Hotărârea nr. 15/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT CU ADRSE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ, REGENERARE URBANĂ”, DEPUS SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 1 - ACȚIUNEA 1.1.1. „ASISTENȚĂ ORIZONTALĂ PENTRU BENEFICIARII FONDURILOR ESI ȘI SPECIFICĂ PENTRU BENEFICIARII POAT, POIM ȘI POC, INCLUSIV INSTRUIRE PENTRU ACEȘTIA ȘI PENTRU POTENȚIALII BENEFICIARI FESI”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru — pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană", depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, Axa Prioritară 1 - Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI"

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de X^...01.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13728/22.01.2021 al domnului primar Vergii Chițac, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 13905/22.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile:

 • - Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI";

 • - O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 - 2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014 - 2020 (POAT 2014 -2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014 - 2020 (POIM), cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modelul Acordului de Parteneriat ce va fi încheiat între U.A.T. Municipiul Constanța, în calitate de partener și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADRSE), în calitate de lider de parteneriat, pentru implementarea proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană", potrivit Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește domnul Vergii Chițac, primarul municipiului Constanța, să semneze, pentru și în numele U.A.T. Municipiul Constanța, acordul de parteneriat dintre U.A.T. Municipiul Constanța și ADRSE, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: pentru,    —-   împotrivă, abțineri.

La dala"adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.CONSTANȚA

NR. . /ă' /

ACORD DE PARTENERIAT încheiat pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană"

Art. 1. Parteneri

 • 1. Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se organizează și funcționează în condițiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în Municipiul Braila, strada Anghel Saligny nr.24, codul fiscali 11733112, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat reprezentat prin Luminița MIHAILOV, Director General

 • 2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA, cu sediul în Municipiul Constanta, str. Tomis, nr. 51, județul Constanta, codul fiscal 4785631, având calitatea de membru 5/Partener 5, reprezentat prin Vergii CHITAC, Primar

au convenit următoarele:

Art. 2. Interpretare

 • (1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste documente.

în prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • (2) Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică altfel.

 • (3) în Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la forma curentă a acelui contract așa cum a fost acesta amendat.

 • (4) în Prezentul Acord, titlurile și cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai ușoară referință și nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord.

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz

Art. 3. Obiectul

 • (1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului "Sprijin (a nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" depus în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 - Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

 • (2) Scopul proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" este acela de a elabora documentația tehnico-economică necesară proiectelor de investiții în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume:

 • - “Imbunatatirea mobilității in municipiul Constanta, zona Bulevardul Mamaia”;

 • ■ “Imbunatatirea mediului urban in zona Delfinariu - Faleza Nord”.

 • (3) Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanțare, ca anexă a acestuia.

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale și de etică.

 • (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unei asemenea situații, să dispună luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia și evitarea producerii unei situații similare în viitor.

 • (5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea proiectului conform Cererii de finanțare.

Art. 5. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

  Organizația

  Descrierea activități lor/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte

  Rezultate ale proiectului (la care contribuie fiecare partener)

  Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener (finanțare nerambursabila) și % din valoarea totală eligibilă a proiectului (lei/%)

  Lider de parteneriat: ADR SE

  A1 Managementul proiectului A1.1 Managementul proiectului

  A 2 Informare si publicitate A 2.11nformare si publicitate

  A 3 Pregătirea de proiecte in vederea finanțării din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est A 3.1 Selecția fiselor de proiect si sprijin acordat partenerilor pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice/ documentațiilor pentru obținerea                de

  avize/autorizatii necesare pentru      implementarea

  proiectelor de investitii

  Documentatii tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana.

  789.400,20 lei/

  3,32%

  Partener 5: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA

  A1 Managementul proiectului A1.1 Managementul proiectului

  A 3 Pregătirea de proiecte in vederea finanțării din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

  Documentatii tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul

  3.580.754,43 lei/15,06%

  A 3.2 Elaborarea documentațiilor tehnico-economice/ documentațiilor pentru obținerea de avize/autorizatii necesare pentru implementarea proiectelor de investitii

  2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana.

 • (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile eligibile ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare

Organizația             Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteneriat:     0,00 lei

ADR SE

Partener 5:      .................. 73.076,63 Tef ...............................  ~........

UNITATEA

ADMINISTRATIV

TERITORIALA

MUNICIPIUL

CONSTANTA

In plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații.

