Hotărârea nr. 149/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 262/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „INCUBATOR DE AFACERI CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.262/06.07.2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Incubator de afaceri Constanța"

j^cgs ijj ^1 oc^a^rn u n i ci pi u I u i Constanța, întrunit în ședința ordinară din data Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chitac , înregistrat sub nr. 87690/12.05.2021 , raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 87845/12.05.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Luând în considerare prevederile art. 7, alin (6) și art. 10, alin (4), lit. b) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând dispozițiile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.I Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 262/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Incubator de afaceri Constanța", după cum urmează:

"Art.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Incubator de afaceri Constanța", conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 12.585.664,32 lei fără TVA, respectiv 14,959,518,51 lei cu TVA, din care C+M: 7.799.059,84 lei fără TVA, respectiv 9.280.881,21 lei cu TVA."

ART.II Celelalte prevederi ale HCL nr. 262/2018, rămân neschimbate.

ART.III Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare în

vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în functierA^e consilieri dinc^r membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Qj V? WrBeneficiar: UAT MUNICIPIUL CONSTANTA Executant:                                                                                                _

Proiectant: S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

Obiectivul: INCUBATOR DE AFACERI CONSTANTA

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizări

ANEXALA . , HCLM NR.

f

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

TOTAL CAPITOL 2

98,000.00

18,620.00

116,620.00

CAPITOL 3

3.1

Studii

46,100.00

9,489.00

55,589.00

3.1.1

Studii de teren

14,600.00

3,504.00

18,104.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

31,500.00

5,985.00

37,485.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3

Expertizare tehnica

10,500.00

2,100.00

12,600.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

17,000.00

1,330.00

18,330.00

3.5

Proiectare

194,000.00

36,860.00

230,860.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

48,500.00

9,215.00

57,715.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

57,300.00

10,887.00

68,187.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

88,200.00

16,758.00

104,958.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

98,497.00

18,714.43

117,211.43

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

58,897.00

11,190.43

70,087.43

3.7.2

Auditul financiar

39,600.00

7,524.00

47,124.00

3.8

Asistenta tehnica

119,400.00

22,686.00

142,086.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

19,900.00

3,781.00

23,681.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

19,900.00

3,781.00

23,681.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

99,500.00

18,905.00

118,405.00

TOTAL CAPITOL 3

487,497.00

91,559.43

579,056.43

CAPITOL 4

4.1

Construcții si instalatii

7,494,983.91

1,424,046.94

8,919,030.85

4.1.1

01 Arhitectura

4,369,658.14

830,235.05

5,199,893.18

4,1.2

02 Structura

1,725,039.86

327,757.57

2,052,797.43

4.1.3

03 Sanitare

186,541.56

35,442.90

221,984.46

4.1.4

04 HVAC

438,409.83

83,297.87

521,707.70

4.1.5

05 Curenti tari

614,028.29

116,665.38

730,693.67

4.1.6

06 Curenti slabi

161,306.23

30,648.18

191,954.41

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

128,714.67

24,455.79

153,170.46

4.2.1

01 Arhitectura

6,377.33

1,211.69

7,589.03

4.2.2

03 Sanitare

5,182.18

984.61

6,166.79

4.2.3

04 HVAC

99,969.09

18,994.13

118,963.22

4.2.4

05 Curenti tari

17,186.07

3,265.35

20,451.42

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1,520,980.00

288,986.20

1,809,966.20

4.3.1

01 Arhitectura

90,000.00

17,100.00

107,100.00

4.3.2

03 Sanitare

68,500.00

13,015.00

81,515.00

4.3.3

04 HVAC

1,182,300.00

224,637.00

1,406,937.00

4.3.4

05 Curenti tari

50,790.00

9,650.10

60,440.10

4.3.5

06 Curenti slabi

129,390.00

24,584.10

153,974.10

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

637,500.00

121,125.00

758,625.00

4.5.1

01 Arhitectura

637,500.00

121,125.00

758,625.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

9,782,178.58

1,858,613.93

11,640,792.51

CAPITOL 5

5.1

Organizare de șantier

89,983.39

17,096.84

107,080.23

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

77,361.26

14,698.64

92,059.90

5.1.1.1

07 Organizare de șantier

77,361.26

14,698.64

92,059.90

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

12,622.13

2,398.20

15,020.33

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

86,089.64

0.00

86,089.64

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

38,995.29

0.00

38,995.29

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism sî pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7,799.06

0.00

7,799.06

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

38,995.29

0.00

38,995.29

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

300.00

0.00

300.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,036,915.71

387,013.98

2,423,929.69

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5,000.00

950.00

5,950.00

TOTAL CAPITOL 5

2,217,988.74

405,060.83

2,623,049.57

CAPITOL 6

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL Incubator de afaceri Constanta si organizarea

12,585,664.32

2373,854.19

14,959,518.51

TOTAL Constructii+Montaj

7,799,059.84

1,481,821.37

9,280,881.21

Data                                                               întocmit

15.03.2021                                       S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

Cătălin

Xsp «

Benefîciar/Investitor                    '     \p\

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA        A f

| f— țjTo >    ,V|    3 *. 1

Iot »     ' -
pT> $ lJcOr\M /<

% 2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ^GEORGIAMM3OS^DARll