Hotărârea nr. 153/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA ÎNCETĂRII VALABILITĂȚII HCL NR. 306/2005 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE ȘI REFUNCȚIONALIZARE IMOBIL P+1E ÎN UNITATE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ S+P+1E+M, STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 2, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 250 MP, PROPRIETATE SC VASTO CONPRESS SRL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea încetării valabilității HCL nr. 306/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și refuncționalizare imobil P+1E în unitate alimentație publică S+P+1E+M, str. Alexandru cel Bun nr.2, teren în suprafață de 250 mp, proprietate SC Vasto Conpress SRL

. Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 63547/01,04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor tetorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr.

Având în vedere prevederile art. 56, alin. 4, din Legea nr, 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu toate modificările ulterioare și ale art.30, alin. 1 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale s^^cuintei^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^Văzânc^olicitarea          de

înregistrată sub nr. 53724/19.03.2021, în calitate de proprietari, conform contractului de vânzare nr.331/13.08.2015;

Având în vedere hotărârile judecătorești pronunțate de către instanțele competente, respectiv "Sentința civilă nr. 1735/17.12.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 3379/118/2015, conform Deciziei Civile nr. 508/CA/21.06.2016, pronunțată de Curtea de Apel Constanța - prin care a fost dispusă anularea autorizațiilor de construire nr.3052/2005 și 1642/2010", "Decizia Civilă nr. 218/28.02.2020 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 24760/212/2017, rămasă definitivă de la data pronunțării, prin care obligă pârâții să nu folosească imobilul identificat prin numărul cadastral 245124, pentru activități de alimentație publică de tip restaurant, precum și pentru orice altă activitate contrară destinației de locuință a imobilului.";

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - începând cu data adoptării prezentei, se consideră îndeplinit termenul de valabilitate al PUD-ului aprobat prin HCL nr. 306/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și refuncționalizare imobil P+1E în unitate alimentație publică S+P+1E+M, str. Alexandru cel Bun nr.2, teren în suprafață de 250 mp, proprietate SC Vasto Conpress SRL, având în vedere că lucrarea s-a executat în baza AC nr. 3052/2005 și AC nr. 1642/2010;

Art. 2 - începând cu data adoptării prezentei, încetează valabilitatea HCL nr. 306/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și refuncționalizare imobil P+1E în unitate alimentație publică S+P+1E+M, str. Alexandru cel Bun nr.2, teren în suprafață de 250 mp, proprietate SC Vasto Conpress SRL;

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducenH^ndeplinire^pr^țiintă Instituției prefectului județului Constanța, iar către

Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța^lnspectoratu^o^stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației hotărârea va fi comunicată de către Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție oGr consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONSTANȚA e o \ NR. 1 05 /     •0'0 ’ 2021

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GospodaruG^or^ana