Hotărârea nr. 144/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND INDEMNIZAȚIILE ȘI BENEFICIILE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SC CONFORT URBAN SRL ÎN ANUL 2020

HOTĂRÂRE

privind însușirea Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind indemnizațiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor

S.C. Confort Urban S.R.L. în anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr.94540/21.05.2021;

 • - raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L.,, înregistrat sub nr. 5863/24.05.2021;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 39 alin. (1), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 55 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art.196, alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se însușește Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind indemnizațiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor S.C. Confort Urban S.R.L. în anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 1$ pentru,____7 împotrivă, r" abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPQ RUANEXA LA H.C.L. NR

Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind indemnizațiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor Confort Urban SRL in anul 2020

Scurtă prezentare

Comitetul de remunerare și nominalizare prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar 2020, în conformitate cu prevederile art.39 alin 1 coroborat cu art.55, alin 2-3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea societății este asigurată de către Conisliul de Administrație în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor.

Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

l.Frigioiu Marcela Mariana (ianuarie-decembrie 2020)

 • 2 .Darea Daniel (ianuarie-decembrie 2020)

 • 3 .Vlad Elena (ianuarie-decembrie 2020)

 • 4 .Andrei Florian Constantin (ianuarie-decembrie 2020)

 • 5 .Tănase Marian (iunie-decembrie 2020)

 • 6 .Rădulescu Claudiu George (ianuarie-mai 2020).

Pe parcursul anului 2020, până în luna mai inclusiv funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de domnul Rădulescu Claudiu George. Urmare a demisiei din funcția de membru în Consiliul de Administrație a domnului Rădulescu Claudiu George, începând cu data de 29.05.2020, în baza deciziei conisliului de administrație nr.276, funcția de președinte este preluată de doamna Frigioiu Marcela Mariana.

Cadrul de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit și funcționează în cadrul Confort Urban SRL în temeiul art.34, alin.l și 2 din OUG 109/2011 având

ANEXĂ LA HCLM NR.lPlh MW

conform legii următoarele atribuții: formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile de director. Comitetul a fost constituit în baza deciziei conisliului de administrație nr.241 din 15 decembrie 2017 și are următoarea componență: Vlad Elena, Darea Daniel și Frigioiu Marcela Mariana.

Structura remunerației administratorilor și directorilor

Consiliul de administrație s-a întrunit în perioada ianuarie-decembrie 2020 în cadrul a 13 ședințe.

Indiferent de data numirii și de durata mandatului, pentru îndeplinirea mandatului membrii Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la Confort Urban SRL o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 3.826 lei.

Plățile efectuate în anul 2020 pentru membrii Consiliului de Administrație sunt conform situației de mai jos:

Nr Crt

Nume si prenume

Număr de luni plătite

Valoarea bruta a indemnizației lunare -lei

1

Frigioiu Marcela

Mariana

12

3826

2

Darea Daniel

12

3826

3

Vlad Elena

10

3826

4

Andrei Florian Constantin

12

3826

5

Rădulescu Claudiu George

4

3826

6

Tănase Marian

7

3826

Membrii Conisliului de Administrație nu au beneficiat de indemnizație variabilă.

Directorii societății cu contract de mandat sunt:

Andrei Florian Constantîn-Director General

Bică Alexandru Ștefan-Director Adjunct

Mărgărit Brîndușa Mădălina-Director Financiar

Remunerațiie lunare brute fixe ale directorilor au fost stabilite prin contractele de mandat și au următoarele valori :

Andrei Florian Constantin-20.708 lei

Bică Alexandru Ștefan-12.000 lei

Mărgărit Brîndușa Mădălina-14.702 lei

anexă la hclm NR. W"

Pentru anul 2020 directorii societății au beneficiat, pe lângă indemnizație, de o primă cu ocazia sărbătorilor de iarnă în sumă brută de 2.000 lei.

Plățile aferente indemnizației directorilor efectuate în anul 2020 sunt conform situației de mai jos

Nr Crt

Nume si prenume

Număr de luni plătite

Valoarea bruta a indemnizației lunare -lei

1

Andrei Florian Constantin

12

20.708

2

Bîcă Alexandru Ștefan

12

12.000

3

Mărgărit Brîndușa

Mădălina

12

14.702

Directorii Confort Urban SRL nu beneficiază de indemnizație variabilă.

Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost stabilite prin contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești

Membrii Consiliului de Administrație și directorii nu au beneficiat în anul 2020 de bonusuri anuale sau avantaje bănești.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză

Toți administratorii și directorii Confort Urban SRL au fost numiți cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Directorii societății au contracte de mandat încheiate pentru o perioadă de 4 ani. Directorul General are contract încheiat începând cu data de 09 iulie 2018, directorul financiar are contract încheiat începând cu data de 04 iulie 2018 iar directorul adjunct are contract încheiat începând cu data de 01 octombrie 2019.

în cazul revocării fără justă cauză a contractelor de mandat ale directorilor, societatea este obligată la plata de daune interese în cuantumul indemnizației brute lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului .

Perioada de preaviz pentru directori este 30 de zile .

în ceea ce privește membrii Consiliului de Administrație, doamna Frigioiu Marcela Mariana, doamna Vlad Elena și domnul Darea Daniel au contracte de mandat încheiate pe o perioadă de 4 ani , urmând a expira la data de 17.08.2021; Domnul Tănase Marian are contract încheiat începând cu data de 11.06.2020 până la data de 17.08.2021 iar domnul Andrei Florian Constantin are contract încheiat pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 02.10.2019, urmând a expira la data 02.10.2023.

HCbM NR.JTLL^si

în cazul revocării fără justă cauză a contractelor de mandat ale membrilor Conisliului de Administrație , societatea este obligată la plata de daune interese în cuantumul indemnizației nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului .

Pentru membrii Consiliului de Administrație nu este prevăzută perioadă de previz în contractele de mandat ale acestora.

Comitetul de nominalizare și remunerarePREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂSECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODAR