Hotărârea nr. 154/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA ÎNCETĂRII VALABILITĂȚII HCL NR. 534/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO P+1E, STAȚIE CARBURANȚI ȘI IMOBILE BIROURI P+1E, STR. VERDE NR. 17A, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15028.03 MP, PROPRIETATE SC PĂLTINIȘ LEASING SA ;

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea încetării valabilității HCL nr, 534/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală service auto P+1E, stație carburanți și imobil birouri P+1E, str. Verde nr. 17A, teren în suprafață de 15028.03mp, proprietate SC Păltiniș Leasing SA

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de f 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 61668/30.03.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,’protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 95093/24.05.2021;

Având în vedere prevederile art. 56, alin. 4, din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare și ale art.30, alin. 1 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;             1

Văzând solicitarea formulată de Atlassib SRL, înregistrată sub nr. 57170/24.03.2021, în calitate de investitor;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c)i precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                             .

H OTÂRÂȘTE :

Art. 1 - începând cu data adoptării prezentei, se consideră îndeplinit termenul de valabilitate al PUD-uIui aprobat prin HCL nr. 534/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală service auto P+1E, stație carburanți și imobil birouri P+1E, str. Verde nr. 17A, teren în suprafață de 15028.03mp, proprietate SC Păltiniș Leasing SA, având în vedere că lucrarea s--a executat în baza AC nr. 2111/2008;

Art. 2 - începând cu data adoptării prezentei, încetează valabilitatea HCL nr. 534/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală service auto P+1E, stație carburanți și imobil birouri P+1E, str. Verde nr. 17A, teren în suprafață de 15028.03mp, proprietate SC Păltiniș Leasing SA; î

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Atlassib SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației hotărârea va fi comunicată de către Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         ।

pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție o^H^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ^CONSTANȚA       —