Hotărârea nr. 142/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2020

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Confort Urban S.R.L Constanța pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr.94530/21.05.2021;

 • - raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 5862/24.05.2021;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.19, alin (3) din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare

 • - Legii nr.31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Decizia consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr. 289/26.04.2021 prin care-au fost aprobate situațiile financiare anuale ale S.C. Confort Urban S.R.L Constanța pe anul 2020;

 • - HCL nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.3 lit. d) și art.196, alin.(l) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, notele explicative la situațiile financiare anuale, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii și raportul administratorilor privind încheierea exercițiului financiar al S.C. Confort Urban S.R.L pe anul 2020 prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Societatea a înregistrat un profit de 7.556.557 lei, repartizat după cum urmează:

344.858 lei rezervă legală,

 • - 1.664.185 lei alte rezerve - profit reinvestit 1.580.976 lei și rezerva legală aferentă 83.209 lei,

 • - 5.547.514 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Art.2. Se aproba descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor societății SC Confort Urban SRL pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.

Art.3, Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^9^ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL Georgiana GOSP


Bifați numai dacă este cazul:

[3 Mari Contribuabilicare depun bilanțul la București

□ Sucursala

[3 G1E - grupuri de interes economic

0 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1OO2_A1.O.O 0103.2021 Tip situație financiară: BL


® An 0 Semestru


Suma de contre!                                  /


Entitatea


CONFORT URBAN SRL


Județ Constanta

Sector


Localitate

CONSTANTA


Strada

VARFU CU DOR


Nr.

10


Bloc Scara Ap.


Telefon 0744475222


Număr din registrul comerțului

J13/699/1997

Cod unic de înregistrare

1

8

7

5

3

4

9

Forma de proprietate

12-Socletatl cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire dasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor fi autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod si denumire clasa CAEN)

CîB^nțități^jloiciiflmari^


| C~MEntități mici j |(~JiMicroentități


Entități de Interes public

7


4211 Lucrări de construcții a drumurilor ți autostrăzilor

@      Situații financiare anuale

0    Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991

□ 2. persoanele Juridice aflate in lichidare, potrivit legii

pTj 3, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state I—I aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANDREI FLORIAN CONSTANTIN


ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

MĂRGĂRIT BRINDUSA MADAL1NA


SemnăturaCalitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE GEORGIANA GOS
ARUBrindusa-      D.^

Bnndusa-Madalina

Madalina        Mărgărit

. .                        Data:'2021.04.20 09:10:42

Mărgărit        +0300-

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legată de auditare a situațiilor financiare anuale? Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CEAUSESCU & PARTENERS SRL


Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS


CIF/CUI


1016/2010


Q DA (.JNU


27432388


FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2020 Cod 10                                                                                 -lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din coLB)

Nrjd. OMF nr.58/ 2021

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2020

31.12.2020

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

^Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

19.347

334.728

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

1.452.821

1.452.821

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

1.472.168

1.787.549

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

1.521.039

6.535.177

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 -2813 - 2913)

09

09

5.938.651

7.923.019

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

482.549

535.335

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

4.437

0

â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Actîve corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8,Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) k   A.

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

7.946.676

14.993.531

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

127.410

75.884

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

127.410

75.884

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17+24)

25

25

9.546.254

16.856.964

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

2.775.905

2.508.562

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +Z-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

10.749

14.128

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

53.915

14.323

TOTAL (rd.26 la 29}

30

30

2.840.569

2.537.013

11, CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413 + 418-4902-491)

31

31

15.658.754

16.066.512

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

32

32

0

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

0

, Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ^428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 +

5187)

34

34

1.013.172

164.750

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

159.920.124

159.920.124

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 311a 35+35a)

37

36

176.592.050

176.151.386

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501 -591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38}

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512+531 +532 + 541 + 542)

41

40

11.778.273

14.999.007

^ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40}

..__/

42

41

191.210.892

193.687.406

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

413.683

498.362

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

413.683

498.362

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)

48

47

13.737

13.737

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

7.627.455

2.985.203

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

0

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

51

50

0

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

0

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447»** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

10.608.477

12.412.357

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

18.249.669

15.411.297

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

173.195.319

178.592.631

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

182.741.573

195.449.595

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 +1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

, y 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

67

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451**»)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** +4381+ 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447»** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

73.460.519

67.347.180

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

73.460.519

67.347.180

H. PROVIZIOANE

1, Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513+1514+1518)

68

67

c TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

179.587

181.840

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)

74

73

179.587

181.840

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de Ia clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

179.587

181.840

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

186.932.091

195.726.360

HCLM_NRd^â^g. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cerceta re-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

.85

186.932.091

195.726.360

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.155.338

4.221.382

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

850.012

1.278.079

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

0

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

965.125

2.546.100

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

1.815.137

3.824.179

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

86.020.450

81,217.019

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

6.208.994

7.556.557

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

810.056

2.009.044

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

109.281.054

128.102.415

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

109.281.054

128.102.415

Solduri debitoare ale conturilor respective.

■*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1ntr-o perioadă mai mică de 12 (uni.

2} Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice ți al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea țl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările ți completările ulterioare

„                                         1) Sumele Înscrise la acest rând ți preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum ți alte creanțe imobilizate, scadente


CONTRASEMNEAZĂ

ADMINISTRATOR, SEC^ERGEN

GEORGIANA £
m ।    •

Numele si prenurp^^


ANDREI FLORIA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Semnătura


ÎNTOCMIT


Formular VALIDATCONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2020

Cod 20

F20 - pag. 1

- lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMF nr.58/ 2021

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2019

2020

A

B

1

2

1, Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

54.032.149

57.208.663

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

54.032.149

57.208.663

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

venrcurt-viiruoounzrtiircgijuuic oe cniiiuțiic ruuiuic ain ncgisiTUi gcncroi

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

7.287

3.363

Sold D

07

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

1.449.452

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

34.985

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

69.923

166.380

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

54.109.359

58.862.843

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

12.989.681

13.299.691

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

172.086

148.901

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

1.087.003

960.957

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

13.086.818

14.629.270

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

12.514.452

13.723.156

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

572.366

906.114

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

24

25

1.336.653

1.892.836

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

1.336.653

1.892.836

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

0

-687.716

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

737.163

139.281

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

737.163

826.997

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

18.439.728

20.079.656

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

10.775.484

12.603.736

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct, 635 + 6586*)

32

33

339.998

284.897

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

7.324.246

7.191.023

38

Registful-general-si-care-mat-at+in-derulare^ntf^cte-de-ieasing^et^^

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

-335.033

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

335.033

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)

40

42

46.776.936

50.323.595

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

7.332.423

8.539.248

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

40.909

20.582

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

1.334

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.45+47+49+50)

50

52

40.909

21.916

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd, 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

-180

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

-180

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

40.909

22.096

- Pierdere (rd. 59-52)

59

61

0

0

ANEXĂ ur^r im MP IU2

g-3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

-----54 J 50355

——STfi

84.759

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

46.776.936

50.323.415

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

7.373.332

8.561.344

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

1.164.338

1.004.787

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

6.208.994

7.556.557

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

sa

70

0

0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

r La rândul 22 (cf.OMF nr58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al tului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMF nr58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,CalitateaFormular VALIDAT

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 'Teotxw


contrasemne^ secretar genef^u

georgiana gosp
DATE INFORMATIVE la data de 31.12.202

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

F30 - nas

J ANEXĂ LA 0

HCLM NR.     /«Ml

- lei -

. 1

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMF nr.58/ 2021

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

7.556.557

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

11 Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

rnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

-peste 30 de zile

06

06

-peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

ipozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit ia ougetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

232

241

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

242

243

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

10.786.655

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26 ’

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

34.985

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

34.985

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

34.985

- subvenții pentru energie din surse regenerabile

35

33a (316)

-subvenții pentru combustibili fosili

36

33b (317)

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

37

34

.       - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

38

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

39

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

40

37

971.630

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

41

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

42

38

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43

38a (318)

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

44

39

0

0

i -din fonduri publice

45

40

- din fonduri private

46

41

-după natura cheltuielilor (rd,43+44)

47

42

0

0

- cheltuieli curente

48

43

- cheltuieli de capital

49

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

50

45

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51

45a (319)

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

52

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

53

46a (303)

F30 - pag. 3

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093), din care:

55

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

56

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

57

47b

(306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

58

48

127.410

75.883

Acțiuni deținute Ia entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

59

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

60

50

- părți sociale emise de rezidenti

61

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

62

52

- dețineri de ce! puțin 10%

63

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

64

53

J Zreanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

65

54

127.410

75.883

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in Iei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

66

55

127.410

75.883

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

67

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct.4091 + 4092 + 411+413 + 418), din care:

68

57

17.669.982

17.327.849

-creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct.4091 +din ct.4092 +din ct.411 +din ct.413 +din ct.418)

