Hotărârea nr. 158/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2020, ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996 ÎN ANUL 2021, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996 în anul 2021, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94599/21.05.2021;

raportul de specialitate al R.A.E.D.P.P. Constanța, înregistrat sub nr. 7278/24.05.2021; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

Art. 21 alin. (2) din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare:

procesul-verbal al Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, din data de 21.04.2021;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă lista de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996 în anul 2021, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

(S pentru,      *—împotrivă,   ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Q


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSPODARU

LISTĂ DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2020

NR.

CRT.

NUME ȘI PRENUME

NR. CERERE

NR.

PERS.

VÂRSTA

CRITERII DE ACCES

PUNCTAJ

1 ’

9252/14.06.2019

1

63

ÎNDEPLINITE

121

2 ।

'14602/26.10.2018

2

32

ÎNDEPLINITE

111

3 1

592/14.01.2019

1

66

ÎNDEPLINITE

111

4

9131/30.06.2020

1

63

ÎNDEPLINITE

109

5

14137/29.08.2019

1

76

ÎNDEPLINITE

99

6 *

[__3

8385/21.06.2018

2

76

ÎNDEPLINITE

95

7 <

8254/30.05.2019

1

25

ÎNDEPLINITE

89

8

15080/05.11.2018

1

66

ÎNDEPLINITE

88

9 ।

>6946/07.12.2018

1

22

ÎNDEPLINITE

87

10

6434/19.05.2020

2

65

ÎNDEPLINITE

86

11

►——

8609/05.06.2019

3

52

ÎNDEPLINITE

85

12 _____1

12789/05.08.2019

1

43

ÎNDEPLINITE

83

13 1

2019.09.11/14768

2

48

ÎNDEPLINITE

80

14

12568/27.08.2020

2

53

ÎNDEPLINITE

80

15

11007/09.07.2019

2

46

ÎNDEPLINITE

78

16

8086/18.06.2018

3

43

ÎNDEPLINITE

73

17

15095/05.11.2018

2

52

îndeplinite

72

18

10684/23.07.2020

1

50

îndeplinite

69

19

15171/12.10.2020

1

51

îndeplinite

68

20

13630/09.10.2018

1

33

îndeplinite

67

21

16901/06.12.2018

4

48

îndeplinite

64

22^^^^^^

17059/11.12.2018

5

39

îndeplinite

64

23

17647/20.12.2018

4

33

îndeplinite

62

24

16562/29.11.2018

2

38

îndeplinite

56

25

1023/22.01.2019

1

59

îndeplinite

55

26

16953/07.12.2018

1

78

îndeplinite

52

27

H3774/26.08.2019

1

45

îndeplinite

52

28

466/14.01.2020

2

51

îndeplinite

51

29

2247/16.03.2020

1

74

îndeplinite

51

30

7062/27.05.2020

5

39

îndeplinite

50

31

13563/08.10.2018

4

41

îndeplinite

49

32

19705/04.12.2019

1

49

îndeplinite

49

33

13539/14.09.2020

1

42

îndeplinite

49

34

10824/07.08.2018

1

47

îndeplinite

47

35

8536/04.06.2019

3

44

îndeplinite

43

36

17758/31.10.2019

2

57

îndeplinite

43

37

8331/31.05.2019

2

53

îndeplinite

41

13434/04.10.2018

4

33

îndeplinite

40

ANEXĂ LA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
39

15807/19.11.2018

1

80

ÎNDEPLINITE

39

40

2021/12.02.2019

1

46

ÎNDEPLINITE

38

41

1129/29.01.2018

1

53

ÎNDEPLINITE

34

42

14569/25.10.2018

1

65

ÎNDEPLINITE

34

43

18636/15.11.2019

1

62

ÎNDEPLINITE

19

44^^^^£

4520/26.03.2019

1

52

ÎNDEPLINITE

8

45

12251/10.09.2018

1

64

ÎNDEPLINITE

5

la H.C.L. nr.


irC Anexa

fb*/2021


CONSTANȚA

NR/2021