Hotărârea nr. 143/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2020

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru

semestrul II al anului 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. 94532/21.05.2021;

 • - raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 5861/24.05.2021;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 55, alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.3 lit. d) și art.196, alin.(l) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                            ;

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: fa^bentru. împotrivă, r— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,mp&muCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL Georgiana GOSP ARU
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL nr

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al CONFORT URBAN SRL pentru al doilea semestru al anului 2020

Prezentul raport a fost întocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificările si completările de rigoare, cu privire la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Conducerea activitatii Confort Urban SRL a fost incredintata Consiliului de Administrație prin HCL 222/2017, cu următoarea componenta: Rădulescu Claudiu George-Președinte, Frigioiu Marcela Mariana-Membru, Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru și Andrei Florian Constantin-Membru.

Prin HCL 179/29.05.2020, în urma solicitării de încetarea mandatului dlui Rădulescu Claudiu George, a fost numit membru in Consiliul de Administrație, dl. Tanase Marian.

Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie pe parcursul celui de al doilea semestru și s-au emis 8 decizii.

Principalele acțiuni/decizii cu impact asupra activității Confort Urban SRL sunt:

 • 1 .Urmărirea situației creanțelor societății-analiza lunară în fiecare ședință.

 • 2 .Urmărirea costurilor și veniturilor societății-analiza lunară în fiecare ședință.

 • 3 .Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

 • 4 .Aprobarea planului anual de achiziții planificat pentru anul 2021.

 • 5 .Aprobarea diminuării de capital social cu suma de 159.920.120 lei.

 • 6 .Modificarea organigramei și a ștatului de funcțiuni.

 • 7 .Urmărirea situației cu privire la litigiul cu ANAF izvorât din raportul de inspecție fiscală aferent perioadei 2012-2017.

 • 8 .Aprobarea situațiilor financiare semestriale la 30 Iunie 2020.

 • 9 .Aprobarea Palnului anual de achiziții modificat și completat pentru anul 2020.

Pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor s-a acționat astfel:

Creșterea productivității muncii

Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri

Diminuarea creanțelor restante

Diminuarea cheltuielilor de exploatare îndeplinirea obiectivelor generale ale societății

 • II. Indicatori economico financiari Ia 31 Decembrie 2020

Așa cum se poate vedea din tabelul de mai jos, veniturile din exploatare au crescut cu 8.78 % iar cheltuielile din exploatare au crescut cu 7.58 %.

Denumirea indicatorului

2019

2020

2/l%-100

0

1

2

3

1 Venit din exploatare

54,109,359.00

58,862,843.00

8.78

2.Cheltuieli de exploatare

46,776,935.78

50,323,594.15

7.58

Cheltuieli cu materiile prime

7,891,324.00

8,515,048.00

7.90

Cheltuieli cu materialele auxiliare

5,098,357.00

4,933,544.00

(3.23)

Cheltuieli energia si apa

1,087,003.00

960,957.00

(11.60)

Cheltuieli cu salariile, asigurări sociale și tichete de masă

13,086,818.00

14,629,270.00

11.79

Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal

5,291,340.90

6,505,350.00

22.94

Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile

709,020.00

981,780.00

38.47

Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

42,334.00

16,168.11

(61.81)

Cheltuieli cu primele de asigurare

179,664.93

255,699.77

42.32

Cheltuieli              privind

comisioanele și onorariile

503,000.16

352,181.01

(29.98)

Cheltuieli cu studiile și cercetările

20,218.07

14,675.40

(27.41)

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

63,193.52

75,427.38

19.36

Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

79,917.78

88,337.41

10.54

Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări

10,985.63

1,915.07

(82.57)

Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

2,542.17

212,436.00

8,256.48

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

3,747,911.06

4,099,765.00

9.39

Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate

339,998.00

284,897.00

(16.21)

Ajustări de valoare active circulante

-

-687,716.00

-

Alte cheltuieli de exploatare

-

70,353.41

-

Cheltuieli privind redevența datorată

7,286,654.10

7,120,669.59

(2.28)

Cheltuieli cu amortizarea

1,336,653.46

1,892,836.00

41.61

4. Rezultat din exploatare

7,332,423.22

8,539,243.85

16.46

Venituri financiare

40,909.00

21,916.78

(46.43)

Cheltuieli financiare

-180.00

-

5.Rezultat financiar

40,909.00

22,096.78

(45.99)

Cheltuieli cu impozitul pe profit

1,164,338.22

1,004,788.00

6. Rezultat contabil aferen t       exercițiului

2019/2020

6,208,994.00

7,556,557.85

21.70

în scopul creșterii profitabilității societății și recuperării pierderilor din anii precedenți, conducerea Confort Urban a avut ca prioritate optimizarea costurilor; în acest sens în anul 2020 veniturile din exploatare au crescut cu 8.78 % iar cheltuielile din exploatare au crescut doar cu 7.58 %. Veniturile totale au crescut cu 8,74 % ( de la 54.150.268 lei la 58.884.759 lei) iar cheltuielile totale au crescut cu 7.58 % ( de la 46.776.936 lei la 50.323.415 lei). Cheltuielile cu primele de asigurare au crescut deoarece în anul 2020 au fost achiziționate mijloace de transport in suma de 1.806.556 lei ceea ce a condus la creșterea numărului de autovehicule pentru care societatea a încheiat poliță de asigurare de tip CASCO și RCA, cheltuielile cu amortizarea au crescut datorită achiziției de mijloace fixe, cheltuielile cu transportul și chiriile au crescut datorită tipologiei lucrărilor executate anul trecut -a fost realizat un număr de străzi noi mai mare decât anul

ANEXĂ LA • HCLM NR,

trecut ceea ce a condus la o cantitate mai mare de deșeuri de pământ si piatră de transportat la rampă, a fost produsă o cantitate mai mare de asflat decât în anul precedent, au fost folosite mai multe utilaje la degajarea.materialului denrologic de ia locațiile unde au fost edificate străzi noi.

în concluzie în anul 2020 profitabilitatea companiei a crescut, procentul de creștere al veniturilor a fost superior ceiui de creștere a cheltuielilor.

în ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli gradul de realizare al veniturilor este de 102 % (planificat 57.978 mii lei-realizat 58.885 mii lei) iar cel al cheltuielilor tot de 102 % (planificat 59.563 mii lei realizat 50.323 mii lei). Cheltuielile cu salariile de 14.629 mii lei, s-au încadrat in limitele de creștere a veniturilor, iar profitul brut obtinut este de 8.562 mii lei fata de 8.415 mii lei.

Pe centre de profit, veniturile realizate la 31 Decembrie 2020 au următoarea structură

NrCrt

Denumire

Valoare bugetata

Valoare realizata

Grad de realizare

1

Drumuri reparatii

33,281,676.47

35,189,317.80

106

2

Drumuri investitii

15,036,972.00

13,513,797.81

90

3

Indicatoare

2,131,932.77

2,122,559.61

100

4

Semafoare

1,147,232.77

1,222,459.45

107

5

Ridicări auto

35,799.16

Toți d

ii contract ’elegare

51,633,613.17

52,048,134.67

101

6

Venit prod imob/alte venituri

80,000.00

1,519,451.92

-

7

Parcări

5,165,000.00

4,711,927.03

91

8

Ridicări auto

1,100,000.00

605,327.75

55

Total venituri

57,978,613.17

58,884,841.37

102

La data de 31 Decembrie 2020 din pierderile anilor anteriori Confort Urban

>         SRL mai are de recuperat suma de 1.989.242 lei la care se adaugă sumele stabilite

suplimentar prin raportul de inspecție fiscală aferent perioadei 2012-2017 în cuantum de 79.608.300 lei. La data de 01 Ianuarie 2018 societatea avea pierderi de recuperat din exercițiile anterioare în cuantum de 10.694.699 lei.

Prin contractele de mandat ale membrilor și prin planul de administrare al Consiliului de Administrație au fost stabiliți indicatorii de performanță de mai jos, pentru care gradul de realizare, conform execuției bugetului de venituri si cheltuieli, este următorul:

An 2020

Nr.Crt

Denumire indicator

Valoare bugetata-mii lei

Valoare realizata-mii lei

Procent de realizare propus

Precent de realizare obtinut

1

Total venituri

57,978.00

58,885.00

97%

101.56

2

Profit obtinut

8,415.00

8,562.00

100%

101.75

3

Productivitatea muncii

244.63

244.34

97%

99.88

4

Rentabilitatea veniturilor

14.51

14.54

100%

100.18

5

Cheltuieli la 1000 lei venit

855

855

100%

100.03

Astfel în anul 2020, prin deciziile de management, s-au obtinut urmatorele rezultate:

 • a) Capacitatea de autofinanțare a societății a crescut, astfel că față de anul 2019 veniturile totale au crescut cu 8.74 % in timp ce cheltuielile au crescut cu 28.23 %, iar profitul net a crescut cu 7.58%;

 • b) Perioada de recuperare a creanțelor a crescut în 2020 la 94,86 zile față de 89,10 în 2019; creșterea este datorată nefacturării lucrărilor prestate către Municpiul Constanța în sumă de 14.788.624 lei. Facturile pentru aceste prestații nu au fost emise în exercițiul financiar 2020 deoarece bugetul Municipiului Constanța pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri, indicatoare, semafoare a fost epuizat în luna octombrie 2020. în anul 2020 a fost încasată suma de 10.865.891,27 lei aferentă prestațiilor executate în anul 2019.

 • c) Perioada de rambursare a datoriilor a scăzut in 2020 la 27,95 fata de 45,26 in 2019;

 • d) începând cu anul 2017 Confort Urban nu a mai înregistrat pierderi contabile;

 • e) Cheltuielile au fost reduse comparativ cu veniturile, astfel asa cum am aratat mai sus societatea nu a mai înregistrat pierderi începând cu anul 2017;

Evoluția profitului in perioada 2016-2019 este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire

2016-mii lei

2017-mii lei

2018-mii lei

2019-mii lei

2020-mii lei

Profit net

1,710.00

348

5,580.00

6,208.00

7,557.00

 • f) Productivitatea muncii a crescut în 2020 la 244.34 mii lei/salariat de la 234,76 mii lei/salariat in 2019.

 • g) Toate solicitările venite din partea cetățenilor sunt analizate și se acordă o atenție sporită transmiterii rezoluțiilor în termen de maxim 30 de zile; deasemenea în elaborarea propunerilor de lucrări pentru anul în curs sau anul anterior se ține cont de solicitările și propunerile/sugestiile venite din partea diferiților petenți, fie ei persoane fizice sau persoane juridice;

 • h) Cheltuielile cu salariile s-au încadrat în limitele aprobate prin buget,

 • i) Cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 5.9% (de la 54.032 mii lei în 2019 la 57.209 mii lei în 2020), îndeplinindu-se astfel obiectivul stabilit prin planul de administrare de creștere a cifrei de afaceri cu 2% in fiecare an de mandat;

 • j) Societatea nu înregistrează datorii către furnizori și bugetele de stat.

 • IlI .Situatța lucrărilor realizate în semestrul II al anului 2020-total an

în semestrul II 2020, Confort Urban SRL a realizat lucrări conform instrucțiunilor de lucru primite conform situației de mai jos.

în anul 2020, au fost realizate lucrări de întreținere și reparații carosabil pe o suprafață totală de 239.902,05 mp, trotuare 24.718,35 mp, au fost montate/înlocuite borduri pe o suprafață totală de 15.927,70>ml și au fost puse în operă dale din beton pe o suprafață de 8.960,39 mp.

Valorile aferente lucrărilor de întreținere și reparații carosabil executate în anul 2019 sunt următoarele: 228.324,83 mp și trotuare 46.885,10 mp, au fost montate/inlocuite borduri pe o lungime de 22.002,90 ml și puse în operă dale din beton pe o suprafața totala de 1.585,25 mp.

în anul 2020 au fost produse 52,960,09 tone de mixtură asfaltică față de 44.751,36 tone în 2019, în creștere cu 8.208,73 tone.

Tabel centralizator a! lucrărilor executate de Confort Urban în anul 2020

NR. CRT.

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20X25/ ML

BORDURI/10X15/ ML

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA

RIDICARE LA ___COTA A

CAPACE PREFABRICATE/B

CONFECȚII METALICE/ KG

1

Bd. Aurel Vlaicu

5.00

2

Bd. Ferdinand intersecție Str. Atelierelor

1.50

3

Bd.

I.C.Bratianu intersecție str. Pasajului

2.00

NR. CRT.

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20X25 /ML

r

1 BORDURI/10X15 /ML

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA

RIDICARE LA COTA A

CAPACE PRFFARRTCATF/

CONFECȚII

METALICE/ KG

4

Str. Dezrobirii intersecție str. Eliberării

0.50

5

Bd. Aurel Vlaicu -zona Maritimo

391.64

6

Str. Baba novac intersecție str. Rasuri

1.00

7

Str. Adamclisi -loc de joaca (continuare)

155.00

134.00

2

8

Aleea Egretei

825.24

43.00

176.00

9

Aleea Dealului - loc de joaca

155.00

64.54

25.

00

120.00

11

Str. Lebedei -loc de joaca portul Tomis

51.00

51.23

12

Str. Lirei parcare zona bl.FC9.FC10.FC 11,FC12

613.25

30.00

13

Str.

Dumbrăveni

9,909.33

4,033.47

2,553.00

2,078.00

14

Str. Soveja

691.01

15

Bd. Al.

Lapusneanu

802.16

44.50

16

Str. Eliberării

3.40

17

Bd. A.Vlaicu intersecție str. Stefanita Vodă

2.30

18

Bd.

I.C.Bratianu

6.80

19

Bd. Mamaia tronson Bd.Tomis/Str. Soveja

6.30

20

Bd. 1 Decembrie

4.80

21

Bd 1 Mai Vechi

3,777.25

22

Sos. Mangaliei

6.30

23

Str. Chiliei

7.30

24

Str. Pescarilor

7.41

25

Str. Năvodului

118.81

100.00

26

Str.

B.P.Hașdeu -zona bl.L2A,L2B si L2C

285.21

255.75

43.00

NR.CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20X2

5/ML

BORDURI/10X1

5/ML

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA

RIDICARE LA COTA A

CAPACE PREFABRICATE/

CONFECȚII

METALICE/ KG

27

Bd.Tomîs intersecție bd. Al Lapușneanu

127.46

116.62

10

28

Bd. Mamaia int. Str. Soveja-zona Delfinariu

304.17

53.95

61.53

16

29

31

Plaja Modern-alee loc de joaca

319.49

32

Aleea Hortensiei-zona bl. G8

15.50

33

Str. I.G.Duca-zona ANAF

201.35

81.00

34

Spitalul TBC -Palazu Mare

25.62

26.00

35

Zona CET cuprinsa intre Bd.A.VIaicu, Str.Cumpenei si Str.Pelicanului

9,521.85

674.11

36

Faleza cuprinsa intre Cazino si restaurant "The View"

338.80

37

Str. Duiliu Zamfirescu

446.02

38

Str. Ion Ratiu -parcare zona bl.PA6

1,413.61

138.00

66.

00

39

Str.

Crizantemelor

236.24

40

Str. Ion Vodă

1,612.69

41

Str. Petru Vulcan

1,676.31

42

Str. Timișanei

1,833.65

43

Str. Dobrogei

1,824.00

44

Str.

Dragoslavelor -zona bl.D, sc.G

199.79

45

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

830.60

7.00

47

Str. Magnoliei -acces Școala nr.6

320.14

48

Str.

Universității

6,873.49

49

Stațiunea Mamaia - zona hotel Caraiman

1,015.74

50

Str. Randunelelor -parcare

385.67

16.47

80.00

anexă la

HCLM NR.jH^^^L

NR.CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20X25/ML

BORDURI/10X15/ML

DALE DIN BETON/MP F

RIDICARE LA COTA DE

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATE/RUC

CONFECȚII METALICE/ KG

51

Str. Dr. Al.

Simion

Marco viei

119.71

52

Str. Parang-parcare zona blocMl

945.98

112.46

59.00

53

Str. Dumitru Marinescu

441.82

54

Str. Soveja int. cu str. Chiliei

85.88

41.00

24.00

55

Bd. I.C.

Bratianu -zona

Policlinica nr. 2

11.00

8.92

56

Str. Lahovari nr. 35

1.32

57

Bd. Al.

Lapusneanu nr. 179 A

3.74

58

Str. Nicolae lorga nr. 20

6.75

59

Bd. Mamaia-trecere de pietoni-zona Spitalul Militar

-

27.00

12.00

47.06

60

Str.

Productelor

2,794.17

210.27

239.50

61

Prel. Sg. Nicolae Grindeanu

1,795.81

210.27

58.00

124.00

3.

00

63

Str.

Micsunelelor

756.02

145.93

159.00

94.00

64

Str. Parang-parcare zona blocMl

1,418.68

65

Str. N. Filimon

11,174.09

3.

00

66

Str. Pajurei

2,038.34

67

Str. Progresului -Parcare zona Școala nr.33

400.13

68

Stadionul Portul

1,751.30

22.00

69

Str. Petru

Cercel

1,731.25

70

Str. Brizei

1,481.96

71

Str. Stefanita

Vodă - parcare

8,904.34

533.75

1,538.50

244.50

72

Prel. I. Ratiu int. Str. Pescarus

20.80

73

Str. Li 1 iacul ui/st r. Progresului

143.53

74

Intr. Campinei-zona Bl.6

72.30

NR.CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20X25/ML

BORDURI/10X15/ML

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA COTA DE

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PREFABRICATF/BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

75

Aleea Albatros-parcare bl.G3

17.66

36.50

4.50

76

Str. Zorelelor

362.35

80.41

77

Str. Zorilor

919.51

132.63

53.50

16.00

78

Str. Ștefan Panaitescu

159.36

79

Str.

Transilvaniei nr.4

24.85

12.00

81

Str. Caiuti

459.97

42.26

82

Bd. Al.

Lapusneanu-Univ. Saguna

60

83

Bd. Mamaia i nt. str. I,G. Duca

281.00

16.00

778.49

90

84

Aleea Albatros parcare bl.

G3A

321.77

85

Str. Lebedei-zona plaja Modem

2,094.47

86

Bd. Tomis-statie bus Elvila

920.12

87

Str. Olteniei

2,958.97

88

Str. Anghel Saligny

1,687.53

89

Fundătură Năvodului

1,426.93

90

Str. Santinelei

1,467.64

91

Str. Operei

67.63

46.00

92

I.G.Duca intre Bd Mamaia/Bd. Ferdinand

3,508.40

93

Str. M.Viteazu-statie CTBUS-Tomis Mall

42.00

94

Str. Decebal nr. 20

44.00

95

Str. Mircea cel Batran-parca re CNMB

50.00

96

Str.

Crizantemelor

56.82

97

Str. Soveja-zona Delfinariu

148.54

99

Str.

Solidarității -parcare bl.Kl

92.98

100

Str. Muncel -zona piața Filipescu

80.66

39.00

NR.CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20X25/ML

BORDURI/10X15/ML

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA COTA DE

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 7nY7S/MI

CAPACE PRFFARRTOATF/RI IO

CONFECȚII METALICE/ KG

101

Str. Făgetul ui-trons.Bd.Mama ia/str.Unirii

2,036.78

53.38

48.50

102

Str, Lebedei (portul Tomis)

171.52

31.00

103

Str. I.G.Duca nr.20

40.74

104

Parcul Tabacarie-zona „Tara Piticilor"

163.96

105

Str. Matei Milo-zona Brigada Mobila de Jandarmi

198.40

78.45

41.50

106

Bd.Tomis/Bd.M amaia-zona Capitol

15

107

Bd.Tomis-alee acces bl.TD4Ă,sc. A

63.46

108

Str. Strajerului, nr.81

38.61

18.50

6.00

109

I.G.Duca intre Bd Mamaia/str. Tepes Vodă

5,578.89

110

Accese bd.Mamaia-intre str.

I.G.Duca și str. Tudor Vladimirescu

772.11

111

113

Str. Casta ni lor -parcare bl.l si bl.2

281.46

114

Parcare incinta

Spital Boli Infectioase

508.52

115

Aleea Acces

Stadionul Farul

2,063.22

202.70

116

Str .Termele Romane-Port

Poarta 1

2.70

117

Str. Petru

Vulcan nr. 71

6.00

118

Bd.AI.Lapusnea nu/str.Poporulu i

2.50      |

NR.CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20X25/ML

BORDURI/10X15/ML

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA COTA DE

BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE PRFFARRTCATF/RI IC

CONFECȚII METALICE/ KG

119

Str. Soveja zona complex comercial Eden

12.00

120

Bd.Tomis zona „Rovere"

1.00

121

Bd. Mamaia-zona parcare hotel Del Mar

15.64

122

Str. Constantin Bobescu

9.

00

123

Str. Haricleea Da relee

7.

00

124

Str. Paul

Constanti nescu

2.

00

125

Str. Dimitrie Cuclin

2.

00

126

Bd. Tomis int.

Str. Poporului-zona Emag

30.00

53.00

127

Bd. Mamaia tronson str.I.G.Duca/st r.Mihai Viteazu

198.85

128

Str.

Dragoslavelor nr. 40

20.00

130

Alee acces str. Mălinului -zona Liceul Tehnologic Tomis

405.17

14.24

78.50

1.00

400.00

131

Bd. Mamaia -tronson Bd. Tomis/ str. Mlrcea cel Batran

301.32

542.50

581.00

1,318.58

64.

00

132

Str. Augustus

3,282.15

133

Str. Septimius Severus

2,808.02

134

Str. M. Viteazu înt. Str. Tepes Vodă

404.86

135

Accese Bd. Tomis tronson Str. Poporului/ Bd.Mamaia

282.48

136

Str. Ciocârliei

927.42

137

Str.

B.P.Hașdeu

1,386.64

138

Str. Prahovei

429.04

139

Intrarea

B.P.Hașdeu

908.32

140

Str. Farului

2,763.44

141

Str. M un cel

2,080.51

142

Str. Salcâmilor

2,639.69

143

Str.

Ametistului

2,141.66

144

Str. Belvedere Bl. BM8 - alee acces

441.15

145

Sos. Industriala

218.11

146

Str. Ion

Murgescu

184.80

147

149

Str. Belvedere - alee acces

77.46

150

Bd. 1 Decembrie -zona Spitalul de Boli Infectioase

7.00

151

Str,. Petre Dascalu

261.89

152

Str. Emil Racovita int. Aleea Vultur

19.40

153

Str.Baba Novac int. Str.Bogdan Vasile

18.70

154

Str. Soveja -zona City Mall

28.60

155

Sens giratoriu-zona Brotacei

1.20

156

Bd.

AI.Lapusneanu int. Al.

Cameliei

3.40

157

Bd. Ferdinand int. Str. M.

Viteazu

2.08

158

Str. Grivitei int.

Str. I.Ghe. Duca

2.38

159

Str. D. Eugeniu int. Str. Cișmelei

1.80

160

Str. Frunzelor int. Str.

Semănătorului

12.50

161

Str. Verde nr.

70

1.00

162

164

Str. Verde int. Str. Alba lulia

22.95

165

Bd. Aurel Vlaicu zona Arabesque

31.50

166

Str. Topolog int. Str. Corbului

6.00

167

Portul Tomis

1.80

168

Str. Trapani nr. 10

5.00

169

Str. Alexandru Sahia

2.

00

170

Str. Ionel Perlea

3.

00

UD

UD

CT

1-1 UD UJ

i-i UD N)

UD

UD O

00 uD

00 00

1-1 oo

00 cn

00 ui

CD

i-i 00 Ud

00 w

co

>-1 00 o

h-i

UD

cn

cn

I-*

1-1

U)

1—1 hJ

NR.CRT

Parc str. Dragoslavelor

Str. Dezrobirii, școala nr. 23

Șos. Mangaliei

Spitalul TBC-Palazu Mare

Bd. 1 Mal Vechi

Str. Salcâmilor

Bd. Tomis zona bl. Tll, FT13

Str. Tabla Buții nr. 37

Str. Viceamiral Ion Murgescu nr.51-58

Bd.

I.C.Brătianu-zona Intim

Str. Valea Portului

Bd. Tomis Int. Str. Ion Ratiu

Str. Nehoiului-trons.str.

Cosmin

Furtuna și str. Petru Cercel

Cartier Veterani-zona Biserica Sf. Epictet și Astion

Str. Neajlov

Str. Eugen Lovinescu

Str. N. lorga int. Bd. Tomis

Str. Smârdan int. Str.

M.Eminescu

Bd. Tomis -acces Dedeman

Str. Farului-tronson bd. Tomis/Bd. AI.Lăpușneanu

Bd. Tomis -trotuar acces "Profi"

Str. N. lorga int. Cu str. M.cel Bătrân

Str. Nicolae Kirculescu

DENUMIRE LOCAȚIE

22.75

9.75

16.08

o o

p UD

344.68

3,731.79

4,391.37

155.53

165.47

CAROSABIL/MP

188.36

72.03

147.47

30.00

230.06

778.17

467.11

662.86

44.07

41.40

TROTUAR/MP

45.00

470.00

81.50

BORDURI/20X25 /ML

18.00

BORDURI/10X15 /ML

21.65

DALE DIN

BETON/MP    j-

ANEXĂ LA HCLM NR.

O o .

RIDICARE LA

25. 00

15. 00

RIDICARE LA COTA A

°b

CAPACE PREFABRICATE/

80.00

420.00

CONFECȚII

METALICE/ KG

CD

nj NJ NJ

NJ NJ

NJ NJ O

NI cD

NJ

C0

M

NJ 1—1 CD

NJ

UI

NJ

NJ

O

NJ O CD

NJ O 00

NJ O

NJ O CD

NJ O UI

NJ O

NJ O W

NJ O NJ

NJ O

NJ O O

CD CD

CD 00

NR.CRT

Str. Unirii int. Tabla Butii

Str. Ștefan Luchian, bl.C2

Str. Ștefan Luchian, bl.L2

Str.Unirii int. Str. Rachitași

Str. Topolog, bl.F6

Str.Topolog, bl.H6, sc.A

Str ./I.L. Ca răgi ale int. Str. Bravilor

Str.Bucovinei int.

Str.Dumbrava Roșie

Str. I.G.Duca-tronson Bd.l Dec.l918/str. Tepes Voda-continuare

Aleea I.C.Bratianu

DC 89

Drum acces Heliport

Parcare str. Tulcei, zona școala 36

Str. B. St. Delavrancea-zona școala Albatros

Str.Nehoiului

Str. Soveja tronson intre str. Primăverii și bd. Al Lăpușneanu

Prelungirea Tulcei

Bd. Tomis zona Piateta Capitol

Parcare str.D.Eugeniu, bl.X4, G5, C4

Parcare-str. Str. Voda-continuare

Bd. Mamaia int. Str. Mihai Viteazu

DENUMIRE LOCAȚIE

4.40

4.00

8.00

2.35

i—1

NJ O

in

O

CD

CD o

CD

UJ

1,350.89

1,732.63

5,299.83

UI CD

1,660.89

526.29

3,731.79

1,980.51

1,001.20

472.92

1,216.83

CAROSABIL/MP

29.00

831.13

43.40

TROTUAR/MP

33.00

BORDURI/20X25/ML

54.00

BORDURI/10X15/ML

614.56

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA COTA

ANEXĂ, LA . 1CLM NR Ihi

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR

CAPACE

PREFABRICATE/BUC

CONFECȚII

METALICE/ KG

ANEXĂ LA . , uri M NR Mâ

NR.CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20X25/ML

BORDURI/10X15/ML

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA COTA DE

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/MI

CAPACE PREFABRICATF/BLJC

CONFECȚII METALICE/ KG

223

Str. Mimozelor bl. ZI

3.00

224

Str. Cpt. Papadopol bl.

SR1A

10.50

225

Str. Theodor Bura da int. Str. I.G.Caragiale

10.50

226

Bd.l Mai-zona fostul restaurant Rapid

3.20

227

Str.Soveja -zona City Mall

28.60

228

Str. Nicolae Milescu

22.00

229

Str. Unirii, bl.V7A

0.49

232

Bd. Tomisnr.141-147 Spitalul Jud.

35.00

233

Bd. Mamaia-zona Univ. Ovidius

3.20

234

Str.M.Viteazu int. Str. Dacia

1.50

235

Str. Dezrobi rii-bl.ID4

6.00

236

Str. Ion Corvin, nr.53

2.00

237

Aleea Brândușelor

3.00

238

Bd. Mamaia int. Str. Preda Buzescu

2.00

239

Str. Poporului, bl. LVI

500.00

240

Parc str.

Dragoslavelor-continuare

316.75

241

Str. Salcâmilor

767.10

242

Bd.l Mai vechi-continuare

3,195.17

296.00

16.00

243

Bd. Mamaia-tronson str.M.Viteazu/B d.Tomis-racordari

120.67

244

Str.Prel.Liliacul ui-zona bl.G3

323.86

184.50

63.50

245

Str. Ion Roata

226.19

anexăla m NR.NR.CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20X25/ML

BORDURI/10X15/ML

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA COTA DE L

CAMINELOR/BUC

CAPACE PRFFABRTCATF/RLJC

CONFECȚII METALICE/ KG

246

Str. Timonei-loc de joacă

56.00

247

Str. Baba Novac-acces scări,bl.BN14

57.32

249

Piateta Capitol

105.00

27.00

639.68

5.

00

500.00

250

Bd. Mamaia tronson intre str. Mircea și str. Bucovinei-alei acces bloc

317.96

251

Parcul Argheologic

20.00

252

Bd. Tomis tronson Bd.Mamaia/str. Poporului

981.38

253

Bd. Mamaia tronson intre Bd.Tomis si str. Mircea cel Bătrân

4,854.18

1,318.59

254

Bd. Mamaia tronson intre I.G.Duca și Bd. Tomis

814.54

255

Drum acces Heliport-continuare

4,300.17

256

DC89-continuare

8,405.23

257

Str. Pajurei-tronson Bd.l M a i/str. Viorelei or

776.62

258

Parcare intre str.Tulcei/str.B adea Cârțan,zona școala 36

1,196.73

303.00

166.00

259

Str.M.Viteazu tronson Bd.Mamai/bd.F erdinand

6,302.51

260

Str. Hatman Arbore

6,977.66

261

Parcare str. Pescari lor-zona bl.FZ12

984.65

5.

00

263

264

Bd.l Mai vechi

1,328.88

4.

00


265

Str.Vârful cu Dor-statie CT BUS

128.02

266

Str. Timonei

18.78

267

Stadionul Portul

1,400.00

268

Str. Veniamin Costa che, nr.19

2.00

269

Str. Baba Novac, bl.BN2, BN3, BN6

4.00

271

Str.Cumpenei, zona pod Cora

0.50

272

Str. Mircea cel Bătrân, bl.MS2-TD3

3.50

273

Bd. Mamaia-zona restaurant Tic-Tac

-

238.03

274

Str.Liiiacului-continuare

. 241.70

275

Parcare str.Hatman Luca Arbore

1,630.49

19.50

276

Parcul Gării

3.50

277

Str. Ion Roata-continuare

824.22

278

Str. Dumitru Marinescu

382.85

281

Parcare intre str.Tulcei/str.B adea Cârțan,zona școala 36-continuare

749.33

512.00

80.00

282

Parcare str. Industriei Mici-zona bl.L28, L29, L30

485.16

498.00

185.50

283

Str. Tîmonei-loc de joaca-continuare

215.81

217.50

91.00

72.82

284

Str.Zmeurei-zona bl.FT13, U2, FT14

81.12

285

Piața Ovidiu

3.00

286

Bd. Mamaia tronson intre str. Mircea și str. Bucovinei-alei acces bloc-continuare

702.00

927.41

4.

00

287

Str.Int.SIt.

Bogdan Vasile

882.81

288

Str.

