Hotărârea nr. 156/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL DE RENEGOCIERE NR. 86911/11.05.2021 ȘI A ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 44508/01.04.2013 A UNUI SPAȚIU FOLOSIT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CU DESTINAȚIA DE SEDIU ADMINISTRATIV DIN BD. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR. 116C (CITY MALL)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului verbal de renegociere nr. 86911/11.05.2021 și a actului adițional la contractul de închiriere nr. 44508/01.04.20,13 a unui spațiu folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall)

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 89846/14.05.2021;

 • Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement precum și raportul nr. 89850/14.05.2021 al Direcției tehnic administrativ - Serviciul administrativ tehnico-economic;

Având în vedere Procesul verbal de renegociere chirie nr. 86911/11.05.2021 a unui spațiu folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din Bd, Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall) ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă procesul verbal de renegociere nr.86911/11.05.2021 la contractul de închiriere nr. 44508/01.04.2013 a unui spațiu folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall), parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art.2 (1) - Se aprobă actul adițional la contractul de închiriere nr. 44508/01.04.2013 a unui spațiu folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall), anexă la prezenta hotărâre ;

 • (2) - Se aprobă adiționarea contractului de închiriere nr. 44508/01.04.2013 pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 01.06.2021 până la data de 01.06.2024 ;

Art. 3 - Se împuternicește Primarul municipiului Constanța în vederea semnării actul adițional menționat la art.2 (1);

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic Administrativ, Direcției Locale de Evidență Persoane, Direcției Tehnologia Informației și Relații Publice și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Iff pentru,    —;  împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ADRIANA-TEODOCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSPOQARU


CONSTANȚA, Nr. 1%/Z^Z/Anexa la H.C.L.

ACT ADIȚIONAL NR.

la Contractul de închiriere Nr. 44508/01.04.2013 în cadrul Centrului Comercial City Park Mall of Constanța

Prezentul Act Adițional (denumit în continuare "Actul Adițional") a fost semnat astăzi, în data de de către și între:

(1)CONSTANȚA SHOPPING CITY S.R.L., cu sediul social în București, Calea Floreasca nr. 169A, Fioreasca 169, Clădirea A, etajul 5, Secțiunea A5.1, biroul nr. 19, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3523/2013, cod unic de înregistrare 31377664, reprezentată de dl. luliu Bartha -Stet și dl. Cătălin-Mihai lacob în calitate de Mandatari, denumită în continuare „Locator"

Și

(2)MUNICIPIUL CONSTANȚA, cu sediul în Constanța, Bd. Tomis nr. 51, Județ Constanța, având cod de identificare fiscală 4785631, telefon 0241.488.105, fax 0241.488.195, reprezentantă prin Primar Vergii Chitac, denumită în cele ce urmează „Locatar",

fiecare dintre acestea numită în mod individual, „Partea" și în mod colectiv "Părțile".

Având în vedere:

-Contractul de închiriere nr. 44508 /Ol.04.2013, cu privire la închirierea unui spațiu în cadrul Centrului Comercial City Park Mall of Constanța, astfel cum a fost adiționat prin actele adiționale înregistrate sub nr. 28802/03.03.2014, nr. 163521/12.12.2014, nr. 167590/25.11.2015, nr.103763/21.07.2016, 39974/27.03.2017 și nr.60731/30.03.2021,

 • - Adresa nr. 10638/19.01.2021 - solicitare prelungire Contract de închiriere nr. 44508/01.04,2013 pentru o perioadă de 1 (un) an și renegocierea prețului chiriei;

 • - Acordul de la CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L cu nr. 26519/10.02.2021 și nr. 56225/23.03.2021 privind renegocierea prețului chiriei ;

 • - Adresa nr. 51074/16.03.2021- solicitare prelungire Contract de închiriere nr.44508/01.04.2013 pentru o perioada de 60 de zile de la data de 01.04.2021;

 • - HCL nr.________________privind aprobarea Procesului verbal de renegociere chirie nr.

86911/11.05.2021 a unui spațiu folosit de Primăria'municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall), ’ '

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.l. Se modifică art. 3.1 din contractul de închiriere nr. 44508/01.04.2013, astfel cum a fost adiționat, în sensul prelungirii duratei contractului de la data expirării acestuia, cu 3 ani și anume de la data de 01.06.2021 până la data de 01.06.2024, inclusiv.

Art.2. Se modifică art 4.1 din contractul de închiriere nr. 44508/01.04.2013, în sensul că:

4.1 Chiria totală pentru folosirea Spațiului este de 14 euro/mp/lună fără TVA și este compusa din următoarele sume:

 • i) suma de 8,5 euro/mp/lună, fără TVA, sumă ce reprezintă contravaloarea cedării dreptului de folosință a Spațiului( denumită în continuare ‘'Chirie lunară");

 • ii) suma de 5,5 euro/mp/lună, fără TVA, sumă ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor de întreținere ( denumite în continuare "Cheltuieli de întreținere");

 • iii) aceste sume se datorează începând cu data semnării și înregistrării actului adițional la sediu! Locatarului;

Art.3. Toate celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.

Art.4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de închiriere nr. 44508/01.04.2013, astfel cum a fost adiționat.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSTANȚA SHOPPING CITY S.R.L.            MUNICIPIUL CONSTANȚA

în calitate de Locator


în calitate de Locatar

PRIMAR

DI. luliu Bartha - Stet

DI. Vergii Chițac

Dl. Cătălin - Mihaî lacob

Director executiv Direcția Tehnic Administrativ Dl. Eugen Caruntu

Director Executiv Adj. Direcția Financiară, Marcela Frigioiu

Vizat C.F.P., Director Executiv Adj. Direcția Financiară, Georgeta Gheorghe

Redactat, c.j. Luminița Beca

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA -

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

NR. 86911/11.05.2021PROCES VERBAL DE RENEGOCIERE încheiat astăzi 11.05.2021

între:

S.C. CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L. având sediul social în București, calea Floreasca nr.l69A, Clădirea A, etaj 5, biroul nr.19, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3523/2013, CUI 31377664, reprezentată de cil. Cătălin - Mihaîlacob , în calitate de LOCATOR

Și

Municipiul Constanta, în calitate de LOCATAR, reprezentat legal conform comisiei numită în baza Hotărârii nr. 73/26.03.2021 având următoarea componență:

 • 1. Rusu lonuț - președinte;

 • 2. Cocargeanu Florin Daniel - consilier local;

 • 3. Mihăilescu Cristian - consilier local - absent

 • 4. Zaharia Mirela - reprezentant Direcția financiară;

 • 5. Beca Luminița - reprezentant Direcția administrație publică locală;

 • 6. Tifu Raluca - reprezentant Direcția tehnic administrative - secretar fără drept de vot

Documentele care stau la baza renegocierii:

 • - Contract nr. 44508/01.04.2013 de închiriere unui spațiu administrativ pentru desfasurarea activitatîi Centrului de informare cetateni si a Serviciului evidență persoane;

 • - Adresa nr. 10638/19.01.2021 - solicitare prelungire Contract de închiriere nr.44508/01.04.2013 pentru o perioada de 1 (un) an și renegocierea prețului chiriei;

 • - Acordul de la CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L cu nr. 26519/10.02.2021;

 • - Adresa nr. 51074/16.03.2021 - solicitare prelungire Contract de închiriere nr.44508/01.04.2013 pentru o perioadă de 60 de zile de la data de 01.04.2021;

 • - Acordul de la CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L nr. 56225/23.03.2021 accept prelungire durată contract.

PROPUNERILE LOCATORULUI S.C. CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L. cu privire la cuantumul chiriei și durata închirierii sunt următoarele:

 • - chiria aferentă spațiului pentru o perioadă de 3 ani sa fie în cuantum de 10 euro/mp/luna + TVA;

 • - cheltuielile de întreținere pentru o perioadă de 3 ani să fie în cuantum de 5,5 euro/mp/luna T- TVA.                   j                  '

PROPUNERILE COMISIEI DIN APARATUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI:

 • - chiria aferentă spațiului pentru o perioadă de 3 ani să fie în cuantum de 8 euro/mp/lună + TVA;

 • - cheltuielile de întreținere pentru o perioadă de 3 ani să fie în cuantum de 5,5 euro/mp/lună + TVA.

în urma discuțiilor purtate, reprezentantul City Park Mall Constanța a adus la cunoștință comisiei următoarele aspecte:

 • - prețul actual al chiriei în cuantum de 8 euro/mp/lună + TVA nu a fost indexat cu indicele anual de inflație în niciun an contractual;

 • - costul mediu al chiriei pentru restul spațiilor închiriate în centrul comercial City park Mall este de 20 euro/mp/lună + TVA, iar pentru serviciile comune este de 10 euro/mp/lună + TVA;

 • - creșterea salariului minim pe economie de la 1250 lei cât era în 2017 când s-a semnat contractul la 2.300 lei în 2021;

 • - în urma negocierii cu Serviciul Public de Impozite și Taxe prețul chiriei este de 8,5 euro/mp/lună + TVA.

Părțile de comun acord convin asupra următoarelor aspecte, astfel:

 • - chiria aferentă spațiului pentru o perioadă de 3 ani va fi în cuantum de 8,5 euro/mp/lună + TVA;

 • - costurile cu cheltuielile de întreținere pentru o perioadă de 3 ani vor fi în cuantum de 5,5 euro/mp/lună + TVA;

 • - se va încheia un Act adițional la Contractul de închiriere nr. 44508/01.04.2013.

Prezentul proces verbal de renegociere incluzând propunerile părților cu privire la prețul chiriei, a cheltuielilor de întreținere și durata contractului precum și rezultatul negocierilor, respectiv prețul chiriei, a cheltuielilor de întreținere și durata contractului de închiriere convenite de comun acord de către părți, va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal de renegociere în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,                                          LOCATAR, /|

S.C. CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA,

Cătălin- Mihai lacob

CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L C.U.|/ro31 377664 R-Cn J40/3523/2013

jX>NSTANTA-ADMINISTRATIV

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

aA-

Rusu lonuț - președinte; f y—

Coca rg ea nu   Florin^ Daniel

consilier local;

Mihăilescu Cristian - consilier local - absent;

Zaharia Mirela -/L reprezentant

Direcția financiară;//j

CONTRASEMNEAZĂBeca Luminița - 'reprezentant SECRETAR GENERALpirecția L administrație publică GEORGIANA GOSPODABbală;

Tifu Raluca - reprezentant Direcția __--1 tehnic administrativ - secretar fără drept de vot

2