Hotărârea nr. 148/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 262/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „INCUBATOR DE AFACERI CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 din H.C.L. nr.279/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I," S.A., a amplasamentului obiectivului de investiții "Sală polivalentă" și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr.89278 din 14.05.2021,

 • - raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.89419 din 14.05.2021,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

în conformitate cu prevederile:

 • - H.C.L. nr. 279/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului obiectivului de investiții "Sală polivalentă" și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia, modificată prin H.C.L. nr. 296/27.11.2015 și H.C.L. nr. 48/23.02.2016;

 • - art. 7 alin. (6) și art. 10 alin.(4), lit. d din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 47 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

 • - în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b) și c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.I Se aprobă modificarea art.3 din H.C.L. nr. 279/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului obiectivului de investiții "Sală polivalentă" și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia, modificată prin H.C.L. nr. 296/2015 și H.C.L. nr. 48/2016, ca urmare a modificărilor legislative în perioada 2017 - 2019, a modificării Legii nr. 12/2021 și a modificării prețurilor ca urmare a inflației, astfel că va avea următorul cuprins:

„Valoarea totală estimativă finanțată de către Consiliul Local al municipiului Constanța este:

 • -total investiție: 14.212.639,77 lei fără TVA, respectiv 16.889.705,54 lei cu TVA;

 • -din care C+M : 10.679.9967$ lei fără TVA, respectiv 12.709.195,79 lei cu TVA."

ART.II La data adoptării prezentei, HCL nr. 48/2016 se abrogă.

ART.III Celelalte prevederi ale HCL nr. 279/2014 modificată prin HCL nr. 296/2015 rămân neschimbate.

ART.IV Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare, Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A., în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 1$ pentru, împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 2S^de consilieri din 2^-membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL ,  GEORGIANA GOSB0DARU