Hotărârea nr. 16/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC REVIZUIT, A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru,

Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

MW :

Luând în dezbatere ^referatul de 'aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nrraportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.                      avizul Comisiei de

specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (6) și art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; \

Având în vedere prevederile art. 44 alinați) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă proiectul tehnic revizuit, devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța", conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea lucrărilor rest de executat conform devizului general aferent proiectului tehnic revizuit pentru lucrările rest de executat (anexa 1) elaborat de proiectant este de 12.633.604,98 lei cu TVA, respectiv 10.631.665,98 lei fără TVA, din care:

C+M: 9.203.787,30 lei cu TVA, respectiv 7.734.275,04 lei fără TVA

Buget de stat: 12.144.198,60 lei, cu TVA, respectiv 10.205.208,91 lei fără TVA

Buget local:      489.406,38 lei, cu TVA, respectiv 426.457,07 lei fără TVA

Valoarea estimativă a investiției conform devizului general actualizat (anexa 2) este de 13.360.018,60 lei cu TVA, din care:

Buget de stat: 12.492.578,63 lei, cu TVA

Buget local:      867.439,97 lei, cu TVA

ART.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din

cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 de consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Constanta

N n /â /^^/.^/

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GEJ>^RAL, GEORGIANA G^PQPARU

ANEXA LA


Qtyexa 4


REABILITARE. MODERNIZARE SI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANTA DEVIZ "REST DE EXECUTAT" CONFORM VALORI PROIECT TEHNIC


octombrie 2020


Nn Cit

.. Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

1

,2         -


« . '* PROIECT TEHNIC \rest de:executat

din care:

BUGETUL DE STAT

BUGET LOCAL

'ei fara TVA

lei cu i VA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

Ici cu TVA

- 4

5

6

7

.8: . ’


CAPITOLUL 1

1.1

Obtinerea'tefenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relpcarea/protecția utilităților

» * '•»

'    TOTAL CAPI TOLUL1              '


40,323.41

47,984.86

40,323.41

47,984.86

218,390.66

259,884.89

218,390,66

259,884.89

'258,714»7 :

307,869.75

■                            Av 1

V”’ '       - -Ț'

- 258,714.07

307,869.75 ? j


CAPITOLUL2

2.1.

Rețea exterioara alimentare cu gaze naturale

■2.2

Branșament electric

2.3

Lucrări de drumuri, platforme parcare,.alei pietohale, sistematizare verticala, amenajare peisagistica si iluminat stradal

TOTAL CAPITOLUL 2 .CAPITOLUL3

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obtinerea.de avize, acorduri si autorizatii

3.3

Expertizare tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare.

3.5.1

Temă de proiectare

3.5.2

Studiu deprefezabilltate

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor deexecuție


5,176.47

6,160.00

.5,176.47

6,160.00


octombrie 2020

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANTĂ DEVIZ "REST DE EXECUTAT" CONFORM VALORI PROIECT TEHNIC


Nr. Crt.

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

1

. . '       2


-REST DE EXECUTAT

din care

BUGETUL DE STAT

BUGET LOCAL

teifsraTVA

- le cu P'A

iei fara TVA

tei cu TVA

tei fara TVA ■

. lei cu TVA

■ 2* *4? ,

5

6

. 7

8


3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

3.5.7

Actualizare Proiect Tehnic

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.6.1

Cheltuieli pentru Întocmirea doc. de atribuire;si multiplicarea acesteia

3.6.2

Organizarea si derularea procedurilor de achiziție publica, onorarii comisii, anunțuri participare / atribuire

3.7

Consultanta

3.7,1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții'

3.7.2

Auditulfinanciar

3.8

Asistenta tehnica

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1,1. pe perioada de execuție a lucrărilor ■

3:8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2

Dirigenție de șantier

TOTAL CAPITOLUL 3


28;655.72

28,655.72

28,655,72

28,655.72

6,007.00

7,148.33

6,007.00

7,148.33

6,007.00

7,148.33

6,007.00

7,148.33

18,073.44

21,507.39

18,073.44

21,507.39.

33,832.19U

'34,815.72

33,832.19

34,815.72


CAPITOLUL 4

4.1

Construcții si instalații

4.1:1

Lucrări construcții/ structura

4.1.2

Lucrări de arhitectura

4.1.3

Lucrări de instalații interioare

4:1.4

Lucrări de instalatii exterioare

4.2

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4


7,163,672.62

8,524,770.41

7,163,672.62

8,524,770.41

1,178,398,70

1,402,294.45

1,178,398.70

1,402,294.45

3,596,325.57

4,279,627.43

3,596,325.57

4,279,627:43

2,250,914.38

2,678,588.11

2t250,914.38

2,678:588:11

138,033.97

164,260.42

138,033.97

164,260.42

221,070.52

263,073.92

221,070,52

263,073.92

1,007,718;00

1,199,184.42

1,007,718.00

1,199,184.42

1,001,130.00

1,191,344.70

1,001,130.00

1,191,344.70

9,393,591.14

11,178,373.45

9,393,591.14

11,178,373.45


octombrie 2020

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NlGOLAE ROTARU, CONSTANTA DEVIZ "REST DE EXECUTAT" CONFORM VALORI PROIECT TEHNIC


Nr. Crt

Denumire capitol sl subcapitol de cheltuieli

1

2


- PROIECT TEHNIC • > REST DE EXECUTAT

din care

BUGETUL DE STAT

BUGET LOCAL

Ici farc TVA

., ,» lei cu TVA - '.

tei fara TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

4: A'

5

6

7      •

8


CAPITOLUL 5

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferent organizării de șantier

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane si dobinzi aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cota aferenta ISC pemtru controlul calității lucrărilor de construcții

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de coristruire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CAPITOLUL 5


158,239.43

188,304.92

90,817.83

108,073.22

67,421.60

80,231.70

90,817.83

108,073.22

90,817.83

108,073.22

67,421.60

80,231.70

67,421.60

80,231.70

66,489.21

66,489.21

25,394.38

25,394.38

2,423.45

2,423.45

38;671.38

38,671.38

720,799.94

857,751.93

720,799.94

857,751.93

945,528.58

1,112,546.06

811,617.77

965,825.15

133,910.81

. 146,720.91


CAPITOLUL6                    |

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOLUL 6        '      |


y_-

’                     ' .A 7    ;


Din care C+M (1.2«-1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)


10,631,665.98    . 12,633,604.98 .

10,205,208.91

12,144,198.60

426,457.07

489,406.38

7,734,275.04    ; 9,203,787.30.

7,475,560.97

. 8,895,917.55

258,714.07

307,869.75 ?


Beneficiar

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


Proiectai SC HOLIDAY D'SIGNH CONTRASEMNEAZĂ "7 SECRETAR GENERAL GEORGIAN4-GQSEODa6u
anexa la hclmnr. /c/â

octombrie 2020


REABILITARE, MODERNIZARE SI DdtAREAUCEULUl CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANTA

DEVIZ ACTUALIZAT

Nr. CrL

- Denumire capitol si subcapitol de chohuloll

1

'              ' .       2


decantat. •' 2015-2020

din caro

BUGETUL DE - STAT ' -

BUGET LOCAL

- .Ic!cvTVA ’

«culVA'.--

«siciiTVA '

O

-? • "

■8


:PTEHNIC/iEST ,OE EXECUTAT^

din caro

BUGETUL DE STAT

.BUGET LOCAL

jțntawA iW4

r,taicuTVA.19%

testă TVA-19% .

X -10'

11


DEVIZ ACTUALIZAT

din caro.

BUGETUL DE STAT

BUGET LOCAL

lei cu TVA

tei cil TVA

ks cu T.'A

12

13

14


Total valoare 3 c^t*CLW2OI5

3

CAPITOLUL 1

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

151.960.76

2565620

25.65620

47.984.86

47.984.86

73.641.06

25.65G.20

47.984.86

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea Inițiala

259,884.09

259.884.89

259.884.89

259.884.89

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla ulilitălilor

TOTALCAPITOLUL 1

- 1S1S»TO»

25,65620^

25,656.20

XI 0.00 X

. 307,869.75

333.525.95

25.656.20

367,869.75

CAPITOLUL 2

2.1.

Rețea exterioara alimentare cu gaze naturale

23.121.04

5,021.51

5,021.51

5021.51

'5.021.51

2.2

Branșament electric

17.196.39

17.19629-

17,196.39

17.19639

2.3

Lucrări de drumun. platforme parcare, alei pțetonaje. sistematizare verticala, amenajare peisagistica sl iluminat stradal

353.753.40

- TOTAL CAPITOLUL-* *      ’ •* .

wwesws»».-*

î»2.2t£9$W

« -22.217.90

0.00

22.217.90

22.217.90

CAPITOLUL 3:

3.1

Studii

14.680.00

13.920.00

13.920.00

13.920.00

13,920.00

3, L/

StudH de teren

14,880.00

13.920.00

13.920.00

13,920.00

13,920.00

3.1.2

Raport privind Impactul asupra mediului

.

3.1.3

Alte studii spedfice

3.2

Documentajii suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8.841.00

3.3

Expertizare tehnică

i8.eodx»

86.043.00

86,043.00

86,043.00

86.043.00

3.4

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic ăl codirilor

11.160:00

5.000.00

5'000.00

6,160-00

6,160.00

11.160.00

11.160.00

3.5

Proiectare

216.380.00

300,95922

106,609.33

194.289.09

300.959.22

106.669.33

194.269.89

3.51

Temă de proiectare

3.52

Studiu do pre fezabilitate

3.53

Studiu da fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

58.900.00

58.900.00

58.900.00

58.900.00

58.90030

3.5.4

DocitmentaflUe tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/-acordurilor / autorizațiilor

80.600.00

54.598.82

54.538.82

54,598.82

54.598.82

3.55

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

12,400.00

8.395.72

8.39572

8.39572

8.395.72

3.55

Proiect tehnic sf dataiii de execuție

64.400.00

43.674 <79

43,674.79

43.674.79

43.674.79

3.5 7

Actualizare Proiect Tehnic

135,389.89.

135.389.89

135389 89

135.389.89

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.6.1

Cheltuieli pentru întocmirea doc. de atribuire si muttlpllcarea acesteia

3.52

Organizarea sl derularea procedurilor.de achiziție publica, onorarii comisii, anunțuri participare / atribuire

3.7

Consultanta

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul do Investim

37.2

Auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

29.000.18

29.000.18

28.655.72

28,65572

57355.90

57.655.90

3.51

Asistență tehnică (fin partea proiectantului

8.72B.30

8,728.30

7.148.33

7,14833

15.876.63

15.076:63

3.8.1.1. pe p&fbada de execuție a lucrărilor

8.728.30-

-8,728.30

7.148.33

7,14833

15876.63

15.8T6.63

3.6.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse In programul de control al lucrărilor de execuție, a vizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

98.701.39

3.52

□Irigentfe de șantier

■20.271.88

20.271.88

21.507.39

2130739

41.779.2?

41.779.27

TOTAL CAPITOLUL* u ~         .

f;'368.642*9

’X'434,022:40.^

106.869.33 ,

328,253.07....

"X 34;815.72X.

34,815.72 ..

469.738.12

106,669.33

363,068.79

31


R^fLrWETMQDERNI^   DOȚAREÂ LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTĂRU, CONSTANTA

DEVIZ ACTUALIZAT

G^ombrie 2020


Nn Crt

-■ Denumire capitol ei subcapitol de cheltuieli

T

. 2


- TcW.vatoara ccnLHCL:e0/2O15

‘ ^3/


decantat. ‘ 2015-2020-

din care

< BUGETUL DE-’* ’ STAT

BUGET LOCAL

JocuTVA- - .

” WcuTVA"’ ‘

. Jeleu TVA

6

7

9


-P TCHUC REST

din caro

BUGETUL DE STAT

BUGETLOCAL

ldcuTVAtS%

Meu TVA 19%

0/ -

-10

11


DEVIZ ACTUALIZAT

din care

BUGETUL DE STAT

BUGET LOCAL

WcuTVA

lei cu TVA

lei cu TVA

12

13

14


CAPITOLUL 4

4.1

Construcții si instalații

5,716.045,16

217,096.03

216.054.51

1.042.32

8.524.770.41

8.624,770.41

8.741.867.24

8.740.824,92

1.042.32

41.1

Lucrări constrt/dii/structura

1.174.137,40

61,014.78

49,972.46

1.042.32

1.402494.45

1.402494.45

1.453.309.23

1.452.260,91

1,042.32

A. 1.2

Lucrări de arblectura              *

3,451.106.00

106,226.58

108.226.58

4.279.627.33

4479.627.43

4.387,854.01

4;387.854.01

0,00

4.13

Lucrări da fnst^a^ interioara

956.813.76

57.855.47

57.855.47

2.678.588.11

2,678.588.11

2,736,443.59

2.736.443,68

0.00

4.1:4

Lucrări de instalat# exterioare

134,78840

164.260,42

164460.42

164.260.42

164.260.42

44

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționate

239.266; 68

263,073.92

•263,073192

263.073.92

263.073.92

,44

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj

1453.168.80

1,199.184.42

1,199,184.42

1.199.184.42

1.199.184.42

4.4

Utilaje fora montaj sl echipamente de transport

4.5

Dotad

029,039.20

1491.344.70

1.191.344.70

1.191.344.70

1,191.344.70

4.6

Active necorpcfale

- 'TOTALCAPÎTOUJL4 -

> 8,038,31944^

■ 217496.83

1216,054.51

1.042.32 .

‘M1,17M73.'45t

11,178,373.45 <

11,395,470.28

11.394,427:96

1,042.32

CAPITOLUL 5

5.1

Organizare de șantier

200.953.00

6.18542

6.185.52

188.304.92

108.073.22-

80431.70

194.490.44

108.073.22

86.417.22

5 1.1

Lucrări de construcții si instaialii aferent organizării de șantier

100.-479.00

6.105.52

6,185.52

■108.073.22

108,073,22

114,25844

108.073.22

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării do șantier

100.479.00

80.231.70

80431.70

80.231.70

80.231.70

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

69.040.76

20,334.77

20,334.77

66,409.21

66,48941

86.823.90

66.023.98

52.1

Comisioane si dot^roi aferente creditului bancă finanțatoare

.0.00

52.2

Cota aferenta ISC pemtrn controlul caiitatii lucrărilor de construcții

13477.00

13.277.00

25.394.30

25,394.38

38.671138

38.671.38

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construtiS

5.310.83’

5,310.83.

2.423.45

2.423.45

7,734.28

7.734.28

5.24

Cola aferentă Casei Sodafe a Constructorilor - CSC

1,045.94

1.045.94

38.671.38

38.67L38

39.717.32

39.717.32

5.2.5

Taxe pentru,acorduri, avize conforme sl autorizația da constfuirefdesfiintare

701.00

701.00

701.00

701.00

5.3

Cheilulefl diverse si neprevăzute'

8931791,93

857.751.93

857,751.93

857.751.93

857;751.93

5.4

Cheltuieli pentru Informare și publicitate

• X

.. -• TOTAL CAPlTOUM. 5

'----1,193.790469 "

-•-^26.52049 ■

.0.00 ..

■26,52049

<s1;11?446 06

965,825.15 .

• 146,720.91

1,139,066.35

965,825.15

17344140

CAPITOLUL 6

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

6.2

Probe tehnoteatee sl teste

-TOTALCAPITOLUCE - T -•

-W^S9,58M2-

:; 348,380.03 ‘

378.03349-

. 12,633,60108

12144,198.60-

409,405,38 '

13-360,018.60

12.492,578.63

867,439.97

|       Dldcare'C+M (1.2*U+1:4*2*«-»44^L1)

---KMKweo^

| ■-271;156:45--i 241,710.71

29.445.74 -.

, 9403,787.30

8:895,917.55 r

’ 307,869.75- ■

9i474,943.75

9,137,62846

337.315.49

Beneficiar UAT MUNICIPIUL'CONSTANTÂ

PREȘEDINTE ȘED

Proiectatii SC HOLIDAY D’SIGN |dm£

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,     V

georgiana ’gos^odaru X

? i