Hotărârea nr. 147/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 3 DIN HCL NR. 279/2014 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII ”CNI” SA, A AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „SALĂ POLIVALENTĂ” ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII ACESTUIA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind suplimentarea fondurilor financiare acordate

Asociației Handbal Club Dobrogea Sud prin H.C.L. nr, 248/2020 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2020 și sezonul competițional 2020 - 2021

^^^^^l^g^al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr._;

 • - raportul de specialitate^al Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, înregistrat sub nr. Gn :

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 18A1 alin. (2), (3), art. 67A1 alin. (3), art. 69 alin. (1), (2), (3) din Legea nr.69/2000 a Educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 45A1 din H.C.L. nr.304/2019 privind modificarea H.C.L. nr.229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;

 • - art. 43 alin.(2) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • - Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - adresa nr. 4226/11.05.2021 a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța, înregistrată cu nr. 87202/11.05.2021;

 • - contractul de finanțare nr. 123213/13.08.2020 încheiat între municipiul Constanța și Asociația Handbal Club Dobrogea Sud Constanța;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit.f) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă’suplimentarea cu suma de 1.000.000 de lei, cu TVA inclus, a fondurilor financiare acordate Asociației Handbal Club Dobrogea Sud prin H.C.L. nr.248/2020 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2020 și sezonul competițional 2020 - 2021.

Art. 2 - Pentru stabilirea condițiilor de aplicare a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre se va încheia un act adițional la contractul de finanțare nr.123213/13.08.2020, încheiat între municipiul Constanța și Asociația Handbal Club Dobrogea Sud Constanța.

Art. 3 - Se împuternicește domnul primar Vergii Chițac pentru semnarea actului adițional.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: In pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

Nr. IH VZZ/

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSP ARU