Hotărârea nr. 145/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU „SISTEM INTEGRAT ADAPTIV DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI PRIORITIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Sistem integrat'adaptiv de management al traficului și prioritizare a

transportului public în Municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr.94542/21.05.2021;

 • - raportul de specialitate al Direcției gestionare servicii publice, înregistrat sub nr.96353/25.05.2021;

 • - raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 5864/24.05.2021;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr^l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

 • - Art.5, alin.l, lit.a(ii) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. b), alin.4 lit. d) și art.196, alin.(l) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de studiu de fezabilitate pentru „Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

MUNICIPIUL CONSTANȚA

*

1

Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța

TOTAL GENERAL

29.735.957,62

5.621.931,85

35.357.889,47

C+M

13.349.343,84

2.536.375,36

15.885.719,20

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

/q Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Ic pentru, *— împotrivă,    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție -2^ consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

Georgiana GQSpANEXĂ LA

HCLM NR.. Ihbw}*4\


STUDIU DE FEZABILITATE

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

Proiectant - S.C. URBAN SCOPE S.R.L.

Sos. Pipera nr. 14, Sector 1, București Nr. de inreg. CC.: J40/3273/2016

CUI:35752863

DEVIZ GENERAL SISTEM INTEGRAT ADAPTIV DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI Șl PRIORITIZARE A TRANSPORTULUI PUBLICÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

40,850.00

7,761.50

48,611.50

2.2

Utilaje, echipamente

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

40,850.00

7,761.50

48,611.50

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.1.1.

Studii de teren

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5,300.00

1,007.00

6,307.00

3.3.

Expertiza tehnica

3,000.00

570.00

3,570.00

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

1,160,841.65

220,559.91

1,381,401.56

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

STUDIU DE FEZABILITATE

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

3.5.2

Studiu de pretezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabiliitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

83,000.00

15,770.00

98,770.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic

si a detaliilor de execuție

51,087.70

9,706.66

60,794.36

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

1,021,753.95

194,133.25

1,215,887.20

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

137,000.00

26,030.00

163,030.00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

125,000.00

23,750.00

148,750.00

3.7.2.

Auditul financiar

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.8.

Asistenta tehnica

312,375.42

59,351.33

371,726.75

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

104,125.14

19,783.78

123,908.92

3.8.I.I.

pe perioada de execuție a lucrărilor

83,300.11

15,827.02

99,127.13

3.8.1.2.

pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al

lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat in Construcții

20,825.03

3,956.76

24,781.79

3.8.2

Dirigentie de șantier

208,250.28

39,567.55

247,817.83

TOTAL CAPITOL 3

1,630,517.07

309,798.24

1,940,315.31

CAPITOLUL 4CHELTU1ELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalatii

12,370,375.43

2,350,371.33

14,720,746.76

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

645,266.47

122,600.66

767,867.13

4.3.

Utilaje, echipa mante tehnologice si funcționale care necesita montaj

9,663,780.79

1,836,118.35

11,499,899.14

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

13,242.58

2,516.10

15,758.68

4.6.

Active necorporale

2,851,183.55

541,724.87

3,392,908.42

TOTAL CAPITOL 4

25,543,848.82

4,853,331.31

30,397,180.13

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

325,391.04

61,824.30

387,215.34

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării

de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x

90%

292,851.94

55,641.87

348,493.81

ANEXĂ LA


HCLM

STUDIU DE FEZABILITATE

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"


5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 10%

32,539.10

6,182.43

38,721.53

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

146,842.78

0.00

146,842.78

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

66,746.72

0.00

66,746.72

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

13,349.34

0.00

13,349.34

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-

CSC

(0.5% din valoarea de C+M)

66,746.72

0.00

66,746.72

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute:

2,043,507.91

388,266.50

2,431,774.41

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5,000.00

950.00

5,950.00

5.4.1.

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

5,000.00

950.00

5,950.00

5.4.2.

Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/ produsului/serviciului finanțat

0.00

0.00

0.00

TOTÂLCAPITOLS ‘ ~ ’ .    . 17               ’

2,520,741.73 J

451,040.80 J

2j97i;782,532j

CAPITOLUL^                             J

țHELȚUJELI PENTRU PROBE TEHNOLOjGICE SfTESTE           . .    . ,

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6    1 _

o.oo 2

' 0.M_

‘          'TOTAL GENERAL.     _    2,

29,735,957;62

5,621,931.85

35,357389.47;

d incare: C+M(Căp71.2 + Cap.173 X Cap71.4 +

Cap.2 +

6p.4.1>.CapA-2 +Cap.5.1.1)

13,349,343.84

2,536;375.36:

15,885,719.20

Data: 08.04.2021

Beneficia r/lnvestitor: SC Confort Urban SRL


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,SISTEM INTEGRAT ADAPTIV DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI Șl PRIORITIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIULUI CONSTANȚA


COKSTANJa


Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

2021

FOAIE DE SEMNĂTURI

Manager Proiect

Expert Infrastructură de transport

Expert soluții de prioritizare a transportului public


Dr.lng. Radu Timnea


Ing. Mihnea Constantinescu


Dr. Ing. Andrei Gheorghiu


Expert analize de emisii GESExpert mobilitate urbană


Ing. Alexandru Mincă


PROIECTANTURBAN


Nr. contract     : 9

Data contract   : 24.02.2021
CUPRINS

 • A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Beneficiarul investiției

 • 1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. Situația existentă și necesitarea realizării obiectivului/proiectului de investiții... 4

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și

propuse spre analiză

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.3.1. Infrastructura rutieră

 • 2.3.2. Transportul public

 • 2.3.3. Managementul traficului

 • 2.3.4. Parcări

 • 2.3.5. Mijloace alternative de mobilitate

 • 2.3.6. Disfuncții identificate la nivelul infrastructurii de transport

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.4.1. Distribuția modală a deplasărilor

 • 2.4.2. Prognoze pe termen mediu și lung

 • 2.4.3. Fundamentarea necesității și oportunității

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 2.5.1. Obiectivul general al proiectului

 • 2.5.2. Obiective specifice

 • 3. Scenarii și opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

22

 • 3.2. Particularități ale amplasamentului

 • 3.2.1. Descrierea amplasamentului

 • 3.2.2. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 103

 • 3.2.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes

naturale sau construite

 • 3.2.4. Surse de poluare existente în zonă

 • 3.2.5. Date climatice și particularități de relief

 • 3.2.6. Rețele edilitare și zone protejate sau de protecție

 • 3.2.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

 • 3.2.8. încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare

 • 3.3. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

 • 3.3.1. Descrierea funcțională a sistemului

 • 3.3.2. Descrierea tehnică și constructivă. Arhitectura fizică a sistemului

 • 3.4. Costurile estimative ale investiției:

 • 3.5. Studii de specialitate

 • 3.5.1. Studiu de trafic și studiu de circulație

 • 3.5.2. Studiu topografic

 • 3.5.3. Studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului... 148

 • 3.5.4. Studiu hidrologic, hidrogeologic

 • 3.5.5. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

 • 3.5.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică

 • 3.5.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere

 • 3.5.8. Studiu privind valoarea resursei culturale

 • 3.6. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus

  • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv

de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum

 • 4.3.1. Necesarul de utilități

 • 4.3.2. Soluții pentru asigurarea utilităților necesare

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

 • 4.4.1. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

 • 4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

 • 4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.6.1. Metodologie

 • 4.6.2. Costurile financiare ale scenariilor

 • 4.6.3. Veniturile financiare ale scenariilor

 • 4.6.4. Indicatorii financiari ai scenariilor

 • 4.6.5. Sustenabilitatea scenariilor

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

 • 5.1. Comparația scenarii lor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.3. Descrierea scenariului optim recomandat

 • 5.3.1. Obținerea si amenajarea terenului

 • 5.3.3. Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă

din indicatorii tehnico-economici propuși

 • 5.3.4. Probe tehnologice și teste

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:... 185

 • 5.4.1. Indicatori maximali

 • 5.4.2. Indicatori minimali

 • 5.4.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, după caz 186

 • 5.4.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 186

 • 5.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri

externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 187

 • 6.2. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a

prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.3. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.4. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.5. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului

de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

 • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2. Strategia de implementare

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 1. Plan de amplasare în zonă

 • 2. Planuri de situație

ANEXA 1 - DEVIZ GENERAL. DEVIZE PE OBIECT

ANEXA 2 - LISTE DE CANTITATI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I îv

ANEXA 3 - DEVIZ GENERAL. SCENARIUL ALTERNATIV

ANEXA 4 - STUDIU GEOTEHNIC

ANEXA 5 - EXPERTIZA TEHNICA

ANEXA 6 - STUDIU TOPOGRAFIC

Lista figurilor

 • Fig. 3.1. Amplasamentul sistemului de trafic management și monitorizare.........23

 • Fig. 3.2. Arhitectura fizică a sistemului extins..........................................................109

 • Fig. 3.3. Arhitectura sistemului de trafic management și de monitorizare video ..............................................................................................................................................111 Fig. 3.4. Arhitectura fizică a sistemului de acordare a priorității pentru vehiculul de transport public...........................................................................................................125

 • Fig. 3.5. Arhitectura Centrului de comandă și control

 • Fig. 3.6. Mod de organizare a Camerei de comandă și control

 • Fig. 3.7. Arhitectura fizică și de comunicații a Centrului de comandă și control

  Iii


  Lista tabelelor


  Tabel 2.1. Prognoza statistică privind populația Mun. Constanța

  Tabel 2.2. Evoluția prognozată a numărului de turiști, Mun. Constanța

  Tabel 2.3. Prognoza evoluției indicelui de motorizare, Mun. Constanța

  Tabel 3.1. Repartiția anuală a costurilor de investiție (lei)

  Tabel 3.2. Costuri estimate pentru operare

  Tabel 3.3. Graficul orientativ de realizare a investiției - Scenariul 1 (2 etape). 149

  Tabel 3.4. Graficul orientativ de realizare a investiției - Scenariul 2 (1 etapă). 150

  Tabel 4.1. Matricea riscurilor în implementarea proiectului

  Tabel 5.1. Analiza comparativă a scenariilor propuse

  Tabel 5.2. Centralizatorul analizei comparative a scenariilor

  Tabel 7.1. Planul de mentenanță


  coksimm


  1. PIESE SCRISE


 • 1. Informații generale privind obiectivul de investitii

  • 11.1. Denumirea obiectivului de investitii

I______________________ _ _ ._____- - __________ _ -         ____ . .     ________

Studiu de fezabilitate „Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

pL2. Ordonator principal de credite/investitor

SC Confort Urban Constanta a

Fi .3. Beneficiarul investiției

SC Confort Urban Constanța

 • 1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. Urban Scope S.R.L.

CIF: RO35752863

SEDIU: Șoseaua Pipera Nr. 14 , et.3, Sector 1, București

Email: office@urbanscope.ro

Telefon/fax: 031.438.2379

Coduri CAEN:

7111 - Activități de arhitectură

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

3091 - Fabricarea de motociclete

3092 - Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

9529 - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

cowswqx

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

 • 2. Situația existentă si necesitarea realizării

} >

obiectivului/proiectului de investiții

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în j care a fost elaborat în prealabil) privind situațiaj actuală, necesitatea și oportunitatea promovării j obiectivului de investiții și scenariile/opțiunilei tehnico-economice identificate și propuse spre analiză ]

Nu este cazul.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare                                                '

Comisia Europeană prin politicile de coeziune prevede acordarea unei atenții sporite dezvoltării urbane durabile, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de transport care respectă mediul, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și promovarea unei mobilități urbane durabile.

La data de 9 martie 2007, Uniunea Europeană a adoptat pachetul Energie pentru o lume în schimbare, angajându-se unilateral să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, prin creșterea cu 20% a eficienței energetice și prin atingerea unui procent de 20% de energie obținută din surse regenerabile în mixul energetic.

în acest context, un element esențial îl reprezintă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care, conform definiției din documentele Uniunii Europene, este un document strategic de politică publică ce are drept scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și activităților economice în arealurile urbane sau metropolitane pentru o mai bună calitate a vieții, adresându-se tuturor formelor de transport din întreaga aglomerație urbană, cu precădere transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.

Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii eforturilor locale și regionale, dat fiind faptul că guvernanța pe mai multe niveluri constituie un instrument adecvat pentru a spori eficiența acțiunilor menite să combată schimbările climatice.

Astfel, abordarea strategică în planificarea transportului urban se realizează pe baza principiilor integrării, participării și evaluării în vederea satisfacerii nevoilor de mobilitate

©0»^


STUDIU DE FEZABILITATE

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța" ale persoanelor și ale instituțiilor sau firmelor în oraș și zona metropolitană, pentru îmbunătățirea calității vieții.

Creșterea mobilității urbane și interurbane sunt teme principale ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, astfel, crearea, modernizarea sau extinderea unor sisteme de transport inteligente, cum ar fi sistemele de management al traficului, reprezintă priorități de finanțare în exercițiul în curs al Uniunii Europene.

în acest sens, sistemul de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Constanța, detaliat și fundamentat din punct de vedere tehnic și economic prin prezentul document, vizează creșterea gradului de atractivitate al transportului public și migrarea unui număr cât mai mare de deplasări spre acest mijloc de transport, în defavoarea deplasării cu vehiculul personal, prin scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport, cu efecte pozitive asupra reducerii poluării și consumului de energie, decongestionarea traficului și îmbunătățirea siguranței în trafic.

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța" a fost elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Prezenta documentație cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin care trebuie să se asigure aspectele cantitative și calitative ale sistemului integrat de trafic management, cu evidențierea reducerii emisiilor GES, a numărului de călători atrași spre deplasarea cu transportul public și a reducerii numărului de kilometri parcurși cu vehiculul privat.

Obiectivele Studiului de Fezabilitate sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la nivelul municipiului, la nivel județean, regional, național și european, după cum urmează:

 • - Cartea Verde Europeană a Transportului Urban - „Spre o nouă cultură a mobilității urbane”.

Documentul stabilește provocările principale la care trebuie să răspundă mobilitatea urbană, proiectul propus având impact asupra tuturor celor 5 aspecte menționate: orașe cu trafic fluid, orașe mai puțin poluante, transport urban mai inteligent, transport urban accesibil, transport urban în condiții de siguranță și securitate.

 • - Mașter Planul General de Transport al României

Mașter Planul General de Transport al României stabilește liniile directoare pentru o dezvoltare în mod durabil, unul dintre rezultatele sale estimate fiind: „Un sistem de transport durabil (sustenabil)”, obiectiv sprijinit și prin implementarea proiectului de față.

 • - Strategia Integra ta de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța

„Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța” este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate.

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța

„Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța” este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate.

 • - Carta Albă a Transporturilor

Propune spre examinare posibilitatea unui cadru-suport european pentru o implementare progresivă a planurilor de mobilitate urbană în orașele europene, acestea aplicându-se diferit, de la caz la caz, în funcție de caracterul și caracteristicile specifice ale fiecărei localități, în conformitate cu standardele naționale bazate pe liniile directoare ale UE.

Reiterăm prevederile Cartei Albe pentru un spațiu european unic al transporturilor:

 • - O pondere mai mare a călătoriilor cu mijloacele de transport în comun, combinată cu obligații de serviciu minime, care să permită creșterea densității și a frecvenței serviciilor, generând astfel un cerc virtuos favorabil modurilor de transport public;

 • - Gestionarea cererii și planurile de amenajare a teritoriului pot reduce volumele de trafic. Facilitarea mersului pe jos și a mersului cu bicicleta ar trebui să devină o parte integrantă a mobilității urbane și a designului infrastructurii;

 • - Acționarea în sprijinul siguranței rutiere prin acordarea unei atenții deosebite utilizatorilor vulnerabili, cum ar fi pietonii, bicicliștii și motocicliștii, cu ajutorul unor infrastructuri și a unor tehnologii mai sigure pentru vehicule;

 • - Calitatea, accesibilitatea și fiabilitatea serviciilor de transport va avea o importanță crescută în următorii ani. Principalele caracteristici ale calității acestor servicii sunt frecvența corespunzătoare, confortul, accesul ușor, fiabilitatea și integrarea intermodală. Disponibilitatea informațiilor referitoare la durata călătoriilor și la rutele alternative este de asemenea importantă pentru a asigura o mobilitate neîntreruptă „din poartă în poartă";

 • - Promovarea sensibilizării în legătură cu existenta unor alternative la transportul individual convențional (utilizarea mai puțin intensivă a automobilului, mersul pe jos, mersul cu bicicleta, partajarea automobilului, „park & drive", ticketingul inteligent etc.);

 • - Integrarea mobilității urbane într-un eventual parteneriat pentru inovare intitulat „Orașe inteligente" (Smart City). Orașul modem nu se referă doar la construcții, tramă stradală sau infrastructură rutieră, ci și la strategiile de

dezvoltare și întreținere a lui de către instituțiile locale, precum și la modul de viață al cetățenilor urbei. Beneficiarii acestui proiect nu sunt numai cetățenii municipiului Constanța, ci și turiștii și oamenii de afaceri cu interes investițional în acest oraș, prin conturarea unui areal central atractiv și profitabil și prin creșterea prestigiului municipiului Constanței ca pol de dezvoltare urbană.

 • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document strategic și un instrument de politică de dezvoltare, având ca scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și agenților economici din polul de creștere Constanța pentru a îmbunătăți calitatea vieții, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor europene privind protecția mediului și eficiența economică. PMUD se bazează pe o componentă analitică și pe un model de transport care simulează nivelul și caracteristicile mobilității actuale și a celei de perspectivă. PMUD Constanta asigură punerea în aplicare a conceptelor europene de planificare și management pentru mobilitatea urbană durabilă, adaptate la condițiile specifice ale polului de creștere Constanta având ca prioritate următoarele:

 • - Reducerea utilizării automobilelor personale în oraș;

 • - Dezvoltarea și modernizarea transportului public și a modurilor de transport nepoluante (mersul pe jos, mersul cu bicicleta);

 • - Organizarea transportului de mărfuri și persoane;

 • - îmbunătățirea calității mediului și a vieții, prin creșterea eficienței în transport;

 • - Stimularea mediului de afaceri;

 • - Facilitarea accesului la locurile de muncă și la servicii;

 • - îmbunătățirea siguranței și securității în trafic;

 • - Reducerea nivelului de poluare, a emisiilor de GES și a consumului de energie;

 • - Creșterea eficienței privind costurile transportului;

 • - Sporirea atractivității și calității mediului urban, suburban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu.

Reiterăm obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Constanța:

 • • Obiectivul ,.Accesibilitate" al PMUD-Are rolul de a asigura că tuturor cetățenilor din polul de creștere le sunt oferite opțiunile de transport care permit accesul la destinații și servicii esențiale. Beneficiarii direcți vor fi cetățenii, prin încurajarea alternativelor nepoluante (mersul pe jos și cu bicicleta) și a transportului în comun. Prin atingerea acestui obiectiv se vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră și se vor înregistra efecte benefice asupra sănătății umane.

 • • Obiectivul PMUD „Siguranță și Securitate" - Urmărește reducerea accidentelor rutiere letale și grave și îmbunătățirea siguranței pentru pietoni și bicicliști, inclusiv prin creșterea nivelului de conștientizare cu privire la siguranță și securitate și prin reducerea numărului de vehicule parcate necorespunzător. Nu are un efect direct asupra mediului, însă se așteaptă

  cokstan^


STUDIU DE FEZABILITATE

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

ca acesta să fie elementul cheie în crearea unui mediu sigur pentru deplasarea persoanelor în polul de creștere Constanța.

Obiectivul ,,Mediu" al PMUD - Reducerea poluării aerului, apei, solului, a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie. Se așteaptă să aibă efecte pozitive pentru toate obiectivele relevante de mediu, în special asupra calității aerului, prin reducerea emisiilor poluante, inclusiv a celor acidifiante și a GES, acestea fiind considerate parametri de bază pentru acest obiectiv. în cadrul acestui obiectiv sunt luate în considerare și măsurile privind reducerea nivelului de zgomot, cu efecte pozitive mai ales asupra sănătății populației. Cetățenii vor beneficia de condiții de viață mai bune, de o calitate mai bună a drumurilor, care vor fi mai puțin afectate de ploi, prin îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale;

Obiectivul strategic „Eficiență Economică" al PMUD - Urmărește îmbunătățirea eficienței și eficacității din punct de vedere a costurilor a transportului de persoane și mărfuri. Se așteaptă să aibă un efect pozitiv asupra populației și sănătății umane, datorită timpilor de așteptare în trafic ce se vor scurta, iar cetățeanul va putea desfășura alte activități profesionale sau de recreere, în condiții normale privind calitatea mediului; Obiectivul „ Calitatea Mediului Urban" - Se referă la creșterea atractivității și calității mediului urban și a urbanismului în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblul său. Se așteaptă să aducă beneficii multiple, pentru că acest document strategic este orientat spre creșterea calității vieții, cu un accent particular pe controlul parcării vehiculelor, în special în centrul municipiului Constanța, pe extinderea zonelor pietonale, introducerea spațiului public partajat, creșterea lungimii pistelor de biciclete, creșterea calității și ponderii transportului public, creșterea măsurilor de siguranță pentru automobiliști, pietoni și bicicliști, reducerea poluării aerului, în special în ceea ce privește emisiile de NOx și PM 10, respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. îmbunătățirea calității mediului urban va avea un impact pozitiv semnificativ și asupra sănătății umane, prin încurajarea mersului pe jos sau cu bicicleta.

- Alte documente strategice și programatice privind îmbunătățirea calității vieții:

• Aer și schimbări climatice:

 • - Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020;

 • - Programul Național de Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf (S02), oxizi de azot (NOx) și pulberi provenite din instalațiile mari de ardere 2007 - 2017;

 • - Dezvoltare Pol de Creștere:

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Zona Metropolitană Constanța.

 • • Biodiversitate:

 • - Strategia Națională și PA pentru Conservarea Biodiversității 2010-2020.

• Patrimoniul cultural:

 • - Strategia Sectorială în domeniul culturii și Patrimoniului Național 2014 - 2020.

 • • Transport durabil/ Turism:

cQKSWITa

«î STUDIU DE FEZABILITATE

g „Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în -sa- Municipiul Constanța"

 • - Mașter Plan General de Transport al României 2014 - 2020 - 2030;

 • - Strategia de Transport Intermodal în România 2010 - 2020;

 • - Strategia Națională de Dezvoltare a Ecoturismului în România 2010 - 2020;

 • - Programul Operațional Regional 2014-2020;

 • - Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020;

 • - Mașter Plan al Portului Constanța.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea] deficientelor                                             I

»                                                                                                                     J

în scopul stabilirii soluțiilor optime, a etapelor de implementare și fezabilității ; economice și financiare pentru un sistem de management al traficului și monitorizare, a fost necesară realizarea unei analize temeinice a situației actuale, în ceea ce privește mobilitatea urbană în Municipiul Constanța și identificarea deficiențelor existente.

în acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica studiului de fezabilitate, respectiv: "Planul de Mobilitate Urbană al Polului de Creștere Constanța”, „Strategia integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, dar au fost realizate și studii în teren, pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii existente, precum și a caracteristicilor circulației rutiere.

Elementele rezultate din analiza documentelor existente și a studiilor de teren au fost sintetizate, astfel încât să poată fi identificate principalele deficiențe ale sistemului de transport actual, în special din punctul de vedere al mobilității urbane durabile, iar concluziile au servit pentru stabilirea zonei de implementare a sistemului de trafic management și monitorizare, astfel încât rezultatele să fie optime. De asemenea, datele analizate au fost utilizate ca date de intrare în modelul de transport utilizat pentru evaluarea situației actuale, precum și a impactului implementării diferitelor scenarii testate, pe termen scurt și mediu.

 • 2.3.1. Infrastructura rutieră

Municipiul Constanța este reședința județului Constanța, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României, având următoarele vecinătăți:

 • - La nord: Năvodari și Ovidiu

 • - La est: Marea Neagră

 • - La sud: comuna Agigea

 • - La vest: comuna Valul lui Traian și orașul Murfatlar

 • - La sud-vest: comuna Cumpăna și orașul Techirghiol

Municipiul Constanța este situat la intersecția latitudinii nordice de 44°10’24" cu longitudinea estică de 28°38’18” și are o suprafață de 124.89 km2.

CONSUNA

Municipiul Constanța se află pe direcția magistralei feroviare 800 București-Constanța, iar drumul european 85 (E81) și Autostrada A4 formează centura orașului.

Legăturile cu marile orașe sunt asigurate prin următoarele drumuri principale:

 • - dinspre sud pe E87/ DN39 din direcția Vama Veche;

 • - dinspre vest, pe E81 / A2 din direcția București;

 • - dinspre nord, pe E60/ DN2A din direcția București-Slobozia;

 • - dinspre nord, pe E87/ DN 22 din direcția Tulcea.

 • 2.3.2. Transportul public

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

Serviciul de transport public în Municipiul Constanța este asigurat de operatorul SC CT BUS SA Constanța. Aceasta operează în Municipiul Constanța și localitățile componente Mamaia și Palazu Mare.

Rețeaua de transport public este formată din 27 linii (21 linii regulate + 4 linii de noapte+2 linii estivale, cu o lungime totală a traseelor (dus-întors) de 431 km.

Principalele disfuncționalități constatate pentru acest mod de transport sunt următoarele:

 • - Lipsa unor măsuri care să promoveze și să crească eficiența și atractivitatea transportului public, cum ar fi: bandă dedicată pentru transportul public, prioritizare vehiculelor de transport public în locațiile semaforizate, managementul inteligent al transportului public, prin integrarea pe toate rutele a unui sistem de tarifare tip e-ticketing, informare călători în stații etc.;

 • - lipsa unui terminal intermodal de calatori, ceea ce face la vehiculele de transport public județean să aibă stații intermediare și trasee care se suprapun peste traseele de transport public urban.

 • 12.3.3. Managementul traficului

în Municipiul Constanța, organizarea și controlul traficului sunt realizate prin reglementări pe baza indicatoarelor de circulație și a marcajelor rutiere (semnalizare rutieră statică) și prin reglementări prin semaforizare (semnalizare rutieră dinamică).

Sistemul de semaforizare funcțional utilizează programe de semaforizare cu ciclu fix, neavând capacitatea de a culege date în timp real asupra volumelor de trafic existente și de a adapta parametrii de semaforizare în consecință.

1 Sursa: CT BUS S.A. Constanța

COWWfTH

 • 12.3.4. Parcări

Conform regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din Municipiul Constanța, la nivelul localității se întâlnesc următoarele categorii de parcări: de reședință, publice fără plată, publice cu plată.

Obligația de plată care revine utilizatorilor parcărilor se poate realiza:

 • - în sistem de autotaxare, utilizând parcometere sau bariere cu taxă;

 • - Prin achiziționarea de tichete de parcare;

 • - Prin achiziționarea de abonamente de parcare;

 • - PrinSMS.

Parcările rezidențiale au o capacitate de aproximativ 13 200 de locuri.

în ceea ce privește legătura cu obiectul prezentului studiu de fezabilitate, trebuie menționată existenta in curs de elaborare a unei politici de parcare care să descurajeze deplasările locale de scurtă distanță cu autovehiculul propriu, precum și parcarea de lungă durată în zone majore de interes, prin aplicarea unor tarife diferențiate în funcție de locația parcării și de durata de utilizare a acesteia. în acest sens, în perioada următoare în Municipiul Constanța va fi implementat un Regulament al parcărilor publice și rezidențiale, care să contribuie la stimularea comutării către deplasările cu transportul

public și modurile de transport nemotorizate (bicicletă și mers pe jos), având astfel impact asupra utilizatorilor sistemului a cărui modernizare este documentată prin actuala documentație.

 • 2.3.5. Mijloace alternative de mobilitate

Rețeaua de transport rutier a Municipiului Constanța este prevăzută cu trotuare pentru deplasarea pietonală.

Cu toate că în ultimii ani aceste elemente de infrastructură au primit o atenție deosebită, trotuarele de pe arterele principale fiind reabilitate, există și în continuare sectoare care prezintă un grad ridicat de deteriorare.

Un aspect negativ îl reprezintă ocuparea trotuarelor de autovehicule parcate, care limitează accesibilitatea pietonilor și pune în pericol siguranța acestora. Bulevardele din zona centrală sunt caracterizate de trotuare modernizate, dar există zone cu trafic intens de pietoni, în care nerespectarea regulilor de parcare reduce spațiul destinat pietonilor.

în ceea ce privește sistemul de transport dedicat ciclismului, la nivelul Municipiului Constanța a fost demarată realizarea infrastructurii destinate utilizării bicicletelor, până în acest moment fiind funcțional un segment izolat de-a lungul promenadei Mamaia, iar alte două tronsoane pe Bd. Tomis și Bd. Mamaia sunt în curs de amenajare.

 • 2.3.6. Disfuncții identificate la nivelul infrastructurii de transport

Principalele disfuncționalități identificate în urma analizei documentelor existente sunt următoarele:

 • - Existența unor sectoare stradale care se suprapun traseelor drumurilor europene, naționale și județene, ceea ce conduce la valori mari de trafic;

 • - Lipsa unei variante de ocolire care să preia traficul de tranzit;

 • - Existența unor sectoare ale rețelei pe care se suprapun un număr ridicat de linii de transport public urban, inter și intrajudețean;

 • - Problemele de siguranță a circulației pentru traficul pietonal, din cauza vehiculelor parcate neregulamentar pe trotuare;

 • - Insuficiența locurilor de parcare;

 • - Inexistența unei rețele bine conturate de piste de biciclete;

 • - Inexistența unui sistem eficient de trafic management;

 • - Lipsa unor măsuri care să conducă la reducerea duratei de deplasare a transportului public: benzi dedicate, prioritate în intersecțiile semaforizate;

 • - Politica de parcare existentă încurajează deplasarea cu autovehiculul în zona centrală;

 • - Lipsa unui sistem de e-ticketing;

 • - Lipsa unor elemente care să promoveze intermodalitatea și mobilitatea durabilă: terminale intermodale, sistem bike-sharing etc.

în ceea ce privește disfuncționalitățile pentru a căror eliminare sau ameliorare este propusă implementarea proiectului analizat în prezenta documentație tehnico-economică, acestea sunt:

 • - Inexistența unei componente adaptive a sistemului de management al traficului și utilizarea unor timpi de semaforizare prestabiliți conduce la apariția congestiilor de trafic, în special în orele de vârf.

 • - Distanța mare între anumite intersecții semaforizate și existența între acestea a unor treceri de pietoni sau intersecții cu procent mare de viraj la stânga necontrolate prin semaforizare conduce atât la creșterea efectului de congestionare a traficului, cât și la creșterea numărului de accidente, în special cele care implică pietoni

 • - Volume ridicate alte traficului auto în orele de vârf și în sezonul estival cu efectele negative aferente acestuia: nivel ridicat al emisiilor de gaze cu efecte de seră, poluare, inclusiv sonoră.

 • - Sistemul actual de transport nu asigură o promovare a utilizării transportului public, prin asigurarea reducerii timpului de călătorie, unul dintre aspectele importante pentru utilizatori: nu există posibilitatea de a se asigura prioritate pentru vehiculele de transport public, nu există bandă specială pentru vehiculele de transport public și nici alte elemente, cum ar fi: informare în stații.

 • - Traficul de tranzit și traficul din perioada estivală reprezintă o componentă importantă din traficul auto general în interiorul orașului, din cauza lipsei unor metode de informare asupra posibilității și avantajelor alegerii unor rute ocolitoare, înainte de intrarea în municipiu.

coastwqx

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognozei pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, în : scopul justificării necesității obiectivului de investiții !

