Hotărârea nr. 146/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU 2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru 2021

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere:                                    *

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.^f5Z^<

  • - raportul de specialitate al Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale - Biroul management proiecte culturale, sportive si sociale , înregistrat sub nrJ/^W/

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța înregistrat sub nr..<^^s?</

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea, ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului înregistrat sub

In conformitate cu prevederile:

  • - art. 4 alin. (1),(2),(3) din ordonanța de urgență nr. 8 0/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice si instituțiile publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă cheltuielile ce vor fi suportate de la bugetul local în vederea desfășurării acțiunilor de reprezentare și protocol din cadrul instituției astfel:

  • a) cheltuieli de protocol ocazionate de diverse întâlniri protocolare, vizite, delegații interne și externe desfășurate în cadrul instituției, ședințele Consiliului local al municipiului Constanța în cuantum de 89.995,49 lei cu TVA ;

  • b) cheltuieli pentru alte acțiuni de reprezentare și protocol în cuantum de 15.000 lei cu TVA;

Toate cheltuielile de reprezentare și protocol menționate mai sus nu vor depăși plafonul de 104.995,49 lei cu TVA.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale sportive și sociale și Direcției Financiare și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/O pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSP ARU