Hotărârea nr. 151/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 94/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA”


HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnlco-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța"

Consiliul local al, municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                         ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chitac , înregistrat sub nr. 87693/12.05.2021, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 87841/12.05.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare prevederile art. 7, alin (6) și art. 10, alin (4), lit. b) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând dispozițiile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.I Se aprobă modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța", după cum urmează:

" Art.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța", conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție:9.461.285,03 lei fără TVA, respectiv 11.246.240,80 lei cu TVA

din care C+M: 5.807.039,99 lei fără TVA, respectiv 6.910.377,59 lei cu TVA"

ART. II începând cu data prezentei se abrogă HCL nr. 105/2020 pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța".

ART.III Celelalte prevederi ale HCL nr. 94/2019, rămân neschimbate.

ART.IV Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 1^ pentru. ~ împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție^Srde consilieri dinc^^membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ANEXA JA HCLM NR. Ll2L^^ '

aprilie 2021


BeneficianMunicipiuI Constanța

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicații, Constanta - Corp Liceu

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizări! obiectivului de investiție Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicații, Constanta - Corp Liceu

., Nr.

CrL

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

TOTAL

/ Valoare ri fia ra TVA)

'"TVA

. Valoare teu TVA) "

^/■r'C^lel

9

IO

11 "

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

29,689.23

5,640.95

35,330.18

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea Ia starea inițiala

46,078.53

8,754.92

54,833.45

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțîa utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL !

75,767.76

14,395.87

90,163.63

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Canalizare menajera

128,612.89

24,436.45

153,049.34

2.2

Alimentare cu apa

34,771,23

6,606.53

41,377.76

2.3

Rețea exterioara de hidrant!

36,282.06

6,893.59

43,175.65

TOTAL CAPITOLUL 2

199,666.18

37,936.57

237,602.75

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

14,800.00

2,812.00

17,612.00

3.1.1 Studii de teren

14,800.00

2,812.00

17,612.00

3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.13. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertiza re tehnică

41,800.00

7,942.00

49,742.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

24,000.00

4,560.00

28,560.00

3.5

Proiectare si inginerie

218,073.00

41,433.87

259,506.87

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz genera)

60,300.00

11,457.00

71,757.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

60,548.50

11,504.22

72,052.72

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,120.00

1,352.80

8,472.80

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

90,104.50

17,119.86

107,224.36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță (management Implementare proiect)

108,200.00

20,558.00

128,758.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții             .* " .

:. •      62,000.00

’      ' 11,780.00

73,780.00

3.7.1.1. Elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare întocmirii

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.7.I.2. Management de proiect

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.7.2. Au ditul financiar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistenta tehnica (din partea prolectantuiul+dlrigentie de șantier)

103,458.00

19,657.02

123,115.02

3.8,1, Asistență tehnică din partea proiectantului

13,458,00

2,557.02

16,015.02

3.8.1.1, pe perioada de execuție a lucrărilor

8,731.00

1,658.89

10,389.89

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

90,000.00

17,100.00

107,100.00

TOTAL CAPITOLUL 3                                           t

. 511^31.00

97,152.89

608/483.89

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

5,353,044.25

1,017,078.41

6,370,122.66

4.2

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționale

101,926.46

19,366.03

121,292.49

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj

475,756.20

90,393.68

566,149.88

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

94,640.00

17,981.60

112,621.60

4.5

Dotări

2,106,900.33

400,311.06

2,507,211.39

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

8,132,267.24

1,545,130.78

9,677,398.02

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

115,751.95

21,992.87

137,744.82

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferent organizării de șantier

76,635.34

14,560.71

91,196.05

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

39,116.61

7,432.16

46,548.77

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

66,780.96

0.00

66,780.96

5.2.1. Comisioane si dobînzi aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)

29,035.20

0.00

29,035.20

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)

5,807.04

0.00

5,807.04

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

29,035.20

0.00

29,035.20

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfîintare (timbru de arhitectura - 0.05% din C+M)

2,903.52

0.00

2,903.52

5.3

Cheltuieli div. si neprevăzute (4% • cap .1+2+4)

336,308.05

63,898.53

400,206.58

54

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,000.00

3,040.00

19,040.00

TOTAL CAPITOLUL 5

534,840.96

88,931.40

623,772.36

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0,00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

7,411.90

1,408.26

8,820.16

TOTAL CAPITOLUL 6

7/411.90

1,408*26

8,820.16

.         TOTALGENERAL

9,461,285.03

A 1,784,955.77

11,246,240.80

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5,807,039.99

1,103,337.60

6,910,377.59

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL CONSTANTAPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL georgiana gospoqaru