Dezrobirii,zona

Sophie

Patisserie

266.96

289

DC89-continuare

1011.93

NR.CRT

1

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/ MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20

X25/ML

BORD URI/1'0

X15/ML

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA

RIDICARE LA COTA A

CAPACE PRFFARRTCA

CONFECȚII METALICE/

KG

290

Str. Comarnic

6,107.81

291

Str. Fântânele

4,800.19

292

Str. Hatman Arbore-continuare

1,355.06

293

Str. Lanului

1,770.09

294

Str. Liliacului

1,918.25

296

Str. Progresului

155.55

297

Str. Meșterul Manole

2,186.21

298

Aleea Megara (Mamaia Nord)

744.35

299

Parcare Intre str.Tulcei/str.B adea Cârțan,zona școala 36-continuare

990.82

300

Str. Timonei-continuare

1,618.26

301

Parcare str. Industriei Mici-zona bl. L28, L29, L30

4,197.05

302

str. Frunzelor, nr. 158

1.50

303

str. Frunzelor, nr. 160B

1.00

304

Str. Suceava, bl.AS5

4.50

305

Str.

Rândunelelor, nr.63

1.00

306

Str.

Rândunelelor, nr.52

1.00

307

Parcare intre Str. Tulcei si str. B. Cartan-zona școala 36-continua re

810.63

175.00

273.00

308

Str. D.

Marinescu-continuare

210.92

309

Str. Avram lancu

1,328.79

718.00

23.50

310

Bd. Mamaia-tronson str.M. Cel Bătrân/str.Buc ovinei-alei acces bloc-continuare

28.00

36.25

1.

00

311

Str.Dionisie cel Mic

53.00

203.20

219.78

312

Șos. Industriala

2,621.39

313

Str. Moldovei

491.78

NR.CRT

DENUMIRE LOCAȚIE

CAROSABIL/MP

TROTUAR/MP

BORDURI/20X25/ML

BORDURI/10X15/ML

DALE DIN BETON/MP

RIDICARE LA COTA DE

RIDICARE LA COTA A BORDURILOR 20X25/ML

CAPACE ___PREFABRICATE/BUC

CONFECȚII METALICE/ KG

314

Str.Dionisie cel Mic-amenajare parcarizona bl.48 si bl. 50

581.89

315

Str. Soldat C-tin Mugureanu

216.68

316

Str. Meșterul Manole

990.88

317

Str. Celulozei

1,981.43

318

Str. Petru Cercel

635.90

319

Stadionul Portul-continuare

2,000.00

320

Str. Vârful cu Dor

2.50

321

Str.

Dumbrăveni

2.50

322

Bd. A.

Vlaicu/str.

N.Filîmon

4.20

323

Str.B.Șt.Delavr ancea,nr.l4

27.95

324

Str.Caraiman-zona Far

6.50

325

Str.Cpt. D.

Eugeniu

31.59

326

Bd. 1 Dec. 1918

21.65

327

Str. Badea Cârțan

34.12

328

Bd. Al.

Lăpușneanu

79.77

TOTAL GENERAL

235,902.05

24,718.35

10,013.00

5,914.70

8,960.39

56

195

49

2170

 • IV .Personal si salarizare

La data de 31 Decembrie 2020, Confort Urban are un număr efectiv de personal de 243 salariati, valoare aprobată prin buget fiind de 250 de salariați. Cheltuielile totale cu personalul se prezintă conform structurii de mai jos:

Nr

Crt

Denumire

Valoare bugetata

Valoare realizata

1

Cheltuieli de natura salariala (rd2+6):

12,519.00

12,859.00

anexă la

hclm nr.

2

Cheltuieli cu salariile(rd.3+4+5) , din care:

11,598.00

11,887.00

3

a) salarii de bază

10,175.00

10,489.00

4

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

1,423.00

1,398.00

5

c) alte bonificații (conform CCM)

0

6

Tichete de masa

921.00

972.00

La începutul anului s-a făcut evaluarea tuturor salariațllor, pentru activitatea desfășurata în anul precedent.

V.Actîvitatea sistemului de management mediu, protecția mediului, securitate și sănătate în muncă

Pentru conformarea cu cerințele legale și în scopul menținerii sub control ai aspectelor de mediu, societatea colectează separat deșeurile generate din activitățile societății, respectându-se prevederile legale privind protecția mediului și valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate in acest sens.

Referitor la siguranța și securitatea în muncă, instruirea salariaților se face conform prevederilor legale, instrucțiunilor proprii de securitate în muncă și a tematicii de instruire stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de directorul general.

La nivelul societății există un plan de prevenire și protecție. Conform acestui plan lucrătorii care sunt expuși la riscuri în procesul muncii primesc gratuit alimente de protecție; de asemena fiecare lucrător a primit echipament individual de protecție.

Controlul medical periodic al salariaților este asigurat de medicul de medicina muncii cu care societatea are contract.

Pentru desfășurarea activității în deplina siguranță în anul 2020 s-au efectuat operațiuni de verificare, înlocuire, întreținere și reparare a mijloacelor de intervenție în caz de incendiu, conform graficelor de întreținere.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSP