Hotărârea nr. 157/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 53/2021 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE BAZĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ÎN ADMINISTRAREA/PROPRIETATEA RAEDPP CONSTANȚA CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalîmentare administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021,

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94597/21.05.2021,

 • - raportul de specialitate al R.A.E.D.P.P. Constanța, înregistrat sub nr. 7277/24.05.2021; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului ;

în conformitate cu prevederile:

 • - H.C.L. nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință,

 • — H.C.L. nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalîmentare administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța cu modificările și completările ulterioare,

 • — art. 47 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Luând în considerare:

 • — adresa nr. 563/10.05.2021 ce modifică și însoțește Studiul/raportul de evaluare întocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. sub nr. 239/17.02.2021.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), precum și cele ale art. 139 alin. (3) art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică și se completează anexa nr. 1 la HC.L. 53/2021 cu următoarele:

 • - pct.18 "Teren pentru extindere mese/ tarabe pe platoul piețelor pentru producători agricoli: 7,50 lei/mp/zi inclusiv TVA", cu: lit.a) teren pentru extindere mese/ tarabe pe platoul piețelor pentru producători agricoli: 7,50 lei/mp/zi inclusiv TVA; lit.b) închiriere teren pe platoul neacoperit al piețelor în vederea comercializării de mărfuri generale, legume/fructe, pomi de Crăciun, pepeni (etc) în locații de sezon (comercializare pe teren administrat de R.A.E.D.P.P.): 7,50 lei/mp/zi Inclusiv TVA.

 • - pct.20 "Teren pentru extindere mese /tarabe pe platoul piețelor pentru agenți economici: 278 lei/mp/lună inclusiv TVA" cu : lit.a) teren pentru extindere mese /tarabe pe platoul piețelor pentru agenți economici: 278 lei/mp/lună inclusiv TVA; lit. b) închiriere teren pe platoul neacoperit al piețelor în vederea comercializării de mărfuri generale, legume/fructe, pomi de Crăciun, pepeni (etc), în locații permanente (teren în incinta piețelor): 278 lei/mp/lună inclusiv TVA.

 • - se va introduce pct.21 lît.a) și lit.b) și va avea următorul conținut: lit.a) tariful de folosință a grupului sanitar, respectiv valoarea de 2 iei inclusiv TVA /utiliza re/persoană; lit.b) pentru comercianții din piețele agroalimentare care utilizează grupurile sanitare amplasate în incinta piețelor agroalimentare- plata unui singur tarif de folosință grup sanitar/zi.

 • - se va introduce pct.22 care va avea următorul conținut: Tarif închiriere teren pentru comerț de întâmpinare: 3,30 lei/mp/zi inclusiv TVA.

 • - se va intitula pct.13 din „Spații destinate activității învățământ particulare" în „Spații destinate activității de învățământ".

Art. II Celelalte prevederi ale anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

lQ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, r—împotriva , abțineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, n


CONSTANTA -  -

nr