Hotărârea nr. 152/2021

HOTARARE DE CONSILIUP ENTRU MODIFICAREA HCL NR. 204/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANȚA”,

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L, nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța"

Consiliul local aJ municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 'OQ* :

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.89286 din 14.05.2021;

  • - raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene, înregistrat sub nr. 89423 din 14.05.2021;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 44, alin (1),. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 10, alin (4), lit. c) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 129 alin.(2) lit. b), c), alin. 7 lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de-avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul' de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II - Valoarea totală a investiției, conform devizului general actualizat:

  • - total investiție: 3.583.974,53 lei fără TVA, respectiv 4.259.037,07 lei cu TVA,

  • - din care C+M: 2.819.439,84 lei fără TVA, respectiv 3.355.133,41 lei cu

TVA.

Art.III - începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 291/2020 pentru modificarea H.C.L. nr.204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 17, Ion Minulescu, Constanța", se abrogă.

Art.IV - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 204/2018 rămân neschimbate.

Art.V - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,          împotrivă, ______abțineri.

La data adoptării sunt în funcție XZ^de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTANȚA


Nr.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSPO RUBenefidanMunicipiul Constanța


mal 2021


"Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr, 17, Ion Minulescu, Constanta"

ANE

HCLM NR.DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de Investiție "Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 17, Ion Minulescu, Constanta"

Nr. Crt

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

EIUGIBILE

NEELIGIBILE

TOTAL

Valoare fiara TVA1

TVA

Valoare fcuTVAl

Valoare ffaraTVAl

TVA

Valoare IcuTVAl

Valoare fiara TVA^

TVA

Valoare fcuTVA>

Tel

lei

lei

lei

lei

iei

lei

Iei

Iei

1

2

3

4

S

6

7

B

9

10

11

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

li

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1J

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relacarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utili ta Iilor necesare obiectivului

2.1. |Rețele de utilități

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5,950.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1 Studii de teren

5,000.00

950.00

5,950.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

950.00

5.950.00

3.L2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

3.13. Alte studii spedflce

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizat!!

1,000.00

190.00

1,190.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Experti zare tehnici

28,700,00

5/453.00

34,153.00

0.00

0.00

0.00

28,700.00

5,453.00

34,153.00

3.4

Certificarea performanței energetice țlauditul energetica! clădirilor

7,000.00

1,330.00

8,330.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

1,330.00

8,330.00

35

Proiectare si inginerie

100,300.00

19,057.00

119,357.00

51,052.00

9,699,88

60,751.88

151,352.00

28,75658

180,10858

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

O.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilltate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

3.53. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții ți deviz general

18,800.00

3,572.00

22,372.00

0.00

0.00

0.00

18500.00

3,572.00

22272.00

3.5,4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

5,000.00

950.00

5,950.00

0.00

0,00

0.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3,55. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.384.00

642.96

4.026.96

5,384.00

1,022.96

6,406.96

3.5.6. Proiect tehnic ți detalii de execuție

74,500.00

14,155.00

88,655.00

47,668.00

9,056.92

56.724.92

122,168,00

23211.92

145,379.92

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță [management Implementare proiect)

87,450.00

1651550

104,065.50

0,00

0.00

0,00

87,450.00

16,615.50

104,065.50

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

41,250.00

7,837.50

49,087.50

0.00

0.00

0.00

41,250.00

7,837.50

49,08750

3.7.2. Auditul financiar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

0.00

0.00

0.00

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistenta tehnica (din partea proJectantulul+dlrigentie de șantier)

28,458.00

5,407.02

33565.02

0.00

0.00

0.00

28,458.00

5,407.02

33565.02

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

13,458.00

2,557,02

16,015.02

0.00

0.00

0.00

13,458.00

2557.02

16,015.02

3.3.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

13,458.00

2557,02

16,015.02

0.00

0.00

0.00

13,458.00

2,557.02

16,015.02

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat Tn Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.82. Dlrlgențle de șantier din valoarea investiției

15,000.00

2,850.00

17,850.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

2550.00

17,850.00

TOTAL CAPITOLUL 3

257,908.00

49,002.52

306,910.52

51,052.00

9,69958

60,75158

308,960.00

58,702/40

367562.40

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investi ti a de baza

4.1

Construcții si instalații

1.598,096.84

303,638,40

1,901,735.24

725,776.79

137,897.59

863,67438

2323,873.63

441,535.99

2,765,409.62

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

1,334,377.02

253,531.63

1,587,908.65

0.00

0.00

0.00

1334,377.02

253,531.63

1,587,908.65

002

Masuri conexe care contribuie la Implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

