Hotărârea nr. 155/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ASOCIAȚIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMÂNIA – SUCURSALA CONSTANȚA, CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA, CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE, NAVIGAȚIE ȘI AGRICULTURĂ CONSTANȚA, ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA” CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de colaborare între Primăria municipiului Constanța și Asociația Generală a Inginerilor din România -Sucursala Constanța, Consiliul Județean Constanța,Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Universitatea Maritimă din Constanța, Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28,05.2021;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.89905/04.05.2021;

 • - raportul de specialiate al Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății înregistrat sub nr.94987/24.05.2021; -avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului ;

în conformitate cu prevederile:

 • - art 129 alin.(2) lit.(e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - adresa înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.56532/23.03.2021 prin care Asociația Generală a Inginerilor din România -Sucursala Constanța solicită încheierea unui protocol de colaborare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă protocolul de colaborare între Primăria municipiului Constanța și Asociația Generală a Inginerilor din România -Sucursala Constanța, Consiliul Județean Constanța,Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Universitatea Maritimă din Constanța, Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța.

Art.2. -Calitatea de partener al UAT Municipiul Constanța nu atrage obligații financiare din bugetul local al municipiului Constanța.

Art.3.-Se împuternicește Primarul municipiului Constanța în vederea semnării protocolului de colaborare menționat la art.l.

Art.4.-Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,          îiwptrivă,          abțineri,

ata adoptării sunt în funcție cJd" de consilieri din 27 me


La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Adriana-Teodora CÂMPEANU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSPQDĂRU

CONSTANȚA,

Nr.         0^2021

Protocol de colaborare


anexă la

HCLM NR..


Nr.1/2021


'între:

Asociația Generală a Inginerilor din România Sucursala Constanța (AG1R CONSTANȚA), cu sediul in B-dul MAMAIA nr 192, Constanța, tel/ 40 721 273170, e-mail: nicolae.fildan@agir-constanta.ro , reprezentată prin ing. Nicolae Fildanîn calitate de Președinte, și:

Consiliul Județean Constanța, cu sediul în Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, tel: +40241.488.001, e-mail: presedinte@cjc.ro, reprezentat prin Mihai LUPU, în calitate de Președinte,

Și:

Primăria Municipiului Constanța cu sediul în Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, tel: 0241488188, e-mail: vergil.chitac@primaria-constanta.ro, reprezentată prin Vergii Chițacîn calitate de Primar,

Și:

Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu sediul în Constanța, Str. Mihai Eminescu nr. 11, tel:+40 (0)241 611 913., e-mail: isi-cta@i5icta.ro . reprezentat prin Prof. Sorin Mihaiîn calitate de INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Și:

Camera de Comerț, Industrie, Navigație si Agricultura CCI NA Constanta cu sediul in Constanta, B-dul

Alexandru Lăpușneanu nr.185 A, tel.: +40 241 619854, fax: +40 241 619454 ,e-mail: : id.juganaru@ccina.ro , reprezentată prin Mihai Daraban în calitate de Președinte, și:                                                                                                                 \

Universitatea Ovidius Constanța cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia, nr. 124, tel 0241-606407, e-mail: : rectorat@univ-ovidius.ro, reprezentată prin Conf.univ.dr. Dan-Marcel ILIESCU în calitate de Rector, Și:

Universitatea Maritimă din Constanța cu sediul în Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 104, Tel: +40 241 664 740, Fax: +40 241 617 260, E-mail: violeta.ciucur@cmu-edu.eu, reprezentată prin Prof.univ.dr.ing. Violeta CIUCUR în calitate de Rector,

Și:

Academia Navala "Mircea cel Bătrân" cu sediul în Constanța, Str. Fulgerului, nr. 1, Tel: 0241-626200, Fax: 0241-643096, E-mail: alecu.toma@anmb.ro reprezentată prin Comandant (Rector)

Comandor Conf.univ.Dr.ing. Toma Alecu în calitate de Comandant (Rector),

Și:

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină "Grigore An ti pa" Constanța, cu sediul în

Constanța, Bulevardul. Mamaia nr. 300, Telefon: +40 241 543288, +40 241 540870, Fax:+40 241 831274, E-mail: office@alpha.nnri.ro, reprezentată prin Dr. Valeria ABAZAÎn calitate de Director General,

denumite în continuare Părți,

 • 1) Scopul declarat, este de a promova și susține aplicarea extinsă a creativității si inovării în toate domeniile în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța, urmărind identificarea de soluții prin aplicarea cărora se va genera progres economic și bunăstare socială.

 • 2) Atingerea acestui scop se va face prin realizarea, împreună, a următoarelor tipuri de activități:

 • a) dezbateri profesionale : conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.;

 • b) ÎNTÂLNIRI INTERACTIVE cu elevi, studenți și tineri specialiști susținute de membri AGIR CONSTANTA sau de alți specialiști cu realizări deosebite;

 • c) implementări de noi modele educaționale (STEM Science Technology Engineering Mathematics; STEAM adică STEM +Arts); .

 • d) îmbunătățire programe educaționale existente, ca de exemplu: SĂTĂMÂNA ALTFEL.

 • e) formulări și susțineri de puncte de vedere tehnico - științifice la solicitarea unor instituții sau organizații din domeniul public sau privat;

 • f) colaborări pentru accesare proiecte cu finanțare europeană;

 • g) colaborări pentru realizarea de centre de transfer tehnologic;

 • h) colaborări pentru realizare incubatoare de afaceri;

 • i) dezvoltări de programe de mentorat pentru studenți si pentru specialiștii tineri;

 • 3) Lista de activități se va extinde dacă, după data semnării prezentului protocol, apar cerințe noi.

 • 4) Fiecare dintre Părți poate participa la toate activitățile care fac parte din sfera sa de competențe.

 • 5) AGIR CONSTANTA își va asuma, în primul rând, responsabilități de facilitator și de mediator între părți, urmărind sincronizare/armonizarea intereselor părților.

 • 6) Dacă o activitate/acțiune, care urmează a fi realizată împreună, depășește, prin complexitate ei, cadrul acestui protocol (exemplu: nu poate fi realizată numai prin voluntariat), atunci acest acord de colaborare va fi suplimentat cu o reglementare corespunzătoare (exemplu: contract).

 • 7) Fiecare parte va nominaliza un responsabil care va coordona desfășurarea activităților înscrise în programul de colaborare și va asigura interfața curentă, de lucru, cu celelalte părți.

Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă nedeterminată și va intra în vigoare la data semnării de către Părți.

Fiecare din Părți, prin intermediul unei notificări scrise adresate celorlalte Părți, poate renunța la acest acord de colaborare. Renunțarea își va produce efectele după o perioadă de 3 luni de la data primirii notificării.

Semnat la Constanta, în data de.............................  în 9 exemplare originale.

Consiliul Județean Constanța Mihai LUPU - Președinte

Primăria Municipiului Constanța

Vergii Chițac - Primar

Inspectoratul Școlar Județean Constanța

Sorin Mihai- Inspector Școlar General

Camera de Comerț, Industrie, Navigație si Agricultura Mihai Daraban - Președinte

Universitatea Ovidius Constanța Dan-Marcel ILIESCU - Rector

Universitatea Maritimă din Constanța

Violeta CIUCUR-Rector

Academia Navala "Mircea cel Bătrân" Toma Alecu - Rector

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină "Grigore Antipa"

Valeria ABAZA- Director General

Asociația Generală a Inginerilor din România Sucursala Constanța Nicolae Fildan - Președinte

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPJJȘARU


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

TSQbOi&V