  • 2.4.1. Distribuția modală a deplasărilor

Pe baza interviurilor la domiciliu și a recensămintelor de circulație realizate' în procesul de elaborare a „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Constanța”, precum și a prognozelor realizate în PMUD și în Studiul de trafic anexat, a fost estimată distribuția deplasărilor în funcție de modul de deplasare pentru anul de referință 2019, anul în care începe implementarea proiectului, iar rezultatul este prezentat în graficul următor.

După cum se observă din grafic, transportul public este utilizat pentru doar aproximativ 25,0% dintre deplasările cetățenilor, iar bicicleta de 1,2%, fiind preferat mersul pe jos și autoturismul propriu.

Unul dintre motivele acestui procent redus este faptul că vehiculele de transport public sunt afectate de aceleași probleme legate de congestii de circulație, coloane de vehicule, timpi de deplasare mari și viteză de circulație redusă, ca și traficul general de pe suprafața municipiului. De asemenea, lipsa unei rețele extinde de piste de biciclete conduce la o atractivitate redusă pentru acest mod de transport nepoluant. în această situație, cetățenii preferă să utilizeze autoturismul propriu, pentru deplasările pe distanțe lungi, respectiv mersul pe jos, pentru deplasările pe distanțe medii și mici.

Asigurarea priorității pentru vehiculele de transport public în locațiile semaforizate, corelată cu prevederea prin proiecte complementare de benzi dedicate de circulație

pentru transportul public, vor asigura o eficiență sporită a acestui mod de transport, prin creșterea vitezei de circulație, reducerea timpului de așteptare în stații și a duratei de călătorie, efectul fiind o migrare spre acest mod de deplasare, atât din partea utilizatorilor vehiculului propriu, cât și a celor care utilizează preponderent mersul pe jos. Similar, asigurarea semaforizării specifice pentru bicicliști va conduce la creșterea gradul de siguranță și confort al deplasărilor cu bicicleta, cu efecte asupra creșterii modale a acestui mod de deplasare.

 • 2.4.2. Prognoze pe termen mediu și lung

în vederea evaluării impactului scenariilor propuse și a determinării scenariului optim, datele rezultate din procesul de colectare a datelor au fost utilizate ca date de intrare într-un model de transport realizat pentru întreaga rețea rutieră a Municipiului Constanța. Descrierea modelului de transport și a rezultatelor acestuia sunt prezentate în Studiul de trafic anexat prezentei documentații.

în vederea estimării impactului fiecărui scenariu pe anii de prognoză pe termen mediu și lung, valorile datelor de intrare în model au fost recalculate pe baza prognozelor realizate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, pentru populație, grad de motorizare și număr deplasări zilnice, prin extrapolarea acestora pentru anii de interes. De asemenea, aceste valori au fost corelate cu prognoza asupra cererii de deplasare pentru transportul public și deplasări cu bicicleta, prezentată în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Prognoza demografică la nivelul Municipiului Constanța se bazează pe datele istorice disponibile la nivelul localității și presupunând o evoluție a populației similară cu cea la nivel de județ și regiune.

Tabel 2.1. Prognoza statistica privind populația Mun. Constanța

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Număr

V*

so

in

o

00

ol

o

ol

sO

o

Tr

Ol

v-

o

Os

0s

locuitori

o

Ol

o

00

O

co

d

in

oi

d

d

o

o

o

o

o

o

o

o

os

Os

rn

m

m

m

cn

ol

Ol

Un alt aspect semnificativ care trebuie avut în vedere este reprezentat de faptul că Municipiul Constanța reprezintă un pol important de atragere a turiștilor, în special în sezonul estival. Prin urmare, în evaluarea deplasărilor la nivelul rețelei rutiere a orașului se va ține cont inclusiv de aportul adus de turiști, atât de cei care au ca destinație finală Constanța, cât și de cei în tranzit spre alte stațiuni de pe litoral.

în ceea ce privește evoluția anuală prognozată a numărului de turiști cazați în Municipiul Constanta, aceasta este prezentată în tabelul următor:

16 J

Tabel 2.2. Evoluția prognozată a numărului de turiști, Mun. Constanța

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Număr turiști

585.029

593.395

601.880

610.487

619.217

628.072

637.053

646.163

m o

IA ia

664.775

Conform datelor statistice și a prognozelor realizate în PMUD și în Studiul de trafic anexat, valorile pentru indicele de motorizare corespunzător anilor de prognoză sunt evidențiate în tabelul de mai jos.

Tabel 2.3. Prognoza evoluției indicelui de motorizare, Mun. Constanța

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Indicele de motorizare

295

305

316

327

339

350

363

375

388

402

Din analiza datelor statistice prezentate anterior, precum și a informațiilor furnizate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, a fost estimată evoluția numărului de călătorii la nivelul ariei de studiu, rezultând pentru anii de prognoză valorile prezentate în tabelul de mai jos (așa cum a fost specificat anterior, valorile corespund lunii august, considerată drept perioada cu număr maxim de deplasări/zi).

Tabel 2.4. Prognoza evoluției numărului mediu de deplasări, Mun. Constanța

An

2021

2026

2030

Număr deplasări/zi

1.092.652

1.248.921

1.391.855

 • 2.4.3. Fundamentarea necesității și oportunității

Starea de viabilitate a sistemului rutier existent asigură condiții de siguranța și securitate a circulației rutiere și capacitatea portantă necesară traficului existent, dar sunt necesare măsuri de trafic management în vederea asigurării unui trafic fluent pentru autovehicule, biciclete și pietoni.

Creșterea atât a intensității traficului rutier și a greutății pe osii precum și a agresivității autovehiculelor din cauza frânării dese și accelerării, constituie factori agravanți în procesul de degradare a sistemului rutier care, cumulați cu acțiunea factorilor climatici, vor conduce în mod accelerat la cedarea sistemelor rutiere și creșterea poluării.

Toate cele prezentate în mod succint mai sus, duc la degradarea în mod constant a vieții sociale, pun în pericol asigurarea sănătății comunității, alimentației și confortul locuitorilor din zona.

Necesitatea lucrărilor propuse este, în primul rând, argumentată de crearea unui Sistem Integral Adaptiv de Management al Traficului și Prioritizare a Transportului Public.

îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, sunt priorități ale Planului Național de Dezvoltare, care prezintă sectorul de transport regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea socio-economică a României.

Se impune luarea unor măsuri privind îmbunătățarea indicatorilor de mobilitate (          în zonele supuse studiului, făcând parte din infrastructura de importanță strategică a

municipiului Constanța, acestea constituindu-se ca artere principale de transport.

Seria de deficiențe în ceea ce privește transportul public și fluidizarea traficului, relevă faptul că este de strictă necesitate modificarea intersecțiilor aflate pe tronsoanele de străzi vizate și zonele adiacente acestora. Prin modernizarea zonei, traficul care va fi preluat de pe străzile existente deja modernizate (traficul normal) va beneficia de condiții superioare de circulație, condiții care se vor concretiza într-o serie de avantaje sociale și economice.

Temele principale ale Uniunii Europene pentru perioada următoare, sunt reprezentate de realizarea sistemelor durabile de transport, care să promoveze modurile alternative de deplasare și, prin aceasta, să conducă la fluidizarea traficului din zonele urbane și, implicit, la reducerea factorului de poluare.

Proiectul are în vedere implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare, în scopul descongestionării traficului, al reducerii nivelului de poluare în zonele centrale, urmărind totodată creșterea siguranței deplasărilor tuturor tipurilor de utilizator și creșterea calității vieții per ansamblu.

Proiectul urmărește obținerea următoarelor beneficii pentru comunitate:

 • - îmbunătățirea calității și eficienței serviciului de transport public, ceea ce va duce la creșterea numărului de pasageri, beneficiari ai serviciului;

 • - Creșterea vitezei de circulație, în special pentru transportul public, datorită capacității sistemului de a acorda prioritate la trecerea prin locațiile semaforizate pentru vehiculele de transport public;

 • - Creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la punctele de interes din zona de influență a proiectului;

 • - Creșterea fluidității traficului pe principalele artere ale municipiului;

 • - Identificarea în timp real a disfuncționalităților din punct de vedere al desfășurării circulației și aplicarea de măsuri automate de reglare a fazelor de semaforizare;

 • - Dimensionarea capacității de circulație și resistematizare în funcție de raportările sistemului;

 • - Scăderea numărului de accidente ca urmare a creșterii siguranței traficului în oraș;

 • - Scăderea consumului de combustibil utilizat pentru transportul rutier;

 • - Reducerea poluării mediului, precum și a poluării fonice la nivelul întregului oraș;

 • - Posibilitatea intervenției rapide și sancționării în cazul nerespectării regulilor . de circulație;

 • - Monitorizarea permanentă, în timp real, a stării de funcționare a sistemelor de semaforizare, care are ca avantaj posibilitatea intervenției rapide în cazul sesizării unui defect;

 • - Obținerea unor situații statistice;

 • - Monitorizarea permanentă, în timp real, a stării de funcționare a sistemelor de semaforizare, care are ca avantaj posibilitatea intervenției rapide în cazul sesizării unui defect;

 • - Realizarea unor aspecte importante legate de dezvoltarea durabilă a localității: prin introducerea unor semafoare cu consumuri semnificativ mai mici pentru toate tipurile de semafoare propuse, consumul energetic global va scădea, la rândul său, în mod semnificativ;

 • - Reducerea traficului de tranzit prin interiorul orașului, datorită informării asupra unor posibile rute ocolitoare, la intrările în municipiu;

 • - Alertarea automată în cazul pătrunderii în municipiu a unor vehicule de pe „lista neagră”;

 • - Reducerea emisiilor GES;

 • - Scăderea timpilor de răspuns în cazul detectării unor evenimente care perturbă siguranța rutiera sau ordinea publică în zonele supravegheate;

 • - Scăderea riscului producerii de accidente și eventuale evenimente antisociale;

 • - Creșterea calității vieții cetățenilor;

Beneficiarii implementării proiectului sunt următorii:

 • - Cetățenii Municipiului Constanța : Noul sistem va acoperi zonele cele mai intens circulate din oraș, prin modernizarea sistemelor de semaforizare existente și semaforizarea unor noi intersecții și treceri de pietoni, realizându-se

A •I studiu DE fezabilitate

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

introducerea acestora într-un sistem integrat de management al traficului. Astfel, cetățenii vor beneficia de un sistem care asigură creșterea siguranței circulației în oraș și creșterea vitezei de deplasare în condițiile menținerii unei limite legale, scăderea timpilor de așteptare în trafic și, implicit, scăderea gradului de poluare în zona urbană, datorită reducerii emisiilor de noxe. Creșterea siguranței cetățenilor în spațiul public va fi asigurată și prin introducerea sistemului de supraveghere video în nodurile de circulație incluse în sistemul de management adaptiv al traficului, precum și prin implementarea sistemului de modern de recunoaștere și interpretare a numerelor de înmatriculare la intrări le/ieșiri le din oraș. Un avantaj suplimentar va fi asigurat pentru conducătorii auto aflați în tranzit, prin comunicarea informațiilor referitoare la trafic, la intrarea în localitate.

 • - Poliția Rutieră din Municipiul Constanța, Poliția Locală, Jandarmeria vor beneficia în mod direct de rezultatele proiectului prin implementarea sistemului de supraveghere video, care va permite asigurarea siguranței și securității în spațiile publice și monitorizarea eficientă a traficului rutier și a evenimentelor produse, precum și prin monitorizarea vehiculelor care trec prin punctele în care sunt montate sistemele de recunoaștere și interpretare a numerelor de înmatriculare.

 • - Operatorul de transport public: este un alt beneficiar direct al proiectului, atât datorită reducerii timpilor de călătorie și așteptare în stație, datorită asigurării unei fluențe crescute a traficului general (prin implementarea sistemului de management adaptiv al traficului), cât și prin funcția de acordare a priorității pentru vehiculele de transport public în locațiile semaforizate. Aceste componente vor avea ca efect creșterea calității și eficienței serviciului de transport public și, implicit, la atragerea unui număr suplimentar de pasageri, beneficiari ai serviciului.

 • - Cetățenii și turiștii aflați în tranzit prin oraș: Asigurarea unui climat de siguranță și confort la nivelul traficului din oraș va constitui, pentru toate persoanele care îl tranzitează un beneficiu substanțial, mai ales prin prisma faptului că vor fi astfel încurajați să vină să desfășoare anumite activități sau să utilizeze serviciile publice culturale, sociale, medicale etc. oferite de municipiu și în acest mod să contribuie la menținerea și dezvoltarea activităților economice și cu caracter social din oraș. Pe termen lung, prin atragerea populației din zonele limitrofe și îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor dintre acesta și reședința de județ, se vor putea propaga ideile de civilitate și modernitate în zonele mai îndepărtate și îmbunătăți calitatea vieții și din aceste zone.

 • - Municipalitatea Constanța, beneficiar al proiectului va beneficia în mod direct de rezultatele implementării acestuia și va putea implementa un sistem modem și operativ, ceva conduce la o creștere a siguranței cetățenilor în spațiul public,

precum și la o scădere a timpilor de așteptare în trafic și, implicit la scăderea gradului de poluare în zona urbană, datorită reducerii emisiilor de noxe.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea, investiției publice

  • 2.5.1. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea mobilității urbane durabile prin implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Constanța.

Se va urmări, în principal, îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport. Un aspect important îl constituie și creșterea siguranței deplasărilor, în special pentru pietoni și bicicliști. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, față de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent COz.

 • 2.5.2. Obiective specifice

 • - Creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui mod de transport, în cadrul distribuției modale a deplasărilor

 • - Reducerea emisiilor GES

 • - Reducerea poluării, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban

 • - Promovarea transportului public urban drept o soluție alternativă utilizării vehiculului personal, pentru asigurarea accesului cetățenilor la locul de muncă, furnizorii de servicii și alte puncte de interes

 • - Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori

 • - Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni

 • - Creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la punctele de interes din zona de influență a proiectului

 • - Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare și a timpului petrecut în ambuteiajele urbane

 • - Diminuarea poluării și a zgomotului urban

 • - Creșterea calității vieții cetățenilor Municipiului Constanța.

 • 3. Scenarii și opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

 • 3.1. Prezentarea scenariilor pentru realizarea obiectivului de investiții

în cadrul Studiului de fezabilitate pentru „Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța" în Municipiul Constanța au fost analizate 2 scenarii alternative (Scenariile 1 și 2), al căror impact a fost comparat cu scenariul de referință Scenariul 0 - Situația actuală.

Scenariile analizate au următoarele elemente comune, pentru a răspunde necesităților implementării proiectului, prezentate detaliat în altă parte a prezentului document:

 • - Implementarea unei componente de trafic management, locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații); sistemul asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile asupra fluxurilor de trafic primite în timp real de la echipamentele din teren - management adaptiv al traficului

 • - Implementarea componentei de prioritizare a vehiculelor de transport public: echipamentele mobile (instalate în vehiculele de transport public) vor fi asigurate prin proiecte complementare; sistemul realizează o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile primite de la dispeceratul de transport public (sau, în funcție de caz, direct de la vehicule) în timp real asupra poziției vehiculelor de transport public, astfel încât să asigure traversarea cât mai rapidă a intersecțiilor semaforizate de către aceste vehicule

 • - Implementarea componentei de monitorizare, cu toate componentele sale: locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații): sistemul asigură monitorizarea video a anumitor puncte semaforizate (46), în vederea creșterii siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, călători cu transportul public, bicicliști, pietoni.

Diferența dintre scenariile propuse este dată de perioada de implementare propusă pentru fiecare scenariu:

 • - în Scenariul 1 se propune semaforizarea în 2 etape succesive a celor două loturi de intersecții

 • - în Scenariul 2 se propune semaforizarea celor două loturi de intersecții într-o singură etapă.

CO»™NIX

 • 3.2. Particularități ale amplasamentului

  • 3.2.1. Descrierea amplasamentului

 • 13.2.1.1 .Amplasament

Municipiul Constanța este reședința județului Constanța, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României, având următoarele vecinătăți:

 • - La nord: Năvodari și Ovidiu

 • - La est: Marea Neagra

 • - La sud: comuna Agigea

 • - La vest: comuna Valul lui Traian și orașul Murfatlar

 • - La sud-vest: comuna Cumpăna și orașul Techirghiol

Municipiul Constanța este situat la intersecția latitudinii nordice de 44°10'24" cu longitudinea estică de 28°38’18” și are o suprafață de 124.89 km2.

Proiectul de trafic management și monitorizare are ca amplasament rețeaua rutieră a Municipiului Constanța, locațiile de implementare fiind reprezentate grafic în imaginea următoare.

1 Prelucrare Google Maps

COWTAXM

Detaliile echipării fiecărei locații de amplasament sunt prezentate în capitolul următor.

\3.2.1.2.Locațiile sistemului de trafic management și monitorizare

Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța:

 • - Sistemul de trafic management - componenta locală

 • - Sistemul de monitorizare video - componenta locală (în 46 de puncte)

 • - Sistemul de prioritizare a vehiculelor de transport public - componenta centrală

 • - Centrul de control - componenta centrală

 • - Rețeaua de comunicații - componentă distribuită.

în tabelele de mai jos sunt prezentate locațiile pentru toate componentele sistemului, valabile pentru toate scenariile considerate.

Intersecțiile realizate complet prin acest proiect (lot2) sunt:

 • 1. Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu

 • 2. Trecere de pietoni Bd. Tomis - Rovere

 • 3. Trecere de pietoni Bd. Tomis - Rustic

 • 4. Bd. Tomis - str. Tulcea

 • 5. Trecere de pietoni Bd. Tomis - Macul Roșu

 • 6. Bd. Tomis - str. Soveja

 • 7. Trecere de pietoni Bd. Tomis - Mega (mage

 • 8. Trecere de pietoni Bd. Lăpusneanu - Aleea Cameliei

 • 9. Trecere de pietoni Bd. Tomis - str. Farului

 • 10. Bd. Tomis - Poporului și str. Ion Rațiu - str. Mircea cel Bătrân

 • 11. Trecere de pietoni Bd. Tomis - str. Petru Vulcan

 • 12. Trecere de pietoni Bd. Tomis - Parc

 • 13. Bd. Tomis- str. Nicolae lorga și str. Mircea cel Bătrân - str. Nicolae lorga

 • 14. Bd. Tomis - Bd. Mamaia

 • 15. Trecere de pietoni Bd. Tomis - Bd. Decebal

 • 16. Trecere de pietoni Bd. Tomis - Sala Sporturilor

 • 17. Bd. Tomis - str. Ștefan cel Mare

 • 18. Trecere de pietoni Acces Primărie

 • 19. Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. Dacia

 • 20. Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. Ștefan Mihăileanu

 • 21. Bd. Mamaia - str. Mihai Viteazul

 • 22. Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. General Mânu

 • 23. Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. Bucovinei

 • 24. Trecere de pietoni Bd. Mamaia - Spitalul Militar

 • 25. Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. Patriei

 • 26. Trecere de pietoni Bd. Mamaia - Universitatea Ovidius

 • 27. Bd. Mamaia - str. Ion Rațiu

 • 28. Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. Războieni

 • 29. Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. Dragoslavele

 • 30. Bd. Mamaia - str. Soveja.

  Identificarea locației

  Denumire

  Localizare pe hartă

  Centrul de comandă și control (Vârful cu Dor nr 10)

  // •/ . - '■//

  ,            J -7$'

  [ o                   •.

  o /<.

  ■■

  //* ' *

  __

  Echipamente

  Denumire echipament

  Subsistem

  Componente hardware și software (componentele sunt prezentate în descrierea tehnică și funcțională a sistemului)

  Subsistemul central

  Identificarea locației

  Denumire

  Localizare pe hartă

  Intersecția Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu

  k 1 \\

  M? i /,4 r—M z            \ x

  > f

  1 V. L/          '

  Echipamente

  Denumire echipament

  Subsistem

  Stâlp semaforizare simplu

  Sistem trafic management

  Stâlp semaforizare cu consola

  Sistem trafic management

  Semafor normal 3 lămpi

  Sistem trafic management

  Semafor normal 3 lămpi pe consolă

  Sistem trafic management

  Semafor 3 lămpi transport public

  Sistem trafic management

  Semafor 3 lămpi pe consola transport public

  Sistem trafic management

  Semafor biciclisti

  Sistem trafic management

  Semafor pieton

  Sistem trafic management

  Semafor flash intermitent

  Sistem trafic management

  Semafor prim vehicul

  Sistem trafic management

  Dispozitiv acustic avertizare pietoni

  Sistem trafic management

  Dispozitiv push-button

  Sistem trafic management

  Automat dirijare circulație

  Sistem trafic management

  Cabinet automat dirijare circulație

  Sistem trafic management

  Set detecție

  Sistem trafic management

  UPS 1000VA

  Toate subsistemele locale

  Switch date local

  Toate subsistemele locale

  Router4G + Firewall local

  Toate subsistemele locale

  Dispozitiv securitate cabinet

  Sistem trafic management

cf»amitrn

Identificarea locației

Denumire__

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Tomis - Rovere

1/    - ax X         z-Z

/           * X-       X//

\ x             •> /        1

X 'X             □   / S

/ ,, x /

x             j //A—x x v.

P-X-__ ' /Ct " W X

V  /  X X

r x . > x

. 1

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Tomis - Rustic

—-------* \ 7/-        Z

& ■ . •' '' //■ 7^ 77

. // / / #

v X . ‘     // <<

\      / XX

? / .7       x <

7^7^   7     (6

// V Z -----x  ? -Z                        ..

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Intersecția Bd. Tomis - str. Tulcea

b w " Â \\ "**    X               ///

X\    \\       ///

rX ’// /   - X x vX

\\XZ /xt x ' x^x \\x '                \ x

b*z ■. Xx       '                               1

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta

Trecere de pietoni Bd. Tomis - Macul Roșu

\ ''X-v" X''' //A

\   X'y         / //

S*t«na                  ■. V /          / /

'//    z/1

(    x \ x \x //   /

U < X XX -   XaxxXX' '

PX'X-X.         K X s«<x 7 *

k "VW/' W k   X X X\ J

Xx\

1          //X

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta

Intersecția Bd. Tomis - str. Soveja

\           l - /? V/

7/

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

f           \

Identificarea locației

^enumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Tomis - Mega Image

N    //     —

// \ “ -

 • <" ‘A\ //

.//< ' \\

W\\ ' ’

\s                   ‘X xax

/’Q / \ \\

. ■/ -

 • /   / // /      r ’   >

k /// / > JÂ ! ; 1

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

32 J

CONSUN]*

$

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Lăpușneanu - Aleea Cameliei

L - — _ -1 \                        v»

i S- j                          r

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Tomis - str. Farului

XX            z-

// ’ \\ 1

: xX  X

X\ Xx * / x XXX    ,Xj \

X/ ' ' X ' //‘ \ \v\ X , \ ,

'S'țX /.A Xfcs/

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

CCMWTT4

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta

Intersecția Bd. Tomis - str. Poporului și str. Ion Rațiu -str. Mircea cel Bătrân

br . X X <        ■ •'

\x

V     ; - \\

k ■ XX X

/// \ -

X >     X/X'     j

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

COHSIMM

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta

Trecere de pietoni Bd. Tomis-str. Petru Vulcan

r       X' X ’’  /" /a V

1/ .     . J.®^    \

A" \a

r                     ■ x \

1                     ?\ \ J

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Tomis - Parc

1 ;                          . ’MX'           x 4

L-     * r            \

, -"W    %

\\         \ \           x$\ *

/ \ / -- \v\        \’\

1 -A- M \\

/ 'X \\    \!

\\      1

/         /   \ \           \ Q

f >                 \ X

_ ' />V     \\

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Intersecția Bd. Tomis- str. Nicolae lorga și str. Mircea cel Bătrân - str. Nicolae lorga

U

\\

------aXL---—

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

Dispozitiv AVL fix

Sistem prioritizare vehicule transport public

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Intersecția Bd. Tomis - Bd. Mamaia

'.S- \X          -A

/' >

'//' '- ti / ' ' \

:       A' -

O

/                    '           '        X X -          1

'/* /•' '

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

C0WTAXJ4

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Tomis- Bd. Decebal

/      ;-A-.                    'i

•        d

 -            \

Z Z          \N

7 ‘ zZ >

Z   ' ^Z' . \

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Tomis - Sala Sporturilor

- ■ \\

y.i," W, 1

■ «        ■ v\ X\

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Intersecția Bd. Tomis -str. Ștefan cel Mare

. '' A\      4' A

/                . c\/A3

... ■' joc-''' ' 'xJ

A >                       ■ /'•''XVI

. \W -  1

k•: X

1    ' r7/ \\      v - \%X

V ; >                  X k             il 1 \ 'X' 1

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

COWTANJX fi


Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Acces Primărie

W

"" ■

’t                               X

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management


Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Mamaia -str. Dacia

e'r. ..

X' ' ■■ l ' J ' \\X

1                    \ k

k              ‘          o;

■■ '' \\

. z/Vx' "AX ’        Z

w . x\ ’Xzf 1 V. ' 1 -

__------J ul Mamaia Bulevardul Mamaia      W                    ț*

------ "       ______h.a           Bulevard Mamaia

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. Ștefan Mihâileanu

Localizare pe hartă ---y7--------:---/        —y

r                '                    * *        /® * £/j '        -

■ 7^/

\ \            /           ' X'x -

■ ■ *

Bulevardul^

' /- ■       .">x;

X , 4^ ■ ■■

!/X\     ;

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor bicicl iști

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Intersecția Bd. Mamaia-str. Mihai Viteazul

?• ■ < ^"/y* x^ < X v *     z/z /      •

WA-7 /

/ / ry&y '■ Z y.y/y - -y h-, . /W V' ' y. •;

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. General Mânu

1      f/-

ZM "7 / -7■

'WXV Z J k-   W

' ' Z X XX W

' •        X\ \\ "

'              * >\\ XX     >1

yyy •   yy■

// 7         7/^ • ’ .' - %

Z/ / ZZ U . :' 1

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. Bucovinei

W' fcvi tî'Vs... U / V r, .'M v. 'yj ////

I- -w//'        - A . -

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

C0N3UMT4

«S**w0*

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Mamaia - Spitalul Militar

\ \ •             - -'

xr - ■ m           z

V-.'? / .‘li Pb'Z" . \\’ '

li

”       ’         ' ' } s y f              -

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta__

Trecere de pietoni Bd. Mamaia -str. Patriei

i % \             \ v a 1 - ■           !

□ u\-'

n J w ■ 1 - 'M v:                ;             \

'            \ V\           ? ■ <1

■ \

.1 '• 5 «\

i\ ■

\ \ - *

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

| Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Mamaia - Universitatea Ovidius

s V \\1V r A

\\

' V J

r' \ \ >

1 ’              * \aA □ '         ---'ștC0^

\   <      \|\   --r-r— îf

p M                      l ’    '    --

(               \ Lv ■ - 1

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Intersecția Bd. Mamaia - str. Ion Rațiu

!^\VV       -1

\v\\                      ■ -1

\\ ' ■ ■ '--^0, " J

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management


COWTANTa


Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Mamaia -str. Războieni

r              v«. • •                  

W       - ■            - >

r ■ - ■ \ \h                . •

-       W- ■         - J

..

l. V W'    v..\

'A\ dX%\

L\V '

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router 4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management


CONSTANTA

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Trecere de pietoni Bd. Mamaia - str. Dragoslavele

i •               \ \                                          ;

                \ 1\ - - - ‘            1

VA

? 1                                                                           1 j

'r/ <\\1\

[. 1 1                                              ' ’’ M

[1 \           7 \'            7

‘                    \          \ %                    ’ '. I

1 ’ -              , |

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Mamaia - str. Soveja

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Cabinet automat dirijare circulație

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local

Toate subsistemele locale

Router4G + Firewall local

Toate subsistemele locale

Dispozitiv securitate cabinet

Sistem trafic management

aaMTMj^

Intersecțiile suplimentare integrate în centrul de comandă și control (lot1) sunt:

 • 1. Str. Theodor Burada - Bd. 1 Mai și trecerea de pietoni din partea de SUD

 • 2. Bd. 1 Mai - Fundătura 1 Mai

 • 3. Bd. 1 Mai - Str. Aurora

 • 4. Bd. 1 Mai - str. Caraiman

 • 5. Bd. 1 Mai - Trecere de pietoni

 • 6. Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei și trecerea de pietoni din partea de SUD

 • 7. Sos. Mangaliei - str. Plopilor

 • 8. Sos. Mangaliei - E85

 • 9. Sos. Mangaliei - str. Pandurului

 • 10. Sos. Mangaliei - Trecere de pietoni

 • 11. Sos. Mangaliei - Intrare parcare Brico Depot

 • 12. Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

 • 13. Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

 • 14. Bd. Alexandru Lăpușneanu - str. Dispensarului

 • 15. Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

 • 16. Bd. Alexandru Lăpușneanu - str. Suceava

 • 17. Bd. Alexandru Lăpușneanu - Aleea Capidava

 • 18. Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

 • 19. Bd. Alexandru Lăpușneanu - str. Soveja

 • 20. Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

 • 21. Bd. Alexandru Lăpușneanu - Bd. Tomis

 • 22. Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

 • 23. Bd. Alexandru Lăpușneanu - str. Portiței

 • 24. Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

 • 25. Bd. 1 Decembrie - str. I.L.Caragiale

 • 26. Bd. 1 Decembrie - str. București

 • 27. Bd. 1 Decembrie - str. l.C.Brătianu

 • 28. Bd. 1 Decembrie - Bd. Ferdinand

 • 29. Bd. 1 Decembrie - str. Traian

 • 30. Bd. Ferdinand - str. l.C.Brătianu

 • 31. str. Atelierelor - Str. Cuza Vodă

 • 32. Bd. Ferdinand - str. Atelierelor

 • 33. Bd. Ferdinand - str. Ion Gheorghe Duca

 • 34. Bd. Ferdinand - str. Ștefan Mihăileanu

 • 35. Bd. Ferdinand - str. Mihai Viteazul

 • 36. Bd. Ferdinand - str. Răscoalei 1907

 • 37. Bd. Ferdinand - Bd. Tomis

 • 38. str. Cuza Vodă - str. Mircea cel Bătrân

 • 39. str. Mircea cel Bătrân - str. Ștefan cel Mare

 • 40. str. Mircea cel Bătrân - str. Sarmisegetuza

 • 41. str. Mircea cel Bătrân - str. Decebal  STUDIU DE FEZABILITATE

  „Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"


  • 42. str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia

  • 43. str. Mihai Viteazul - str. Tudor Vladimirescu

  • 44. str. Mihai Viteazul - str. Cuza Vodă

  • 45. str. Ștefan cel Mare - str. Ion Gheorghe Duca

  • 46. str. Cuza Vodă - str. Răscoalei 1907


  Identificarea locației

  Denumire

  Localizare pe harta

  Str. Theodor Burada - Bd. 1 Mai și trecerea de pietoni din partea de Sud

  | \                                          I

  )X, | z         vi

  E                    X <•.,   _ X

  x-°-            n

  f //

  L/L ■■• X 7^'

  t u □?' X

  E z. . 3    / /                 ?.       'T?

