Hotărârea nr. 150/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 38/2021 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.38/2021 privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chitac, înregistrat sub nr.96992/25.05.2021, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.94975/24.05.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Luând în considerare solicitarea de clarificări nr. 8/14963/DIPOR/21.05.2021 din partea ADR SE înregistrată la sediul PMC sub nr. 94119/21.05.2021;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.I Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 38/2021 privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța" și a cheltuielilor aferente, în sensul că acesta va avea următorul conținut:

"Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța", cod SMIS 137364, în cuantum de 19.398.470,14 Iei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 13.880.117,17 lei și valoare totală neeligibilă de 5.518.352,97 lei."

ART.II Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 38/2021 privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța" și a cheltuielilor aferente, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

"Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 5.518.352,97 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuției de 2% în cuantum de 277.602,35 lei, reprezentând cofinanțarea din valoarea eligibilă a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân", cod SMIS 137364."

ART.III Celelalte prevederi ale HCL nr. 38/2021, rămân neschimbate.

ART.IV Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 4? pentru,■— împotrivă,          abțineri. -

La data adoptării sunt în functieX?'de consilieri din q&tmembri.