Hotărârea nr. 161/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE PENTRU TINERI, CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele A.N.L, destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:                                       ।

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94608/21.05.2021;

  • - raportul de specialitate al R.A.E.D.P.P. Constanța, înregistrat sub nr. 7281/24.05.2021;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, turism, comerț și agrement;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 4 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare: "Locuințele prevăzute la alin (3) lit. a) se repartizează de către autoritățile publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, specialiștilor din învățământ, sănătate, precum și a specialiștilor din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, ai autorității judecătorești și ai administrației naționale a penitenciarelor."',

  • - art. 1 alin. (4) din Hotărârea nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe: "Tinerii, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate închirierii și care pot primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste"

  • - H.C.L. nr. 160/28.05.2021 privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

Luând în considerare:

- procesul-verbal al comisiei de repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, din data de 14.05.2021;                    ;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă anularea poziției nr. 2 din anexa la H.C.L. nr. 70/2021, privind repartizarea locuinței din str. Zefirului nr. 11, BI.'OB7, et. 1, ap. 9, motivat de faptul că nu s-a încheiat contract de închiriere?

Art. 2 - Se aprobă repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.,

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: jg pentru,     /— împotrivă,    *— abțineri

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, w


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSPO RUCONSTANȚAn _ Nr.

Anexa

la H.C.L. nr. I W /2021

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERALNr. crt.

Numele și prenumele solicitantului/nr. persoane

Nr. cerere

Locuința repartizată

1

1 persoană

12137/06.09.2018

Str. Zefirului nr. 11, bl. OB7, etaj 1, ap. 9, compusă din 1 cameră și dependințe în suprafață utilă de

36,64 mp

2 1

4 persoane

10717/06.08.2018

Str. Zefirului nr. 30, bl. OB2, etaj 1, ap. 6, compusă din 2 camere și dependințe în suprafață utilă de 51,50 mp

CONSTANȚA

Nr._____________________