  Echipamente

  Denumire echipament

  Subsistem

  Stâlp semaforizare simplu

  Sistem trafic management

  Stâlp semaforizare cu consola

  Sistem trafic management

  Semafor normal 3 lămpi

  Sistem trafic management

  Semafor normal 3 lămpi pe consolă

  Sistem trafic management

  Semafor 3 lămpi transport public

  Sistem trafic management

  Semafor 3 lămpi pe consola transport public

  Sistem trafic management

  Semafor biciclisti

  Sistem trafic management

  Semafor pieton

  Sistem trafic management

  Semafor flash intermitent

  Sistem trafic management

  Semafor prim vehicul

  Sistem trafic management

  Dispozitiv acustic avertizare pietoni

  Sistem trafic management

  Dispozitiv push-button

  Sistem trafic management

  Set detecție

  Sistem trafic management

  UPS 1000VA

  Toate subsistemele locale

  Switch date local si modul SFP (FO) pereche

  Toate subsistemele locale

  Media convertor FO

  Toate subsistemele locale

  Router

  Toate subsistemele locale

  Camera video

  Sistem monitorizare video

  Kit montaj camera video

  Sistem monitorizare video


  57 _J


  Identificarea locației

  Denumire

  Localizare pe hartă

  Bd. 1 Mai - Fundătura 1 Mai

  J                                                                                            i i

  " 1

  ..A '

  îl j                                                                                        .

  1 'd î

  ■                       i                îi

  1

  - rfc h t -

  Echipamente

  Denumire echipament

  Subsistem

  Stâlp semaforizare simplu

  Sistem trafic management

  Stâlp semaforizare cu consola

  Sistem trafic management

  Semafor normal 3 lămpi

  Sistem trafic management

  Semafor normal 3 lămpi pe consolă

  Sistem trafic management

  Semafor 3 lămpi transport public

  Sistem trafic management

  Semafor 3 lămpi pe consola transport public

  Sistem trafic management

  Semafor biciclist!

  Sistem trafic management

  Semafor pieton

  Sistem trafic management

  Semafor flash intermitent

  Sistem trafic management

  Semafor prim vehicul

  Sistem trafic management

  Dispozitiv acustic avertizare pietoni

  Sistem trafic management

  Dispozitiv push-button

  Sistem trafic management

  Set detecție

  Sistem trafic management

  UPS 1000VA

  Toate subsistemele locale

  Switch date local si modul SFP (FO) pereche

  Toate subsistemele locale

  Media convertor FO

  Toate subsistemele locale

  Router

  Toate subsistemele locale

  Camera video

  Sistem monitorizare video

  Kit montaj camera video

  Sistem monitorizare video

  Identificarea locației

  Denumire

  Localizare pe hartă

  Bd. 1 Mai - Str. Aurora

  L; :

  ■viul--—,

  ...... - ;

  / iurpra^

  r' -

  Strada Atu

  1

  ? l

  oro ....

  r

  1__Bulevardul 1 Mai*^                  ---

  1 '

  //

  r 1

  ...... * ___ /

  Echipamente

  Denumire echipament

  Subsistem

  Stâlp semaforizare simplu

  Sistem trafic management

  Stâlp semaforizare cu consola

  Sistem trafic management

  Semafor normal 3 lămpi

  Sistem trafic management

  Semafor normal 3 lămpi pe consolă

  Sistem trafic management

  Semafor 3 lămpi transport public

  Sistem trafic management

  Semafor 3 lămpi pe consola transport public

  Sistem trafic management

  Semafor biciclisti

  Sistem trafic management

  Semafor pieton

  Sistem trafic management

  Semafor flash intermitent

  Sistem trafic management

  Semafor prim vehicul

  Sistem trafic management

  Dispozitiv acustic avertizare pietoni

  Sistem trafic management

  Dispozitiv push-button

  Sistem trafic management

  Set detecție

  Sistem trafic management

  UPS 1000VA

  Toate subsistemele locale

  Switch date local si modul SFP (FO) pereche

  Toate subsistemele locale

  Media convertor FO

  Toate subsistemele locale

  Router

  Toate subsistemele locale

  Camera video

  Sistem monitorizare video

  Kit montaj camera video

  Sistem monitorizare video

  C0KSTANJ4  Identificarea locației

  Denumire

  Localizare pe hartă

  Bd. 1 Mai -str. Caraiman

  // ' / 4' / / // / ® // țy / /?/

  Echipamente

  Denumire echipament

  Subsistem

  Stâlp semaforizare simplu

  Sistem trafic management

  Stâlp semaforizare cu consola

  Sistem trafic management

  Semafor normal 3 lămpi

  Sistem trafic management

  Semafor normal 3 lămpi pe consola

  Sistem trafic management

  Semafor 3 lămpi transport public

  Sistem trafic management

  Semafor 3 lămpi pe consola transport public

  Sistem trafic management

  Semafor biciclisti

  Sistem trafic management

  Semafor pieton

  Sistem trafic management

  Semafor flash intermitent

  Sistem trafic management

  Semafor prim vehicul

  Sistem trafic management

  Dispozitiv acustic avertizare pietoni

  Sistem trafic management

  Dispozitiv push-button

  Sistem trafic management

  Set detecție

  Sistem trafic management

  UPS 1000VA

  Toate subsistemele locale

  Switch date local si modul SFP (FO) pereche

  Toate subsistemele locale

  Media convertor FO

  Toate subsistemele locale

  Router

  Toate subsistemele locale

  Camera video

  Sistem monitorizare video

  Kit montaj camera video

  Sistem monitorizare video


co»™*r^

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. 1 Mai - Trecere de pietoni

_ r__■■ ■ n ;'Z . ■■ # • '■ / //■ 7 '/■ / / / /

-f

n         / /

k      7 / '    7/

':               ' 7/ i

■ ■ > . a / /$' ' 7$

:                         . // / rs . ;

■ / / 7        7//           7 = i

 • - /// 7 - /

 • ■  / /     W V, /■  /     :

/             ■   .w-    ■                /•

'.st •  dr,. /

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor bîciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei și trecerea de pietoni din partea de SUD

'!

• i , ,

'ii' ; ■-

1 (

-----

~ __। / __________________________________________________... .

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Sos. Mangaliei-str. Plopilor

1'                                                               -1

'1 - !AZki

< ///-.A'l

-/Ad

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Swîtch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Sos. Mangaliei - E85

i / / 7     / //\\          H !

h k i/ w jU

k

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Sos. Mangaliei - str. Pandurului

X ;z/ '           / // -

K; ■                        * /

/< • J

< r- " ■ c / n         1 d

r-' - ■       //      7/

//x.

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Sos. Mangaliei - Trecere de pietoni

“---........-               ---7T7 />"—

/: w

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Sos. Mangaliei - Intrare parcare Brico Depot

///

........... hl

__.Si ■

,1%

r:S>r

F

ll_______________________Il_

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

COW»*M

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta

Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

—........... । x m 1 ® X                  11              1 1

X.              || □ ’      ,1

1

► 1

1 1 E

Roșu            1

EUa c 1

i r ..

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

COOWfTA

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta

Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

—. .—l            ii

A H r"'' '. ■ ‘ f                   9 ■       ’ . -

b»                J       Fi1

2-                           |           J               1        I

i -                             |                            i’ ’ J-j

iSS                                      Ponta SnnAii          1 i | ’

■       1—~

tr       “11            >

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Alexandru Lăpușneanu - str. Dispensarului

1 ir' .

- '■ ■ &

r-rr

n r ‘ --

1 I rl —

1 □

1

1                                            "                           ”

r

t .

r t]

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

COMSTANTa

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

□ ____———

_                           Buleva

----

--- □..... —:

—— — ______A __________l. ‘

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

C0KSUNJ4 Ă e® • ta

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Alexandru Lăpușneanu - str. Suceava

——""AleeaUmbrei,                          ._____

-—~       i               ~ -

--------. ------------■______2___i_aai__.----

--- S                      . -s (              21         ' ■                l

- _ m 1          tei           •

g

___

~______——-

_________// _ __________________ ■■

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Ct»O»*T4

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Alexandru Lăpușneanu - Aleea Capidava

J, y

kai Jiu—J

In

r ' 1 |              AfhroOtt 1               1 ț

■ - u

1 ■ M

li

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Alexandru Lapușneanu - Trecere de pietoni

■ ' • W \                          \\ 1

Ap>«xf<te \                                                      \\ i

.     •- ' H

l        L \ \                  ’       l ț

V • ' M d j 1 ,               -\                    '1

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video


STUDIU DE FEZABILITATE

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Alexandru Lăpușneanu - str. Soveja

1                          S i                                                   >

_ 3                    \ tu \

J

l\        /

/

-k' As \ Q A$b

7 / \                 suadaS

r ț a

■■ ■ ■ s^\

\ \    - V 1

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

C0M3TM7a

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

II,    >    \ \            §

V A L

k

r      n

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Swîtch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

COX3TAMT4

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Alexandru Lăpușneanu - Bd. Tomis

I                           ' \             \\ j

R— V

t   X X               i \

\' -- X 9) '     t

k - vj ă pi

1 1 .              , //V M ’ s 1

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

■ - W \ • W

\ • \W?-

■ \\'

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

78 L——I

COMSTANft

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Alexandru Lăpușneanu - str. Portiței

k ■ v \\

h                  ■ 7/1

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta

Bd. Alexandru Lăpușneanu - Trecere de pietoni

■             (O             ’• A;]

\ ■ v

w \'•■■Ad r       ? d

■ ’ H -            1

< " if" ' -n ■ ' - \ - ■ -

■     — A        s < /

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

comunta

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. 1 Decembrie - str. I.L.Caragiale

'. ■

Caragiale__

Strada l(

L ■

1 * 1

jn Luca Caragiale

‘ n__|

.1

11

1                   - 1

1! ..-in

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. 1 Decembrie - str. București

if

jj

șți

J)

t

al

al

1

/       1

f " 1

]      o

1 - o

- 1° .                      .      O

1                        “

9---k

/                        1 o

[                                 * *9

1                    t           .* .a

1       -       C

/                        î

/

□ /

1

1

i ■ 't : j

i

—L—

1

s>

i i J

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta

Bd. 1 Decembrie - str. I.C.Brătianu

nun) ' \\        ■’ !

r M

PÂR._____

1 _____S--'       ---1

J W i ''"

G6 ialeMv Maos H / I 1       li

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. 1 Decembrie - Bd. Ferdinand

■IX

Ir          '--x;- Ă

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. 1 Decembrie - str. Traian

I               \\\ \ » ? ■'        ./A

O/> '

■ AAjh 'Au

Ai y

r 1   ■ ///      A          -        i

. ;  // /  W    '    \

A                          I

X Z             /      i >           '<’>„l

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kît montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Ferdinand - str. I.C.Brătianu

, ‘ / /

' //B

. ■ ■ y / /

‘J

V         7 -- /7 '■

■'/ y

/          /A

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video


STUDIU DE FEZABILITATE

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

str. Atelierelor - Str. Cuza Vodă

/ \\ \

f ‘Z / J

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

-

COMStMIJn

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Ferdinand - str. Atelierelor

: ■« / / ' / z ^/ /

\                          ' J

//Q ,

//   < l-V

Z      ■' X z^

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta

Bd. Ferdinand - str. Ion Gheorghe Duca

—                       r 4*^ 1              kC^ S

W ■ W x

/•          \                          z uStrfuîa ,-

XX'A -A

A

AA s           x

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Ferdinand - str. Ștefan Mihăileanu

I w.'                             i

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Ferdinand - str. Mihai Viteazul

|\W x ■' ’V

1         \ X\    f           u

//

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Ferdinand - str. Răscoalei 1907

iz x\            j

| . ' 'z //

b s         ^\\

f \ JtT    1

| Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

Bd. Ferdinand - Bd. Tomis

kW\ '          ' XX1

> v \ \        . X A \

i c \ \'         \ >    )

\ \ M\        v X

k xx xp]

s X \ X .’ _ \ p %. //"W• J^x’ \<ț\

- VA xXX^XXk' XXX X

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Siștem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

str. Cuza Vodă - str. Mircea cel Bătrân

K \>\ <

\ V • .       1

, \ 0\ -

XX-      WV/'." .

fV,-          ■ L        '                                   -

\ X     ' z              \ o \

K\         '   '\%\

■ v \^\. >.J

♦        ■' .       ' \%\ s

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

str. Mircea cel Bătrân - str. Ștefan cel Mare

..........- " a               • <

’ • N\

' \\

__L___________.

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video_____________________

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

str. Mircea cel Bătrân - str. Sarmisegetuza

i               /  //   > \i

-' VA (i \ qO \ Z z/

1     \ \ ' \ ,<Z

KV -                )

z

x/sx'™       \ \    /

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistemtrafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

0<XS™*M

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe harta

str. Mircea cel Bătrân - str. Decebal

l,W. ■•■ V v..-

x \                \\

• 7-77

>           C\     -*    \ >     > \ >

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia

f ;7 P' W            J

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video_____________________

Sistem monitorizare video

2 STUDIU DE FEZABILITATE

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

str. Mihai Viteazul - str. Tudor Vladimirescu

K       W x ’> s ,■, 1

\ \-X/y ,.V : ■ \ Z Xx '

. X

' •' / /                A' x.

.. - / / j' \\ ' 'H / Z% '-X'-w

wf/ VAAAV

■ ll t. ■■ 'X'         W 'l

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consola

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclist!

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

contanta

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

str. Mihai Viteazul - str. Cuza Vodă

. $' x,     jp'     V

O

I                   **„    \      F*

I           x V               s

-

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

C0M3TAXM

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

str. Ștefan cel Mare - str. Ion Gheorghe Duca

>        ■■' X

- yy \

? '^\. ••

\ - r

. ' ' \ \' ' . '/ ■ \ \

- - - 1

y y- - '     //

■■'y.              ! y^y          1

y        yy   v

r                y y •

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor bielei iști

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kit montaj camera video

Sistem monitorizare video

COKSTWiJJ,

Identificarea locației

Denumire

Localizare pe hartă

str. Cuza Vodă - str. Răscoalei 1907

PtV/ v -A \ ițz        S5\,                 ■.        .zv^x      1

k/-

X . . X >

Echipamente

Denumire echipament

Subsistem

Stâlp semaforizare simplu

Sistem trafic management

Stâlp semaforizare cu consola

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi

Sistem trafic management

Semafor normal 3 lămpi pe consolă

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi transport public

Sistem trafic management

Semafor 3 lămpi pe consola transport public

Sistem trafic management

Semafor biciclisti

Sistem trafic management

Semafor pieton

Sistem trafic management

Semafor flash intermitent

Sistem trafic management

Semafor prim vehicul

Sistem trafic management

Dispozitiv acustic avertizare pietoni

Sistem trafic management

Dispozitiv push-button

Sistem trafic management

Set detecție

Sistem trafic management

UPS 1000VA

Toate subsistemele locale

Switch date local si modul SFP (FO) pereche

Toate subsistemele locale

Media convertor FO

Toate subsistemele locale

Router

Toate subsistemele locale

Camera video

Sistem monitorizare video

Kît montaj camera video

Sistem monitorizare video

COMSWM

 • 3.2.1. 3, Statutul juridic

Străzile ce constituie obiectul prezentei documentații fac parte din domeniul public al Municipiului Constanța.

Rețeaua de comunicații va fi radio sau fibră optică amplasată subteran, traversând exclusiv domeniul public (teren aparținând Primăriei Municipiului Constanța). în cazul legăturilor radio proprii rețelei, echipamentele se vor amplasa pe pilonii utilizați pentru deservirea camerelor video, pe piloni nou instalați sau in clădirile cuprinse în proiect, toate locațiile fiind în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Constanța.

 • 3.2.2. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Municipiul Constanța este reședința județului Constanța, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României, având următoarele vecinătăți:

 • - La nord: Năvodari și Ovidiu

 • - La est: Marea Neagră

 • - La sud: comuna Agigea

 • - La vest: comuna Valul lui Traian și orașul Murfatlar

 • - La sud-vest: comuna Cumpăna și orașul Techirghiol

Municipiul Constanța este situat la intersecția latitudinii nordice de 44°10’24” cu longitudinea estică de 28°38'18” și are o suprafață de 124.89 km2.

Municipiul Constanța se află pe direcția magistralei feroviare 800 București-Constanța, iar drumul european 85 (E81) și Autostrada A4 formează centura orașului.

Legăturile cu marile orașe sunt asigurate prin următoarele drumuri principale:

 • - dinspre sud pe E87/ DN39 din direcția Vama Veche;

 • - dinspre vest, pe E81 / A2 din direcția București;

 • - dinspre nord, pe E60/ DN2A din direcția București-Slobozia;

 • - dinspre nord, pe E87/ DN 22 din direcția Tulcea.

 • 3.2.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Orientările propuse pentru fiecare dintre subsistemele componente sunt următoarele:

 • - Sistem de trafic management - Nu este cazul

 • - Sistem monitorizare video: Camerele video din intersecții vor fi instalate pe stâlpi cu consolă, la o înălțime suficientă ca să acopere zona de interes și astfel încât să nu fie obstrucționate de obstacole naturale (copaci) sau de alte obiecte (stâlpi,

panouri publicitare etc.). Orientarea camerelor CCTV va putea fi comandată și

controlată din Centrul de trafic management.

 • - Sistem prioritizare vehicule de transport public: Nu este cazul

 • - Centrul de control: Nu este cazul

 • - Rețeaua de comunicații: Nu este cazul.

 • 3.2.4. Surse de poluare existente în zonă

Nu există surse de poluare în zonă, în afara de cele generate de traficul auto desfășurat pe străzile adiacente.

 • 3.2.5. Date climatice și particularități de relief

Clima municipiului Constanța se încadrează într-o climă temperat-continentală cu influențe maritime, caracterizată de următoarele valori:

 • - temperatura medie anuală de 9°C;

 • - temperaturile medii multianuale în luna ianuarie - 0,3°C;

 • - temperaturile medii multianuale în luna iulie 22,2°C;

 • - temperatura maximă absolută 38,5°C;

 • - temperatura minimă absolută -25°C;

Conform studiului geotehnic efectuat, adâncimea de îngheț a zonei este de 80 cm la nivelul terenului sistematizat pentru arterele care sunt în intravilanul municipiului.

 • 3.2.6. Rețele edilitare și zone protejate sau de protecție

în prezent pe zona studiată există următoarele rețele edilitare:

 • - iluminat public - rețea supraterană

 • - rețea alimentare curent electric- rețea supraterană

 • - rețea telefonie - rețea supraterană

 • - rețea canalizare - rețea subterană

 • - rețea alimentare cu apă - rețea subterana

 • - rețea alimentare cu gaz - rețea subterană

în cazul în care rețele edilitare subterane sunt amplasate la adâncimile stabilite prin normativele în vigoare, prin soluția adoptată în prezenta documentație de către proiectant, rețele edilitare subterane existente în perimetrul proiectului nu vor fi afectate. A a se avea în vedere în momentul elaborării proiectului tehnic pentru sistemul de trafic management și monitorizare, astfel încât să se asigure protecția rețelelor existente în momentul realizării lucrărilor civile aferente proiectului și obținerea tuturor avizelor necesare de la furnizorii de utilități.

în locațiile vizate a fi incluse în sistemul de trafic management și monitorizare nu există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice care să împiedice realizarea proiectului. Nu sunt utilizate amplasamente care să implice zone protejate sau de protecție și nici terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

 • 3.2.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Din punct de vedere geologic, subteranul municipiului Constanța poate fi structurat astfel:

 • - soclul este alcătuit din gnaise granitice, peste acre stau șisturile cristaline mezometamorfice;

 • - cuvertura sedimentară este reprezentată prin ciclul de sedimentare paleozoic de vârstă siluriană și devoniană, alcătuită litologic din argile cenușii cu intercalați!' calcaroase, gresii cuarțoase, merne și merne calcaroase;

 • - ciclul de sedimentare jurasic-cretacic: în acest ciclu se dezvoltă un complex litofacial predominant carbonatic, reprezentat prin calcare și dolomite;

 • - ciclul de sedimente paleogen- miocen superior, reprezentat prin nisipuri verzi glauconitice peste care stau calcare organogene.

 • 3.2.8. încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P100/1 -2013, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, în zona studiată, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, are o valoare as = 0.20g. Valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este Tc=0.7s.

în conformitate cu STAS-ul 11100/93, referitor la macrozonarea seismică pe teritoriul României, traseul străzilor se află în zona gradului 7i macroseismic după scara Richter.

Aria studiată se încadrează în zona ce are cantități de precipitații cuprinse între 100-150 mm/an.

Potențial de producere a alunecărilor- scăzut.

Probabilitate de alunecare-practic zero.

COHSTAffta

< «î STUDIU DE fezabilitate

«Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța ”

 • 3.3. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv,! funcțional-arhitectural și tehnologic                   i

 • 3.3.1. Descrierea funcțională a sistemului

în prezent, în Municipiul Constanța, traficul rutier este gestionat prin intermediul semaforizării clasice și/sau al semnalizării rutiere statice orizontale și verticale.

Disfuncționalitățile existente la nivelul orașului în ceea ce privește traficul rutier, infrastructura rutieră și de transport, siguranța și transportul public au fost prezentate într-un capitol anterior.

în condițiile în care se vor menține soluțiile implementate în prezent și ținând cont de prognozele prezentate asupra creșterii gradului de motorizare și al numărului de deplasări zilnice, condițiile de trafic general vor prezenta următoarele caracteristici:

 • - Creșterea continuă a numărului de vehicule la nivelul orașului în condițiile păstrării unei infrastructuri rutiere cu capacitate limitată, va conduce la deteriorarea situației existente, prin:

o Scăderea vitezelor medii de trafic la nivelul orașului.

o Blocarea intersecțiilor cele mai aglomerate din oraș la orele de trafic maxim.

o Creșterea timpilor de deplasare în oraș.

 • - Continuarea tendinței de scădere a numărului de călători care folosesc transportul în comun, datorită performanțelor deosebit de reduse ale acestuia: viteză comercială mică, timpi mari de așteptare în stații, absența unei benzi dedicate vehiculelor de transport public, eficiența redusă.

 • - De asemenea, lipsa intervenției concrete asupra sistemului rutier va conduce la deteriorarea condițiilor de mediu în special în zona centrală a orașului, respectiv:

o Creșterea poluării prin emisia de gaze toxice și cu efect de sera (CO, COz, NOx etc.), cu efecte negative asupra calității vieții cetățenilor și, ca efect secundar, asupra stării de sănătate a populației la nivel general.

o Creșterea consumului de combustibil.

o Creșterea poluării fonice la nivelul orașului, cu efecte negative directe asupra populației.

 • - în absența implementării unui sistem video de supraveghere, corelat cu sistemul de management al traficului (care va oferi condiții mai sigure de circulație pentru vehicule și pietoni), evoluția numărului de accidente/infracțiuni va continua tendința crescătoare. De remarcat că principalele cauze ale

accidentelor rutiere sunt: neacordarea priorității pentru pietoni și abaterile pietonilor. în ambele cazuri, existența unui sistem video de supraveghere, care să permită o identificare mai ușoară a celor care încalcă regulile de circulație, va facilita aplicarea măsurilor legale, ceea ce va conduce la reducerea numărului de contravenții. Implementarea semaforizării într-un număr suplimentar de intersecții și treceri de pietoni va avea, de asemenea, un efect pozitiv asupra siguranței traficului, în general, și a pietonilor, în particular.

 • - Ponderea ridicată a traficului de tranzit, în absența unor informații care să permită conducătorilor de vehicule să aleagă variante ocolitoare, precum și datorită lipsei unor informații asupra caracteristicilor traficului de tranzit, care să permită selectarea unor politici adecvate de deviere a traficului respectiv.

Sistemul de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovatoare de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Constanța, prin funcțiile pe care le va asigura, va contribui la reducerea acestor disfuncționalități și a impactului lor asupra calității mediului și calității vieții cetățenilor.

Astfel, funcțiile asigurate de sistemul de management și monitorizare, în cazul ambelor scenarii cu proiect analizate sunt:

 • - Asigurarea priorității pentru vehiculele de transport public în locațiile semaforizate, prin intermediul sistemului de trafic management și a adaptării în timp real a ciclurilor de semaforizare în funcție de informațiile referitoare la poziția vehiculelor de transport public. Funcția va conduce la asigurarea unor timpi de deplasare mai mici pentru transportul public, cu efect asupra creșterii atractivității și eficienței (datorită reducerii consumului de combustibil) acestui mod de transport, și, implicit, la creșterea numărului de călători cu transportul public și reducerea numărului de vehicule x km, pentru autovehiculele private.

 • - Asigurarea unui management adaptiv al traficului, prin capacitatea de modificare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile în timp real asupra fluxurilor de trafic. Această funcționalitate va conduce la îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor GES, datorită reducerii coloanelor de vehicule și a timpilor de așteptare la semafor.

 • - Monitorizarea video în anumite locații semaforizate (46), cu efecte asupra siguranței pentru toți participanții la trafic: conducători auto, călători cu transportul public, bicicliști, pietoni.

 • 3.3.2. Descrierea tehnică și constructivă. Arhitectura fizică a sistemului

Selectarea amplasamentului sistemului, descris în capitolul anterior, a rezultat din analizele realizate asupra situației actuale și a rezultatelor studiului de circulație și a recensămintelor de trafic efectuate. Astfel, în cazul ambelor scenarii cu proiect sunt propuse următoarele lucrări:

 • - înlocuirea/modernizarea echipamentelor din intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate incluse în proiect, după caz

 • - Implementarea de noi intersecții și treceri de pietoni semaforizate pe cele 3 axe considerate:

o Bd. Tomis

o Bd. Mamaia

o Str. Mircea cel Bătrân

 • - Implementarea sistemului de camere video de monitorizare în anumite intersecții și treceri de pietoni semaforizate incluse în sistem (46)

 • - Instalarea Centrului de comandă și control integrat

 • - Propunerea unei rețele de comunicații:

o prin fibră optică, pentru 46 de intersecții și treceri de pietoni amplasate pe tronsoanele de fibră optică realizate prin alte proiecte complementare; lucrările pentru realizarea canalizației și a camerelor de tragere sunt asigurate printr-un proiect complementar, în cadrul proiectului curent se vor realiza doar conectările la rețea

o comunicații 4G, pentru 30 de intersecții și treceri de pietoni.

 • - Implementarea sistemului de prioritizare pentru vehiculele de transport public.

Varianta constructivă selectată pentru realizarea investiției, respectiv a sistemului de trafic management și monitorizare, este justificată de necesitatea asigurării funcțiilor prezentate, cu scopul de eliminare sau reducere a disfuncționalitaților constatate la nivelul transportului rutier din Municipiul Constanța și a impactului acestora prezent și viitor.

Diferența între cele două scenarii constă în durata de implementare a proiectului, aspect prezentat în cap. 3.1.

Arhitectura fizică a sistemului cuprinde următoarele subsisteme, pentru ambele scenarii cu proiect analizate:

 • - Sistemul de trafic management

 • - Sistemul de monitorizare video

GCHBraxjX

 • - Sistemul de prioritizare a vehiculelor de transport public

 • - Centrul de control integrat

 • - Rețeaua de comunicații.

Conform reprezentării din figura următoare, sistemul se poate extinde, prin integrare ulterioară cu camere LPR și panouri VMS, pentru a asigura o completare a informațiilor furnizate și a facilităților oferite pentru conducătorii de vehicule.

în continuare este prezentată descrierea tehnică și constructivă a sistemului, comună pentru ambele scenarii cu proiect considerate, urmând ca detalierea elementelor instalate în fiecare locație să fie realizată în capitolul corespunzător soluției selectate.

 • 13.3.2.1 .Sistemul de trafic management. Sistemul de monitorizare video

Acest sistem este inclus în ambele scenarii, pentru 46 de intersecții și treceri de pietoni.

în mod curent, o rețea rutieră este reprezentată grafic și modelată prin noduri și o diagramă de legături între acestea, în care nodurile sunt intersecții, iar legăturile sunt artere de circulație. Este important ca sistemul să calculeze corect parametrii de trafic, folosind informația obținută de la senzorii săi, și să acționeze semnalele de trafic pentru rețeaua controlată definită. Un sistem UTC/CCTV nu poate funcționa la capacitate maximă, dacă nu este realizat în conformitate cu specificațiile sale tehnice sau dacă modelul său de rețea de trafic nu se potrivește cu rețeaua fizică efectivă sau cu comportamentul întâlnit în rețea.

Fiecare rețea rutieră urbană, fiecare oraș, au propriul set de caracteristici, care nu se conformează nici unei norme standardizate. Un sistem reușit va avea parametri ce pot fi ajustați, prin utilizarea unei aplicații de control adaptiv al traficului, care să răspundă la condițiile real de trafic, în orice moment.

Un beneficiu recunoscut al sistemelor UTC/CCTVîl reprezintă capacitatea sporită de detecție și acțiune în cazul incidentelor de trafic. Atunci când se produce un anumit incident, facilitatea de monitorizare video permite o vizualizare rapidă a locației și a amplorii incidentului, precum și a modului în care este afectat traficul.

Cel mai important beneficiu recunoscut și măsurabil al utilizării unui sistem UTC/PTM/CCTV este reducerea întârzierilor în trafic, care poate fi obținută prin coordonarea pe arie largă a semnalelor adaptive de trafic. Aceste beneficiu reprezintă /          fundamentul pentru alte beneficii asociate, cum ar fi reducerea timpilor de călătorie,

reducerea poluării sonore, reducerea poluării aerului, reducerea stresului conducătorilor auto și reducerea consumului de combustibil. Prin urmare, este esențial ca sistemul să funcționeze la capacitate deplină și ca reducerea întârzierilor de trafic să fie optimizată. O ilustrare ideală a unei rețele optimizate ar fi absența blocajelor de trafic, a coloanelor de vehicule, datorită secvențelor de indicații de verde și reducerii numărului de opriri, sau întârzieri și timpi de călătorie previzibili, între origine și destinație.

Prin urmare, sistemul de management al traficului va fi realizat pe un concept modern, bazat pe o arhitectură de senzori de monitorizare a traficului în fiecare intersecție, și automate de trafic adaptive, comandate centralizat, având un suport de comunicații comun, capabil să asigure întreg necesarul de transmisiuni de date între automatele de trafic, senzori și centrul de comandă. Același sistem de comunicații va asigura transmiterea datelor video captate de camerele de supraveghere către centrul de comandă și control al traficului, în care vor putea fi urmărite imagini în timp real.

Componentele locale (din teren) ale sistemului de trafic management și ale 1. sistemului de monitorizare video vor avea un amplasament comun, respectiv intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate, și, în consecință, vor avea anumite elemente comune, respectiv componentele pentru asigurarea alimentării cu energie și a comunicațiilor cu Centrul de comandă și control.

La fiecare locație (intersecție) se va avea în vedere echiparea cu întreg necesarul de sisteme și echipamente electronice, astfel încât să fie acoperită întreaga paletă de soluții și servicii integrate, minimizându-se în acest mod efortul financiar.

Schematic, arhitectura sistemului in teren, la fiecare locație, este prezentată mai jos.

Arhitectura sistemului de management al traficului cuprinde următoarele elemente:

 • - Detectoarele de trafic: bucle inductive, detectori pe consolă și/sau camere video (cu eventuala posibilitate de funcționare ca bucle virtuale). Pentru evaluarea tuturor vehiculelor care ajung în zona intersecției/părăsesc intersecția se instalează un set de detectori de trafic, ce include toate echipamentele necesare bunei funcționări a algoritmilor de semaforizare

 • - Automatele de trafic: echipamente capabile sa asigure comanda automată a semafoarelor în intersecții. Acestea pot opera independent, pe baza unor programe pre-definite, sau pot lucra sincron, respectând un anumit algoritm de timp sau comenzi de programare a fazelor și a timpilor transmise centralizate de la nivelul unui Centru de Comandă

 • - Comunicațiile: locale (între detectoare și automatele de trafic, între automatele de trafic ale intersecțiilor adiacente, precum și între automatele de trafic și vehiculele de transport public) și centrale (între echipamentele din teren și Centrul de Control)

 • - Centrul de Control (conține software-ul de management al traficului, software-ul de localizare a vehiculelor de transport public și asigurarea priorității în intersecții pentru acestea, software-ul de management al defectărilor, interfețele cu operatorii sistemului de management al traficului).

Detecția

Esența unui sistem adaptiv de control al traficului urban (UTC) constă în abilitatea acestuia de a răspunde la vârfurile de trafic și la solicitări, adaptând prin variere în timp semnalizarea rutieră. Pentru a fi capabil de așa ceva, sistemul trebuie să „cunoască” unde este cerere în rețea și să poată răspunde la solicitări în mod optim. Pentru a putea calcula zonele critice cu congestie și duratele optimizate de semnalizare, care să conducă la decongestionarea traficului, este necesară realizarea unei arii de zone de detecție.

Pentru realizarea controlului în timp real al semafoarelor este necesară existența unor detectoare, care să ofere date de trafic controlerului local al semafoarelor, acesta transmițând informația către Centrul de comandă și control. în numeroase sisteme de management adaptiv al traficului, detectoarele sunt amplasate la ieșirea din intersecție, pentru contorizarea vehiculelor ce se îndreaptă spre intersecția următoare. Cu toate acestea, există algoritmi care utilizează și detecția vehiculelor pe intrări, pentru identificarea momentului în care fluxurile de vehicule ajung în zona intersecției, dar și soluții pentru detecția lungimii cozilor de vehicule formate pe intrări.

în toți algoritmii, datele principale detectate sunt legate de prezența vehiculului. De asemenea, pot fi incluse distanța între vehicule și volumul. Fiabilitatea și precizia detectării prezenței trebuie să fie ridicate, deoarece, dacă un vehicul nu este detectat, este posibil ca cererea de fază să fie omisă. Această situație poate apare în cazul în care ciclul de semaforizare include o fază separată pentru virajul la stânga doar dacă există vehicule pe banda respectivă.

Un sistem de tip adaptiv modifică durata de semnalizare pe verde (faza - „split"), decalajul (”offset"-ul) și perioada totală de semnalizare pentru intersecțiile din zona controlată. Pentru a realiza aceasta, trebuie colectate la timp informații precise despre trafic, acestea fiind apoi procesate în timp real pentru a se lua decizii inteligente și a se menține o rețeaua rutieră eficientă.

Datele pot fi culese în diferite puncte de pe rețeaua de drumuri. Detecția prea îndepărtată de linia de stop nu va permite întotdeauna desfășurarea efectului de dispersie a plutonului de vehicule. Detecția realizată prea aproape de linia de stop nu va permite sistemului UTC să cuprindă informații referitoare la toate vehiculele care se îndreaptă spre intersecția următoare. Detecția realizată la mijlocul distanței reprezintă probabil un bun compromis, însă comunicațiile și cablarea intersecțiilor devin substanțial mai costisitoare decât în alte cazuri.

Folosind datele de trafic colectate de detectorii UTC, sistemul trebuie să varieze automat, pe intersecție și grup de semnale de trafic, următorii parametri:

 • - Durata ciclului

 • - Semnalele corelate de verde între semnale de trafic adiacente din Grup

 • - Durata de verde a oricărui set stabilit de semnale

COXSUMJX

Principalul obiectiv al planurilor de semnalizare adaptive este minimizarea întârzierilor și congestiilor de trafic în cadrul fiecărui Grup de semnale de trafic, în mod continuu și automat.

Detectorii de trafic cel mai des utilizați sunt:

 • - bucla inductivă, recomandată în majoritatea cazurilor datorită unui foarte bun raport cost/beneficii. Prezintă însă, dezavantajul instalării în carosabil, ceea ce conduce la închiderea circulației

 • - senzori de trafic fara fir conectati prin LoRa, LoraWan. Prezintă avantajul amplasării sub suprafața carosabila avand costurile cele mai mici de mentenanta.

 • - camerele video, ce realizează identificarea obiectelor (vehiculelor) din imaginile captate. Prezintă avantajul amplasării în afara suprafeței carosabile, dar trebuie să conțină tehnologii multiple de detecție pentru a compensa momentele în care imaginea video clasică nu poate fi preluată (ninsoare abundentă, ploaie torențială etc.).

Automate de dirijare a circulației

Automatele de dirijare a circulației (automate de trafic) sunt una din cele mai importante verigi ale lanțului de echipamente, pentru sistemele de semaforizare adaptive. Automatul de trafic este direct răspunzător de siguranța circulației într-o intersecție semnalizată, de aceea el trebuie să îndeplinească o serie de funcții de siguranță.

 • Minim 1 x Ethernet 10/100Mbps;

 • Minim 1x RS422/485 pentru comunicarea cu echipamentele externe, 1x RS232 cu semnale de tip modem, 1x RS232 DB9 pentru configurarea si evaluare tehnica;

 • Mini 1 x USB pentru extindere sistem;

 • Minim 1 X DSL pentru comunicatii;

 • Minim 32MB memorie RAM si 64MB memorie flash.

Moduri de lucru:

 • - Funcționare în regim centralizat;

 • - Funcționare local adaptivă;

 • - Funcționare în corelare de tip "undă verde";

 • - Funcționare în regim local pe bază de istoric;

 • - Funcționare în regim de avarie.

Protecții:

 • - protecție la verde antagonist (matrice configurabilă funcție de planul de aplicație) - regim de funcționare decuplat;

 • - protecție la blocare pe stare (activa în momentul depășirii ciclului maxim de semaforizare) - regim de semaforizare decuplat;

 • - protecție la roșu ars (să poată fi protejat oricare din semafoarele de vehicule sau de pietoni comandate);

 • - protecție la bec ars (altul decât roșu protejat) - să nu se modifice regimul de funcționare;

 • - protecție la bec aprins în lipsa comenzii (altul decât verde) - să nu se modifice regimul de funcționare;

 • - supravegherea circuitelor de comandă a cartelelor de execuție;

 • - supravegherea permanentă a comenzilor de la butoane;

 • - verificarea permanentă a detectoarelor de prezență;

 • - verificarea ciclică a resurselor hardware din unitatea centrală;

 • - verificarea modului de funcționare al echipamentului (decuplat, galben intermitent);

 • - verificarea în permanență a comenzilor primite de la mașter prin comunicația serială;

 • - verificarea concordanței între comanda semafoarelor și matricea de verde antagonist.

Caracteristici de comandă a semaforizării:

 • - comanda secvențială a semafoarelor din intersecție în cadrul mai multor programe de semaforizare (diurne și nocturne) ai căror parametri (durate, faze, structura planurilor de semaforizare) sunt înregistrați într-o memorie nevolatilă;

 • - trecerea de la un program de semaforizare la altul trebuie să se facă fără discontinuitate de fază și de culoare;

 • - număr maxim de stări (starea reprezintă intervalul de timp pe parcursul căreia nu se înregistrează nici o modificare a culorii semafoarelor): variabil

 • - durata ciclului de funcționare: variabilă

 • - repornire automată cu sincronizare orară, în cazul întreruperii accidentale a tensiunii de alimentare;

 • - precizia de reglare a ceasului: min. 1 s;

 • - posibilitate de reglare a ceasului:

 • - operare directă;

 • - comunicație serială (locală sau de la distanță);

 • - realizarea oricărei succesiuni și durate de culoare pe semafor;

 • - posibilități multiple de microreglare prin adaptarea in timp real a duratelor de verde pe diferite căi de acces, funcție de semnalele furnizate de detectoarele utilizate (inductive, radar, ...);

 • - posibilitatea de modificare a duratelor de verde, la primirea unei cereri din partea vehiculului de transport public aflat în proximitate și dotat cu echipamentele de comunicație necesare

 • - acordarea de faze la cerere, funcție de semnalele date de detectoarele de cerere sau butoanele pietonale utilizate;

 • - efectuarea cu prioritate a unor faze de circulație funcție de cererile înregistrate de la detectoarele de așteptare;

 • - alegerea programului de funcționare pe baza analizelor de trafic locale sau a comenzilor primite de la un echipament ierarhic superior;

 • - schimbarea programelor de semaforizare funcție de ora din zi și ziua din săptămână;

 • - integrare in sisteme de undă verde locale, alături de echipamente de generație sau fabricație diferite

Funcții de programare și monitorizare:

 • - posibilitatea interconectării prin interfețe cu terminale nerezidente în echipament;

 • - în vederea monitorizării echipamentul poate comunica:

o starea reală a funcționării semafoarelor;

o starea reală a funcționării detectoarelor;

o numărul de autovehicule rezultat in urma analizei locale de trafic, pe diferite sensuri si direcții;

o numărul programului de semaforizare care este in rulare;

o prezența avariilor;

o starea ceasului calendar propriu.

 • - funcția de telealarmare se realizează in situațiile:

o prezență avarie verde antagonist;

o prezență avarie blocare pe stare;

o prezență avarie roșu ars (pentru canalele protejate);

o lipsă comunicație.

 • - comunicații pe fibră optică și adresare tipică Internet;

 • - linie proprie de telecomunicație - sistem RS485;

 • - Raportarea automata la distanță a defectărilor, căderilor de tensiune sau deschiderii neautorizate a panoului frontal.

Pentru realizarea de algoritmi de reglare, automatele de dirijare a traficului trebuie sa fie dotate cu algoritmi de micro si macroreglare (funcționare adaptiva zonala) si optimizarea dirijării circulației in intersecții prin inlaturarea timpilor de verde neutilizati si a blocajelor, configurarea pentru utilizarea butoanelor de pietoni si a dispozitivelor acustice pentru nevazatori, sa permită alegerea programului de dirijare dintr-o baza de date de planuri prestabilite funcție de ora din zi, ziua din sapatamana, data din an sau funcție de producerea unui anumit scenariu de trafic sau printr-o comanda data de la Centrul de Monitorizare si Comanda, sa fie interfatat cu un sistem de optimizare autocalibrant care sa aiba la baza o metoda dinamica de optimizare, sa dețină o funcție de prioritate pentru mijloacele de transport public, sa dețină in cadrul automatului algoritmi de corelare a undei verde, sa permită monitorizarea si comanda din centru de comanda si control, sa fie dotat cu soluții de detecție a avariilor sau defectelor (jurnal de defecte) si posibilitatea transmiterii acestora direct la echipele de intervenție, sa se sincronizeze automat cu toata rețeaua de semafoare si centru de comada in cazul unei întreruperi a alimentarii cu energie. Automatul va avea o echipare minima atat software cat si hardware pentru rutarea dinamică pentru a oferi redundanță rețelei, sa permită instalarea de pachete software de la distanta, sa actualizeze informațiile de trafic maxim la fiecare 3 secunde sau intr-un timp mai scurt pentru o acuratețe mai mare si sa aiba un timp de predictie a evoluției traficului de max. 2 minute. Automatul va putea fi accesat de la distanta pentru diagnoza si programare avand o interfața GUI intuitiva ca sa poata fi folosita ulterior pentru operarea sistemului.

Pentru o utilizare facila, automatul de dirijare a circulației va fi prevăzut cu un display de minim 7 inch care sa prezinte informatii despre starea acestuia respectie: condiții de conflict in trafic, date de identificare conflict (tipul, sursa etc), defecțiuni de software/hardware, informatii de ciclu de semaforizare, situația detectoarelor de bucla inductive, situația comunicațiilor cu centru de control al traficului. Pentru a se asigura o soluție tehnologica de ultima generație este necesara ca acestea sa funcționeze in condițiile climei si parametrilor specificati in studiul de fezabilitate. In aceste condiții automatele de dirijare a citrculatiei vor fi alimentate de la reteau locala de energie electrica cu o tensiune de alimentare de 230Vca, vor acționa in gama de temperatura de -40°C - +70 °C (certificata de un organism independent autorizat) si o umiditate de pana la 99%, acestea vor asigura masurarea permanenta a puterii lămpilor semafoarelor pentru o funcționare in parametrii proiectati, automatul va putea funcționa atat pentru comanda lămpilor cu incadescenta cat si cu led, acesta fiind capabil sa asigure comanda si controlul a minim 6 grupuri de semafoare. Echipamentul automat de dirijare a traficului trebuie sa fie certificat conform cu normele europene EN 12675:2000, EN 50293, EN 50556 si va avea o durata minima de viata declarata de producător de 10 ani de la punerea in funcțiune.

COWWffA

Cabinetul automatului pentru dirijarea traficului trebuie sa fie din aluminiu sau un material similar cu o grosime de min 2mm pentru durabilitate la intemperii, sa fie prevăzut cu sistem propriu de ventilație si filtre de praf, sa fie asigurat cu sistem de blocare cu butuc, sa aiba dispozitiv rabatabil de lucru pentru intervenții, sa fie vopsit cu soluție de vopsea rezistenta la UV conform EN 12373-8:2002, sa fie dotat cu sistem de alarma cu senzori la deschidere sau pătrundere neautorizata si cu senzori de soc cu grad de protecție minim IP 54 si sa fie inclus in clasa de protecție împotriva electrocutării cel puțin Clasa II.

La nivelul Centrului de comandă, interfața grafică care va fi livrată în cadrul proiectului va oferi o viziune integrată asupra întregului sistem de management al traficului. Prin intermediul acestei interfețe, operatorii vor avea acces la funcționalitățile mai sus menționate.

Pentru fiecare echipament care este parte a sistemului de management al traficului urban se pot vedea informații detaliate de genul: starea de funcționare a echipamentului, rezultatele măsurătorilor. Rezultatele măsurătorilor sunt afișate și sub forma de grafice.

Semafoare

Semafoarele de trafic există de ceva vreme, însă structura lor a rămas relativ constantă de-a lungul timpului - partea de semnalizare constă dintr-o lampă cu incandescență, înconjurată de un reflector și prevăzută cu lentile de sticlă colorată. Odată cu dezvoltarea LED-urilor în anii '90 însă, producătorii de semne rutiere au abordat această nouă tehnologie de iluminare. Semaforul de trafic este o aplicație ideală a LED-urilor, întrucât, printre altele, acestea produc în mod direct lumina colorată, nefiind necesară filtrarea, ca în cazul surselor cu incandescență, eliminându-se astfel componente inutile, reducând costurile și conducând la creșterea fiabilității totale a ansamblului, datorită duratei de viață mult mai mari (de până la 100 ori) a tehnologiei LED.

Pentru a fi vizibilă la lumină solară intensă, semaforul de trafic necesită o luminozitate mare. LED-urile sunt surse punctuale foarte intense care, dacă sunt integrate într-un spațiu mic (cum este un semnalizator de trafic), creează o sursă intensă. Acest fapt face ca LED-urile să fie sursa ideală pentru semafoarele de trafic, din punct de vedere al intensității luminoase. De asemenea, LED-ul are caracteristici suplimentare care îl fac ideal pentru utilizarea sa în semafoarele de trafic. Durata de viață reduce costurile de întreținere.

Semafoarele pentru pietoni si vehicule vor fi de tip monobloc compus cu proiector cu led-uri si deflector, prevăzut cu lentila antisoc cu minim D = 200+/-5%mm, avand clasa de izolație ll conform EN 60598-2, rezistenta la șocuri EN 60598-1 clasa IR 3 conform EN 12368, brațe de montaj si parasolare pentru corpurile de semafor, răspunzând la o temperatura ambientală din clasele A, B, C conform EN 12368 (certificat de un organism independent autorizat) respectiv cu plaja de temperaturi intre - 40 si + 60 grade Celsius (certificat de un organism independent autorizat). Conform normelor europene semaforul

GCMSTMfT.

STUDIU DE FEZABILITATE

trebuie sa răspundă clasei de protecție si siguranța II conform EN 61140 si grad de protecție IP55 la nivelul corpului de semafor si IP65 pentru lămpile semaforului - EN 60529, EN 60598 si IEC 60068. Semafoarele trebuie sa fie prevăzute cu lămpi care sa emită o intensitate luminoasa de >200cd si <400cd pe fiecare lampa avand spectru cromatic si uniformitate luminoasa conform normelor EN 12368.

Semafoare speciale pentru iluminat pentru treceri de pietoni. Din ce in ce mai multe accidente au loc la trecerile pentru pietoni pentru ca aceștia sunt distrași de către folosirea telefoanelor mobile si nu mai sunt atenti la semnalele luminoase ale semafoarelor. In acest sens se dorește un echipament care sa fie integrat in cadrul semafoarelor pentru pietoni care sa proiecteze o fisie luminoasa pe trotuar in fata pietonilor in sincron cu culoare roșie a semaforului. Echipamentul trebuie sa aiba doua moduri de luminozitate: luminos si cu luminozitate redusa. Pentru modul luminos, luminozitatea trebuie sa fie de minim 1600 Im si mai mare de 2000 Ix. Pentru modul redus, luminozitatea mai mica de 500 Im si mai mica de 100 Ix. Standardele care trebuiesc respectate: EN 12368. Toate semafoarele ofertate vor avea o durata minima de viata declarata de producător de 10 ani de la punerea în funcțiune.

Semafoarele pentru verde intermitent si gelben intermitent vor fi sub forma de sistem optic monobloc cu proiector cu leduri color si deflector, lentila antisoc, clasa de izolație II conform EN 60598 -2 si rezistenta clasa IR 3 - EN 12368 (certificat de un organism independent autorizat) respectiv cu plaja de temperaturi intre - 40 si + 60 grade Celsius (certificat de un organism independent autorizat). De asemenea semaforul va respecta gradul de protecție IP55 (pentr corp) si IP65 (lampa) repesctiv conform EN 60529, EN 60598 si IEC 60068.

Sefoarele prim-vehicule vor fi destinate acordării/interzicerii permisiunii de traversare a intersecției pentru vehicule si vor fi de tip 3 x D100 cu trei culori roșu, galben, verde, prevăzute cu sistem optic LED cu tensiunea de alimentare: 230 VAC respectiv putere consumata pentru culoare roșu - 6 W, galben - 6 W, verde - 6 W, clasa de izolație II conform EN 60598, rezistenta la soc: clasa IR 3 - EN 60598, cu corp si lentile din policarbonat sau alt material similar. Semaforul se va incadra in temperatura ambientală clasele A, B, C conform EN 12.368 intre - 40 si + 60 grade Celsius, gradul de protecție: IP55 (corp), IP65 (lampa) - EN 60529. Deasemenea semafoarele vor respecta specificații de performanță pentru uniformitate luminoasa Tip W: £ 1:10.

Dispozitive acustice pentru nevazatori

Dispozitivul acustic pentru nevazatori este un element extrem de important acesta avand rolul de a avertiza persoanele cu dizabilitati de vedere la trecerea printr-o intersecție astfel ca acestea trebuie sa fie realizate din materiale antivandalism si sa aiba un desgn compact, sa fie montare pe stâlpi de diverse diametre, sa aiba o intesitate a sunetului reglabila intre 35 dB(A) si 90 dB(A) la 1 m si volum reglabil automat in funcție de nivelul de zgomot al mediului ambiant, sa fie controlate de la distanta prin intermediul

118

>________________________________-

STUDIU DE FEZABILITATE dispozitivelor mobile sau fixe din centru de comanda. Echipamentele trebuie sa dețină certificate de conformitate cu normele europene 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, EN 50556, VDE 0832-100 (sau alt standard din o tara din comunitatea europeana), ISO 23600 si EN 50293. Dispozitivul trebuie sa reziste la conditile locale de tempreratura si umiditate astfel ca va îndeplinii următoarele cerințe: gama de temperaturi intre -25 °C si +60°C, respectiv umiditate de aprox 90%.

Butoanele pietonale

Butoanele pietonale sunt destinate să acorde permisiunea de a traversa la intersecțiile semaforizate cu fază la cerere. Solicitarea (cererea de traversare) emisă de un pieton este transmisă (la apăsarea butonului) către automatul de dirijare a circulației care va inițializa faza dorită în ciclul semaforului.

Caracteristici minime:

 • Senzor tactil capacitiv

 • Sensibilitatea senzorului este reglată automat

 • Afișaj LED pentru confirmarea cererii

Ușor de instalat (sa include un șablon pentru marcarea punctelor de fixare)

 • Montare pe stâlp (D: 50 ... 250 mm) tip BAND-IT sau șuruburi

 • Grad de protecție: IP 55 (SR EN 60529)

J Clasa de protecție: clasa II (SR EN 61140)

Construcție anti-vandalism

 • Carcasă rezistentă la acizi minerali și organici

 • Protejat la suprasarcină și scurtcircuit cu circuite cu autolimitarea curentului (serie, paralel RC și diode în avalanșă)

 • Consum de energie = maxim 5 W

 • Temperatura de operare: -25 °C...+ 70 °C

S Umiditate relativă: 0-95%

J Document care atestă execuția în regimul ISO 9001

Certificat de conformitate cu: DIN 32 981 sau echivalent din o tara din Comunitatea Europeana, DIN VDE 0832 sau echivalent din o tara din Comunitatea Europeana

Certificat de conformitate cu: EN 50293

Aplicația de management adaptiv al traficului

Sistemul centralizat de management adaptiv al traficului are rolul de a reduce semnificativ timpul pierdut de vehiculele la traversarea zonei controlate în mod adaptiv și simultan cu posibilitatea acordării de prioritate vehiculelor de transport public de călători. Este obligatoriu ca centrul să poată funcționa în diverse moduri de lucru,

respectiv: complet și local adaptive cu microreglare, pe baza informațiilor furnizate de către detectorii locali, amplasați în fiecare intersecție, central adaptiv cu selecție de planuri de semaforizare și pe baza informațiilor furnizate de detectorii locali, amplasați în intersecție, informațiile vor fi utilizate pentru determinarea selecției automate a unui plan de semaforizare dintr-o bibliotecă preexistentă. De asemenea, sistemul va funcționa și în sistem central adaptiv continuu cu mezo și macroreglare, atât pe baza informațiilor furnizate de detectorii locali, cât și pe baza informațiilor furnizate de automatele de dirijare al traficului din intersecțiile învecinate (volume de trafic, timpi de verde și durate de ciclu) și a informațiilor generate de componenta centrală a sistemului.

Sistemul trebuie sa aiba posibilitatea de selecție de planuri pe baza comenzilor manual și oricare dintre modurile amintite mai sus cu posibilitatea acordării de prioritate pentru vehiculele de transport public de călători aflate în întârziere. Sistemul de control ; centralizat trebuie sa aiba capacitatea de utilizare a datelor cartografice, topografice, planuri de semaforizare, date de clasificare traficului, date cu descrierea traseelor de prioritate pentru transportul public, rute de urgență.

Sistemul trebuie sa folosească algoritmi avansați de stabilire în timp real a timpilor de verde pentru fiecare intersecție, atât în funcție de valorile de trafic înregistrate în intersecția respectivă, cât și în funcție de valorile de trafic din intersecțiile învecinate, sa actualizeze informațiile de trafic maxim la fiecare 3 secunde si să ofere abilitatea de predicție a valorilor de trafic pentru un interval de timp de 2 minute pe baza valorilor de trafic transmise de intersecțiile alăturate, să dețină toleranța crescută la erori de comunicație între echipamente sau între echipamente și centrul de control, să ofere capacitatea de a utiliza date istorice, în cazul defecțiunilor apărute la detectoarele de trafic, să ofere diagnosticul rapid al eventualelor disfuncționalități, să ofere posibilitatea de a transmite comenzi la distanță, să ofere posibilitatea de a obține date de trafic consistente, pe perioade mari de timp, să dispună de o funcție de predicție a traficului > rutier în funcție de valorile de trafic măsurate și de profilele istorice, să dispună de capacitatea de autocalibrare și autoînvățare, să poată fi interfațat cu un sistem de management a flotei de transport public, în vederea acordării de prioritate în intersecțiile semaforizate pentru vehiculele de transport public, să adapteze timpii de verde, duratele de ciclu, în funcție de valorile de trafic, în timp real și în mod automat, să mențină corelarea de tip "unda verde”, chiar în condițiile în care valorile de ciclu se modifică permanent, să anticipeze apariția situațiilor de congestie în trafic, prin utilizarea valorilor istorice ale datelor de trafic stocate de-a lungul timpului, să reacționeze în termeni de secunde la variații bruște ale valorilor de trafic, să dispună de posibilitatea de a transmite comenzi unitare către un grup de intersecții, în situații de urgență (unda verde permanentă pentru mașini de intervenție - Salvare, Pompieri, Poliție, sau pentru coloane oficiale), să poată funcționa complet automat, fără a necesita intervenția unui operator uman, să dispună de o interfață grafica utilizator ușor de înțeles și folosit, care să ofere minimum următoarele funcțiuni și facilități:

constanta

 • vizualizarea în format cartografic a tuturor intersecțiilor și trecerilor de pietoni incluse, prin suprapunerea pe o hartă vectorială a întregului oraș, a unor simboluri reprezentând starea de funcționare a echipamentelor de semaforizare;

 • posibilitatea de selectare a unei intersecții aflată pe hartă, în vederea obținerii de informații suplimentare sau a transmiterii de comenzi manuale (de către operator), folosind meniuri contextuale;

 • vizualizarea în format cartografic de detaliu a elementelor de semaforizare, la nivel local, pentru intersecțiile și trecerile de pietoni incluse, prin suprapunerea pe o hartă vectorială de detaliu (reprezentând conturul intersecției) a cel puțin următoarelor obiecte:

 • automate de dirijare a traficului

 • semafoare rutiere

J detectoare de trafic

 • posibilitatea de selectare a unei obiect aflat pe harta de detaliu în vederea obținerii de informații suplimentare sau a transmiterii de comenzi manuale (de către operator), folosind meniuri contextuale cuprinzând informații sintetice actualizate automat, referitoare la starea automatelor de dirijare a circulației și a detectoarelor de trafic, cu posibilitatea aplicării de filtre (filtrare după intersecții, după starea de funcționare, după un interval de timp, după denumire etc.)

 • afișarea valorilor de trafic, selectabile la nivel de intersecție și la nivel de detector fizic

 • generarea de rapoarte specifice, cel puțin pentru următoarele categorii de informații:

J starea automatelor de dirijare a traficului

J starea detectoarelor de trafic

 • prezența alarmelor

 • urmărirea în timp real a diagramei de semaforizare a unei intersecții

 • urmărirea în timp real a diagramei spațiu-timp pentru mai multe intersecții aflate pe o axă de undă verde

Aplicația trebuie să permită integrarea a minim 5 tipuri de automate de la mai multi de 5 producători diferiti (susținuta prin dovezi concrete/rapoarte de testare/declaratii de integrare etc.) si sa permită interfațarea cu detectori externi de monitorizare a calității aerului (poluare, noxe, etc) și să adapteze în mod automat programele de semaforizare în vederea reducerii traficului în zona vizată, respectiv, reducerii poluării. Performanțele unui astfel de sistem trebuie să poată fi cuantificate prin tone de COZ reduse prin intervenția sistemului.

gohstanjh

Sistemul de supraveghere video

Sistemele de supraveghere video metropolitană sunt din ce in ce mai prezente, iar tehnologia a ajuns la o maturitate suficientă, iar soluțiile adoptate și strategiile de dezvoltare au devenit standarde general acceptate.

Principalul avantaj este creșterea siguranței și securității personale în spațiul public, însă cel mai important beneficiu al unei rețele integrate moderne de supraveghere a unui oraș este acela că imaginile din rețea pot fi folosite și de alte servicii, cum ar fi: politia, pompieri, serviciul de ambulanta, alte servicii de utilitate publică etc.

Pe de alta parte, sistemele se dimensionează si se amplasează in așa fel încât să respecte intimitatea persoanelor, astfel încât să nu prezinte un impact deranjant asupra acestora. In acest sens, in zonele in care se amplasează sisteme de supraveghere video se montează indicatoare, acestea informând populația asupra prezentei sistemului. Masurile de informare a populației precum și indicatoarele si semnele standard se aplica conform legilor in vigoare.

Sistemul de camere video de supraveghere reprezintă ansamblul total de echipamente, instalate in teren, care asigură, pe lângă preluarea efectivă a imaginilor, și procesarea locală a acestora, memorarea temporară (dacă este cazul), comanda platformelor mobile pe care sunt amplasate camerele, etc.

Tehnologia cea mai folosita in prezent este aceea de captare a imaginilor direct in formate de rezolutii mari (tipic peste 2 Mpixeli). Pe de alta parte, creșterea rezoluției duce implicit la creșterea volumelor de transmisie, ceea ce poate deveni, in cazul rețelelor de mare anvergură, un veritabil inconvenient. Camerele video moderne au capacitatea să transmită imagini arhivate, de preferință in formate standard (de exemplu MPEG, Mpeg4, MxPEG etc.).

Conceptul de sistem modern este unul descentralizat, în care fiecare cameră video are propriul sistem de transmisie. Spre deosebire de alte sisteme, conceptul descentralizat are incorporat in fiecare camera un mini-computer de mare viteza iar unde este necesar si o memorie digitala pentru înregistrări pe termen lung in fiecare camera.

Dintre avantajele soluțiilor de camere video IP remarcam:

 • - mai puține camere datorită clarității detaliilor vizibile in imaginile cu unghi larg cu tehnologie megapixel;

 • - mai puține computere / in registratoare;

 • - lărgime de banda ocupata mai mică, deoarece totul se procesează in interiorul camerei si astfel imaginile „high-resolution” nu trebuie transferate permanent pentru analiză.

CWSTAHJ4

In general, camerele IP nu implica costuri pentru software sau licențe, deoarece software-ul este întotdeauna incorporat si furnizat împreună cu camera pentru un număr nelimitat de utilizatori.

Toate tipurile de camere de supraveghere IP moderne folosesc formatul de streaming MPEG sau superior, ceea ce face ca recepția video sa ai ba o calitate ridicata la incărcări reduse ale rețelei (1 -2 Mbps). Prin dotarea opțională cu senzori de detecție a mișcării (sau a altor evenimente semnificative scopului sistemului), semnalul video poate fi transmis numai in momentul detecției mișcării, sau se pot face optimizări suplimentare in ceea ce privește arhivarea si/sau procesarea video.

Toate camerele video moderne permit supravegherea atât ziua cat si noaptea, parametrii de operare permițând un spectru foarte larg de nivele de iluminare (practic, lumina reziduala de noapte este suficienta pentru funcționarea in condiții normale). Totuși, in condiții de iluminare scăzută, pentru menținerea unui nivel de calitate bună a imaginii, camerele video trec automat intr-un mod de captare de noapte, mod in care isi cresc automat sensibilitatea simultan cu supravegherea in mod alb/negru.

Toate modelele de camere video sunt certificate conform standardului IP 65 si sunt destinate atât pentru uz interior cat si exterior. Acestea sunt rezistente la intemperii, stres termic, sunt etanșe si climatizate. In general, camerele moderne pot fi utilizate chiar si la temperaturi mai joase de -30°C .

Principalii parametrii tehnici care trebuiesc acoperiti de camere video moderne sunt:

Parametrii tehnici și funcționali minimali ai camerelor video:

 • - senzor de imagine: 1 /2,8-inch, CMOS

 • - Rezoluție 1920 x 1080 (2 MP)

 • - Obiectiv Varifocal motorizat (4.8 mm -120 mm), control automat focus precum si posibilitate de ajustare manuala

 • - Comutare automata zi/noapte

 • - Unghi de vedere orizontal 60.9°-2.4°;

 • - Iluminare minimă: 0,001 lux B/W respectiv 0,005 lux color la F1.6, 0 Lux cu IR

 • - Viteza obturator electronic de la 1/30000s pana la 1 /1s;

Compresie video:

 • - H.265, H.264, M-JPEG

 • - Rezoluții minim suportate:

 • - 50Hz: 25fps (1920 * 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

 • - 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

 • - Pan: 360°

coh’Wa

 • - Tilt: intre -15° si 906.

 • - VitezA tilt: 0.1 °-80°/s

 • - Zoom: 25x optic, 16x digital

 • - 256 poziții preset-uri configurabile

 • - tur de monitorizare zone predefinite

 • - poziționare automata camera pe o poziție prestabilita după o perioada setatabila de inactivitate a operatorilor

 • - Protocoale de comunicații minim suportate: !Pv4, !Pv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPvâ, RTSP, FTP, ARP, DHCP, NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS,DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication

Funcții de Video Analiza Avansata incorporate trebuie sa include analiza unui perimetru virtual de minim 16 segmente/scene diferite. Pentru fiecare segment perimetral defint, camera trebuie sa detecteze si sa gestioneze următoarele tipuri de evenimente/situatii:

 • - obiecte/persoane care acceseaza, părăsesc, se afla in anumite zone/arii de interes din segmentele perimetrale

 • - parcurgerea uneia sau mai multor linii virtuale cu diverse interdependente logice intre acestea

 • - detectarea de obiecte/persoane care traverseaza/urmeaza rute predefinite

 • - situațiile tip loitering

 • - obiecte aduse (lasate) in aria de monitorizare

 • - obiecte scoase din aria de monitorizare

 • - obiecte ale căror proprietăți - precum marimea, viteza de deplasare, direcția sau aspectul se schimba intr-un interval predefinit de timp

 • - gradul de aglomerare in arii/segmente predefinite.

 • - tipuri de mișcare'specifice in aglomerări (ex. Persoane care se mișca in directii opuse unui grup, etc )

 • - Obturarea/ sabotarea camerei (tamper)

 • - Camera trebuie sa asigure pe baza de Video Analiza integrata si următoarele funcții

 • - Numără persoanele/obiectele dintr-o anumita arie si generează semnale de alarma când s-a atins o anumita limita

 • - clasifica automat minim 4 tipuri de obiecte detectate in fiecare segment perimetral: persoane, biciclete/motociclete, vehicule, camioane, etc .

 • - sa permită definirea de scenarii de alarmare complexe combinând logic multiple funcții de Video Analiza interdependente intr-una singura

 • - sa permită adaugarea de noi funcții de Video Analiza

Specificații de performanță și condiții privind instalarea si exploatarea camerei minimale:

 • - funcționarea în gama de temperatura: -40 °C + 60°C;

 • - Gradul de protecție al carcasei : IP66 și IK10

 • - funcționare la umiditate de 10-100% RH (condensare)

 • - camera sa accepte electroalimentare simultana de la o sursa 24VAC si de la una

PoE+ pentru funcționare redundanta/neîntrerupta

 • - Conformitate cu standardele internațional pentru camera video: EN 55032:2015,

EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.

Camerele video vor fi montate în exterior, în zonele în care se face supravegherea.

Zonele supravegheate vor fi marcate cu panouri de informare, conform legii.

\3.3.2.2.Sistemul de prioritizare a vehiculelor de transport public

Acest sistem este inclus în ambele scenarii.

Arhitectura funcțională a sistemului de prioritizare a vehiculelor de transport public este prezentată schematic în figura de mai jos.

O

Sistemul permite comunicarea dintre vehiculul de transport public si centrul de control. Pe baza informațiilor primite, se realizează monitorizarea flotei de vehicule de transport public și se asigura modificarea timpilor de semaforizare in intersecțiile de care acestea se apropie, astfel incât sa se asigure un timp de așteptare cât mai mic. După trecerea vehiculului de transport public, programul de semaforizare revine la parametrii normali de funcționare. Echipamentele imbarcate trebuie sa permită comunicarea necesara pentru realizarea funcțiilor menționate.

Sistemul va trebui sa facililteze analiza datelor, raportarea personalizata, sa prezinte algoritmi de invatare a rutelor prin aplicarea algoritmilor de invatare automata asupra datelor colectate automat de către vehicule in timpul rutelor, scalabilitate in termeni de suport extins pentru functionalitatile si dimensiunea flotei gestionate, integrare cu un Centrul de Management al Traficului pentru furnizarea Prioritizarii Transportului Public, sa aiba o interfața de tip Web pentru utilizarea pe mai multe tipuri de dispozitive, sa permită stocarea datelor iar componenta centrala trebuie sa poata gestiona fluxul de informatii pentru managementul panourilor de informare calatori si pentru localizarea in timp real a vehiculelor pe harta, sa fie capabil sa gestioneze programul de circulație, alocarea parcului de autobuze si afișarea stării vehiculului fata de programul de circulație (intarziat, respecta programul, in avans). Sistemul trebuie sa poata genera rapoarte privind starea vehicular din traseu si programul de circulație al acestora. Un alt avantaj al sistemului este acela ca trebuie sa permită dezvoltări ulterioare, atât prin introducerea unui număr suplimentar de vehicule de transport public in sistem, cât și prin interconectarea cu alte sisteme conexe, cum ar fi: e-ticketing, afișarea in statii a duratei până la sosirea mijlocului de transport public. Sistemul trebuie sa aiba incorporat o lista de indicatori cheie de performanță:

Indicatori cheie de      performanța

încorporați

Descriere

Nivel      de

agregare

Disponibilitatea sistemului

Procentul de disponibilitate a timpului a principalelor funcționalități ale sistemului.

Timp, Sistem

Monitorizarea flotei

Procentul vehiculelor conectate la sistem raportat la numărul total de vehicule.

Timp, Flota, Operator

Rata         de

conectare

Procentul vehiculelor conectate la o tura raportat la numărul total de ture planificate.

Timp, Flota, Operator

COWTAMȚ.

£STUDIU DE FEZABILITATE

Indicatori cheie de      performanță

încorporați

Descriere

Nivel      de

agregare

întârzierea monitorizării

Procentul            vehiculelor

monitorizate pentru care este disponibilă o stare de întârziere de către sistem.

Timp, Flota, Operator, Vehicul

Fiabilitatea prognosticului

Procentul prognosticului generat de sistem în limita criteriilor de calitate acceptabile (distanța timp raportat la eroarea de prognostic).

Timp, Flota, Operator, Linie, Statie

Monitorizarea călătoriilor

Procentul             călătoriilor

monitorizate raportat la călătoriilor planificate.

Timp, Flota, Operator, Linie, Tura

Viteza operațională

Valoarea medie dintre numărul de kilometri parcurși și timpul total de călătorie pentru un set de călătorii dat

Timp, Operator, Linie, Tura

Viteza comercială

Valoarea medie dintre numărul de kilometri parcurși și timpul total de călătorie pentru un set de călătorii dat.

Timp, Flota, Linie, Tura

Indicele       de

staționare

Raportul dintre timpul de staționare planificat și timpul de staționare monitorizat pentru perioada de pauză pentru un set de călătorii dat.

Timp, Flota, Linie, Tura

Km parcurși

Suma de km parcurși ca și călătorii monitorizate.

Timp, Flota, Linie, Tura

Timp de călătorie

Timpul mediu de călătorie a călătoriei scazand timpului de staționare la terminale.

Timp, Flota, Linie, Tura

Timpul brut de călătorie

Timpul mediu de călătorie, inclusiv timpul de staționare la terminale.

Timp, Flota, Linie, Tura

Indicatori cheie de      performanța

încorporați

Descriere

Nivel agregare

de

Punctualitatea la terminale

Media de întârziere absolută la terminal pentru o călătorie raportat la avansul planificat pentru o călătorie.

Timp, Linie, Tura

Flota,

Regularitate la terminale

Raport mediu dintre avansul real și avansul planificat la plecările in cursă.

Timp, Linie, Tura

Flota,

Avans programat

Avansul mediu programat in raport cu punctele de sincronizare.

Timp, Linie

Flota,

Monitorizare avans

Media pregresului real raportat la punctele de sincronizare.

Timp, Linie

Flota,

COT3T«M

13,3.2.3. Centrul de control integrat

Centrul Integrat de Comanda si Control este un sistem operațional non-stop, funcționând 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămâna si reprezintă „inima” oricărui sistem integrat.

Un centru de supraveghere echipat cu cea mai înalta tehnologie poate integra si prelua activitatea mai multor sub-centre in mod unitar, folosind resursele tehnice si operaționale mai eficient si eliminând acțiunile paralele ale mai multor centre operaționale care, in unele cazuri, pot fi defazate si pot avea ca efect folosirea mai multor resurse decât cele necesare sau pot genera chiar situații neprevăzute in teren.

în cazul sistemului de trafic management și monitorizare prezentat în studiul de fezabilitate, centrul de comandă și control va integra monitorizarea și managementul tuturor sistemelor instalate, respectiv: management trafic, prioritizare vehicule de transport public, camere video monitorizare. Acesta va avea și posibilitatea de export al datelor către alte sisteme, cum ar fi sisteme de informare în vehicul sau în stații - pentru timpii estimați de sosire ai vehiculelor de transport public.

In cadrul Centrului de Comanda si Control, va fi implementat și un sistem automat de management intern, acesta având rolul de urmărire și monitorizare a funcționarii întregului sistem, astfel încât defecțiunile sau disfuncționalitățile potențiale precum și întârzierile informaționale si/sau eventualele accidente să fie detectate cât mai rapid posibil, în vederea asigurării unei operări eficiente și a unei reacții a serviciilor implicate în cele mai bune și mai rapide condiții posibile.

Soluția tehnica propusa este una moderna, de ultima generație și proiectata în concordanta cu cele mai noi tendințe și experiențe dobândite la nivel mondial în ceea ce privește sistemele de management, supraveghere si/sau coordonare operativa, în special în cazul sistemelor de utilitate publica. Astfel, la acest nivel, întregul centru este realizat din sub-sisteme operaționale, fiecare dintre acestea asigurând funcțiile proprii implicate și programate.

Sistemul propus va fi implementat pe bază unei structuri hardware proprii, implementată în jurul unui nucleu central. Este posibilă, în funcție de soluțiile ofertate, implementarea unei variante în care să se creeze un centru de control „virtual”, bazat pe tehnologia „cloud”, care să nu necesite instalarea efectivă a echipamentelor hardware, ci doar utilizarea resurselor unor servere aflate în altă locație. De asemenea, este posibilă adoptarea unei soluții mixte, care să presupună instalarea în locația centrului de control a unui minim de echipamente („wall-display” și terminale operator).

Din punct de vedere funcțional, fluxurile de date se realizează în cadrul rețelei interne sau prin virtualizare în cadrul unei alte rețele. Arhitectura centrului de comandă și control este prezentată schematic în figura următoare.

tfmswț

Din punct de vedere fizic, sistemul este organizat în următoarele arii de implementare:

 • - rețea de date sigură și de mare capacitate;

 • - arhitectura de servere;

 • - consolele operatori și dispecerate;

 • - sistemele de afișare;

 • - sub-sistemele de menținere a condițiilor de funcționare normale.

Soluția cea mai viabila este reprezentată de centrul de supraveghere integrat, acesta fiind mult mai fezabil si având multe avantaje:

 • - asigură controlul tuturor situațiilor dintr-un singur punct;

 • - accesul la informații este simultan, rapid si direct, fara dispecerate sau servicii intermediare;

cWSWfM

 • - managementul situațiilor de criză poate fi realizat simplu si eficient, coordonând toate acțiunile dintr-un singur punct si beneficiind de o echipa de operare omogenă;

 • - echipele de întreținere pot rezolva toate problemele ce pot apare in mod eficient si in cel mai scurt timp posibil;

 • - eficiență financiară foarte bună in cazul implementărilor majore.

Fiind un spațiu in care se lucrează non-stop, ergonomia centrelor de supraveghere este deosebit de importanta si trebuie luata in considerare. De exemplu, amplasarea operatorilor va fi proiectata astfel încât aceștia sa aibă o buna vizibilitate asupra ecranelor.

Principalele spații ale Centrului de Comanda sunt:

 • - Camera de Comandă, cel mai important spațiu al centrului, reprezentând nucleul zonei operaționale a sistemului. Camera de Comanda este dimensionata astfel încât sa poată deservi, în caz de necesitate, volume de personal operativ mai mari decât dimensionarea prezenta (in prezent se estimează ca vor fi permanent un număr minim de 4 operatori în zona centrala, precum și 1 operator supervizor și 1 operator tehnic). Din punct de vedere tehnic, aria va fi dotata cu un sistem de ecrane de mari dimensiuni, soluții de acces la rețelele de date (fixe) și voce, ecrane și console de operare.

 • - Sala de echipamente asigura condițiile necesare echipamentelor electronice și electrotehnice, precum și rețelelor de cabluri și a repartitoarelor aferente, fiind amplasata cât mai aproape de Camera de Comanda (astfel încât sa se minimizeze lungimile traseelor de cabluri).

 • - Alte Săli: săli specifice, dedicate, echipate în condiții moderne, pentru desfășurarea întâlnirilor la nivel profesional (rețele de voce/date, sistem audio integrat, ecran de proiecție, proiector etc.).

Rolul major in centrul de supraveghere este afișajul central, de tip perete-imagine (wall-screen). Astfel, toate informațiile de pe ecran sunt clare si vizibile pentru toți operatorii. Ecranele de afișare moderne afișează imagini de rezoluție foarte mare, permitad afișarea imaginilor din teren, dar si a schemelor si a harților GIS in condiții optime si respectând dinamica datelor si a imaginilor.

Afișajele moderne sunt realizate din module de proiecție montate in spatele ecranului de afișare. Aceste module sunt realizate in tehnologie LCD (Afișaj cu Cristale Lichide) sau DIP (Procesor Digital de Imagine). Controlerele corespunzătoare combina si adaptează modulele intr-un monitor gigant ce permite obținerea de rezoluții si dimensiuni practic nelimitate. Integrarea afișajelor mari in stucturi de calcul IT se face prin rețele de date, sisteme de operare si protocoale standardizate. Managementul afișajului se face integral digital, prin programe software specializate incorporate intr-un calculator dedicat (numit server video) care poate sa adapteze sistemul pentru funcționare in

conformitate cu o serie de scenarii specifice (harta sinoptica, schema de proces, proceduri, alarme, imagini video, situații de urgenta etc.).

Sistemul de afișare reprezintă principala interfața intre personalul de operare și sistem, oferind acestuia informațiile de care are nevoie în forma cea mai directa (vizual). Astfel, sub-sistemul este realizat astfel încât sa asigure o imagine de mari dimensiuni și mai multe imagini „normale” pentru întreg personalul din centrul de comanda.

Operatorii vor avea console locale (stație de lucru cu monitoare, tastatura, mouse, telefon etc.) prin intermediul cărora operează efectiv sistemul. Ca atare, informațiile specifice foarte detaliate sunt plasate pe ecranele locale, fiecare operator având posibilitatea sa afișeze pe consola proprie informațiile de interes propriu. în afara de aceasta, operatorii au nevoie de o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra statusului actual al situației aflate sub control, intrucat echipamentele locale le oferă informațiile de bază de care au nevoie pentru a-si îndeplini sarcinile. Atunci când se produce un eveniment sistemul de proiecție ampla este folosit pentru a afișa informația direct către operatori și către toți în același timp. Acest lucru le oferă posibilitatea de a reacționa foarte rapid și de a se coordona. Practic, sistemul de vizualizare acționează ca un instrument pentru obținerea unei vederi de ansamblu pentru toți operatorii din Camera de Comanda.

Dimensiunea ecranului și rezoluția determina dimensiunea pixelilor, implicând stabilirea densității de informații ce pot fi afișate pe ecran - aceasta nu este specificata în standarde, dar fiecare producător publica o serie de parametrii tehnici aferenți produselor proprii.

Soluția creării unui ecran din mai multe „cuburi” este general acceptata pentru astfel de sisteme de afișare gigant.

Datorita design-ului modular al modulelor de proiecție multipla, care pot fi combinate perfect într-o matrice, pot fi construite panouri de afișare de aproape orice dimensiune.

COMUN]*

Astfel de panouri mari reprezintă soluția ideala pentru aplicațiile computerizate în care este importanta nu doar comunicarea “om-mașina”. Aplicațiile necesita deseori afișarea detaliata și cu acuratețe a informațiilor grafice împreuna cu alte surse în timp real (“Live”). Cum cantitatea de informații este în majoritatea cazurilor mare și sunt implicate diferite persoane panourile mari sunt foarte utile.

Ecranele pentru sistemele de afișare gigant trebuie sa fie identice astfel încât conectarea mecanica intre acestea sa nu implice spatii „negre” iar imaginile sa aibă caracteristica continua. De asemenea, este important ca imaginile sa nu depășească limita fiecărui afișaj astfel încât sa nu apăra efecte de suprapunere.

Conceptul de vizualizare in rețea IP reprezintă o colecție de capabilitati si funcționalități care permite afișarea, cu o inalta fidelitate, pe orice dispozitiv de vizualizare conectat intr-o rețea standard IP, de informatii de tip video si grafic, utilizatorii avand posibilitatea sa partajeze sursele de imagine (video sau date), sa le definească si sa le combine conform unor anumite reguli logice.

Acest concept are ca element central o rețea IP LAN/WAN, care asigura interconectivitatea următoarelor elemente:

 • - surse de informație (statii de lucru, grafica computerizata, camere video, posturi TV, DVD-player, etc.);

 • - dispozitive de afișare (videowall, monitoare LCD / plasma, videoproiectoare, ecrane LED, etc.);

 • - aplicatii software (generale sau specializate).

Principialele avantaje ale conceptului de vizualizare in rețea IP, spre deosebire de conceptul clasic, sunt următoarele:

 • - Capacitatea de a vizualiza orice sursa, in orice moment, in orice mărime si poziție, in mod independent si concurent, pe oricare din dispozitivele de afișare. Acesta nu poate fi realizata in sistemele clasice decât parțial si limitat, in condițiile instalării unei infrastructuri video dedicate si costisitoare, formata din elemente pasive (cabluri, conectori) si active (convertoare de semnal, matrici, splitere) proprietare.

 • - Posibilitatea de a extinde capacitatea sistemului, rapid si flexibil, prin simpla conectare de noi elemente (surse informație, dispozitive de afișare) in rețeaua IP , indiferent de localizarea acestora in spațiu, fara a fi necesare modificări la nivel conceptual sau de infrastructura, iar in majoritatea cazurilor fara a implica intreruperea activitatii curente in dispecerat. Aceasta este una dintre principalele deosebiri fața de soluțiile clasice, capacitatea de extindere a infrastructurii unui sistem bazat pe conceptul clasic care este limitata atat capacitiv (ca număr de conexiuni) cat si spațial (pe distante mari). Foarte frecvent, o astfel de extindere va afecta, total sau parțial, activitatea curenta a dispeceratului.

 • - Capacitatea de a integra orice fel de surse de informație, indiferent de standardul / formatul de semnal utilizat (in soluția clasica, integrarea in același sistem a surselor de informație formate variate, (RGB, DVI, video compozit, etc.) poate necesita utilizarea de echipamente suplimentare de conversie -foarte frecvent conversie digital spre analog, ceea ce poate avea drept consecința pierdere de calitate si posibil pierdere de conținut. Pierderile sunt direct proporționale cu distanta intre sursa si destinație.

 • - Posibilitatea de a automatiza diverse acțiuni, prin interfatarea aplicației software de management cu alte aplicatii computerizate specifice.

 • - Posibilitatea de a actualiza sau moderniza facil capabilitatile sistemului, prin upgrade software (aplicație imposibil de realizat prin tehnologia clasica, actualizarea si modernizarea reprezintă o problema majora. Timpul de viata al echipamentelor si infrastructurilor este scurt, din cauza uzurii morale. In prezent, tehnologia se dezvolta preponderent in domeniul IP, iar o modernizare ulterioara a unei va implica aproape sigur înlocuirea infrastructurii sau elementelor active (de exemplu, matrice video, transmittere/receivere semnal, etc.).

 • - Disponibilitatea de a schimba si partaja informatii complexe cu alte dispecerate sau centre de monitorizare/vizualizare din cadrul dispeceratului, la nivel local sau extern, prin simpla interconectare cu acestea prin rețea IP (in cazul soluției clasice, partajarea informației cu alte centre de monitorizare este foarte limitata, atat spațial (pe distante mari) cat si ca volum de informație.

întreținerea curenta a sistemului va putea fi realizata de către specialiștii IT existenti pe plan local, fara a fi necesara angajarea sau contractarea unor specialiști dedicati pe tehnologii video.

In funcție de dimensiunea spațiului de deservire, operatorii vor fi amplasați la o distanta aproximativa calculata conform standardului ISO 11064 - distanta minima de 2,22 metri fata de ecranul central. Formula de calcul a distantelor, precum și modelele de amplasare a ecranelor gigant sunt specificate conform standardului amintit.

Fis- 3.7. Arhitectura fizică și de comunicații a Centrului de comandă și control

Afișajele gigant pentru centrele de control utilizează matrici de module cu retro -proiecție. Principala activitate a controllerului de aplicație pentru sistemele de afișare gigant este sa combine imaginile provenite de la mai multe surse în imagini complexe și continue - altfel spus, sistemul poate afișa orice, de la o imagine gigant pana la mai multe imagini mici provenite de la diverse surse. în plus, poziționarea imaginilor poate fi configurata si/sau mutata în funcție de necesitățile operatorilor. Astfel, aplicațiile pot beneficia de întreaga rezoluție utila a unui ecran gigant sau pot fi partajate în zone de afișare dedicate.

Comutarea intre mai multe scenarii pe ecran (de exemplu in situații de urgenta) trebuie sa se facă simplu, fără intervenții majore si astfel încât sa se evite situațiile care pot produce greșeli.

Pe lângă sistemele de afișare, Centrul de Supraveghere va avea o arhitectura proprie complexa, bazata pe o platforma de comunicații de mare viteza, de ultima generație (tip IP) si o structura de servere care asigura puterea de procesare necesara. Fiecare post de lucru va fi echipat cu:

 • - calculator: sisteme standard echipate în configurații moderne și puternice, de înalta fiabilitate (preferabil fără sisteme de ventilație sau cu sisteme integrate cat mai pasive) și accesorii de înalta fiabilitate (cabluri de înalta fiabilitate, tastaturi rezistente, mouse-uri optice etc). Stația de lucru va fi echipata cu placa video capabila sa gestioneze simultan 4 monitoare diferite, concurente. Calculatoarele care nu funcționează în regim operațional permanent

ccnstamh

(management, supervizor sau rezerve) pot fi conectate la imprimante locale (color, de volum și viteza medii) configurate astfel încât sa poată printa date transmise de la oricare din calculatoarele din camera de control (imprimantele locale vor putea fi folosite ca soluții de rezerva în cazul în care imprimanta departamentala se defectează sau este indisponibila). Toate sistemele de calcul vor fi dotate cu conexiuni de rețea redundante. Toate calculatoarele vor fi alimentate de la rețeaua rezervata de alimentare cu energie electrica. Eventual, sistemele vor putea fi echipate cu surse de rezerva locale de mica putere (UPS).

 • - telefon: se vor folosi telefoane digitale IP standard, cu tastatura suplimentara pentru acces rapid și sistem de afișare locala (afișaj alfanumeric), conectate la centrala locala de interior (PBX) aferenta clădirii. Fiecare telefon va fi identificabil printr-un număr de interior propriu și va avea posibilități și drepturi de acces la rețelele publice și private de telefonie. Fiecare terminal va putea fi echipat cu dispozitiv hands-free (casca și microfon tip „mâini libere”), difuzor și facilitați de conferința, apel în așteptare, transfer etc.

 • - monitor: fiecare stație de lucru va fi echipata cu 2 monitoare LCD-TFT conectate la calculatorul aferent.

 • - alte facilitați: alte facilitați de birou (joistick, lampa personală, laser pointer etc.) sunt considerate utile și necesare.

Cablarea structurata va fi montata in podeaua tehnologica suspendata (daca este cazul) sau prin canalizatie laterala aparenta, pentru a putea fi introdusa in cabinete cu ușurință. Toate cablurile vor avea izolatori anti-incendiu. Cablurile de date / voce vor fi separate de cablurile de alimentare cu energie electrica, conform standardelor general acceptate si echipamentelor specifice. O atenție deosebita se acorda cablurilor de transmisie radio, care trebuie sa fie separate si izolate de alte cabluri (sunt situații in care este mult mai simplu ca aceste cabluri sa fie izolate in canale din metal, dar asta depinde de decizia contractorului).

Condițiile de climatizare vor fi asigurate de un sistem dual, atât pentru camera de control cat si pentru zonele operative din interior.

Din motive de securitate accesul in camera de control va fi permis doar pentru persoanele autorizate (personalul de intretinere, operatori, experții tehnici).. Din punct de vedere tehnic restricțiile vor fi implementate utilizând un sistem electronic de control acces (cu cartele de proximitate si / sau cod de acces) - si sistemul va fi configurat astfel încât sa permită accesul numai persoanelor autorizate si numai in situații specifice.

La nivel de interconectare a echipamentelor de calcul (atât servere cat și stațiile de lucru), acestea se conectează tot redundant, prin folosirea unei soluții cu rețele stelare duble, integral redundante.

Principalul avantaj oferit de structura de rețea stelara redundante este acela ca practic, rețeaua nu se blochează niciodată, indiferent de tipul de avarie ori echipamentele de conectare.

Deși costurile de implementare ale rețelei sunt mai mari (practic duble), avantajele oferite de siguranță funcționala justifica alegerea unei astfel de soluții în cazul sistemelor de înalta siguranță.

Instalarea Centrului de comandă și control presupune lucrări de amenajare interioara care constau în:

 • - instalarea de podea tehnologică de mica inaltime atât în camera de comandă cât și în camera tehnică, aceasta fiind necesara pentru trecerea cablurilor de date, a fibrei optice si a tubulaturii tehnologice si de protecție fara ca acestea ' '                  sa fie vizibile operatorilor si totodată acestea sa poata fi protejate impotriva

lovirilor accidentale;

 • - asigurarea unui iluminat optim pentru buna desfășurare a activităților specifice centrului de control, prin instalarea de corpuri de iluminat specifice;

 • - asigurarea unui iluminat de siguranță pentru situațiile in care apar întreruperi în alimentarea cu energie electrică, prin instalarea de lămpi de siguranța, cu acumulator;

 • - realizarea instalației de curenti slabi (rețea de date si voce) pentru transmisia datelor intre terminale si arhitectura de servere a Centrului de Comanda;

 • - instalarea unei surse neintreruptibile (UPS) de tip sincron, cu grup de baterii extern;

 • - instalarea și punerea în funcțiune a unei instalații de ventilatie-climatizare pentru asigurarea evacuării căldurii generate de serverele instalate in Centrul de comanda;

Toate modificările care urmează a se realiza in spațiul ce va fi destinat Centrului de Comanda si Control se vor face respectând normele legale in vigoare și având aprobarea beneficiarului.

Suplimentar, in exteriorul clădirii, se va avea in vedere implementarea următoarelor sisteme anexe:

 • - grup electrogenerator cu pornire automată, precum si rezervor de combustibil suplimentar pentru operare independentă pe termen lung;

 • - sisteme si instalații de climatizare;

Din punct de vedere al amenajării interioare, design-ul sistemului de informare care folosește ca și consola afișajul de dimensiuni mari (tip „Wall-Display”) este deosebit de important. Dimensiunea și densitatea de informații, culorile specifice și speciale, evidențierea informațiilor de mare importanta și poziționarea imaginilor pe ecran trebuie sa fie proiectate și implementate ergonomie, optim și funcțional, permițând observarea clara și optima indiferent de situație.

Astfel, atât la proiectarea design-ului de amplasament a operatorilor cat și a sistemului de afișare se au în vedere aspectele esențiale de ergonomie și design, ținând cont de faptul ca operatorii trebuie sa lucreze în condiții de stres, cu maxim de atenție, perioade lungi de timp.

Design-ul camerelor de control implica cunoștințe temeinice de acustica, audiție și ergonomie umana. Astfel, proiectul se realizează astfel încât sa respecte condițiile anatomice ideale în general și cele de vizualizare a imaginilor în particular. Necesarul de calitate a interfeței dintre operator și sistemul de afișare implica folosirea afișajelor cu vedere în unghiuri de observare largi și amplasate în corespunzător astfel încât sa fie ușor observabile de către operatori. Factorii cei mai importanți de care trebuie sa tina cont arhitectul de design interior implica respectarea parametrilor bio-mecanici naturali ai corpului uman și geometria câmpului vizual. înălțimea ecranului de afișare va fi aleasa corespunzător, respectând parametrii descriși mai sus considerați pentru cel mai apropiat operator.

Din cauza complexității ridicate a Camerei de Comanda în care funcționează un sistem complex combinat (GIS, Management operațiuni, Aplicații, CCTV etc.) este important ca sistemul de afișare sa fie foarte ergonomie și eficient, astfel încât sa poată transmite imagini simultan de la toate sistemele incorporate.

Sistemul de afișare va fi realizat cu module tip ecrane de mari dimensiuni, montate simetric, intr-un unghi care sa permită utilizarea optima a spațiului și o imagine cat mai buna (in acord cu dimensiunile camerei de control, un unghi mediu de maxim 20° poate fi considerat normal).

Sistemul de iluminare de interior trebuie sa asigure condiții optime de lucru în orice situație, chiar și în condiții de cădere a alimentarii cu energie electrica. Pentru aceasta, sistemul de iluminare va fi alimentat de la rețeaua redundanta (total sau parțial). Suplimentar, acest sistem va fi dotat cu lămpi auto-alimentate pentru situații de urgenta, în unele spatii este posibil sa existe lumina naturala (in unele fiind chiar recomandat), insa aceasta nu trebuie sa fie sursa principala de lumina.

Pentru a obține o iluminare buna este nevoie de atenție în egala măsura atât la cantitate cat și la calitatea luminii. Deși furnizarea de lumina suficienta este necesara unei sarcini, în multe cazuri vizibilitatea depinde de modul în care este transmisa lumina, de direcția ei, caracteristicile culorii sursei de lumina și cele ale suprafeței împreuna cu nivelul de luciu al sistemului. Distribuția luminii în câmpul vizual afectează totodată și confortul vizual.

Cerințele minime pentru o iluminare adecvata sunt:

 • - Pentru spațiul de lucru: la. birou - o luminozitate mai mare de 500 lux trebuie evitata deoarece cauzează strălucire sau contraste prea mari și prin urmare și oboseala prin constanta încercare de adaptare la aceste condiții;

 • - Iluminarea prea slaba (sub 200 lux) sau diferențele prea mici dintre mediul inițial și cel iluminat creează un mediu de lucru ne-atractiv sau care induce somnolenta.

 • - Iluminare flexibila, adaptabila la diferite sarcini sau preferințe individuale, cu uniformitatea iluminării (fără străluciri), respectiv o combinație simetrica intre o sursa indirecta de lumina și iluminarea individuala a stației de lucru. Pentru aceasta, spectrul lămpii originare va fi orientat către spectrul luminii naturale

Condițiile de iluminare normale, în spatiile Centrului vor fi:

 • - 300 lux în apropierea ferestrelor

 • - 500 lux pentru spatiile de lucru

 • - >500 lux pentru sarcini speciale

 • - 750 lux pentru spatii de lucru foarte mari.

Pentru funcționarea permanentă, Centrul de Comanda va fi dotat cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă statica, bazata pe o baterie de acumulatoare si invertoare trifazice. Aceasta stație poate fi dotata cu doua seturi de invertoare independente, astfel încât acestea sa funcționeze in regim redundant (baza si rezerva „calda”). Aceste invertoare trifazice trebuie sa permită funcționarea in regim de urmărire cu injectare permanenta de energie electrica in sistem, eliminându-se astfel timpii de comutare (practic comutarea se realizează in timpi mai mici de 2 ms). Pentru o buna fiabilitate, este important sa se utilizeze sisteme cu comutare statica integrala. Bateriile de acumulatoare vor fi de asemenea redundante (2 bare de alimentare), ceea ce va asigura redundanta funcționala chiar si in condiții de avarie. Toate echipamentele stației de alimentare trebuie sa poată fi monitorizate de la nivelul personalului de intretinere (prin intermediul rețelei de date).

Soluția de electroalimentare propusa:

- Tensiune de alimentare:

tipic: 210 - 240 V.ac / 380 - 400Vac (trifazic)

- Tensiune baterii:

180-400 V.dc

- Tensiune de ieșire:

3x220Vac (+/- 4%), trifazic

- Frecventa de ieșire:

50Hz (+/- 0.5%)

- Forma de unde la ieșire:

sinusoidal

- Putere de ieșire:

 • - Capacitate de supraincarcare: min. 110% pt cel puțin 2 min

  - Sursa alternativa:

  Mod Stand-by / Mod rezerva cald

  - Timp de comutare:

  mai mic de 3 ms

 • - Metoda de comutare:       static, integral electronic

 • - Protecții:             scurt-circuit, supraincarcare

 • - Semnalizare:          local si prin transfer de date

Pentru siguranța, astfel incat sa se poata acoperi eventuala situație a unei avarii electrice prelungite, se va instala un grup electro-generator local. Acest sistem va avea capacitatea de pornire automata atunci când stația de alimentare neîntreruptibila epuizează rezerva energetica din bateria de acumulatoare (pornirea se va face în bază unui algoritm stabilit în funcție de parametrii stației de alimentare, consumul mediu și instantaneu și timpul de stabilizare a generatorului). Acest generator se va opri automat după ce alimentarea cu energie electrica de la rețeaua publica s-a reluat iar bateria de acumulatoare a fost reîncărcata. Generatorul va fi calculat astfel încât sa poată debita energie, în condiții de sarcina normala, pe o durata de minim 3-5 zile. O alta facilitate importanta este aceea ca generatorul va putea fi alimentat cu combustibil (benzina sau diesel) chiar și în condiții de funcționare normala (constructorul va asigura condițiile necesare speciale pentru rezervorul de combustibil astfel încât sa permită alimentarea sigura și în condiții de maxima siguranța)

Pentru eventualele echipamente din teren sistemul va avea surse neîntreruptibile locale. Aceste surse locale vor fi integral statice (cu baterie de acumulatoare și inversare cu comutare rapida) și vor fi plasate în cabinetele din teren. Sistemul secundar de alimentare rezervata va fi capabil sa asigure energia electrica pentru o durata de timp cat mai lunga în fiecare locație în parte (integratorul va putea sa decidă intervalul de rezervare - insa acesta trebuie sa fie de minim 2 ore în regim de sarcina nominala).

Echipamentele și facilitățile care trebuie alimentate rezervat sunt:

 • - rețeaua de transmisiuni date (media-convertoare, repetoare, switch-uri etc.)

 • - rețeaua de transmisiuni radio (daca este cazul)

 • - sistemele de achiziții date (daca este cazul)

Clădirea și operatorii trebuie sa beneficieze de sisteme de securitate corespunzătoare, astfel încât activitatea sa se desfășoare normal, fără stres sau evenimente care ar putea perturba activitatea personalului.

Fiind o zona responsabila de optimizarea și securizarea traficului public, este foarte important sa beneficieze de o buna protecție împotriva eventualilor intruși.

Strategia de securitate trebuie sa fie organizata pe următoarele nivele:

 • - securitatea clădirii

 • - securitatea personalului

 • - securizarea operatorilor și controlul accesului în camera de control

 • - securizarea speciala a sălilor de echipamente

Din punct de vedere tehnic, securizarea se face prin 3 structuri paralele:

 • - sistem de control a accesului si securizare intrărilor;

 • - sistem de alarma anti-efracție;

 • - sistem de alarmare si protecție anti-incendiu;

Climatizarea se va realiza cu ajutorul unui sistemului centralizat de incalzire, ventilare și condiționare a aerului pentru întreg Centrul, existent in clădire. Suplimentar se va prevede o soluție de evacyare a aerului cald din sălile de echipamente.

Sistemul de climatizare instalat este integrat și inteligent, controlat de către un sistem electronic de deservire automata, dotat cu console de programare în fiecare camere. De asemenea, în fiecare incapere se poate controla în mod independent temperatura prin senzori specifici și sistemul va menține aceste setări în permanenta.

Opțional, în spatiile tehnice și speciale se vor putea prevede și senzori de umiditate și senzori de calitate a aerului (senzori de detecție a concentrației de dioxid de carbon și a gazelor toxice).

Sistemul de automatizare va fi interfatat cu aplicația software de management centralizat astfel incat acesta sa poată genera alarme în cazul apariției unor parametri anormali. Alarmele vor trebui afișate pe consola principala și în softul aferent.

Sistemul de incalzire este centralizat și realizat cu boiler de gaz, amplasat în subsol, intr-o incapere specializata. Transferul termic în camere se va realiza cu radiatoare dedicate (ventilo-convertoare), fiecare dintre acestea fiind echipat cu un ventilator electric și un termostat electronic automat, programabil.

Sistemul de răcire a aerului este realizat centralizat, cu unitate centrala de răcire și climatizare prin transfer termic cu ventilo-convectoare.

In cadrul Centrului de Comanda, va fi implementat și un sistem automat de management intern, acesta având rolul de urmărire și monitorizare a funcționarii întregului sistem, astfel încât defecțiunile sau disfuncționalitățile potențiale precum și întârzierile informaționale si/sau eventualele accidente se detectează cât mai rapid posibil, astfel încât sa asigure operarea eficienta și reacția serviciilor implicate în cele mai bune și mai rapide condiții posibile. Componenta de monitorizare infrastructură hardware și software va asigura functionalitățile necesare monitorizării funcționării sistemului în vederea îndeplinirii obiectivelor de funcționalitate, performanță și disponibilitate ale acestuia. Soluția de monitorizare trebuie să fie o soluție comercială, disponibilă Commercial off-the-shelf (COTS) și va fi instalată și implementată în Centrul de comanda si control. Pentru înaltă disponibilitate, soluția trebuie să poată fi instalată ulterior și într-un centru de tip Disaster Recovery fără costuri suplimentare (licențe software). Soluția de monitorizare infrastructură oferită trebuie să asigure următoarele funcționalități minimale:

--------\

 • • Soluția trebuie să fie scalabilă și să utilizeze mecanisme de alertă pentru a monitoriza performanța, capacitatea și disponibilitatea pentru componentele sistemului: servere (virtuale și fizice), echipamente de rețea, echipamente de stocare, controllere de trafic, UPS-uri, camere video IP precum și pentru aplicatii standard oferite în cadrul soluției propuse - Baze de Date (Microsoft SQL / Oracle / MySQL etc.), soluție virtualizare (VMware / Microsoft Vsphere / Red Hat Enterprise Virtualization etc.), soluție e-mail (Microsoft Exchange), server de aplicații (Oracle WebLogic, Microsoft IIS, Apache Tomcat etc.).

 • • Soluția trebuie să dispună de o interfață de utilizator Web intuitivă și fiabilă.

 • • Soluția trebuie să includă mecanisme de securitate (acces bazat pe roluri) pentru a permite diferite niveluri de acces precum și de control atât pentru utilizatori, cât și pentru grupuri de utilizatori.

 • • Soluția trebuie să asigure o metoda de import/export al informațiilor despre elementele monitorizate într-o bază de date externă sau într-un alt format.

 • • Soluția trebuie să asigure suport pentru cel puțin următoarele protocoale pentru import / interogare date monitorizare: SNMP (v1 , v2c, v3), WMI, SSH, Telnet, CSV.

 • • Soluția trebuie să asigure atât tablouri de bord predefinite, cu informații privind infrastructura monitorizată, cât și posibilitatea de a realiza tablouri de bord personalizate, care prezintă date relevante atât de interes general cât și numai pentru un anumit grup sau un anumit rol.

 • • Soluția trebuie să asigure posibilitatea monitorizării infrastructurii folosind atât agenți instalați pe componenta monitorizată, cât și fără instalarea de agenți pe componentele monitorizate.

 • • Soluția trebuie să asigure instalarea la distanță a agenților pe componentele ce trebuie monitorizate.

 • • Soluția trebuie să asigure funcționalitatea de configurare centralizată a agenților instalați în întreaga infrastructură, folosind șabloane predefinite. Șabloanele de monitorizare trebuie să poată fi refolosite la configurarea de agenți similari. Configurarea șabloanelor trebuie sa se poată realiza atât folosind unelte vizuale, cât și folosind fișiere de configurare.

 • • Soluția trebuie să suporte nativ monitorizarea următoarelor servicii de rețea: DNS, FTP, NetWork bandwidth, Ping, SNMP by MIB, SNMP, SNMP trap.

 • • Soluția trebuie să asigure mecanisme interne pentru disponibilitate înalta (High Availability). De asemenea, soluția trebuie să asigure posibilitatea criptării transmisiei datelor între componentele proprii.

 • • Soluția trebuie să permită extinderea monitorizării prin module adiționale produse de același producător.

C0"S»»T4

 • • Soluția trebuie să ofere posibilitatea actualizării tuturor agenților / componentelor de pe site-ul web al producătorului pe măsură ce versiuni noi ale acestora sunt disponibile. Soluția trebuie să verifice automat daca au fost publicate versiuni noi și, în cazul în care există noi versiuni, să ofere posibilitatea

 • _ administratorului să actualizeze agenții/componentele respective.

 • • Soluția trebuie să furnizeze API-uri deschise care să permită integrarea ușoară cu alte sisteme informatice.

 • • Soluția trebuie să asigure suprimarea alertelor în timpul activităților programate cunoscute care influențează performanța sistemului - exemplu activități de mentenanță.

 • • Soluția trebuie să asigure acces și raportare pentru evenimentele istorice.

 • • Soluția trebuie să integreze evenimente, erori și alerte într-un singur ecran. Evenimentele trebuie sa fie corelate și de-duplicate pentru a preveni aglomerarea operatorilor cu informații redundante.

 • • Soluția trebuie să asigure capabilități pentru executarea de activitati corective automate la detectarea unor probleme de performanță.

 • • Soluția trebuie să asigure politici de notificare (cel puțin e-mail, SMS) configurabile, prin care să poată fi definiți destinatarii alertelor în funcție de cel puțin următorii parametri:

 • > ora din zi la care s-a produs evenimentul

 • > elementul / elementele care au generat alerta

 • > gradul de severitate a alertei.

 • • Soluția să asigure funcționalitatea de a monitoriza în mod activ timpul de răspuns aplicațiile de tip web (exemplu: portal/site informare etc.)

 • • Soluția trebuie să asigure raportarea istorică a performanțelor pentru elementele monitorizate. Capacitățile de raportare trebuie să includă flexibilitatea pentru a permite crearea de rapoarte în diferite formate (csv, pdf, html etc) precum și capacitatea de a automatiza și programa rularea și transmiterea de rapoarte.

 • • Soluția trebuie să asigure monitorizarea performanței serviciilor sistemelor:

 • > procese/servicii care ruleaza și resurse consumate de fiecare proces/serviciu

 • > procese/servicii care ar trebui să ruleze și sunt oprite

 • > și să asigure implementarea de acțiuni corective automate în cazul detectării de probleme de performanță;

 • • Soluția trebuie să ofere suport pentru diferite tipuri de sisteme de operare (Windows, Linux, AIX, Solaris etc) și tipuri de aplicații - baze de date (Oracle, MS

SQL, mySQL, DB2 etc), servere de aplicații (Microsoft IIS, Oracle WebLogic, Tomcat, JBOSS etc), soluții de virtualizare (WMware, VSphere, RedHat, IBM, Microsoft Hyper-V, CITRIX), soluții e-mail (MS Exchange) precum și alte componente de infrastructură software;

 • • Soluția trebuie să ofere suport pentru Multi-Tenancy - trebuie să se poată crea vizualizări pentru grupuri de utilizatori distincte, care vor avea posibilitatea de a accesa numai părți ale unui serviciu/sistem, pe baza contului/grupului de utilizator;

 • • Soluția trebuie să fie capabilă să identifice resursele Top N și Bottom N bazate pe orice metric de performanță monitorizat; trebuie să furnizeze rapoarte care să arate atât perioadele curente, cât și cele istorice.

 • • Soluția trebuie să asigure funcționalitatea de descoperire automată a serverelor și stațiilor de lucru din rețeaua Beneficiarului și va realiza un inventar hardware și software al acestora;

 • > Inventarul software va include cel puțin: tipul sistemului de operare (inclusiv data de instalare), aplicațiile software instalate și versiunea lor, service packs și update-uri de securitate instalate

 • > Inventarul hardware al serverelor trebuie să includă cel puțin: producător și model, veriune BIOS, procesor (mode, frecvență), memorie RAM, HDD (producător, tip, dimensiune, interfață), interfețe rețea (adresă MAC, adresă IP, bandwidth), setară de rețea (DNS, Gateway, Subnet mask)

• Soluția trebuie să asigure:

 • > Abilitatea de a crea pagini de rapoarte personalizate pentru anumiți utilizatori care prezintă date de raportare specifice pentru nevoile utilizatorilor;

 • > Abilitatea de a exclude valorile în timpul perioadelor de timp specifice, de exemplu, pentru timpul de întreținere programat/cunoscut și/sau pentru sfârșit de săptămână, etc.;

 • > Abilitatea de a filtra datele colectate la bază de date și la generarea de rapoarte;

 • > Abilitatea de a monitoriza în mod activ disponibilitatea și timpul de răspuns la utilizatorii finali pentru aplicațiile web;

 • • Trebuie să dispună de șabloane standard pentru monitorizarea de aplicații tip Enterprise;

 • • Soluția trebuie să permită utilizatorilor să monitorizeze apariția unui anumit text în fișiere de jurnal (log) pentru a declanșa evenimente;

 • • Soluția trebuie să asigure determinarea automată a performanței "normale" a sistemului cu determinarea de valori normale de funcționare și modele bazate pe oră din zi, săptămână etc. De asemenea, soluția trebuie să asigure posibilitatea de stabilire de valori tip prag pentru parametrii de performanță monitorizați și sa genereze în mod automat alerte atunci când valorile prag stabilite sunt atinse / depășite.

 • • Soluția trebuie să realizeze automat o analiza predictivă privind evoluția estimată a parametrilor de performanță și să prezinte atenționări în situația în care evoluția estimată conduce la atingerea / depășirea valorilor prag stabilite.

Soluția propusă trebuie să includă posibilitatea de a se integra cel puțin cu o soluție de tip Help Desk, pentru a crea în mod automat solicitări de servicii (sau incidente) bazate pe problemele de performanță detectate.

 • 13.3.2.4. Rețeaua de comunicații

Acest sistem este inclus în ambele scenarii.

Principala problema tehnica care poate apărea la implementarea unui sistem complex de management trafic si supraveghere video, integrat și cu componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public, este volumul mare de date care trebuie transportat de la fiecare locație la Centrul de Comanda si Control, acesta fiind nodul central al sistemului, dar si locul in care se stochează si procesează toate datele provenite din teren, sigur, fiabil si in timp real. Acest volum mare de date trebuie stocat, criptat si trimis la serverul din centrul de control simultan de la toate echipamentele din sistem. Pornind de la aceasta situație, sistemul trebuie implementat pe o rețea de transmitere a datelor cu viteza mare in întreg orașul.

Soluția pentru asigurarea comunicațiilor sistemului propus pentru Municipiul Constanța este utilizarea unei rețele virtuale de comunicații, cu conectare la fiecare locație in parte si canale tip VPN (Virtual Private NetWork - rețea privata virtuala) la Centrul de Comanda si Control.

Pentru asigurarea necesarului de comunicații va fi utilizată rețeaua de fibră optică proiectată în proiecte complementare (46 de puncte), precum și conexiuni 4G în intersecțiile noi propuse prin prezentul proiect (30).

Toate echipamentele, lucrăriile și soluțiile de rețea adoptate vor trebui să repecte următoarele standarde și reglementări tehnice:

 • - ANSI/EIA/TIA-568B2 “Commercial Building Telecommications Wiring Standard”

 • - TlA/EIA-568-B.2-1;TlA/EIA-568-B.2-2;TIA/EIA-568-B.2-3

 • - TIA/EIA-568-B.3 “Transmisson performance specifications for 4-pair 100 Ohm category 6 cabling”

 • - EIA/TIA 569 "Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways

& Spaces”

 • - EIA/TIA 606 " Administration Standard for the Telecommunication

Infrastructura of Commercial Buildings"

 • - ANSI/TIA/EIA-TSB-67/95 -"Transmission Performance Specifications for Field

Testing of Twisted Pair Cabling System."

 • - IEEE 802.1d Spanning Tree Bridge

 • - IEEE 802.1p LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol for Traffic Prioritization

 • - IEEE 802.1 Q Virtual LANs (VLAN);

 • - IEEE 802.3 CSAAA/CD or Ethernet;

 • - IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet);

 • - IEEE 802.3ab 1000 Mbps (Gigabit Ethernet);

 • - IEEE 802.3ad Link aggragation;

 • - IEEE 802.3z Gigabit Ethernet over fiber standard (1000BaseX);

 • - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);

 • - IEEE 802.11 a / b / g - Radio Communications data standard;

 • 3.4. Costurile estimative ale investiției:

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de echipamente care participă la realizarea obiectivului final și se bazează pe analiza soluțiilor comerciale oferite de integratorii care activează pe piața europeană. Așa cum a fost menționat anterior, ambele scenarii „cu proiect” presupun aceleași investiții, cu excepția funcție de acordare a priorității pentru vehiculele de transport public în intersecțiile semaforizate, care este prezentă doar în Scenariul 2.

Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus este detaliată în devizul anexat acestei documentații.

Repartiția costurilor de investiție pe anii de implementare este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel 3,1. Repartiția anuală a costurilor de investiție (lei)

Scenariu/An

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Scenariul 1

140.471,35

11.066.135,40

17.842.066,53

6.309.216,19

35.357.889,47

Scenariul 2

151.824,20

15.761.358,76

19.444.706,51

0,00

35.357.889,47

Costurile anuale medii de operare, estimate pe durata normată de viață/de amortizare pentru întregul sistem (25 ani) sunt următoarele:

Tabel 3.2. Costuri estimate pentru operare

Denumire

Cost estimativ Scenariul 1 (lei)

Cost estimativ Scenariul 2 (lei)

Cheltuieli cu personalul

54.332

54.332

Cheltuieli cu utilitățile

285.386

291.204

Cheltuieli cu mentenanța

222.589

225.538

TOTAL

562.307

571.074

Costul mediu anual de operare pe 25 ani a fost calculat ca medie a costurilor pe fiecare an, luându-se în considerare o majorare la fiecare 5 ani, după anul finalizării implementării proiectului, cu 5% pentru cheltuielile cu utilități și cu mentenanța, iar pentru costurile salariale s-a considerat o majorare cu 10%, la aceleași intervale.

 • S® 7 STUDIU DE FEZABILITATE

w „Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

 • 3.5. Studii de specialitate

în conformitate cu HG907/2016, au fost întocmite următoarele studii:

 • 3.5.1. Studiu de trafic și studiu de circulație Nu este cazul.

 • 13.5.2. Studiu topografic

Studiul topografic este prezentat ca anexă a studiului de fezabilitate.

 • 3.5.3. Studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului

Studiul geotehnic este prezentat ca anexă a studiului de fezabilitate.

 • 3.5.4. Studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul.

 • 3.5.5. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme

alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul.

 • 3.5.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică

Nu este cazul.

 • 3.5.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere

Nu este cazul.

 • 3.5.8. Studiu privind valoarea resursei culturale

Nu este cazul.

;3.6. Grafice orientative de realizare a investiției

L_______:______________________’_________________________ ________________ .

Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat în tabelul următor, pentru fiecare dintre cele 2 scenarii.


Tabel 3.3. Graficul orientativ de realizare a investiției - Scenariul 1 (2 etape)


Luni calendaristice


Nr.


Denumire activitate


Luna 0


Lunile 1-6


Lunile 7-12


Lunile 13-18


Lunile 19-24


Lunile 25-30


Lunile 31-36


1

1.1

77


4.1


4.2 4.3 T 5.1 5.2

6 "7”


8.1

77


8.3


8.4

77


Pregătirea proiectului____________

Elaborarea studiilor de teren

Elaborarea Studiului de Fezabilitate

Desfășurarea procedurilor de achiziție___________________________

Proiectare și inginerie____________

Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție

Obținere avize, acorduri si autorizatii

Verificare PT și DDE

Furnizarea și instalarea sistemului

Organizare și logistică______________

Furnizarea și instalarea sistemului

Punere în funcțiune și testare

Recepția lucrărilor

Alte activități complementare și conexe investiției de bază______________________

Management de proiect

Asistență tehnică

Dirigentie de șantier

Audit

Informare, comunicare și publicitate□□□□□□□□□□□□mnmmmm_______________


149

_________________________.


Tabel 3.4. Graficul orientativ de realizare a investiției - Scenariul 2 (1 etapă)

Nr.

Denumire activitate

Luni calendaristice

Lunile

Lunile

Lunile

Lunile

LunaO

1-6

7-12

13-18

19-24

1

Pregătirea proiectului

1.1

Elaborarea studiilor de teren

1.2

Elaborarea Studiului de Fezabilitate

2

Semnarea contractului de finanțare

3

Desfășurarea procedurilor de achiziție

4

Proiectare și inginerie

4.1

Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție

4.2

Obținere avize, acorduri si autorizatii

4.3

Verificare PT și DDE

5

Furnizarea și instalarea sistemului

5.1

Organizare și logistică

5.2

Furnizarea și instalarea sistemului

6

Punere în funcțiune și testare

______||______||______

7

Recepția lucrărilor

8

Alte activități complementare și conexe investiției de bază

8.1

Management de proiect

-

8.2

Asistență tehnică

8.3

Dirigentie de șantier

8.4

Audit

8.5

Informare, comunicare și publicitate

CONSTANTA

ή» STUDIU DE FEZABILITATE

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

 • 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea: perioadei de referință și prezentarea scenariului dej referință                                                   I

_____________2_.______________. _                     _____ .         .                       ________

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice solicită elaborarea analizei financiare și economice ca parte a documentației tehnico-economice aferente investiției publice.

Obiectivul analizei financiare și economice este de a identifica și cuantifica toate impacturile posibile ale acțiunii sau proiectului luat în considerație, în vederea determinării costurilor și beneficiilor corespunzătoare. în principiu, toate impacturile ar trebui evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu, etc. Analiza rezultată poate fi utilizată ca instrument de decizie pentru evaluarea utilității investiției ce urmează a fi finanțată din resurse publice.

Aceasta este necesară pentru a justifica că proiectul se integrează în contextul obiectivelor regionale ale UE, este oportun din punct de vedere economic și necesită contribuția fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța. Pentru atingerea obiectivului general, proiectul propune implementarea unui sistem care va integra componentele de trafic management, prioritizare vehicule de transport public, monitorizare video, care vor conduce la creșterea procentului de utilizare a transportului public, reducerea poluării și creșterea nivelului de mobilitate urbană durabilă.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 - 2020, precum și a „Guide to Cost-benefit: Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020” și a HG907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată, orizonturile de timp de referință, formulate în conformitate cu profilul fiecărui sector în parte, sunt prezentate în continuare.

COHSWfM

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța”

Tabel 4.1. Calendarul de analiză a proiectelor de infrastructură

Sector

Orizont de timp (ani)

Căi ferate

30

Drumuri

25-30

Porturi și aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Alimentare cu apă

30

Managementul deșeurilor

25-30

Energie

15-25

Broadband

15-20

Cercetare și inovare

15-25

Infrastructura de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Așadar, perioada de referință luată în considerare pentru analiza financiară, în concordanță cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 480/2014 este de 25-30 ani pentru acest sector.

Având în vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizată pe o perioadă de 25 ani, din care primele 36 de luni pentru scenariul 1, respectiv 24 de luni pentru scenariul 2, reprezintă perioada de implementare a investiției, iar restul intervalului reprezintă perioada de operare. Se consideră că etapa de implementare a proiectului este: iunie 2021 - mai 2024 pentru scenariul 1, respectiv iunie 2021-mai 2023, pentru scenariul 2.

Anul 2021 este anul de referință în elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare a fluxurilor de numerar precum și anul de bază pentru exprimarea costurilor. Scenariul de referință este considerat scenariul S0 reprezentând situația actuală, descrisă în capitolele anterioare.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, I antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, i ce pot afecta investiția                                 i

____________________________ _ „     ______:_____________J Nu este cazul.

14.3. Situația utilităților și analiza de consum

 • 4.3.1. Necesarul de utilităti

*

Sistemul, în ansamblul său, utilizează exclusiv alimentarea cu energie electrică. Aceasta se va asigura prin branșamente realizate de furnizorul local de energie electrică, pentru locațiile în care nu există alimentarea cu energie. în cazul intersecțiilor în care semaforizarea este deja funcțională și care doar se modernizează, se va avea în vedere utilizarea branșamentelor existente.

în cadrul analizei de consum se vor lua în calcul următoarele consumuri, tipice pentru tehnologia utilizată:

Locație teren (30 intersecții noi)

Echipament

Consum mediu estimat

Automat de semaforizare

50W

Bloc lumini cu 3 focuri (în medie 20 buc. per intersecție x 8W)

160W

Bloc lumini cu 2 focuri (în medie 8 buc. per intersecție x 7W)

56W

Bloc lumini cu 1 foc (în medie 2 buc. per intersecție x 5W)

10W

Echipamente conectare rețea comunicații

40W

UPS

10W

Total consum:

326W / locație

Locație teren (46 intersecții existente)

Echipament

Consum mediu estimat

Bloc lumini cu 3 focuri (în medie 20 buc. per intersecție x 8W)

160W

Bloc lumini cu 2 focuri (în medie 8 buc. per intersecție x 7W)

56W

Bloc lumini cu 1 foc (în medie 2 buc. per intersecție x 5W)

10W

Echipamente conectare rețea comunicații

40W

Cameră video cu sistem PTZ (în medie 2 buc. per intersecție x 50W)

100W

UPS

10W

Total consum:

376W / locație

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

NOTA: calculul de consum este mediu, acesta putând varia în funcție de numărul exact de focuri de semaforizare la fiecare locație, precum și de programul de semaforizare (numărul de focuri aprinse și timpii de aprindere per zi).

Centrul de Comanda

Echipament

Nr. unități

Consum unitar

Consum mediu estimat

Servere

4

750W

3000W

Arie de stocare

2

800W

1600W

Stații de lucru operator

6

500W

3000W

Echipamente de rețea

1

200W

200W

Sistem afișare de mari dimensiuni

8

150W

1200W

Sistem de iluminare

1

200W

200W

Sistem climatizare

1

5000W

5000W

Total consum:

11.500W

Calculul de consum se face prin însumarea consumurilor medii la locații și respectiv centrul de comandă, astfel:

PtotaL- Pcentru comanda+ (nfintersecții) X Pintersecție

Consum total estimat= 11.500W + (30 x 326W) + (46 x 376W)

Consum total estimat= 38.576 W

Necesarul de utilități pentru varianta propusa este:

 • - La fiecare locație nouă din teren (automat de semaforizare și camere video)

o Alimentare cu energie electrica, 220Vac / 50Hz - 19 branșamente noi.

 • - La Centrul de Comanda:

o Alimentare cu energie electrică, 220Vac / 380Vac / 50Hz (putere maxima estimata: 20 kW)

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

 • 4.3.2. Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Sistemul, în ansamblul său, utilizează exclusiv alimentarea cu energie electrică. Aceasta se va asigura prin branșamente realizate de furnizorul local de energie electrică, pentru locațiile în care nu există alimentarea cu energie. în cazul intersecțiilor în care semaforizarea este deja funcțională și care doar se modernizează, se va avea în vedere utilizarea branșamentelor existente. Soluțiile punctuale vor fi analizate în faza de proiect tehnic, în funcție de avizele obținute.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

  • 4.4.1. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Impactul social major al sistemului de trafic management și monitorizare se datorează creșterii calității vieții și siguranței cetățenilor, ca efect al reducerii emisiilor GES și a poluării, inclusiv fonice, în principal prin promovarea utilizării transportului public, în defavoarea vehiculului personal.

Egalitatea de șanse este respectată prin deschiderea sistemului de transport pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, sex sau ocupație.

Ca principiu de dezvoltare și implementare a proiectului în toate etapele sale, vor fi luate in considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, vârstă, handicap, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului si a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

Astfel, procesul de selecție și recrutare a persoanelor responsabile cu operarea, întreținerea și mentenanța sistemului va încuraja în mod egal toți candidații, indiferent de naționalitate, vârstă, etnie.

Aceleași politici și practici referitoare la egalitatea de șanse sunt valabile și în ceea ce privește beneficiarii direcți și indirecți ai investiției.

Principiul egalității de șanse include și asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la toate facilitățile și serviciile rezultate ca urmare a implementării proiectului. Printre aspectele și caracteristicile obligatorii a fi respectate în realizarea investițiilor pentru creșterea mobilității urbane, care au în mod explicit un efect pozitiv asupra asigurării accesibilității persoanelor cu dizabilități, se numără cel puțin următoarele:

 • - Dispeceratul va fi prevăzut cu rampe de acces pentru persoanele cu mobilitate redusa, dacă este cazul

 • - Instalațiile de semaforizare vor fi prevăzute cu dispozitive acustice de avertizare.

cowtaxm

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța”

Prin urmare, în procesul de pregătire, contractare, implementare și valabilitate a contractului de finanțare pentru implementarea proiectului fundamentat prin prezentul studiu de fezabilitate va fi respectată legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate.

 • 4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

  • 14.4.2.1. Numărul de locuri de muncă create în faza de realizare/execuție

în faza de execuție, se estimează că numărul de locuri de muncă ce se pot crea sunt: minim 20 persoane. Menționam că pentru faza de execuție aceste locuri de munca nu sunt suportate de către beneficiar întrucât execuția lucrării cade în sarcina unui executant/furnizor.

[4.4.2.2.Numărul de locuri de muncă create în faza de operare

După realizarea investiției vor fi necesari: 1 administrator care să se ocupe de service-ul și mentenanța echipamentelor instalate, 6 operatori care vor lucra in ture 12/24h, alternativ, 2 tehnicieni de teren si 1 coordonator (director).

De asemenea, pentru asigurarea funcționalității Centrului de Comanda este necesară detașarea a câte unui reprezentat din partea Brigăzii de Politie Rutieră, a Poliției Locale și a Administrației locale.

 • 4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, după caz

Prin concepție și tema de proiectare, sistemul nu prezintă impact direct asupra mediului, întrucât nici una dintre lucrările implicate nu are efect negativ. De asemenea, materialele utilizate nu prezintă riscuri de poluare sau impact asupra mediului.

în cadrul acestui proiect, Primăria Municipiului Constanța va urmări achiziția de echipamente certificate conform standardelor internaționale de calitate și mediu specifice, contribuind la realizarea unui consum de energie eficient și la promovarea tehnologiilor curate și reducerea resurselor de consum.

Soluția propusă are la bază componente hardware proiectate special pentru a asigura un consum redus de energie, respectiv pentru a minimiza impactul asupra mediului înconjurător. In acest sens, designul soluției a fost realizat prin includerea unui număr minim de echipamente care să asigure funcționarea optimă a sistemului, respectiv prin folosirea fibrei optice ca suport pentru realizarea comunicațiilor de date.

Toate echipamentele instalate în zonele cu acces public, asigura un consum mic de energie, corespund cu standardele aplicabile de protecție și elector-alimentare, fiind conforme cu directiva 2002/95/EC a Uniunii Europene - Restriction of Hazardous Substances (RoHS), privind materialele utilizate în construcția acestora.

Ținând cont de locațiile în care va fi amplasat sistemul de management al traficului și monitorizare, instalarea și funcționarea acestuia nu va avea impact asupra biodiversității și sitarilor protejate.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justificai dimensionarea obiectivului de investiții               !

Congestionarea traficului, dependența de mașină, și conectivitatea transportului public sunt probleme cu care multe comunități se confruntă în prezent.

Din prognozele realizate în capitolele anterioare rezultă clar tendința de creștere a gradului de motorizare și a numărului de deplasări zilnice. în condițiile în care nu se implementează proiecte care să modifice comportamentul de călătorie al cetățenilor, promovând modurile de deplasare mai puțin poluante: transportul public, bicicleta, mersul pe jos, disfuncționalitățile existente la ora actuală vor lua amploare, conducând la blocarea efectivă a orașului.

Prin urmare, analiza cererii de bunuri și servicii, realizată pe baza prognozelor din cap. 2.4.2 și a rezultatelor studiului de trafic, a fost utilizată pentru dimensionarea obiectului de investiții, astfel încât acesta să corespundă necesităților constatate și să conducă la atingerea obiectivelor propuse prin implementarea proiectului fundamentat prin prezentul studiu de fezabilitate

Dimensionarea obiectului de investiții a fost făcută ținând cont de cererea de transport pe infrastructura rutieră a municipiului, fiind alese arterele cu cea mai mare cerere de deplasare și cu o capacitate de transport solicitată aproape sau dincolo de valorile de congestie.

în documentul de față au fost analizate două scenarii cu proiect, pentru care au fost descrise în capitolele anterioare intervențiile necesare, componentele și arhitectura corespunzătoare. în cazul ambelor scenarii se vor implementa componentele menționate mai jos, fiind specificate și valorile rezultate drept necesare:

 • - Componenta management adaptiv al traficului:

o 76 locații semaforizate înființate/modemizate în vederea asigurării unui management adaptiv al traficului

 • - Componenta prioritizare vehicule de transport public:

o 76 locații semaforizate înființate/modernizate în vederea asigurării priorității pentru vehiculele de transport public

 • - Componenta monitorizare și supraveghere video în locațiile semaforizate:

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

o 46 locații semaforizate înființate/modernizate

- Componenta centrală

o 1 Centru de management al traficului

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 14.6.1. Metodologie

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiții (Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și ISPA) și a a „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects: Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020".

Analiza financiară are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității financiare a scenariilor propuse. Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare asupra costurilor de investiție, a costurilor de operare și întreținere, veniturilor proiectului, indicatorilor de rentabilitate financiară și sustenabilității.

Analiza financiară urmărește evaluarea necesarului financiar, care trebuie bugetat pentru susținerea investițiilor în proiecte de mobilitate durabilă.

Totodată, sunt evaluați și indicatorii de rentabilitate financiară, care vor arăta modul în care scenariile depind de finanțare și suport bugetar.

Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilității și sustenabilității financiare a proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor/operatorilor proiectului.

Aceasta se face prin analizarea fluxului de numerar al proiectului, care include atât ieșirile de numerar, în termenii investițiilor și costurilor de întreținere și operare cât și intrările de numerar, în termenii surselor de finanțare și veniturilor. Aceste intrări și ieșiri nu trebuie confundate cu fluxurile de numerar contabile. Fluxurile de numerar din analiza financiară nu includ amortizarea, rezervele și alte elemente de contabilitate care nu corespund fluxurilor reale din analiza economică.

Analiza financiară cuprinde următorii pași:

 • - Stabilirea costurilor totale de investiție pentru fiecare scenariu și repartizarea acestora pe perioada de analiză a costurilor

 • - Estimarea costurilor totale de operare și a veniturilor din exploatare, pentru perioada de analiză a fiecărui scenariu

 • - Calcularea indicatorilor de rentabilitate a investiției: FNPV(C) (Financial Net Present Value) și FIRR(C) (Financial Internai Rate of Revenue)

 • - Verificarea sustenabilității financiare pe toată durata de analiză a proiectului

cowwqx

Metodologia utilizata pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate FNPV și FIRR este DCF (Discounted Cash Flow), care presupune următoarele ipoteze:

 • - sunt luate în considerare numai intrările și ieșirile de numerar (nu se consideră amortizarea, rezervele și alte elemente de contabilitate);

 • - determinarea fluxurilor de numerar se bazează pe metoda incrementală, care reprezintă diferența costurilor și veniturilor între scenariul „a nu face nimic" și scenariul considerat.

 • - agregarea cash flow-urilor pe durata diferiților ani necesită adoptarea unei rate financiare de actualizare adecvată pentru calcularea valorii nete prezente financiare a fluxurilor de numerar viitoare.

Pentru calculul practic de actualizare a fluxului de numerar se utilizează factorul de actualizare cu care se multiplică fluxul de numerar anual. în realizarea analizei financiare a prezentului proiect s-a considerat o rată de actualizare de 4%.

în cadrul analizei cost eficacitate perioada pe care se analizează fiecare scenariu este diferită de durata de viață fizică sau economică, fiind denumită perioada de referință sau orizontul de timp.

Perioada de referință (orizontul de analiză) este numărul de ani pentru care se fac previziunile fluxului de numerar.

Perioada de referință depinde de sectorul în care se realizează investiția și nu poate depăși durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Perioada de referință are un impact extrem de mare asupra valorii indicatorilor de rentabilitate utilizați în Analiza Cost Beneficiu. în acest caz, perioada de referință a fost considerată 25 ani, pornind de la tabelul din Anexa I al Reglementării 480/2014 cu privire la stabilirea perioadelor de referință pe sectoare.

Valoarea reziduală a investiției reprezintă valoarea investiției la sfârșitul perioadei de referință. Valoarea reziduală este luată în considerare pentru calcularea indicatorilor financiari ai investiției și ai capitalului doar dacă ea corespunde unui flux real pentru investitor. în acest caz, se consideră că scenariile NU vor avea o valoare reziduală la finele perioadei de analiză, ținând cont de specificul acestora.

COWWfJX

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

4.6.2. Costurile financiare ale scenariilor

Costurile financiare ale scenariilor sunt preluate din evaluările realizate în Devizul general al proiectului (Anexa 1).

Sumarizând, costurile celor două scenarii sunt:

Tabel 4.2. Costurile de investiție ale proiectului

Scenariu

Cost investiție (lei)

Scenariul 1

35.357.889,47

Scenariul 2

35.357.889,47

Pentru a avea o imagine detaliată asupra costurilor de investiție, acestea sunt detaliate pornind de la expresia lor agregată și exprimată în lei/an.

Costurile de investiție sunt reprezentate numai pe durata realizării acestor investiții, respectiv perioada 2021-2024, pentru Scenariul 1, respectiv 2021-2023, pentru Scenariul 2.

Tabel 4.3. Repartiția pe ani a costurilor de investiție

Perioadă

Ani .

Cost (lei)

Scenariu 1

Cost (lei)

Scenariu 2

1

2021

140.471,35

151.824,20

2

2022

11.066.135,40

15.761.358,76

3

2023

17.842.066,53

19.444.706,51

4

2024

6.309.216,19

0,00

HES3H

35.357.889,47 '

35.357.889,47 "j

Din punct de vedere al costurilor de operare și mentenanță, necesarul pentru acestea au fost estimate în capitolele anterioare: consum utilități, resurse umane etc.

Valoarea monetară estimată a acestor costuri pentru perioada de 25 de ani avută în considerare este prezentată în tabelul următor. Costurile de operare și întreținere devin necesare după finalizarea implementării proiectului. A fost luată în considerare o majorare la fiecare 5 ani, după anul finalizării implementării proiectului, cu 5% pentru cheltuielile cu utilități și cu mentenanța/înlocuirea echipamentelor amortizate/defecte, iar pentru costurile salariate s-a considerat o majorare cu 10%, la aceleași intervale.

COMSTANTa

„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

Tabel 4.4. Repartiția pe ani a costurilor de operare, Scenariul 1

An

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu utilitari

Cheltuieli cu mentenanta

Costuri totale

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

25.500

100.198

78.297

203.996

4

51.000

200.397

193.454

444.851

5

51.000

297.370

230.313

578.683

6

51.000

297.370

230.313

578.683

7

51.000

297.370

230.313

578.683

8

51.000

297.370

230.313

578.683

9

56.100

312.239

241.829

610.167

10

56.100

312.239

241.829

610.167

11

56.100

312.239

241.829

610.167

12

56.100

312.239

241.829

610.167

13

56.100

312.239

241.829

610.167

14

61.710

327.851

253.920

643.481

15

61.710

327.851

253.920

643.481

16

61.710

327.851

253.920

643.481

17

61.710

327.851

253.920

643.481

18

61.710

327.851

253.920

643.481

19

67.881

344.243

266.616

678.740

20

67.881

344.243

266.616

678.740

21

67.881

344.243

266.616

678.740

22

67.881

344.243

266.616

678.740

23

67.881

344.243

266.616

678.740

24

74.669

361.455

279.947

716.071

25

74.669

361.455

279.947

716.071

Tabel 4.5. Repartiția pe ani a costurilor de operare, Scenariul 2

An

Cheltuieli cu utilități

Cheltuieli cu mentenanța/ înlocuirea echipamentelor amortizate /defecte

Cheltuieli salariate anuale

Costuri totale

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

25.500

148.685

115.157

289.342

4

51.000

297.370

230.313

578.683

5

51.000

297.370

230.313

578.683

6

51.000

297.370

230.313

578.683

7

51.000

297.370

230.313

578.683

8

51.000

297.370

230.313

578.683

9

56.100

312.239

241.829

610.167

10

56.100

312.239

241.829

610.167

CON3WQ4


„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

11

56.100

312.239

241.829

610.167

12

56.100

312.239

241.829

610.167

13

56.100

312.239

241.829

610.167

14

61.710

327.851

253.920

643.481

15

61.710

327.851

253.920

643.481

16

61.710

327.851

253.920

643.481

17

61.710

327.851

253.920

643.481

18

61.710

327.851

253.920

643.481

19

67.881

344.243

266.616

678.740

20

67.881

344.243

266.616

678.740

21

67.881

344.243

266.616

678.740

22

67.881

344.243

266.616

678.740

23

67.881

344.243

266.616

678.740

24

74.669

361.455

279.947

716.071

25

74.669

361.455

279.947

716.071

4.6.3.


Veniturile financiare ale scenariilor

Din punct de vedere al veniturilor financiare, ținând cont de specificul intervențiilor prevăzute a fi realizate prin proiect, nu sunt identificate venituri financiare ale scenariilor.

 • 4.6.4. Indicatorii financiari ai scenariilor

După colaționarea costurilor totale de investiție, costurilor totale de operare și a veniturilor, următoarea etapă a analizei financiare constă în calcularea indicatorilor rentabilității financiare a capitalului investit și a sustenabilității financiare a fondurilor din cadrul proiectelor.

Pentru evaluarea indicatorilor financiari s-au folosit următoarele ipoteze de calcul:

 • - Rata de actualizare - 4%

Indicatorii financiari ai investiției sunt calculați pe baza următoarelor elemente:

 • - costul investiției

 • - rata de actualizare

 • - perioada de referință

 • - preturi utilizate

 • - venituri si cheltuieli.

Pentru calcularea indicatorilor financiari ai capitalului au fost luate in considerare fluxurile financiare de venituri și cheltuieli.

După cum se observă din valorile obținute, scenariile nu respectă principiile de rentabilitate (FNPV>0, FIRR>4%), ceea ce indică faptul că proiectul necesită sprijin financiar.

COMtWTA

Indicatorii financiari ai proiectului sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Indicatorii proiectului

Scenariul 1

Scenariul 2

Concluzie

Indicatorii financiari ai investiției

Rata internă de rentabilitate financiară FIRR (C) - %

Flux de numerar puternic negativ (FIRR nu se poate determina)

Flux de numerar puternic negativ (FIRR nu se poate determina)

Nu este îndeplinită condiția de rentabilitate financiară a investiției, deoarece FIRR(C) < 4%. Scenariile nu sunt rentabile financiar - necesită susținere financiară.

Valoarea actualizată netă financiară FNPV (C) - lei

-39.722.973 RON

-40.296.757 RON

Nu este îndeplinită condiția ca FNPV să fie pozitiv.

Veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi costurile scenariilor - scenariile necesită susținere financiară.

 • 4.6.5. Sustenabilitatea scenariilor

Analiza sustenabilității scenariilor arată modul în care în perioada de referință a acestora, sursele de finanțare vor egala plățile an după an. Durabilitatea financiară a scenariilor a fost evaluată prin verificarea fluxului de numerar cumulat (neactualizat).

Pentru determinarea fluxului de numerar net cumulat au fost luate în considerare:

 • - costurile de investiție (eligibile și neeligibile);

 • - costurile de operare;

 • - veniturile aduse de fiecare scenariu;

 • - toate sursele de finanțare pentru investiție si operare care cuprind:

 • - contribuția UE;

 • - contribuția națională.

Pentru ca o investiție să fie sustenabilă trebuie ca fluxul de numerar cumulat, calculat pentru fiecare al perioadei de. referință să fie pozitiv. Fluxul de numerar cumulat se calculează prin însumarea fluxului din anul respectiv cu cel din anul precedent. Din analiza sustenabilității financiare a scenariilor rezultă că acestea au asigurată durabilitatea financiară doar în cazul susținerii anuale de la buget cu o valoare care să acopere cheltuielile, obținându-se astfel un flux net de numerar egal cu 0 pentru fiecare an al perioadei de analiză.

Tabelele de mai jos prezintă fluxul de numerar pentru fiecare scenariu.

Analiza beneficiilor nete anuale pentru întregul proiect presupune actualizarea acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor și costurilor ce se înregistrează în perioade diferite de timp. Pentru proiectele de infrastructură realizate de către autoritățile publice rata de actualizare recomandată a fi utilizată în calcule este de 4%.

SCENARIUL 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cost investiție

140.471

11.066.135

17.842.067

6.309.216

0

0

0

0

0

Cost de operare

0

0

203.996

444.851

578.683

578.683

578.683

578.683

610.167

COST TOTAL

140.471

11.066.135

18.046.062

6.754.067

578.683

578.683

578.683

578.683

610.167

Venituri din operare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venit incasat de la buget pt acoperirea cheltuielilor

140.471

11.066.135

18.046.062

6.754.067

578.683

578^683

578.683

578.683

610.167

VENITURI TOTALE

140.471

11.066.135

18.046.062

6.754.067

578.683

578.683

578.683

578.683

610.167

FLUX DE NUMERAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SCENARIUL 1

10

11

12

13

14

15

16

17

Cost investiție

0

0

0

0

0

0

0

0

Cost de operare

610.167

610.167

610.167

610.167

643.481

643.481

643.481

643.481

COST TOTAL

610.167

610.167

610.167

610.167

643.481

643.481

643.481

643.481

Venituri transport public

0

0

0

0

0

0

0

0

Venit incasat de la buget pt acoperirea cheltuielilor

610.167

610.167

610.167

610.167

643.481

643.481

643.481

643.481

VENITURI TOTALE

610.167

610.167

610.167

610.167

643.481

643.481

643.481

643.481

FLUX DE NUMERAR

0

0

0

0

0

0

0

0

SCENARIUL 1

18

19

20

21

22

23

24

25

Cost investiție

0

0

0

0

0

0

0

0

Cost de operare

643.481

678.740

678.740

678.740

678.740

678.740

716.071

716.071

COST TOTAL

643.481

678.740

678.740

678.740

678.740

678.740

716.071

716.071

Venituri transport public

0

0

0

0

0

0

0

0

Venit incasat de la buget pt acoperirea cheltuielilor

643.481

678.740

678.740

678.740

678.740

678.740

716.071

716.071

VENITURI TOTALE

643.481

678.740

678.740

678.740

678.740

678.740

716.071

716.071

FLUX DE NUMERAR

0

0

0

0

0

0

0

0

SCENARIUL 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cost investiție

151.824

15.761.359

19.444.707

0

0

0

0

0

0

Cost de operare

0

0

289.342

578.683

578.683

578.683

578.683

578.683

610.167

COST TOTAL

151.824

15.761.359

19.734.048

578.683

578.683

578.683

578.683

578.683

610.167

Venituri transport public

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venit incasat de la buget pt acoperirea cheltuielilor

151.824

15.761.359

19.734.048

578.683

578.683

578.683

578.683

578.683

610.167

VENITURI TOTALE

151.824

15.761.359

19.734.048

578.683

578.683

578.683

578.683

578.683

610.167

FLUX DE NUMERAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SCENARIUL 2

10

11

12

13

14

15

16

17

Cost investiție

0

0

0

0

0

0

0

0

Cost de operare

610.167

610.167

610.167

610.167

643.481

643.481

643.481

643.481

COST TOTAL

610.167

610.167

610.167

610.167

643.481

643.481

643.481

643.481

Venituri transport public

0

0

0

0

0

0

0

0

Venit incasat de la buget pt acoperirea cheltuielilor

610.167

610.167

610.167

610.167

643.481

643.481

643.481

643.481

VENITURI TOTALE

610.167

610.167

610.167

610.167

643.481

643.481

643.481

643.481

FLUX DE NUMERAR

0

0

0

0

0

0

0

0

SCENARIUL 2

18

19

20

21

22

23

24

25

Cost investiție

0

0

0

0

0

0

0

0

Cost de operare

643.481

678.740

678.740

678.740

678.740

678.740

716.071

716.071

COST TOTAL

643.481

678.740

678.740

678.740

678.740

678.740

716.071

716.071

Venituri transport public

0

0

0

0

0

0

0

0

Venit incasat de la buget pt acoperirea cheltuielilor

643.481

678.740

678.740

678.740

678.740

678.740

716.071

716.071

VENITURI TOTALE

643.481

678.740

678.740

678.740

678.740

678.740

716.071

716.071

FLUX DE NUMERAR

0

0

0

0

0

0

0

0

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu | sau, după caz, analiza cost-eficâcitate                I

Analiza economică s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în vigoare la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei Europene privind acest tip de analiză.

Analiza economică are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității economice a fiecărui scenariu propus, prin determinarea contribuției nete pozitive asupra bunăstării economice totale.

Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare asupra costurilor economice de investiție, beneficiilor socio-economice ale proiectului și indicatorilor de rentabilitate economică.

Analiza economică este realizată prin utilizarea analizei cost-eficacitate.

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizării eficiente a resurselor de investiții în sectoare în care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar.

ACE este un instrument de selecție a unei soluții alternative pentru atingerea aceluiași obiectiv (cuantificat în unități de măsură fizice). ACE poate identifica alternativa care, pentru un anumit nivel sau o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit nivel al output-urilor) minimizează valoarea actualizată a costurilor, sau, pentru un anumit nivel al costurilor maximizează rezultatele (outputurile).

în acest caz va fi utilizată analiza cost-eficacitate ponderată, având ca indicator numărul de locații semaforizate.

Elementele specifice utilizate în realizarea analizei cost-eficacitate sunt următoarele:

 • - orizontul de timp - 25 de ani, similar cu cel pentru analiza financiară

 • - rata de actualizare - pentru costuri va fi utilizată rata de actualizare financiară (4%, conform prevederilor Manualului de analiză cost-eficacitate și setului de date de referință ale Comisiei Europene), iar pentru beneficii rata de actualizare socială (5%)

 • - factorul de anualizare este considerat 300

Raportul ACE este rezultatul împărțirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la efectele/ beneficiile exprimate în termeni fizici (numărul de locații incluse în sistemul integrat de management adaptiv al traficului și prioritizare a vehiculelor de transport public). Atât costurile, cât și beneficiile vor fi calculate utilizând metoda incrementală, care reprezintă diferența dintre valorile pentru varianta „cu proiect", în cazul celor 2 scenarii analizate, și valorile corespunzătoare variantei „fără proiect".

Costurile care vor fi avute în vedere pentru realizarea analizei cost-eficacitate sunt:

 • - costurile de investiție

 • - costurile de operare a investiției

Repartiția pe ani a costurilor de investiție și a costurilor de operare a fost prezentată în capitolul anterior, pentru toată durata de operare a investiției.

în cadrul analizei cost-eficacitate, vor fi calculate și utilizate costurile actualizate, utilizând formula:

VATcost = Z(Ct/(1+iH

unde:

VATcost = valoarea actualizată a costurilor totale

Ct = cost apărut în anul t

i = rata de actualizare (4%)

Valorile rezultate pentru costurile actualizate totale (investiție plus exploatare și mentenanță), în cazul celor două scenarii analizate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

1

140.471

151.824

2

10.640.515

15.155.153

3

16.684.599

18.245.237

4

6.004.341

514.447

5

494.661

494.661

6

475.635

475.635

7

457.342

457.342

8

439.752

439.752

9

445.843

445.843

10

428.696

428.696

11

412.207

412.207

12

396.353

396.353

/„ I

I i

[     StiS             |

I     §5GftTn;r li i

I                                                                                          ।

1 l’;

(te a u

1

13

381.109

381.109

14

386.458

386.458

15

371.594

371.594

16

357.302

357.302

17

343.560

343.560

18

330.346

330.346

19

335.045

335.045

20

322.159

322.159

21

309.768

309.768

22

297.854

297.854

23

286.398

286.398

24

290.529

290.529

25

279.355

279.355

Următorul pas în realizarea analizei cost-eficacitate este reprezentat de evaluarea impactului, din punct de vedere fizic.

Pentru estimarea impactului, au fost calculate prin extrapolare beneficiile rezultate pe toată durata de operare (25 de ani) luată în considerare.

Beneficiile sunt reprezentate de numărul de locații semaforizate.

.          Beneficii

■         Scenariul 1

Locații semaforizate _______________(nr.)_______________.

।           Beneficii

1         Scenariul 2

Locații semaforizate

.               (nr.)

cacswqx

| Ani i

I                                     ]

1                                     ■

1

I           Beneficii           I

Scenariul 1         I

Beneficii

Scenariul 2

1 Locații semaforizate (nr.)

Locații semaforizate    1

(nr.)                1

8

61

60

9

58

57

10

55

54

11

52

51

12

50

49

13

48

47

14

45

44

15

43

42

16

41

40

17

39

38

18

37

37

19

36

35

20

34

33

21

32

32

22

31

30

23

29

29

24

28

27

25

26

26

Pentru calculul raportului cost-eficacitate a fost aleasă varianta costului unitar dinamic (CUD), care este cea mai cuprinzătoare.

Astfel, valorile obținute pentru indicatorul de rezultat luat în considerare, rezultă următoarele valori:

Indicator economic

Raport ACE

Scenariu 1

Scenariu 2

Număr locații semaforizate

38.749,30 lei/locație

38.934,49 lei/locație

După cum se observă, Scenariul 1 conduce la rezultate mai bune, fiind astfel scenariul recomandat pentru implementare (scenariul cel mai cost-eficace).

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica prin care se investighează impactul modificării unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. în mod normal, se analizează numai variațiile nefavorabile ale acestor variabile critice.

Scopul analizei de senzitivitate este de:

 • - a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor și beneficiilor generate de proiect

 • - a investiga consecințele unor modificări nefavorabile ale acestor variabile-critice

 • - a evalua daca deciziile ce vor fi luate în cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbări

 • - a identifica acțiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului.

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazează pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau variabilă. Un număr de factori s-ar putea însă schimba pe parcursul proiectului și este necesar sa testam cât de sensibile sunt valorile de eficiență ale proiectului (VAN, RIR) la modificări ale valorilor acestor factori.

Senzitivitatea urmărește determinarea reacției indicatorilor de eficienta a investiției la modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel, indicatorii de eficienta luați in considerare sunt VNA si raportul B/C, iar principalele variabilele luate in considerare au fost cheltuielile investiționale si beneficiile sociale totale. Pentru fiecare dintre acești 2 parametrii cheie au fost testate 2 tipuri de scenarii (pesimist si optimist).

SCENARIUL 1

Variații

Raport ACE

Scenariul de baza

0%

38.749,30

Variația cheltuielilor investiționale:

Scenariul pesimist - creștere 1%

101%

39.136,79

Scenariul optimist - reducere 1%

99%

38.361,80

SCENARIUL 2

Variații

B/C

Scenariul de baza

0%

38.934,49

Variația cheltuielilor investiționale:

Scenariul pesimist - creștere 1%

101%

39.323,84

Scenariul optimist - reducere 1%

99%

38.545,15

După cum se observă din analiza de mai sus, caracteristicile indicatorilor nu se modifică substanțial, astfel încât condițiile de viabilitate economică sunt îndeplinite în continuare de ambele scenarii, iar Scenariul 1 prezintă valori ale indicatorilor mai mari,

ceea ce îl recomandă în continuare ca fiind scenariul cu potențialul economic cel mai mare.

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Numim risc nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce.

Riscul apare atunci când:

 • - un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur

 • - efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigură

 • - atât evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte.

Managementul riscului presupune următoarele etape:

 • - Identificarea riscului

 • - Analiza riscului

 • - Reacția la risc

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali.

Aceasta etapă este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanței riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapă, esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de apariție și impactul produs.

Reacția la Risc - cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Tehnicile de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

 • - Evitarea riscului - implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului

 • - Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de asigurare, garanții)

 • - Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului

Planuri de contingență - planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul apariției riscului.

Tabel 4.1. Matricea riscurilor în implementarea proiectului

Nr. risc

Decriere risc

Impact

Proba -bilitate

Punctaj risc

Soluții de contracarare / atenuare propuse

1.

întârzieri in execuție si predarea componentelor la termenele stabilite.

Mare 5

Mica 2

10

Stabilirea unui plan de comunicare eficient intre Beneficiar si Implementator asupra progresului proiectului de implementare acivitatilor, pentru a putea lansa atenționări la timp asupra oricărui element ce poate conduce la devieri ale activitatilor si punctelor de control stabilite.

2.

Incapacitatea Furnizorilor selectati pentru oferirea de produse si servicii de a implementa rezultatele proiectului conform cerințelor si in timpul agreat.

Mare 5

Mic 1

5

Monitorizarea permanenta a livrărilor in conformitate cu graficul de implementare si aplicarea de penalitati financiare in cazul întârzierilor.

3.

Dificultăți sau divergente de comunicare eficienta cu toate partite implicate in implementarea proiectului

Mediu 3

Mediu 2

6

Stabilirea unui set de proceduri de comunicare ce vor fi comunicate tuturor membrilor echipelor de proiect.

Monitorizarea permanenta de către echipa de management al proiectului, in cadrul ședințelor de proiect.

4.

Lipsa expertizei la nivel de excelenta din partea Implementatorului pentru livrarea serviciilor / produselor la termenele stabilite

Mare 5

Mic 1

5

Verificarea competentelor echipei de experti cu experiența relevanta in specializările cerute si impunerea de masuri corective in cazul in care se demonstreaaza ca aceștia nu îndeplinesc cerințele solicitate in documentația tehnica de atribuire.

5.

Instabilitate instituționala / legislativa

Mare 4

Mic 1

4

Monitorizarea permanenta a stadiului proiectului si actualizarea permanenta a planului de răspuns la risc astfel încât sa poata exista o situație clara a modului de desfășurare a activitatilor in contextul legislativ aferent perioadei de implementare. Semnalarea si informarea factorilor de decizie cu privire la posibilele efecte asupra bunei desfășurări a contractului prin prezentarea planului de risc actualizat si a masurilor identificate pentru eliminarea riscurilor.

Nr. risc

Decriere risc

Impact

Proba -bilitate

Punctaj risc

Soluții de contracarare / atenuare propuse

6.

Management de program ineficient

Acesta este considerat un risc pentru proiect deoarece orice problema de comunicare in cadrul echipei de proiect sau intre echipa de proiect si Implementator poate duce la intarzirei si abateri de la graficul de execuție al proiectului ceea ce poate avea consecințe in recuperarea finanțării nerambursabile. Acesta este un risc care poate aparea pe toata perioada de desfășurare a activităților din proiect.

Mediu 3

Mic 1

3

Existenta unor structuri si proceduri interne de coordonare, de monitorizare, control si raportare a fiecărei activitati, in conformitate cu metodologia de management de proiect, in sprijinul structurilor de gestionare a proiectului din cadrul contractului. Suplimentarea echipei de proiect din partea Beneficiarului și Consultantului, în cazul unei încărcări prea mari a membrilor echipei.

7.

întârzieri in derularea procedurilor de achiziție publica din cauza unor contestatii la caietele de sarcini

Mare 4

Medie 3

12

Respectarea stricta a legislației in domeniul achizițiilor publice si întocmirea conformă a documentației de achiziție, cu implicarea autorității contractante astfel încât să nu existe motive de contestare a documentației.

8.

Indisponibilitate financiara a beneficiarului pentru efectuarea platilor

Mediu 3

Mediu 3

9

Implementatorul va prezenta beneficiarului situația financiara actualizata din punctul de vedere al cheltuielilor realizate si va propune un plan pentru continuarea proiectului pana la recuperarea platilor efectuate (renegocierea termenelor de plata cu furnizorii, reducerea unor costuri mai puțin relevante pentru implementare si alocarea fondurilor pentru activitatile critice a fi implementate, credit bancar etc)

9.

Planificare greșită a resurselor, a timpului alocat, a planificării activităților.

Mediu 3

Mare 4

12

Echipa de management din partea Beneficiarului va fi alcătuită din personal cu experiență în derularea de proiecte similare, care să monitorizeze eficient respectarea graficului de implementare șl să ia măsuri în cazul unor devieri de la acesta.

Suplimentarea cu personal in cazul in care se constata incarcari ale membrilor echipei de proiect.

10.

Supraîncărcarea echipei responsabile cu managementul proiectului

Mediu 3

Mică 2

6

Echipa de management din partea beneficiarului va fi alcătuită din personal instruit corespunzător, ce deține o experiență vastă în domeniu;

173 J

COHIWfJX

Nr. risc

Decriere risc

Impact

Proba -bilitate

Punctaj risc

Soluții de contracarare / atenuare propuse

Monitorizarea permanenta a încărcării membrilor echipei de proiect si suplimentarea acesteia cu personal support in cazul in care se constata a fi necesar.

11.

Lipsa de coordonare / comunicare intre Beneficiar - Consultant - Furnizor si/sau deficiente de înțelegere a proiectului sau a scopului acestuia, cu impact direct asupra produsului final implementat.

Mediu 3

Mica 1

3

Colaborarea cu echipele responsabile cu prestarea de servicii si livrările de echipamente si implementarea sistemului va fi asigurată la un nivel optim prin proceduri de comunicare stabilite de la începutul perioadei de implementare.

Monitorizarea atenta a livrărilor in conformitate cu graficul de prestare propus de Implementator si agreat de Beneficiar si impunerea de penalitatî financiare in cazul in care se constata întârzieri in execuție.

12.

Depistare de erori sau lipsuri neprevăzute în specificația inițială a sistemului

Mare 5

Mica 1

5

Tn cadrul procedurii de achiziție, la elaborarea caietului de sarcini aferent vor fi cerute dovezi relevante pentru proiectant, pentru a asigura că munca acestuia va fi îndeplinită la cel mai înalt nivel de calitate; Monitorizarea constanta pe tot parcursul implementării proiectului a modului de execuție a implementării si emiterea de informări si notificări către implementator in cazul in care se constata abateri de la termenele agreate la momentul semnării contractului de furnizare.

Implicarea activa a expertilor tehnici propuși in cadrul echipei de consultanta si solicitarea de rapoarte de progress privind stadiul implementării, neregulile identificate si remediate precum si a nereguluilor identificate si neremediate pentru a putea fi discutate masurile ce se vor aplica.

13.

Design defectuos datorat unor estimări eronate din perspectiva complexității.

Mare 5

Mica 1

14.

