Hotărârea nr. 159/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CON5"™^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

® MUNICIPIUL CONSTANȚA

lj< CONSILIUL LOCAL

Co» I*"*

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94600/21.05.2021;

raportul de specialitate al R.A.E.D.P.P. Constanța, înregistrat sub nr. 7279/24.05.2021; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

Art. 22 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

  • - H.C.L. nr. 158/28.05.2021 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996 în anul 2021, situate pe raza municipiului Constanța;

Luând în considerare:

  • - procesul-verbal al comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, din data de 21.04.2021;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații Consiliul Loca! și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

PrezentaJiotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,*—împotrivă,    »— abțineri

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.
la H.C.L. nr. !


Anexa _______2021


Locuințe repartizate

Nr. crt.

Numele și prenumele solicitantului/număr de persoane

Adresa/număr de camere/ Observații suprafața locuinței

1 (

1 persoană cererea                  nr.

9252/14.06.2019

str. Zmeurei nr. 3, Bl. 4, ap. 8, Criterii de acces parter -   1 cameră și îndeplinite - 121

dependințe în suprafață de de puncte 40,70 mp

2 ।

2 persoane cererea                  nr.

14602/26.10.2018

str. Zmeurei nr. 3, Bl. 6, ap. 19, Criterii de acces et. II - 2 camere și dependințe îndeplinite - 111 în suprafață de 50,20 mp      de puncte

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSP ARU


CONSTANȚA,

NR/2021