263,719.82

50,106.77

313,82659

0.00

0.00

0.00

263,719.82

50,106.77

313,826.59

003

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

0.00

0,00

725,776.79

137,897.59

863,674.38

725,776.79

137,897.59

863,674.38

4.2

Montajul utilajelor echipa mente tehnologice si funcționale

30,240.69

5,745.73

35,986.42

445,999.12

84,739,83

530,738.95

476,239.81

90,485.56

566,72537

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

30,240.69

5,745.73

35,986.42

0.00

0.00

0.00

30,240.69

5,745.73

35,986.42

002

Masuri conexe care contribuie la Implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

O.00

0.00

209,762,22

39,854.82

249,617.04

209,762.22

39,854.82

249,617.04

003

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare- NEELIGIBIL

0.00

0.00

0.00

236,236,90

44,685.01

281,121.91

236,236.90

44,885,01

281,121.91

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

264,609.80

50,275.86

314,865.66

54,971.05

10,444.50

65,415.55

319580.85

60,720,36

380,301.21

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

264,609.80

50,275.86

314,885.66

0.00

0.00

0.00

264,609.80

50275.86

314,885.66

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

18,440.00

3,503.60

21,943.60

18,440,00

3503.60

21,943.60

003

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELiGIBIL

0.00

0.00

0.00

36,531.05

6,940.90

43,471.95

36,531.05

6,940.90

43,471.95

44

Utilaje fora montaj si echipamente de transport

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

003

Masuri conexe care contribuie la Implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,092,947.33

359,659.99

2,252,607.32

1,226,746,96

233,081.92

1,459^28.88

3,119,694.29

592,741.92

3,71243621

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

21,259,04

4,03922

25,29826

0,00

0.00

0.00

21,259.04

4,03922

25298.26

5.1.1

Lucrări de construcții si instalau! aferent organizării de șantier

19,326.40

3,672.02

22,998.42

0.00

0.00

0.00

19.326.40

3,672.02

22,998.42

5,1.2

Cheltuieli conexe organizatii de șantier

1,932.64

367.20

2,299.84

0.00

0.00

0.00

1,932.64

367.20

2,299.84

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

18,124.30

O.00

18,124.30

12,889.54

0.00

12,889.54

31,013.84

0.00

31,01324

5.2.1. Comisioane si dobinzl aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlul calltatii lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)

8,238.32

0.00

8,23832

5,858.88

0.00

5,858.88

14,097.20

0.00

14,097.20

5.22. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriul ut urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)

1,647.66

0.00

1,647.66

1,171,78

0.00

1,171.78

2,819.44

0.00

2,819.44

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- CSC (0.5% din C+M)

8238.32

O.00

823832

5,858.89

0.00

5,858.88

14,097.20

0.00

14,097.20

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construire/desfilntare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli dlv. sl neprevăzute (5% din chelt. (eap.1+2+4))

94,647.37

17,983.00

112,63037

0.00

0.00

0.00

94,64737

17,983.00

112,630,37

5.4

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

8/400.00

1,596,00

9,996.00

0.00

0,00

0.00

8,400.00

1,596.00

9,996.00

TOTAL CAPITOLUL 5

142/430,71

23,61822

166,048.93

12,889.54

0.00

12,889.54

155,320.24

23,61822

178,938.46

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Probe tehnologice sl teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

■                       ’ >TOTALGENERAL '   1                 ■ -

2,293,286.04

£^432,280.73

2,725,566.77

1,290,688.50

242,781,80

1,533,470.30

? 3,583,974.53

675,062.53

4,259,037.07

/;     %. iSDIri care C+M (llZ+l^+ia+Z^l+A^+S.l.l)**??” ■' '

£^1^647,663.93

W313.056.1S

1,960,720.08

£1,171,775.91

^=<222,637/42

^1,394,413.33

2,819,439.84

535,693.57

3,355,133/41

EILIGIBILE

NE ELIGIBILE

TOTAL


Beneficiar UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


SCHOLID
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPODARII