter, fara subsol. Aceasta este echipata cu grupuri sanitare interioare separate pe sexe si este racordata la rețeaua exterioara de apa potabila precum si la colectorul menajer stradal existent in zona.

Pe holul de acces spre grupurile sanitare este montat un spălător metalic cu doua cuve pentru spalarea legumelor si a fructelor. Obiectele sanitare sunt alimentate numai cu apa rece. In hala de vanzare a produselor sunt existente doua sifoane de pardoseala.

Instalația sanitara interioara se afla intr-o stare avansata de degradare.

CONFORM CU

ORIGINALUL jPrin recompartimențare si reamenajarea spațiului clădirea va avea un regim de înălțime P +1, fara subsol, se va echipa instalatii si echipamente sanitare interioare conform STAS 1478/90, obiectele sanitare vor fi din porțelan sanitar cu dimensiuni obișnuite, fără a necesita construcții speciale.

Instalația sanitara interioara se va reface in totalitate, se va asigura si apa calda menajera local prin montarea unor schimbătoare de căldură cu acumulare - boilere electrice.

La parter se vor amenaja grupuri sanitare separate pe sexe si un grup sanitar separat pentru persoane cu dizabilitati.

Grupul sanitar pentru femei va fi echipat cu: doua vase de closet din porțelan sanitar cu rezervor din materiale termoplastice izolat montat pe vas; lavoar din porțelan sanitar cu baterie stativa monocomanda; sifon de pardoseala.

Grupul sanitar pentru barbati va fi echipat cu: vas de closet din porțelan sanitar cu rezervor din materiale termoplastice izolat montat pe vas; pisoar din porțelan sanitar; lavoar din porțelan sanitar cu baterie stativa monocomanda; sifon de pardoseala.

Grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati va fi echipat cu: vas de closet din porțelan sanitar cu rezervor din materiale termoplastice izolat montat pe vas; lavoar din porțelan sanitar cu baterie stativa monocomanda; sifon de pardoseala. Obiectele sanitare vor fi echipate cu suporți orizontali si verticali specifici.

In hala de vanzare se vor monta doua spalatoare cu cate doua cuve pentru spalarea produselor ce vor fi expuse pentru vanzare.

Fiecare spațiu de vanzare cu acces separat se va echipa cu lavoar din porțelan sanitar si sifon de pardoseala.

La etaj se vor amenaja grupuri sanitare separate pe sexe, fiecare grup sanitar va fi echipat cu: doua vase de closet din porțelan sanitar cu rezervor din materiale termoplastice izolat montat pe vas; lavoar din porțelan sanitar cu baterie stativa monocomanda; sifon de pardoseala.

Apa calda se va asigura local prin boilere electrice cu o capacitate de 30 litri fiecare, acestea se vor amplasa in felul următor: un boiler pentru cele doua grupuri sanitare de la etaj; un boiler pentru grupurile sanitare de la parter ce va alimenta toate cele 3 lavoare; un boiler amplasat langa spalatoare.

Conform P118/2-2015 "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a - Instalații de stingere", art.4.1(1) aliniat h) se vor echipa cu hidranti interiori de incendiu clădiri si spatii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulațiile lor comune) pentru comerț cu aria desfasurata mai mare de 600 mp. Obiectivul proiectat nu se incadreaza la aceasta cerința nefiind necesara echiparea cu hidranti interiori de incendiu.

Se pastreaza racordul de apa rece existent, se va redimensiona daca este necesar funcție de debitul reieșit din calcul.

Conductele de apă rece se vor executa din țeava de polipropilena reticulara tip PP - R, Pn 6 bar, conductele de apă caldă menajeră se vor executa din țeava de polipropilenă reticulara cu inserție compozit tip PP - R, Pn 10 bar, conductele de canalizare se vor executa din tuburi de polipropilenă ignifugă cu o mufă.

Distribuția conductei de apă rece se va face aparent la plafonul parterului sub grinzi, se va termoizola pe zonele unde exista posibilitatea de îngheț. Legaturile de apa rece si apa calda la obiectele sanitare se vor executa îngropat in tencuiala si se vor

CONFORM CU

OmGmALUL |izola pentru a se evita formarea condensului. Coloanele și ramificațiile vor fi prevăzute cu robineți de închidere cu sferă Pn 6bar.

Colectarea apelor uzate de pe pardoseală cât și pentru spălarea grupurilor sanitare se va face prin sifoane de pardoseală din polipropilenă cu ieșire verticală cu diametrul de 50 mm, in centrala termica si in camera pentru pubele se va monta cate un sifon de pardoseala cu diametrul de 100mm,

In hala de vanzare se vor monta doua base prefabricate echipate cu gratar din inox, apele uzate de la acestea se vor colecta intr-un separator de nămol si grăsimi înainte de a fi deversate in căminul colector menajer existent. In același colector se vor racorda si cele doua spaiatoare precum si lavoarele din spatiile de vanzare.

Pentru preluarea apelor uzate menajere de ia grupurile sanitare se vor executa doua noi ieșiri din clădire, nu se vor amesteca cu apele uzate preluate de base.

Colectorul menajer se va monta cu panta normată conform STAS 1795/87 pentru asigurarea vitezei de autocurățare.

Colectorul menajer se va monta sub pardoseala parterului in canale tehnice de protecție din beton cu secțiuni diferite funcție de posibilitățile de trecere pe langa infrastructura clădirii si funcție de posibilitățile de racordare a obiectelor sanitare.

Ieșirile de canalizare se vor executa în canale tehnice de protecție din beton până la primele cămine colectoare. Intrarea conductei de apă rece în clădire se va executa deasemenea în canal tehnic de protecție din beton.

Coloanele de canalizare de Ia grupurile sanitare se montează aparent și se ventilează în atmosferă, vor fi prevăzute obligatoriu cu căciuli de protecție și piese de curățare la parter si Ia etaj, de asemenea la fiecare schimbare de direcție și după fiecare ramificație pe colectorul menajer. Coloanele se vor masca cu placi din gipscarton rezistent la umiditate, pentru a nu exista posibilitatea de contact direct al copiilor cu acestea.

Trecerile conductelor prin planșee si pereți se vor proteja în țevi cu două diametre mai mari decât conducta respectivă.

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

Localitatea Constanta se afla in zona climatica l cu temperatura exterioara iarna te = -12°C si in zona eoliana II cu viteza vântului in localitati v = 5.0 m/s.

Clădirea are un regim de înălțime Parter si nu este echipata cu instalație termica interioara.

Prin recompartimentare si reamenajarea spațiului cladirea va avea un regim de inaltime P +1, fara subsol.

Se va asigura încălzirea centralizata a spațiului de la etaj prin montarea unei centrale termice cu funcționare pe gaz metan. La solicitarea beneficiarului se poate asigura si încălzirea spatiilor de la parter situate langa centrala termica.

In spațiul multifuncțional de la etaj se vor monta doua aparate de aer condiționat monosplît, cu inverter, capacitate de răcire 18000 Btu (fiecare), clasa A+/A+, pentru climatizarea pe timp de vara.

Clădirea va fi prevăzută cu instalații termice de încălzire centrală conform SR 1907/1997, Normativului 113/2015.

Temperaturile interioare convenționale de calcul ale aerului interior pentru încăperile încălzite sunt următoarele :

Spațiu Comercial Alimentar ti - 15°C

CONFORM CU

originalul ,

Birou ti-20°C

Grup sanitar ti - 20°C

Spațiu Tehnic ti - 15°C

Spațiu Multifuncțional ti - 20°C

Instalația de încălzire proiectată va fi în sistem bitubular cu circulația forțată a agentului termic, cu distribuție superioara, conductele de distribuție se vor monta la plafonul parterului sub grinzi. Conductele din centrala termica si conductele de distribuție montate in dreptul ușii de acces in hala si in camera pentru pubele se vor termoizola corespunzător pentru limitarea pierderilor de căldura.

Alimentarea cu căldură a radiatoarelor se va face cu conducte de legătură racordate la coloanele de agent termic.

Aerisirea instalației se va face în punctele cele mai înalte ale instalațiilor respectiv la etaj precum și la schimbările de direcție prin ventile automate de dezaerisire și pe fiecare radiator prin ventile manuale de dezaerisire Dn 3/8".

Conductele de încălzire se vor executa din țeavă de polipropilenă reticulară cu inserție compozit tip PP - R, Pn 10 bar, conducte cu agrement tehnic si certificat de calitate si de conformitate.

Corpurile de încălzire de la parter, radiatoare care vor fi racordate in sac vor fi prevăzute obligatoriu cu: ventile manuale de aerisire pentru o bună circulație a agentului termic și pentru evitarea formării de saci de aer; robineti de golire.

încălzirea încăperilor se va face cu corpuri de încălzire statice - radiatoare din oțel cu înălțimea totală de 600 mm si lățimea de 49 mm /104 mm, prevăzute cu robineți cu ventil de colț termostatați, robineți coltar de reglaj pe retur si ventile manuale de aerisire.

Conductele de distribuție și conductele de legătura la radiatoare se vor monta cu panta normată de 3%oîn sensul de curgere a! fluidului, conform Normativului 113/2015.

Coloanele, conductele de legătură și conductele de distribuție se vor prinde prin suporți tipizați și prin brățări specifice acestui tip de conducte. Radiatoarele se vor prinde de pereți și pardoseală prin suporți specifici achiziționați odată cu aceștia.

Corpurile de incalzire se montează la 5 cm fata de pereții finisati si la minim 10cm fata de pardoseala finita, distanta pana la glaful ferestrei trebuie sa fie de minim 10cm.

Corpurile de incalzire se probează la presiune conform Normativului 113/2015.

Trecerile conductelor prin pereți si plansee se vor proteja in tuburi de protecție.

Pentru asigurarea încălzirii grupurilor sanitare de la parter si a biroului se vor folosi panouri radiante, incalzire cu infrarosu, echipate cu termostat pentru setarea temperaturii si protecție la supraîncălzire.

CENTRALA TERMICA

Centrala termică va fi amplasata intr-o încăpere separata la parter, cu acces direct din exterior, cu asigurarea suprafeței vitrate conform Normativului 113/2015 și P118/99, cu tâmplărie metalică cu deschidere către exterior.

Se va monta o microcentrala murala in condensatie cu o capacitate de 30 KW cu funcționare pe combustibil gazos - gaz metan cu tiraj fortat, centrala va produce agent termic pentru încălzire cu temperatura de 80/60°C.

________ 30

CONFORM CU

Reglarea cantitativa / calitativa de agent termic se va face prin intermediul panoului de automatizare al centralei si cu ajutorul unui termostat digital wirelles montat in sala multifonctionala.

Pe racordul de apa rece care alimentează centrala termica se va monta un filtru magnetic anticalcar Dn 1/2".

Pe conducta de retur la intrarea in centrala se va monta un separator magnetic de nămol Dn 3/4".

în punctele cele mai înalte ale conductelor din centrala termică se vor monta dezaeratoare automate de coloană pentru a se aerisi corespunzător instalația interioară și pentru a se evita formarea dopurilor de aer care ar creea disfunctionalități.

Conductele de încălzire se vor executa din țeavă de polipropilenă reticulară cu inserție compozit tip PP - R, Pn 10 bar, conducte cu agrement tehnic si certificat de calitate si de conformitate.

Conducta de apă rece se va executa din țeava de polipropilenă reticulara tip PP - R, Pn 6 bar.

