Hotărârea nr. 160/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI, CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Ui


HOTĂRÂRE

privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:                                       1

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94602/21.05.2021;

raportul de specialitate al R.A.E.D.P.P. Constanța, înregistrat sub nr. 7280/24.05.2021;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, turism, comerț și agrement;

avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

art. 15, alin. (2) din H.G. 962/2001, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe:

Art. 15 (2) Lista de priorități prevăzută la alin. (1) se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia'.

Luând în considerare:

  • - procesul-verbal al comisiei de repartizare a locuințelor construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, din data de 14.05.2021;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații Consiliul Local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel pentru,      *—împotrivă.    1  abțineri.

La data adoptării sunt în funcție rQ de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,