 • (3) Informații despre conturile bancare

  IBAN

  Cont

  Banca

  Sucursal a

  Adresa sucursala

  Alte info.

  Lider de proiect: ADR SE

  RO44BRDE090SV5318591 0900

  Prefinantare

  BRD GSG

  BRAIDV

  P-ta -Traian, nr.12, Municipi ul Braila, 810002, jud.Brail a,

  Romania

  • swift

  BRDEROBU

  RO74BRDE090SV4073342

  0900

  . Rambursare

  BRD GSG

  BRAILA

  P-ta T raian, .nr,12, Municipi ul Braila, 810002, jud.Brail a, Romania

  swift BRDEROBU

  Partener 5: UNITATEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA

  RO29TREZ231504102X02 8682

  RO50TREZ23121A480101 XXXX ,

  Trezoreria Municipiul ui Constanta

  Municipi ul;

  Constant a .

  ' strada Șmardan

  . nr 5, Constant

  , a

  Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sumeprimite in contul ..platilor efectuate in anul curent;

  RO94TREZ23121A480102

  XX)O<

  Fondul European de Dezvoltare Regionala . (FEDR) Sume primite in contul platilor , efectuate in anii anteriori;

  RO41TREZ23121A480103 XXXX

  Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -PREFINANTAR E;

  V          •                 ' ■*      ■■ ;    . .   - •      ™T»'                 ■

  RO10TREZ23121A426900 XXXX

  Subvenții de la .bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii 'derulării proiectelor finanțate din fonduri / - externe nerambursab ile. (FEN) pqstaderare, aferente prioadei de programare 2014 -2020.

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea cererii de finanțare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

Art. 7. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat

Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze turistice (tabere școlare), și respectiv art. 19 pentru proiectele din domeniul infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

 • (2) Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanțare,contractul de finanțare, precum și Cererile de Rambursare.

 • (3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia.

 • (4) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente si ale contractului de finanțare.

 • (5) Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.

 • (6) Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (8) Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului care vizează activitățile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea aprobării de către Autoritatea de Management (AM).

 • (9) Liderul de parteneriat va asigura desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică care îi revin, conform normelor în vigoare.

 • (10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanțare/rambursare către AM conform prevederilor contractului de finanțare.

 • (11) în cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (ex. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat poate selecta, un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • (12) Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management.

 • (13) în raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea activităților ce îi revin și nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare pentru activitățile realizate de celălat partener.

 • (14) Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor finanțate din POAT 2014-2020 si de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);

 • (15) Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (16) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente.

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor

Drepturile

 • (1) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform rolului deținut în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activități, rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.

Obligațiile

 • (1) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanțare.

 • (2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererii de rambursare.

 • (4) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.

 • (5) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de către AM POĂT.

 • (7) Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia.

 • (8) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (9) în cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (10) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de AM POAT.

 • (11) în cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/2020, aceștia au obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • (12) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.

 • (13) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea evitării dublei finanțări.

 • (14) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului (5 ani), oricare intervine ultima.

 • (15) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a verificărilor de management.

Art. 9. Plăți

 • (1) Plățile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului alocat pentru fiecare dintre aceștia.

 • (2) Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare.

Art. 10. Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM și/sau alte organisme abilitate.

Art. 11. Proprietatea

 • (1) Partenerii au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (2) Partenerii au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

 • (3) Partenerii au obligația să se asigure că nu vor desfășura activități economice în scopul obținerii de venituri/profit din echipamentele achiziționate prin proiect, din documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplicațiilor informatice realizate, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți (infrastructura și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinație decât cea principală).

Art. 12. Confidențialitate

 • (1) Partenerii convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Partenerii înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

 • (2) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter confidențial:

 • a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact - minimum o adresă de e-mail și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;

 • b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;

 • c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă;

 • d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;

 • e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;

 • f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;

 • g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.

 • (3) Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art. 13. Forța majoră

 • (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE.

 • (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.

 • (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.

 • (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

 • (6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

(7)în cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat.

Art. 14. Legea aplicabilă

 • (1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească și va fi interpretat în conformitate cu aceasta.

 • (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 15. Dispoziții finale

 • (1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris ulterior.

 • (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Prezentul Acord s-a încheiat într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte.

Lider de parteneriat

Director General

Luminița MIHAILOV

Partener proiect


Primar


Vergii CHITAC


Agenția pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA


președinte ședință,