Conductele din centrala termica se vor termoizola corespunzător.

Evacuarea gazelor arse în atmosferă se face prin intermediul kitului de evacuare.

Admisia aerului de combustie se face din exterior printr-o priza de aer cu secțiunea de 15x15 cm, priza de aer prevăzută cu rama cu jaluzele reglabile simultan si plasa de sirma.

INSTALAȚII ELECTRICE

Proiectul trateaza instalațiile electrice de iluminat, prize si forța in conformitate cu destinațiile fiecărei încăperi.

Alimentarea cu energie electrica a instalației electrice interioare se va realiza de Ia firida electrica de branșament, unde se va face si contorizarea consumului de energie electrica.

Din firida electrica de branșament va fi alimentat un tablou electric general T.E.G.

Instalația electrica interioara va fi realizata in cablu de energie din cupru protejat in tub de protecție

Instalația electrica de iluminat va fi realizata in cablu de energie din cupru CYY 3x1.5 introdus în tub de protecție.

Pentru iluminatul spatiilor se vor utiliza corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu LED (aplice plafoniere, spoturi luminoase).

In clădire va fi asigurat iluminat normal si iluminat de securitate.

Se va asigura iluminat de secuitate pentru:

 • - continuarea lucrului in zona tablourilor electrice (TEG, TEE, TEsec), in zona centralei de avertizare incendiu;

 • - intervenții in centrala termica;

 • - evacuare;

 • - circulație, care va completa iluminatul de evacuare, pentru iluminatul cailor de evacuare;

 • - impotriva panicii in spatiile cu suprafețe mai mari de 60mp.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi asigurat prin montarea pe caile de evacuare a unor corpuri de iluminat cu acumulator avand inscripția IEȘIRE.

Pentru continuarea lucrului si pentru intervenții vor fi montate kituri de emergenta pe lămpile tubulare aferente corpurilor de iluminat din spatiile respective.

Pentru asigurarea iluminatului de securitate pentru circulație si împotriva panicii, vor fi preluate o parte din corpurile care asigura iluminatul normal, pe doua circuite de securitate, care vor fi alimentate dintr-un tablou electric TE sec.

Tabloul electric de securitate va fi alimentat înaintea intreruptorului general al TEG si suplimentar dintr-o sursa UPS 4300VA/230V.

Circuitele iluminatului de securitate vor fi realizate din cablu de energie din cupru cu rezistenta mărită la flacara.

Comanda iluminatului se va face prin intermediul unor întrerupătoare si comutatoare.

Circuitele de iluminat vor fi protejate in tablourile electrice prin disjunctoare cu protecție diferențiala 10A, 30mA, curba C.

Pentru racordarea consumatorilor de energie electrica mobili la rețeaua de alimentare cu energie electrica, s-au proiectat circuite de prize.

Circuitele de prize vor fi realizate in cablu din cupru: CYY3x 2.5 mmp protejat in tub IPY 18 mmp (pentru traseele montate in medii normale) sau in 1PEY20 (pentru traseele montate in medii umede).

Pe circuitele de prize vor fi montate doar prize cu contact de protectie in construcție normala sau etanșa in funcție de mediul in care vor fi montate.

Circuitele de prize vor fi protejate in tablourile electrice prin disjunctoare cu protectie diferențiala 16A, 30mA, curba C.

Circuitele electrice montate pe elemente combustibile ale clădirii vor fi protejate in țeava metalica.

Instalația electrica din centrala termica va fi alimentata dintr-un tablou electric propriu T.E.C.T, care va fi alimentat din tabloul electric generala al clădirii.

Instalația electrica din centrala termica va fi realizata in construcție antiex.

Pentru fiecare utilaj s-a prevăzut cate un circuit electric propriu.

Carcasele metalice ale utilajelor din centrala termica, care nu sunt sub tensiune, dar care pot intra accidental sub tensiune vor fi racordate la o priza de pamant interioara.

Priza de pamant interioara va fi realizata din platbanda OL-ZN 25x4 mmp si va fi poziționată pe conturul încăperii.

Priza de pamant interioara va fi racordata in doua puncte ia priza de pamant exterioara.

Pentru protejarea clădirii împotriva descărcărilor electrice din atmosfera se va monta o rețea de captare, care va fi racordata Ia priza de pamant.

Priza de pamant va fi alcatuita din electrozi verticali (țeava OL-ZN 2.1/2") si electrozi orizontali (OL-ZN 40x4 mmp).

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie de max 1 ohm.

Priza de pamant va fi poziționată la o distanta de minim 1m fata de fundația clădirii.

Se vor realiza următoarele instalatii de curenti slabi:

 • - Instalație de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu

 • - Instalație supraveghere video

 • - Sistem de detecție si alarmare antiefractie

INSTALAȚIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU

Sistemul de detecție si avertizare realizează:

32

conforîTcT

ORIGINALUL [/' !

 • - supravegherea automata a apariției unui început de incendiu (apariția focului sau fumului)

 • - semnalizarea manuala a incendiului

 • - semnalizarea/comanda altor instalatii auxiliare (daca este cazul)

 • - memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare)

Sistemul de detecție si avertizare incendiu este constituit din:

 • - centrala de alarmare incendiu de tip adresabila

 • - detectoare de fum optice adresabile in toate încăperile cu risc de incendiu

 • - detectoare de temperatura adresabile in încăperile unde exista praf sau alte particole in suspensie (vapori) ce pot provoca alarme false la un detector de fum optic obișnuit

 • - butoane manuale adresabile de semnalizare a incendiului, montate in locuri vizibile, la ieșiri sau pe caile de acces in conformitate cu prevederile P118/3-2015, la maxim 30m unul fata de altul

 • - sirene convenționale de interior pentru semnalizarea unui incendiu

 • - sirene convenționale de exterior, cu stroboscop, pentru semnalizarea unui incendiu

 • - cabluri de semnalizare din cupru 2x0,8mm2 cu întârziere Ia propagarea flăcării, rezistent la foc 30 minute.