Livrarea echipamentelor este întârziată sau echipamentele nu corespund (prezintă defecte sau nu pot fi instalate conform specificațiilor contractuale)

Mediu 3

Medie 3

9

Transmiterea către ofertanti, in faza de achiziție, privind obligativitatea realizării de stocuri proprii sau asigurarea de echipamente in condiții de stoc-furnizor in Romania sau proximitate, sub sancțiunea penalizarior financiare sufficient de mari astfel încât sa compenseze eventualele costuri de întârziere.

174 *_______________________

Nr. risc

Decriere risc

Impact

Proba bilitate

Punctaj risc

Soluții de contracarare / atenuare propuse

15.

Amplasarea echipamentelor în condiții improprii sau necesitatea derulării de lucrări suplimentare datorita necunoașterii spațiului in care se vor instala echipamentelor de către implementator la faza de ofertare

Mediu 3

Mica 2

6

Amenajarea corespunzătoare a spațiului de amplasare a echipamentelor in conformitate cu cerințele descries in documentația de finanțare;

Urmărirea permanenta a cerințelor din documentația tehnica de finanțare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic etc).

16.

Nefunctionarea sistemului la parametrii stabiliți - Serivicii de asistenta si suport precare din partea furnizorului.

Mediu 3

Mic 1

3

Solicitarea de asistenta tehnica de specialitate din partea furnizorilor pe o perioada definita prin documentația de atribuire pentru furnizori.

17.

Manipularea neadecvata sau distrugerea echipamentelor sau accesoriilor achiziționate datorita lipsei instruirii cu privire la utilizarea echipamentelor

Mic 2

Mică 1

2

Supraveghere tehnica de specialitate a implementării si raportarea tuturor neconformitatilor identificate factorilor de decizie din proiect.

18.

Neprezentarea nici unui furnizor la licitația de implementare din cauza solicitărilor de înalt nivel tehnic in condiții de limitări bugetare conform proiectului aprobat la finanțare.

Mare 5

Mică 1

5

Se va avea in vedere popularizarea procedurii de achiziție si alegerea de criterii de achiziție suficient de accesibile astfel incat sa poata participa la procedura suficient de multi ofertanti.

19.

Imposibilitatea ofertării si/sau livrării de echipamente hardware conforme cu specificația din Caietul de Sarcini datorita duratei mari de timp intre momentul scrierii documentației de finanțare si pana la lansarea / publicarea documentației.

Ținând cont de faptul ca de la momentul scrierii documentației de finanțare si pana la lansarea procedurii de achiziție a trecut un interval de timp semnificativ de lung (6-9 luni calendaristice), este posibil ca furnizorii sa se afle in imposibilitatea achiziționării echipamentelor descrise in caietul de sarcini.

Mediu 3

Mediu 3

9

Asumarea acceptării soluțiilor superioare din punct de vedere tehnologic si informarea inca din faza de achiziție a potențialilor ofertanti cu privire la restricțiile privind modificările permise la specificațiile tehnice, in sensul acceptării echipamentelor similare si/sau superioare din punct de vedere funcțional si tehnologic cu condiția respectării cerințelor minime si a limitărilor bugetare.

175 l J

CflMWfjx

 • 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct! de vedere tehnic, economic, financiar, aH sustenabilitătii si riscurilor

                                            »          >                                                                                                                                                        I Așa cum s-a specificat anterior, scenariile propuse sunt următoarele:

Scenariul 0 - Scenariul „fără proiect”:

A fost utilizat ca scenariu de referință pentru scenariile „cu proiect".

Scenariul 1:

 • - Implementarea unui sistem de trafic management și monitorizare, cu următoarele componente:

o Componenta de management adaptiv al traficului

o Componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public în locațiile semaforizate

o Componenta de monitorizare video

o Componenta centrală - Centrul de Comandă și Control

o Componenta distribuită - Rețeaua de comunicații

Proiectul se va implementa în două etape, conform repartiției pe loturi a locațiilor semaforizate, descrisă în capitolele anterioare.

Scenariul 2:

 • - Implementarea unui sistem de trafic management și monitorizare, cu următoarele componente:

o Componenta de management adaptiv al traficului

o Componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public în locațiile semaforizate

o Componenta de monitorizare video

o Componenta centrală - Centrul de Comandă și Control o Componenta distribuită - Rețeaua de comunicații

Proiectul se va implementa într-o singură etapă.

Comparația din punct de vedere financiar și economic între cele 2 scenarii „cu proiect” a fost realizată în capitolul anterior.

în continuare sunt prezentate avantajele și dezavantajele pentru fiecare dintre scenariile analizate.

C0»W«

Nr. risc

Decriere risc

Impact

Proba -bilitate

Punctaj risc

Soluții de contracarare / atenuare propuse

20.

Dezvoltarea software intarziata datorita livrării întârziate a infrastructurii hardware, indiferent de natura acestora (dificultăți de import, furnizori externi care au program de livrări diferit ori lucrări suplimentare la implementare la beneficiar, necunoscute la momentul procedurii de achiziție) sau din cauza modificării configurațiilor hardware fata de cele inițial solicitate prin Caietul de Sarcini ca urmare a evoluției tehnologice intre momentul realizării documentației de finanțare si pana la data livrării echipamentelor

Mediu 3

Mediu 3

9

Impunerea ofertantilor (inca de la faza de achiziție) sa aiba capacitate de dezvoltare proprie, indiferent de infrastructura hardware a proiectului, si informarea acestora privind necesitatea respectării graficului de activitati pe fiecare faza indiferent fazele de livrări anterioare.

21.

Dificultăți in obținerea avizelor si/sau a autorizatilor de lucrări de la instituții externe

Mare 4

Mică

1

4

Informarea Furnizorului cu privire la posibilitatea necesității avizării/autorizării lucrărilor suplimentare, in funcție de necesarul identificat prin oferta tehnica si demararea lucrărilor de avizare/autorizare inca de la semnarea contractului, astfel încât toate demersurile sa se încheie in timp util si fara sa afecteze derularea proiectului conform graficului de implementare.

22.

încheierea ciclului de viata al unor echipamente intre data ofertării acestora si pana la livrarea efectiva a acestora la Beneficiar, ceea ce poate pune Furnizorul in imposibilitatea livrării sistemului ofertat si impune realizarea de modificări la infrastructura hardware

Mic

1

Mare 4

4

Informarea ofertantilor cu privire la acest risc si solicitarea către aceștia sa asigure stocuri de materiale / echipamente necesare la implementarea in proiect astfel încât sa se minimizeze riscul apariției diferentelor tehnologice intre sistemele ofertate si cele livrate.

23.

Apariția de defecte de fabricație la echipamentele livrate in perioada de instalare si realizare a sistemului, înainte de acceptanta finala a sistemului.

Mediu 3

Medie 3

9

Solicitarea furnizorului sa constituie un stoc de componente de prima înlocuire in cazul echipamentelor care prezintă risc mare de defectare si care nu pot fi înlocuite imediat datorita lipsei stocurilor la importatorul local.

Nr. risc

Decriere risc

Impact

Proba -bilitate

Punctaj risc

Soluții de contracarare / atenuare propuse

24.

Incompatibilități fizice intre echipamentele solicitate prin Caietul de Sarcini si cele livrate efectiv in sistem, ca urmare a eventualelor modificări tehnologice sau erori de proiectare.

Mare 5

Mica 1

5

Impunerea derulării unei faze de testare in vederea acceptării sistemului la fabricant si testarea intergala a funcționalități lor fizice la nivel de sistem, garantandu-se in acest fel compatibilitatea sistemelor livrate sau cel puțin identificarea din timp a eventualelor probleme si remedierea acestora.

25.

Riscuri privind fenomene extreme de tip forța majora, înregistrate la beneficiar indiferent de voința sau controlul acestuia (incendiu, inundație, cutremur, fenomene sociale, furt, vandalism, sabotaj etc.) si care pot întrerupe activitatea de implementare a sistemului.

Mare 4

Mica 1

4

Previzionarea lucrărilor pe fiecare perioada de timp cu o rezerva operaționala realista (estimata la cca, 2 saptamani) si care permite asigurarea unui interval de timp suficient astfel incat in cazul apariției unor fenomene de tip forța majora sa asigure un interval suficient pentru eliminarea efectelor acestora si continuarea lucrărilor fara afectarea in mod semnificativ a graficului de implementare a proiectului.

COMWfM

Tabel 5.1. Analiza comparativă a scenariilor propuse

Scenariul 1

Scenariul 2

Avantaje

 • 1. Creșterea siguranței pentru traficul rutier, datorită introducerii de intersecții semaforizate.

 • 2. Creșterea siguranței pietonilor, datorita introducerii de treceri de pietoni cu buton și a dispozitivelor acustice de avertizare.

 • 3. Creșterea eficientei serviciului de transport public, prin acordarea priorității pentru vehiculele de transport public în deplasarea prin locațiile semaforizate incluse în sistem

 • 4. Reducerea volumelor de trafic la nivelul rețelei generale, datorită utilizării transportului public de către un număr mai mare de persoane

 • 5. Creșterea siguranței cetățenilor prin implementarea sistemului de monitorizare video.

 • 6. Mentenanță pe termen lung și la costuri minime.

 • 7. Posibilitatea redării înregistrărilor video pentru vizualizarea unor eventuale evenimente în trafic în zonele acoperite de sistemul de management al traficului

 • 8. Oferirea unui instrument important pentru Poliție, Administrație, etc., prin implementarea sistemului de identificare automată a numerelor de înmatriculare

 • 9. Crearea unui disconfort minim asupra circulației și calității vieții cetățenilor, prin implementarea etapizată a proiectului

 • 10. Efort financiar anual redus

 • 11. Raport cost/eficacitate mai bun

 • 1. Creșterea siguranței pentru traficul rutier, datorită introducerii de intersecții semaforizate.

 • 2. Creșterea siguranței pietonilor, datorită introducerii de treceri de pietoni cu buton și a dispozitivelor acustice de avertizare.

 • 3. Creșterea eficientei serviciului de transport public, prin acordarea priorității pentru vehiculele de transport public în deplasarea prin locațiile semaforizate incluse în sistem

 • 4. Reducerea volumelor de trafic la nivelul rețelei generale, datorită utilizării transportului public de către un număr mai mare de persoane

 • 5. Creșterea siguranței cetățenilor prin implementarea sistemului de monitorizare video.

 • 6. Mentenanță pe termen lung și la costuri minime.

 • 7. Posibilitatea redării înregistrărilor video pentru vizualizarea unor eventuale evenimente în trafic în zonele acoperite de sistemul de management al traficului

 • 8. Oferirea unui instrument important pentru Poliție, Administrație, etc., prin implementarea sistemului de identificare automată a numerelor de înmatriculare

Dezavantaje

1. Creșterea nivelului de costuri lunare cu utilitățile sistemului, necesare pentru asigurarea bunei funcționări a acestuia.

1. Efort de intervenție mare și disconfort public pe perioada desfășurării lucrărilor implementare a sistemului.

 • 2. Creșterea nivelului de costuri lunare cu utilitățile sistemului, necesare pentru asigurarea bunei funcționări a acestuia.

 • 3. Raport cost/eficacitate mai mic

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Din analiza comparativă realizată mai sus, a rezultat centralizatorul prezentat mai jos.

Tabel 5.2. Centralizatorul analizei comparative a scenariilor

Scenariul 1

Scenariul 2

Avantaje

11

8

Dezavantaje

1

3

Din analizele realizate, Scenariul 1 este recomandat ca soluția optimă de implementare a sistemului integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța.

180

..__________________________>

cchotwm

 • 5.3. Descrierea scenariului optim recomandat

  • 5.3.1. Obținerea si amenajarea terenului

Investiția va fi amplasată pe domeniul public, în Municipiul Constanța.

Organizarea de șantier va cuprinde următoarele:

 • A. Descrierea lucrărilor provizorii

Principalele amenajări ale șantierului vor fi situate pe un teren ce va fi pus la dispoziție de către Beneficiar.

Se vor asigura utlitatile necesare pentru funcționarea organizării de șantier:

 • - curent electric - se vor utiliza generatoare

 • - alimentarea cu apă - apa potabilă se va obține obține de la magistrale, folosind tubulatură PEAD sau se va achiziționa apă îmbuteliată.

 • - canalizare - se va realiza folosind fose septice prefabricate, cu tratarea chimică a materiei organice și îndepărtarea apei prin percolare în cazul în care nu este posibilă conectarea la rețeaua principală de canalizare.

în incintă se vor amplasa trei containere cu dimensiunile 6,00 x 2,50 m din care un container va fi utilizat ca birou, un container se va folosi ca vestiar, iar cel de-al treilea container va fi folosit ca magazie de scule și materiale mărunte. Containerele vor avea o singura ușa de acces din exterior.

Dotările minime necesare pentru container sunt:

 • - 1 masă cu 4 scaune;

 • - 1 fișet pentru documentații;

 • - 1 raft, în compartimentul magazie, pentru scule.

în compartimentul magazie - scule, se vor păstra:

 • - 1 generator electric 220 V / 10 Kva ;

 • - scule diverse;

 • - materiale mărunte

 • - apă potabilă (PET-uri), minim 2 litri de apa/zi/muncitor.

în incintă se vor amplasa 2 cabine WC ecologice, care se vor vidanja de câte ori este necesar.

Pentru depozitarea materialelor ce intră în operă cu volum și dimensiuni mari, se va amenaja o platforma balastată cu dimensiunile 15,00 x 6,00 m unde se vor depozita materialele necesare executării lucrărilor.

Pentru parcarea pe timp de noapte a utilajelor și mijloacelor de transport în incintă va fi rezervat un spațiu cu o suprafață de cca. 250,00 m2 necesar parcării diverselor utilaje ca: excavator, buldozer, autobasculante.

 • B. Asigurarea și procurarea de materiale și echipamente

Odata cu deschiderea șantierului se vor procura:

 • - generator electric;

 • - containerele 6,0 x 2,50 m cu dotările specificate mai sus;

 • - uneltele de strictă necessitate;

 • - 2 cabine WC;

 • - plasă STM, țeavă metalică 0 2” pentru stâlpii împrejmuirii.

Celelalte materiale, echipamente sau instalații se vor mai procura pe parcurs astfel încât durata de execuție să fie cât mai mică.

 • C. Asigurarea racordării provizorii la utilități.

Utilitățile necesare, pe timpul execuțiilor lucrărilor vor fi asigurate astfel:

 • - energia electrică: cu un generator propriu de 220 V / 10 kVA, ce va furniza energia electrică pentru iluminat etc.

 • - apă potabilă: se va asigura o cantitate de minim 2,0 litri apa/zi/om, apă îmbuteliată în recipiente PET.

 • - instalații sanitare: se vor instala 2 cabine WC ecologice, cu vidanjare periodică.

 • D. împrejmuiri

Incinta de execuție a lucrărilor se va împrejmui cu un gard executat din plasa STM 0 4 mm montată pe stâlpi metalici din teavă 0 2”, la 3,00 m interval, stâlpi ce se încastrează într-o fundație de beton cu dimensiunile 40 x 40 x 30 cm. După terminarea lucrărilor împrejmuirea se va demonta.

 • E. Protecția muncii

La execuția lucrărilor, constructorul este obligat sa respecte normele de protecția muncii, făcând în acest sens instruirea întregului personal muncitor.

Semnalizarea punctelor de lucru se va face in conformitate cu normele în vigoare.

Circulația utilajelor în șantier se va face sub supravegherea pilotilor de circulație în special la manevrele de virare stânga-dreapta și mers înapoi, pentru evitarea accidentării personalului muncitor.

Constructorul va respecta normele de protecția muncii specifice activității de construcții, montaj, dintre care menționam:

 • - Obligațiile și răspunderile personalului muncitor

 • - Mijloace individuale de protecție a muncii

 • - Instructajul de protecție a muncii

 • - Organizarea șantierului

 • - încărcarea, descărcarea, manipularea, transportul materialelor

 • - Dispoziții generale privind normele de protecție a muncii pentru exploatarea și întreținerea utilajelor, mașinilor, instalațiilor și mijloacelor de transport din construcții - montaj.

C0K3MNM

 • - Exploatarea utilajelor, mașinilor, instalațiilor și mijloacelor de transport. Constructorul va asigura paza șantierului.

 • 5.3.2. Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Sistemul, în ansamblul său, utilizează exclusiv alimentarea cu energie electrică. Aceasta se va asigura prin branșamente realizate de furnizorul local de energie electrică, la fiecare locație în parte. în cazul intersecțiilor în care semaforizarea este deja funcțională și care doar se modernizează, se va avea în vedere utilizarea branșamentelor existente.

 • 5.3.3. Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

Soluția tehnică, inclusiv descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic a lucrărilor pentru investiția de bază a fost realizată în capitolele anterioare. De asemenea, a fost justificat și analizat modul în care soluția optimă propusă (Scenariul 2) conduce la atingerea nivelului calitativ, tehnic și de performanță propus, prin atingerea indicatorilor tehnico-economici definiți.

Lucrările de infrastructură ce se vor executa în cadrul prezentului proiect sunt:

 • • lotul 1 cuprinzând 46 de intersecții ce se vor semaforiza:

 • o se va realiza câte un foraj orizontal pe sub bulevardul principal pentru asigurarea continuității traseului de fibră optică în zona intersecției;

 • o se va realiza o canalizație în care se va monta fibra optică de la cel mai apropiat ADC (automat de dirijare a circulației) până la primul semafor;

 • o se vor reface trotuarele afectate de realizarea gropilor de lansare a forajului orizontal și o canalizație pentru montarea fibrei optice cu următoarea structură:

 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70 conform AND 605 (stratul de asfalt urmând a se așterne pe întraga lățime a trotuarului);

 • 10 cm strat de fundație din beton de ciment clasa C16/20;

 • 12 cm strat de fundație din piatră spartă.

o în cazul în care prin realizarea lucrărilor menționate anterior vor fi afectate și pistele de bicilete, acestea se vor reface cu următoarea structură:

 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic colorat BA8 rul 50/70 conform AND 605;

 • 10 cm strat de fundație din beton de ciment clasa C16/20;

 • 12 cm strat de fundație din piatră spartă.

• lotul 2 cuprinzând 30 de intersecții ce se vor semaforiza:

o se vor realiza foraje orizontale pe sub toate străzile ce compun fiecare intersecție (a fost adoptată această soluție având în vedere numărul mare de benzi de circulație de pe fiecare arteră, iar execuția traversărilor prin șanț deschis ar fi creat ambuteiaje majore în municipiul Constanța);

o se vor realiza șanțuri (cu lățimea de 50 cm) în care se va monta fibra optică de la cel mai apropiat ADC (automat de dirijare a circulației) către toate semafoarele;

o se vor reface trotuarele afectate de realizarea gropilor de lansare a forajului orizontal și a canalizațiilor pentru montarea fibrei optice cu următoarea structură:

 • 6 cm pavaj pietonal (pavaj existent ce se refolosește) pozat pe 4 cm strat de nisip;

 • 10 cm strat de fundație din beton de ciment clasa C16/20;

 • 12 cm strat de fundație din piatră spartă.

5.3.4. Probe tehnologice și teste

r ;             La recepționarea echipamentelor procurate prin procedura de execuție se vor

verifica certificatele de testare a acestora conform standardelor tehnice de calitate, după caz.

înainte de începerea lucrărilor, managerul echipei de implementare se va asigura că în zonă nu există obstacole, iar dacă există se vor lua toate măsurile necesare pentru protejarea acestora și prevenirea eventualelor pericole ce ar putea fi provocate de deteriorarea lor.

înainte de începerea lucrărilor se vor obține toate avizele necesare de la furnizorii de utilități și amplasarea utilităților în fiecare locație de implementare a proiectului. în cazul în care pe parcursul execuției vor fi întâlnite instalații neidentificate anterior, șeful de lucrare va lua măsurile necesare pentru identificarea acestora și va dispune executarea operațiunilor corespunzătoare de comun acord cu proprietarul instalației, pentru evitarea accidentelor.

CQKSUMH


în faza de execuție a lucrărilor în teren, care interferează cu căile de circulație curentă, se vor lua măsurile necesare pentru evitarea accidentelor, atât pentru echipa de lucru, cât și pentru cetățenii care tranzitează zona.

în întreaga perioadă de punere în funcțiune și exploatare de probă se întocmește de către unitatea de exploatare și executant un grafic desfășurător pe părți ale obiectivului, cu precizarea tuturor operațiunilor, măsurilor de protecție și probelor ce se efectuează.

Pe întreaga perioadă de execuție a proiectului, executantul va asigura respectarea normelor specifice de protecție a muncii pentru personalul de execuție.

|5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenții ! obiectivului de investiții:

 • 5.4.1. Indicatori maximali

Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA: 35.357.889,47 lei

din care C+M: 15.885.719,20 lei

Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA:

29.735.957,62 lei

din care C+M: 13.349.343,84 lei

Detalieri asupra valorilor semnificative ale investiției sunt prezentate în Devizul general anexat.

5.4.2.


Indicatori minimali


Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță:

 • - Număr locații în teren sistem trafic management și monitorizare:

o 76 intersecții/treceri de pietoni semaforizate și monitorizate video

o 76 intersecții/treceri de pietoni în care se acordă prioritate pentru vehiculele de transport public

o 46 locații monitorizare video

 • - Număr locații centrale sistem trafic management

o 1 centru de management al traficului

 • - Număr locații distribuite:

o 1 rețea comunicații

 • 5.4.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, după caz

Indicatorii financiari și socio-economici au fost prezentat în cadrul capitolelor 4.6, respectiv 4.7.

Indicatori de realizare:

 • - Operațiuni (proiecte) implementate destinate reducerii emisiilor de COz: 1 proiect trafic management și monitorizare, care să asigure inclusiv prioritizarea vehiculelor de transport public


 • 5.4.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de *

investiții, exprimată în luni.

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior, durata estimată de implementare este de 36 de luni după semnarea contractului de implementare, din care 24 luni pentru execuția efectivă a investiției.


 • 5.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Prezentul proiect va fi finanțat din buget local.

COWWlh

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.î. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire                              |

____:____J___________________ _________, ___________ _ -_____

Certificatul de urbanism este atașat

-----—,— ——---— __ —.— ----------------------- ------------

 • 6.2. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația țehnico-economică                                 I

Nu este cazul.

Î6.3. Avize conforme privind asigurarea utilităților ]

I_________________________ __    ____________________________________ _______ ____________J

Nu este cazul

 • 6.4. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiul topografic este atașat

 • |6.5 . Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

L_______________________*------..... ______ __________ _ ... _ . .......   .....j

Nu este cazul

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu! *                                                                                                                                                                               i

implementarea investiției                          ;

Beneficiarii investiției sunt Confort Urban S.R.L. și Primăria Municipiului Constanța

 • 7.2. Strategia de implementare

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior, durata estimată de implementare este de 36 de luni după semnarea contractului de implementare.

Graficul de implementare a investiției a fost prezentat în capitolul 3.6

Eșalonarea investiției pe ani a fost prezentată detaliat în capitolul 4. în tabelul de mai jos sunt evidențiate sintetizat costurile aferente investiției, pentru toată perioada de implementare a proiectului.

Tabel 7.1. Eșalonarea costurilor de investiție conform graficului de implementare

Scenariul 2

Anul 0

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Costuri investiție (lei)

140.471,35

11.066.135,40

17.842.066,53

6.309.216,19

Resursele materiale (utilități, consum, forță de muncă) necesare în etapa de implementare a proiectului au fost menționate în capitolele anterioare.

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere

Perioada de durabilitate a proiectului este de 5 ani după finalizarea proiectului, respectiv: 2024 - 2029.

Graficul de investiții pentru perioada de durabilitate a contractului de finanțare a fost prezentat detaliat în capitolul 4. în tabelul de mai jos sunt evidențiate sintetizat costurile aferente operării și întreținerii proiectului pentru perioada menționată.

Tabel 7.2. Costuri de operare și întreținere pentru perioada de durabilitate

Scenariul 1

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Costuri operare si mentenanță (lei)

203.996

444.851

578.683

578.683

578.683

578.683

Resursele (necesarul de utilități, consum anual, forță de muncă pentru operare și întreținere) necesare pentru operarea sistemului au fost menționate în capitolele anterioare.

Pentru operarea și administrarea sistemului integrat este necesară asigurarea următoarelor poziții în organigrama de personal a Beneficiarului:

 • - 1 administrator

 • - 6 operatori care vor lucra in ture 12/24h, alternativ

 • - 2 tehnicieni de teren

 • - 1 coordonator (director)

Atribuțiile specifice fiecărei funcții vor fi stabilite la elaborarea Proiectului tehnic, în funcție de soluția tehnică detaliată selectată.

în vederea asigurării funcționării sistemului, se va aplica următorul plan de mentenanță:

Tabel 7.1. Planul de mentenanță

COMPONENTA SISTEMULUI

MĂSURĂ

SURSA DE FINANȚARE

PERIOADA

CENTRU       DE

COMANDA

Verificarea instalațiilor de utilitari

Buget local

Anual

Verificare si reparatii clădire

Buget local

La fiecare 3 ani sau ori de cate ori este necesar

Curățenie si intretinere perioadica

Buget local

Lunar

SISTEM MANAGEMENT TRAFIC

Contract de mentenanta cu o companie specializata

Buget local

Contract anual

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității! manageriale și instituționale                           j

Efortul necesar implementării prezentului proiect necesita atât alocarea unei echipe de implementare, cat si a unor specialiști in implementare sisteme de trafic, care sa vina in sprijinul echipei de management al proiectului din partea beneficiarului investiției. Din acest motiv, va fi necesară consultanță de specialitate, atât pentru managementul proiectului, cât și pentru asistență tehnică pe perioada de implementare a investiției.

Astfel, echipa de management a proiectului va fi formata din personalul propriu al Beneficiarului și al unui consultant de specialitate, iar membrii care o vor alcătui, vor fi selecționați pe baza criteriilor de competenta si experiența profesionala. Echipa Beneficiarului va monitoriza activitatea consultantului pe toata perioada de implementare si va urmări si controla activitatea pe toata perioada desfășurării contractului de consultanta.

Echipa de management al proiectului va avea ca atribuții principale:

 • - monitorizarea si supervizarea implementării proiectului din punct de vedere tehnic si financiar;

 • - monitorizarea tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului din punct de vedere al proiectelor finanțate din fonduri structurale;

 • - monitorizarea activităților financiare pe perioada de desfășurare a implementării;

 • - întocmirea rapoartelor trimestriale de progres si a raportului final cu sprijinul consultanților contractați;

 • - derularea achizițiilor publice din cadrul proiectului, cu asistenta din partea consultanților după contractarea acestora;

 • - întocmirea, păstrarea si arhivarea documentației aferente implementării proiectului;

 • - gestionarea relațiilor cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar;

Se recomandă ca echipa de management a proiectului să fie formată din:

 • - Manager de proiect: Va asigura demararea si va monitoriza desfășurarea întregului proiect. Va aviza rapoartele de progres, va asigura transmiterea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare conform graficului, va facilita verificarea si desfășurarea activităților de monitorizare si verificare din partea Autorității de Management sau a altor organisme îndreptățite. Va pune la dispoziție, la cererea Autorității Contractante sau a altor organisme in drept, informații privind situația existenta, progresul fizic si date care sa releve modul de atingere a indicatorilor prevazuți in cererea de finanțare. Va emite decizii asupra desfășurării activităților in etapele următoare de implementare. Va

r 190 1 .______________________,

asigura îndeplinirea obligației din partea Primăriei - ca beneficiar de asistenta financiara nerambursabila - de a păstra si de a pune la dispoziția organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite, pe o perioada de 5 ani de la data închiderii oficiale a POR. In plus, va asigura dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul.

 • - Responsabil financiar: Va asigura corectitudinea întocmirii, păstrării, arhivarii documentației aferente implementării, inclusiv privind realizarea achizițiilor si întocmirea documentelor justificative conform legislației românești si regulilor de finanțare specifice POR, astfel încât sa permită verificarea cu ușurință a documentelor. De asemenea, va asigura contractarea si desfășurarea activităților de audit extern.

 • - Responsabilul tehnic: Va acorda sprijin managerului de proiect ori de cate ori este de nevoie si va colabora cu echipa de implementare, in vederea asigurării implementării proiectului conform graficului si obiectivelor stabilite. De asemenea, va asigura monitorizarea proiectului pe o perioada de 60 de luni de la finalizarea implementării acestuia, conform prevederilor din contractul de finanțare, prin elaborarea unor rapoarte anuale de monitorizare.

 • - Responsabilul cu achizițiile publice pentru proiect va avea ca atribuții principale: elaborarea documentației de atribuire, cu sprijinul consultanților contractați; lansarea, derularea si finalizarea licitațiilor in conformitate cu graficul prevăzut si cu legislația aplicabila; gestionarea documentelor specifice fiecărei proceduri de licitație si punerea lor la dispoziția managerului de proiect.

 • - Responsabil juridic: Va avea rolul de a analiza, examina, perfecta, redacta si viza actele juridice, contractele, acordurile si corespondența juridică in perioada implementării proiectului. Pe toata perioada de desfășurare a proiectului va avea rolul de a controla si aviza legalitatea actelor, de a asista echipa de proiect in toate demersurile juridice si de a cunoaște actualizările legislației legate de proiect. De asemenea, pe toata perioada de desfășurare a proiectului, responsabilul juridic va informa echipa de proiect in legătura cu toate schimbările apărute in legislație si va propune soluții concrete de corecție in cazul sesizării unor disfuncționalități de materie juridica in procesul de implementare a proiectului.

După încetarea finanțării, investiția va intra in perioada de operare, perioadă în care prin alocările de resurse umane si financiare de către Beneficiar se va asigura menținerea/conservarea rezultatelor obținute in urma realizării investițiilor propuse prin prezentul proiect.

ANEX

STUDIU DE FEZABILITATE


HCLM NR.
„Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța”

Din punct de vedere operațional si financiar sustenabilitatea proiectului va fi asigurata de către Beneficiar, funcționarea pe termen lung fiind asigurata prin alocări financiare anuale.

Astfel, în ceea ce privește modul de autosusținere al proiectului din punct de vedere financiar după încetarea finanțării, se vor aloca anual din bugetul local sumele necesare operării si menținerii investiției pe toata durata de viată a acesteia. In vederea unor estimări corecte, costurile cu mentenanța vor fi evaluate de personalul de specialitate care va asigura administrarea sistemului pentru a fi ulterior prevăzute in bugetul instituției.

In ceea ce privește modul de susținere operațional acesta poate fi detaliat atât prin spațiul alocat de Beneficiar pentru implementarea proiectului cat si prin resursele umane implicate in proiect.

Astfel, Beneficiarul pune la dispoziție inclusiv spațiul pentru instalarea Centrului de Comanda si Control. Acest centru va oferi o interfața unică de control pentru sistemele integrate: informații privind traficul rutier, fluxuri video, sistemul de comunicații, poziția vehiculelor de transport public.

în ceea ce privește resursele umane, Beneficiarul va asigura personal cu competențele necesare pentru administrarea și operarea sistemului. Structura personalului a fost descrisă anterior.

De asemenea, pentru asigurarea corectă si completă a funcționalității Centrului de Comanda este necesară detașarea a câte unui reprezentat din partea Biroului de Politie Rutieră, a Poliției Locale și a Administrației locale a Municipiului Constanța.

în cazul in care odată cu implementarea sistemului va fi necesară suplimentarea numărului de persoane pentru administrare sau operare, solicitantul va asigura personal suplimentar, asumându-și asigurarea sustenabilității proiectului din punct de vedere operațional.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.                      CONTRASEMNEAZĂ

•toisi'Miik                                      SECRETAR GENERAL, /

GEORGIANA GOSP00ARU /