 • - cablu de alimentare centrala 3x1 mm2, rezistent la foc 30 minute.

Cerința este ca echipamentele sistemului de detecție si alarmare la incendiu sa fie conforme normativului EN 54.

Conform normativului de specialitate P118/3-2015, Ia acest obiectiv s-a prevăzut instalarea unui sistem de semnalizare si avertizare Ia incendiu care sa respecte următoarele:

 • - incaperea centralei respecta P118/3-2015, cap.3.9.2 este in biroul de la parter (sef de piața)

 • - amplasarea detectoarelor de fum sau de temperatura: pe tavan, asigurandu-se distanta minima de siguranța la foc fata de corpuri de iluminat, materiale combustibile etc.; deasemenea se va tine cont de configurația tavanului (grinzile mai mari de 5% din inaltimea camerei fiind considerate pereți despărțitori)

 • - respectarea distantelor minime (30cm fata de celelalte echipamente de curenti slabi, 50cm fata de echipamente-instalatii de curenti tari).

 • - conectarea instalației de semnalizare incendii: priza pamant < 4 ohm

 • - liniile: cabluri de cupru cu întârziere la propagarea flăcării (rezistente la foc minim 30 minute)

 • - alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare : din tabloul general, cu respectarea P118/3-2015, cap.4 (cu dubla alimentare, respectiv alimentare de baza din tabloul general de distribuție al obiectivului, prin circuit propriu alimentat înaintea intreruptorului general; alimentarea de rezerva se realizează automat prin baterii de acumulatoare (24Vcc), asigurând autonomia in funcționare a instalației timp de 48 ore in condiții normale (stare de veghe, respectiv stand by) si minim 30 minute in condiții de alarma generala de incendiu; toate părțile componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii trebuie sa aiba agremente tehnice

 • - in incaperea centralei de semnalizare incendiu exista: iluminat siguranța pentru continuarea lucrului, (de tip 2), conform 17-2011.

coNFomFcul       33

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Sistemul de supraveghere video este un sistem de televiziune cu circuit închis (CCTV) care consta in utilizarea de camere video pentru a transmite un semnal Ia un monitor montat in biroul de la parter.

Camerele de supraveghere video cu circuit inchis sunt dispozitive care capteaza imagini video de pe o suprafața, imagini ce pot fi vizionate in timp real pe un monitor.

SISTEM DE DETECȚIE SI ALARMARE ANTIEFRACTIE

Instalația de detecție, semnalizare si alarmare antiefractie si situatii deosebite are ca scop sesizarea efracțiilor inca din faza incipienta si semnalizarea lor in vederea intervenției rapide a personalului competent. Sistemul de detecție si semnalizare Ia efracție este realizat prin utilizarea unei centrale de semnalizare. Ea preia semnale de Ia detectoare si contacti magnetici, le prelucrează si, daca e cazul, comanda acționarea elementelor de alarmare optice si acustice. Instalația este conceputa astfel incat semnalizarea sa se faca pe zone pentru ca intervenția personalului specializat sa fie cat mai operativa.

Pentru detectarea si semnalizarea efracției s-a prevăzut o instalație de supraveghere adecvata, obtinandu-se un grad inalt de eficienta prin combinarea judicioasa a detectoarelor de prezenta si a contactelor magnetice, astfel incat sa se elimine posibilitatea alarmelor false, dar in același timp, sa se faca imposibila anihilarea sistemului. Semnalizarea se va face acustic sau optic simultan cu comunicarea telefonica la un dispecerat al unei firme de intervenție.

Centrala si modulele de extensie aferente vor fi prevăzute cu acumulatori ce funcționează in tampon cu sursa de alimentare, asigurandu-se astfel funcționarea sistemului si in cazul întreruperii accidentale sau intenționate a alimentarii cu energie.

Numărul detectoarelor de prezenta si a contactelor magnetice este stabilit in funcție de necesitățile tehnologice si de destinația încăperilor, implicit de specificul activitatii.

Racordul echipamentelor la centrala sau module de extensii se realizează cu ajutorul cablurilor ecranate.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Conform C.U. nr.2525/18.07.2019 emis de Primăria Municipiului Constanta , cu referire la , amplasamentul se inscrie in zona protejata conform listei anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 Ia Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • a) Suprafața construita desfasurata existenta = 292.00 m2

 • b) Suprafața construita desfasurata propusa = 505.50 m2

 • c) Regimul de inaltime                = Parter

 • d) Inaltimea la cornișa                 = 8.50 m

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apa a clădirii se va face din racordul existent.

Canalizare menajera:

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi conduse gravitațional in rețeaua publica de canalizare.

Alimentarea cu energie electrica: se face din rețeaua publica in conformitate cu avizul deținătorului de rețele.

Alimentarea cu energie termica: se face din centrale termica proprie care funcționează pe gaze.

Toare branșamentele la rețele sunt existente si nu sunt necesare suplimentari de consumuri pentru asigurarea utilităților.

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Investiția se va derula pe o perioada de minim 12 luni.

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Valoarea investiției in preturi fara TVA este de:

1.813.927,16 Iei din care C+M 1.424.370,94 lei

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Valoarea estimata a cheltuielilor anuale este de 45.479,48 lei.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

Asigurarea unor servicii comerciale de calitate si imbunatatirea gamei de prestări servicii

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • • Aprox. 25 lucratori pe perioada execuției

 • • 30 operatori comerciali pe perioada exploatării

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Nu este cazul

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

ANALIZA COST- BENEFICIU

 • 1. Identificarea investiției, definirea obiectivelor si specificarea perioadei de referința

Denumirea obiectivului de investitii: “REAMENAJARE PIAȚA AGROALIMENTARA TIC TAC”

Titularul investiției:

Obiectivul investiției: Reamenajarea cu noi funcțiuni a pieței agroalimentareTic-Tac

Perioada de referința: -50 de ani, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare ale mijloacelor fixe

Data intocmirii studiului: iunie 2020

2. Analiza opțiunilor

Programul de reamenajare cu noi funcțiuni a pieței agroalimentareTic-Tac, face parte dintr-un program de modernizare etapizata a spațiului public existent, prin reamenajarea întregului spațiu urban actual. Transformarea trebuie sa păstreze caracterul funcțional principal, cel de piața agro-alimentara, dar sa introducă si funcțiuni noi, complementare activitatii comerciale principale.

Lucrările de reamenajare a Pieței Agroalimentare Tic-Tac se vor executa pe construcția existenta, structura metalica - stâlpi si grinzi zăbrelite, cu luminator central, are menirea de a moderniza si extinde funcțiunile comerciale actuale prin recompartimentarea si reamenajarea clădirii, reorganizarea fluxurilor de aprovizionare/evacuare, reorientarea si reorganizarea spatiilor comerciale.

Analiza se va realiza pentru varianta „zero” (fara proiect) si pentru varianta cu proiect.

___________________ 36

CONFORM CU ORIGINALUL A<T

Trebuie menționat ca varianta de referința (varianta fara proiect) nu înseamnă in mod necesar inexistenta oricărei investitii sau a oricăror venituri pe durata de referința.

Varianta de referința fara proiect reprezintă acea varianta in care doar se menține funcționalitatea facilitatilor existente, la parametrii existenti/normali (inclusiv eventuale investitii ulterioare, pentru menținerea in stare de funcționare).

In acest caz, varianta „fara proiect” presupune:

Existenta unei piețe agroalimentare, care isi va păstră actuala destinație si va necesita cheltuieli de întreținere si operare, fara a genera venituri

Existenta unui teren aflat in proprietatea publica a RAEDPP Constanta, cu utilitati, care poate genera un venit pentru administrația locala prin inchirierea spatiilor construite.

 • 3. Analiza financiara

  • 3.1. Obiectivul analizei financiare

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța și sustenabilitatea financiară a investiției propuse pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanțare a acesteia. Această analiză se referă la susținerea financiară și sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanță fi nan ci ară .A fost utilizată metoda marginală/diferențială/ incrementală, conform normelor comunitare aplicabile analizei cost-beneficiu, potrivit căreia fluxurile financiare sau economice luate în calcul pentru fiecare variantă de proiect analizată sunt considerate exclusiv pe o bază netă față de varianta de referință (varianta reprezentată, în cazul de față, de varianta fără proiect).

Programul de reamenajare cu noi funcțiuni a pieței agroalimentareTic-Tac, face parte dintr-un program de modernizare etapizata a spațiului public existent, prin reamenajarea întregului spațiu urban actual. Transformarea trebuie sa păstreze caracterul funcțional principal, cel de piața agro-alimentara, dar sa introducă si funcțiuni noi, complementare activitatii comerciale principale.

Lucrările de reamenajare a Pieței Agroalimentare Tic-Tac se vor executa pe construcția existenta, structura metalica - stâlpi si grinzi zăbrelite, cu luminator central, are menirea de a moderniza si extinde funcțiunile comerciale actuale prin recompartimentarea si reamenajarea clădirii, reorganizarea fluxurilor de aprovizionare/evacuare, reorientarea si reorganizarea spatiilor comerciale.

 • 3.2. Baza legala

Notă de Fundamentare la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;

Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea și completarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - M.Of nr. 390 din 23 mai 2016;

Hotărârea nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice;Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată (OG nr. 13 din 27ianuarie 2016)

Eurocod SR EN 1990-2004 - Bazele proiectării structurilor.

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.3. Etapele analizei financiare

 • a) Decizia asupra utilizării de fluxuri de numerar reale sau nominale:

 • - fluxurile de numerar vor fi determinate în valoare reală (prețuri constante);

 • - independent de și concomitent cu-decizia de a folosi fluxuri de numerar reale, se

utilizează, în schimb, dacă se consideră justificat, o rată de indexare pentru costurile care se preconizează că vor crește în termeni reali pe durata perioadei de referință.

 • b) Estimarea costurilor de investiție:

 • - costuri de invesitie (conform Devizului General), fara sumele prevăzute pentru „Cheltuieli diverse si neprevăzute” (care vor fi necesare pentru reducerea impactului riscului referitor la creșterea costurilor de investiție, conform Analizei de risc)

 • - investitii periodice cu caracter extraordinar

 • - valoarea reziduala este luată în calcul ca un “cost pozitiv” la sfârșitul perioadei de referință

 • - nu sunt incluse: transferurile și subvențiile, TVA și alte impozite și taxe indirecte.

 • c) Estimarea costurilor operaționale:

 • - costuri referitoare la asigurarea funcționarii obiectivului de investitii; sunt cheltuielile curente de funcționare;

 • - nu sunt incluse: transferurile și subvențiile, TVA și alte impozite și taxe indirecte, d) Estimarea veniturilor:

 • - venituri din exploatarea obiectivului de investitii

 • - nu sunt incluse: TVA și alte impozite și taxe indirecte.

 • e) Stabilirea ratei de actualizare financiare (rata de actualizare financiară, RAF)

 • - rata de actualizare financiară este 8% (adică rata de actualizare financiară reală propusă de Comisia Europeană pentru statele membre beneficiare ale politicii de coeziune).

 • f) Calculul indicatorilor financiari (VANF, R1RF, B/C), fluxul de numerar cumulat.

 • - Valoarea actualizata neta financiara (VANF) reprezintă diferența dintre suma tututor beneficiilor de natură financiară (venituri marginale/diferențiale/incrementale și economisiri/reduceri de costuri financiare) si suma costurilor marginale/ diferențiale/ incrementale de natură financiară. VANF a fost calculată prin metoda fluxurilor de numerar actualizate prin aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de actualizare și a numărului de ani din perioada de referință, după formula generală de actualizare a fluxurilor de numerar în directa aplicare a principiului valorii în timp a banilor:

VAN = Z [ (Bt-Ct) / (1 + r)t ],

unde Bt = beneficiile financiare din anul t, Ct = costurile financiare din anul t, r = rata de actualizare financiară, t = numarul de ani (50 de ani).

 • - Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) este: rata de actualizare financiară r (în cazul nostru, reală) pentru care VANF=0.

0 = Z [ (Bt- Ct) / (1 + RIR)t], unde RIR = rata internă de rentabilitate, t = anul de calcul, T = 50 ani.

-Raportul beneficiu/cost (B/C): raportul dintre valoarea actualizată a beneficiilor financiare și vaoarea actualizată a costurilor financiare. Actualizarea veniturilor și costurilor financiare se face după aceeași formulă generală de actualizare a fluxurilor de numerar viitoare menționată în cazul VANF, cu excepția faptului că numărătorul este reprezentat, în cadrul sumei, pe rând, de beneficiile anuale (Bt) și, respectiv, costurile anuale (Ct).

 • - Fluxul de numerar cumulat: suma cumulativă, de la an Ia an, a fluxurilor financiare nete neactualizate generate de proiect.

 • g) Interpretarea valorilor indicatorilor financiari calculati - Valoarea actualizata neta financiara

Avantajele indicatorului: este singurul indicator care are o valoare calculabilă, relevantă și corectă metodologic în orice situație, care - invariabil - indică varianta optimă din perspectiva analizei cost-beneficiu (evident, calitatea sa este dată de calitatea ipotezelor de lucru și a proiecțiilor financiare utilizate);

Dezavantajele VANF: (a) acest indicator nu reflectă în niciun fel problematica distribuției beneficiilor și costurilor, (b) elementele de calcul sunt dificil de estimat, (c) trebuie evitată contabilizarea dublă a costurilor sau a beneficiilor, (d) compararea a două proiecte cu durată de viață diferită nu se poate face în mod corect decât prin utilizarea unui alt indicator, beneficiul net anual echivalent, BNAE = VANF(C) * r / [1 -(1 +r)-T] („Equivalent Annual Net Benefit”, EANB), dar acest dezavantaj a fost anulat prin utilizarea aceleiași perioade de referință pentru toate variantele de calcul;

Criteriul decizional: proiectul are nevoie de finanțare publică și este declarat

“corespunzător” dacă VANF<0 (proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar, în ipoteza că rata de actualizare financiară reală de 8% reprezintă corect costul fondurilor publice utilizate în acest scop).

 • - Rata interna de rentabilitate financiara

Dezavantajele RIR: (a) ignoră scara proiectului și, în general, dacă este utilizată pentru analiza comparativă între diferitele scenarii ale unui proiect, tinde să favorizeze financiar proiectele de scară redusă, (b) este, în funcție de situație, un indicator incorect sau imposbil de calculat (formula RIR poate genera rezultate multiple - și, în consecință, inutilizabile - dacă fluxurile de numerar își schimbă semnul mai mult de o singură dată pe durata perioadei de referință (ceea ce este perfect fezabil în cazul proiectului de față), (c) este, în ultimă instanță, un indicator redundant față de VANF, neoferind, nici în cel mai fericit caz, nicio informative

Criteriul decizional-, proiectul are nevoie de finanțare publică și este declarat “corespunzător” dacă RIRF(C)<8% (proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar, în ipoteza că rata de actualizare financiară reală de 8% reprezintă corect fondurilor publice utilizate în acest scop).

 • - Raportul beneficiu/ cost

Dezavantajele B/C: (a) rezultatul poate fi manipulat/distorsionat prin decizia analistului în privința clasificării unor fluxuri ia categoria beneficii sau costuri, (b) ignoră scara proiectului, (c) nu este un indicator corect de utilizat când se compară scenarii ce se exclud reciproc, (d) este, în ultimă instanță, un indicator redundant față de VANF, neoferind, nici în cel mai fericit caz, nicio informație suplimentară față de VANF.

Criteriul decizional: criteriul este menționat în H.G. 28/2008 actualizata 2016 și Ghidul Solicitantului; în mod absolut automat, dacă VANF(C)<0, atunci RIRF(C)<8% și B/C<1 (proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar și necesită finanțare publică), prin simpla virtute a artimeticii formulelor de calcul.

CONFORM CU

 • - Fluxul de numerar cumulat

Dezavantajele fluxului de numerar cumulat: (a) valoarea informativă suplimentară a acestui indicator este redusă, dată fiind cumularea unor fluxuri de numerar cu valori diferite în timp, (b) conținutul său analitic util este, oricum, inclus în analiza sustenabilității financiare, prezentată în continuare;

Criteriul decizional: criteriul este menționat în H.G. 28/2008 actualizata 2016.

 • 3.4. Ipoteze de lucru

Date generale:

-Perioada de implementare - 1 an

 • -Durata normala de funcționare - 50 ani

-Perioada de referința-15 ani

 • -Rata de actualizare financiara- 8%

Varianta “fara proiect”

-Cheltuieli anuale de intretinere si operare a pieței existente -45.479,48 lei/an

Electricitate 929,86lei/an

Apa           637,92lei/an

Curățenie 18.994,2Iei/an

Gunoi           6568lei/an

Materiale curățenie 600lei/an

Cheltuieli salariale 16.710lei/an

Alte cheltuieli 1.039,5lei/an -Venituri anuale din închirierea spatiilor-43.452,00 lei/an( in medie prețul de închiriere a unui mp este 140 lei/an)

Varianta “cu proiect"

-Costuri de investitie-1.771.608,88 lei -Valoarea reziduala- 20%

“Cheltuieli anuale de întreținere si operare- 68.219,22 lei(presupunem o creștere a cheltuielilor de întreținere si exploatare cu 50% fata de variant fara proiect)

-Venituri anuale din închirierea spatiilor -70.700lei/an

In urma investiției va rezulta o suprafața de închiriat de 505,50mp, care se va închiria cu un preț mediu de 140leî/mp/an.

 • 3.5. Calculul indicatorilor si interpretarea rezultatelor

VNAF = 72.287.88 Iei

RIRF= -12,07%

B/C=1,04

Rata internă de rentabilitate financiară (una dintre valori) este negativa, ceea ce indică necesitatea finanțării proiectului din fonduri publice nerambursabiie.

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an al perioadei de referința.

Analiza economica

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, analiza economica se realizează numai pentru proiecte majore, pentru care costurile de investiție depasesc valoarea de 50 milioane euro (echivalent lei).Deși nu se va realiza analiza economica a investiției, trebuie totuși enumerate cateva beneficii economice necunatificate:

 • - Imbunatatirea condițiilor de viata a comunității locale, ceea ce conduce la creșterea productivității acestora in activitatile pe care le desfasoara;

 • - Diversificarea si imbunatatirea condițiilor de desfășurare a activitatilor economice si comerciale, ceea ce va conduce, ulterior, la ridicarea nivelului de servicii si, implicit, la creșterea economica;

 • - In perioada de implementare, proiectul creeaza locuri de munca in sectorul construcțiilor, sector puternic afectat de criza economica ce se manifesta din anul 2008.

 • 5. Analiza senzitivitatii

Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge pașii următori:

 • - identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor

proiectului. Acest lucru se realizează prin modificarea procentuală a unui set de variabile

ale investiției și apoi calcularea valorii indicatorilor de performanță financiară;

 • - orice variabilă a proiectului pentru care variația cu 1% va produce o modificare cu mai muit de 8% în valoarea de bază a VNAF va fi considerată o variabilă critică;

 • - calculul "valorilor de comutare" (modificarea procentuală a variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performanță analizat - valoarea actualizată netă financiară- să fie egală cu zero) pentru variabilele critice identificate Pentru analiza rentabilității financiare, au fost testate următoarele varibile:

 • - Costurile de investiție. Scăderea costurilor de investiție cu 1% determina creșterea VANF cu 1,36 %. Conform interpretării de mai sus, costurile de investiție nu reprezintă o variabila critica pentru proiect.

 • - Costurile de întreținere si exploatare. Reducerea costurilor de întreținere si exploatare cu1% determina creșterea VANF cu 0,51%. Prin urmare, costurile de întreținere si exploatare nu sunt considerate o variabila critica pentru rentabilitatea financiara a proiectului de investitii.

 • - Veniturile din exploatare. Creșterea veniturilor din exploatare cu 1% determina creșterea VANF cu cu 0,45%. Prin urmare, veniturile din exploatare nu sunt considerate o variabila critica pentru rentabilitatea financiara a proiectului de investitii.

 • 6. Analiza riscurilor

în principiu, analiza de risc vizează estimarea distribuției de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanță financiară și economică, dacă există informație rezonabilă pentru stabilirea distribuției probabilității variabilelor critice (conform documentului de lucru pentru un Ghid național ACB). Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată și deviație standard a acestor indicatori.

Pe de altă parte, dacă nu există informație rezonabilă pentru stabilirea distribuției probabilității variabilelor critice, atunci analiza riscului se va realiza prin definirea scenariul optimist și pesimist care va include toate variabilele critice și calcularea a două valori extreme pentru indicatorii de profitabilitate pe baza celor două scenarii.

Analiza riscurilor implică, în măsura disponibilității, luarea în calcul a distribuției riscurilor. O astfel de distribuție nu este disponibilă, pe o bază empirică, pentru proiectul

de față. Pe de altă parte, Ghidul ACB al Comisiei Europene indică faptul că, cel puțin în cazul costurilor de investiție, în cazul în care aceste date nu sunt disponibile, se poate prezuma o distribuție triunghiulară asimetrică (max-min).

Creșterea costurilor de investiție afecteaza negativ rentabilitatea financiara a proiectului conducând la reducerea semnificativa a VANF, ceea ce susține in si mai mare măsură asigurarea finanțării proiectului din fonduri publice. In adoptarea deciziei de finanțare a unui proiect, trebuie analizat si interpretat impactul creșterii VANF asupra rentabilității economice a investiției. In cazul de fata, conform cadrului legal in vigoare, analiza economica nu s-a realizat.

Având in vedere cele de mai sus, proiectul de invesititii necesita finanțare din fonduri publice, in scopul atingerii obiectivelor de ordin socio-economic. Conform costurilor si veniturilor de exploatare estimate, se estimează ca obiectivul de investitii se va putea susține in perioada de exploatare prevăzută, fara alte subvenții. Totuși, este posibil ca acest lucru sa nu se întâmple din primul an de operare.

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • • Ambele scenarii de realizare a consolidare si reabilitare a clădirii o aduc pe aceasta la condițiile de stabilitate si funcționale destinației pe care o are.

 • • Varianat maximala asigura o prelungire a duratei normate de viata cu cca. 40 de ani fata de 20 varianta minimala.

 • • Din punct de vedere economic varianta maximala este mai scumpa cu cca. 5%

 • • Varianta maximala reduce la minim riscurile de degradare sau prăbușire ale construcției.

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Proiectantul considera de baza varianta maximala din următoarele considerente:

 • • asigura o prelungire a duratei normate de viata cu cca. 40 de ani fata de 20 varianta minimala.

 • • reduce la minim riscurile de degradare sau prăbușire ale construcției.

 • • Diferența de costuri este nesemnificativa

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea investiției in preturi fara TVA este de 1.813.927,16 lei din care:

C+M 1.424.370,94 lei.

Valoarea investiției in preturi cu TVA este de 2.158.573.32 lei din care:

C+M 1.695.001,42 Iei.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

suprafața construită; = 292.00 mp

suprafața construită desfășurată; = 505.50 mp

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

-Cheltuieli anuale de întreținere si reparatii curente - 45.479,48 lei

-Cheltuieli de exploatare 2.229.000 lei/an

-Costuri de investitie-1.414.370,94 lei

-Valoarea reziduala- 20%

-Cheltuieli anuale de întreținere si reparatii curente-45.479,48 lei

-Venituri anuale obținute din economia de energie in urma realizării investitiei-estimam ca se va realiza o economie de 30% a cheltuielilor adica 21.000 lei

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

12 luni

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Soluțiile propuse prin proiect asigura respectarea cerințelor de calitate impuse de prevederile Legii 10/1995 precum si încadrarea in prevederile impuse de Regulamentul de urbanism aferent PUG dar si reglementarilor MCC cu privire la amplasarea intr-o zona protejata.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Investia va fi finanțata din fonduri de la bugetul de stat

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

A fost emis de către Primăria Municipiului Constanta Certificatul de urbanism nr.

2525/18.07.2019

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • - studiu topografic; - a fost întocmit de către proiectant prin firma SC STARTCAD ADVISOR SRL CONSTANTA.

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

GUI 46


 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5. Actul administrativ a! autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este căzui

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Expertiza tehnica a fost intocmita de către CARADIMA STERIE expert tehnic atestat MDRAP.

Parti din expertiza tehnica au fost copiate si inserate in partea scrisa DALI.Prroiectant,

S.C. SĂGETĂTOR S.R.L.TULCEA

Autorizația J 36/ 522/1993

DEVIZ GENERAL


J' (^0 A/„

ANEXĂ LA Ial obiectivului de investitii

REAMENAJARE PIAȚA AGROALIMENTARA TIC - TAC, STR. CIȘMELEI, LOC. CONSTANTA in preturi la data de 01 IULIE 2020                1 euro =               4,8372 LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei*

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

74,536,00

14.161,84

88.697,84

DO 4 - Drumuri, alei, platforme

56.684,20

10.770,00

67.454,20

DO 5 - Sistematizare verticala

17.851,80

3.391,84

21.243,64

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,001

1,4 Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

74.536,00

14.161,84

88.697,84

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Construcții si instalatii

33.865,00

6.434,35

40.299,35

DO2 - Racord alimentare cu apa

8.820,00

1.675,80

10.495,80

DO3 - Canalizare menajera

25.045,00

4.758,55

29.803,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

33.865,00

6.434,35

40.299,35

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

6.215,00

1.180,85

7.395,85

3.1.1. Studii de teren

3.570,00

678,30

4.248,30

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

2.645,00

502,55

3.147,55

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertizare tehnica

4.365,00

829,35

5.194,35

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3,5

Proiectare

91.353,50

17.357,17

108.710,67

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

18.943,50

3.599,27

22.542,77

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor /acordurilor/autorizatiilor

2.910,00

552,90

3.462,90

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

4.500,00

855,00

5.355,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

65.000,00

12.350,00

77.350,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.500,00

285,00

1.785,00

3,7

Consultanta

'    1.200,00

228,00

1.428,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Audîtul financiar

1.200,00

228,00

1.428,00

3,8

Asistenta tehnica

17.925,00

3.405,75

21.330,75

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

5.925,00

1.125,75

7.050,75

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.250,00

237,50

1.487,50

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele inclusein programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Insnectoratul de Stat in Construcții

4.675,00

888,25

5.563,25

3.8.2. Dirigentie de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

Total capitol 3

128.558,50

24.426,12

152.984,62

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1.260.610,69

239.516,03

1.500.126,72

DO1 - Piața agroalimentara

1.260.610,69

239.516,03

1.500.126,72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.862,40

2.063,86

12.926,26

DO1 - Piața agroalimentara

10.812,40

2.054,36

12.866,76

DO2 - Racord alimentare cu apa

50,00

9,50

59,50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

33.417,00

6.349,23

39.766,23

DO1 - Piața agroalimentara                               - .

33.167,00

6.301,73

39.468,73

CONFORM CU

JORIGINALUL

DO2 - Racord alimentare cu apa

250,00

47,50

297,50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

49.654,30

9.434,32

59.088,62

DO1.- Piața agroalimentara

49.654,30

9.434,32

59.088,62

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total ca

pitol 4

1.354.544,39

257.363,43

1.611.907,82

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

44.496,85

8.454,40

52.951,25

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

34.496,85

6.554,40

41.051,25

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

• 10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16.776,03

3.187,45

19.963,48

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

. 7.121,85

1.353,15

8.475,01

5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.809,12

343,73

2.152,85

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.845,06

1.300,56

8.145,62

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1.000,00

190,00

1,190,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

159.150,39

30.238,57

189.388,96

5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

220.423,27

41.880,42

262.303,69

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

2.000,00

380,00

2.380,00

Total capitol 6

2.000,00

380,00

2.380,00

TOTAL GENERAL

1.813.927,16

344.646,16

2.158.573,32

Din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.424.370,94

270.630/48

1.695.001,42

TOTAL EURO C+M EURO

Ad=

Data 01.07.2020

Beneficiar/ Investitor, R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

505,5


374995,279

294461,867

582,516PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CftMfKAMJO


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL georgiana gos^qdaru