69

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din

,4091 + din ct 4092 + din ct. 411 + din ct 413 + din ct.418)

70

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

71

59

4.243.988

1.707.906

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

72

60

556

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

73

61

487.309

162.365

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

74

62

476.105

149.851

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

75

63

11.204

12.514

-subvenții de incaș at(ct.445)

76

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

77

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătu Iu i(ct.4482)

78

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

79

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (dinct. 451), din care:

80

68

F30 - pag. 4

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)

81

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

82

70

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:

83

71 j

i

160.853.614

160.426.747

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatîe (ct.453+456+4582)

84

72

159.920.124

159.920.124

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85

73

933.490

506.623

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii edecontate până la data de raportare (din ct.461)

86

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

87

75

- de la nerezidenti

88

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.

4538)

89

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

90

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:

91

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

92

79

- părți sociale emise de rezidenti

93

80

- acțiuni emise de nerezidenti

94

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

95

82

- dețineri de obligațiuni verzi

96

82a (320)

Alte va lori d e încasat (ct. 5113 + 5114)

97

83

‘ "sa în lei și în valută (rd,85+86}

98

84

29.564

1.465

-în lei (ct. 5311)

99

85

29.564

1.465

-în valută (ct 5314)

100

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

101

87

11.748.709

14.997.543

-în lei (ct. 5121), din care:

102

88

11.748.709

14.997.543

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

103

89

-în valută (ct. 5124), din care:

104

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

105

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

106

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +din ct. 5125 + 5411)

107

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

108

94

Datorii (rd. 96 + 99+ 102 + 103 + 106 + 108+ 110+ 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

109

95

19.968.591

11.367.167

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an)

(din ct.519), (rd .97+98)

110

96

F30 - pag.5

- în lei

in

97

- în valută

112

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

113

99

I

- în lei

114

100

-în valută

115

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

116

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

117

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

118

104

-în valută

119

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

120

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

121

107

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate

122

107a (321)

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

123

108

7.641.192

2.985.202

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliațiî nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

125

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

126

110

601.767

573.148

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441+4423 + 4428 + 444

I46 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127

111

1.713.276

500.907

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

128

112

242.420

252.934

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)

129

113

1.442.686

219.323

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

130

114

28.170

28.650

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

131

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

132

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

133

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

134

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

135

118a

(310)

Sume datorate acționarilor/asociatilor (ct.455), din care:

136

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

137

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

133

121

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:

139

122 i

10.012.356

7.307.910

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

140

123

7.286.655

7.120.670

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+dîn ct.473)

141

124

2.725.701

187.240

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

142

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

143

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

144

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

145

128 ,

- către nerezidenți

146

128a (311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

147

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

148

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

149

130

186.932.091

195.726.360

-acțiuni cotate 4)

150

131

-acțiuni necotate 5)

151

132

- părți sociale

152

133

186.932.091

195.726.360

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

153

134

Brevete si licențe (din ct.205)

154

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

155

136

X. Informații privind bunurile din domeniul iblic al statului

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

156

137

4.290.839.440

4.345.404.863

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

157

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

158

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

159

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2019

31.12.2020

Suma (Iei)

%7)

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) zi, (rd. 142 + 145 +149 + 150 + 151 +152)

160

141

186.932.091

X

195.726.360

X

F30 - pag 7

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

161

142

186.932.091

100,00

195.726.360

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

162

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

163

144

186.932.091

100,00

195.726.360

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

164

145

- cu capital integral de stat

165

146

- cu capital majoritar de stat

166

147

- cu capital minoritar de stat

167

148

- deținut de regii autonome

168

149

- deținut de societăți cu capital privat

169

150

- deținut de persoane fizice

170

151

- deținut de alte entități

171

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat , local, de repartizat din profitul exercițiului financiar «c *:ătre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

172

153

- către instituții publice centrale;

173

154

-către instituții publice locale;

174

155

- către alți acționari la care stătul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

175

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

176

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

177

158

- către instituții publice centrale

178

159

- către instituții publice locale

179

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

180

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

181

162

- către instituții publice centrale

182

163

- către instituții publice locale

183

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

184

165

XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

Dividende distribuite acționarilor/asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat

185

165a

(312)

ANEXĂ LA

0 - pas. 8

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

- dividendele interimare repartizate 8)

186

165b (315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2019

31.12.2020

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

187

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

188

167

Creanțe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

189

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

190

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2019

31.12.2020

Venituri obținute din activități agricole

191

170

XV1V. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

192

170a (322)

- Inundații

193

170b (323)

- secetă

194

170c

(324)

- alunecări de teren

195

170d (325)


F30 - pag.9

ADMINISTRATOR


ÎNTOCMIT


Numele si prenumele


Numele si prenumele


ANDREI FLORIAN


MĂRGĂRIT BRINDUSA MADALINA


, Semnătură


Calitatea


Semnătură


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Formular
VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2020

Cod 40

F40 - pag. 1

ANEXĂ LA A * HCLM NR.

- lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.S=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

1.498.901

372.085

X

1.870.986

ansuri acordate pentru „..obilizari necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

1.498.901

372.085

X

1.870.986

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

1.356.416

X

1.356.416

Construcții

07

6.624.887

5.299.354

6.672.085

5.252.156

Instalații tehnice si mașini

08

12.808.896

3.544.253

104.292

104.292

16.248.857

Alte instalatii, utilaje si mobilier /

09

626.168

76.308

20.817

20.817

681.659

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

lobilizari corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

4.437

1.848.350

1.852.787

0

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd.O6 la 15)

16

20.064.388

12.124.681

8.649.981

125.109

23.539.088

lll.lmobilizari financiare

17

127.410

51.526

X

75.884

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.05+16+17)

18

21.690.699

12.496.766

8.701.507

125.109

25.485.958

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

t

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

26.733

56.704

83.437

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

T^TAL (rd.19+20+21)

22

26.733

56.704

83.437

..^mobilizări corporale

Terenuri

23

73.395

73.395

Construcții

24

5.103.848

252.724

5.356.572

0

Instalații tehnice si mașini

25

6.870.246

1.559.885

104.293

8.325.838

Alte instalatii,utilaje si mobilier

26

143.618

23.523

20.817

146.324

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

12.117.712

1.909.527

5.481.682

8.545.557

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

12.144.445

1.966.231

5.481.682

8.628.994

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite în cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32la34)

35

11.Imobilizări corporale

Terenuri

36

_ mstructii

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-)TAL (rd.35+45+46)

47

ADMINISTRATOR,                                   |NTOCMIT,


Numele si prenumele


Calitatea


Semnătura


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ftiMW ^ODOBOrFormular
VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


--CONTRASEMNEAZĂ-- SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARU

ANEXĂ LA

HCLM NR.JkL/J&Jj

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020

S.C.„Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Vârful cu dor nr.10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO,avand ca obiect principal de activitate cod CAEN 4211-Lucrari de contructii drumuri si autostrazi.In anul 2019 a realizat lucrări de intretinere si reparatii trama stradala, in calitate de administrator al tramei stradale conform contract de delegare a gestiunii 46590/03.04.2013, lucrări de investitii publice,lucrări de intretinere si reparatii semafoare si indicatoare încheind anul 2020 cu următoarele rezultate:

 • 1. Capitalul social si capitalurile proprii ale Confort Urban SRL

Valoarea capitalului social la finalul anului 2020 este de 195.726.630.13 lei și a înregistrat în an o creștere, prin aport în numerar al asociatului unic, în sumă de 8.794.269 lei lei având ca destinație finanțarea dotărilor necesare retehnologizării societății prin achiziția de mijloace fixe, prezentate detaliat în nota 1 la situațiile financiare anuale aferente exercițiului 2020.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 128.102.415 lei cuprind:

 • - capital social subscris și vărsat                        =   195.726.360

 • - rezerve legale                                         =     1.278.079

 • - alte rezerve-profit reinvestit                            =     2.546.100

 • - rezerve din reevaloare                                =     4.221.382

 • - rezultat reportat-pierdere                              =     81.217.019

 • - repartizarea profitului                                 =      2.009.044

 • - rezultatul exercițiului (profit)                           =      7.556.557

Societatea a realizat în anul 2020 o cifră de afaceri de 57.208.663 lei, în creștere față de anul precedent cu 3.176.514 lei.

Pierderea reportată la 31 Decembrie 2020 de acoperit din profiturile exercițiilor viitoare , este în sumă de 81.597.542 lei și are următoarea componență:

Total cont 1171-Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita= 1.013.212 lei cu următoarea componență:

-pierdere an 2016- 1.013.212 lei regăsiți in contul contabil 11716

Total cont 1174-Rezultat reportat din corectarea erorilor contabile=80.584.330 lei cu următoarea componență:

-rezultat reportat din corectarea erorilor contabile aferente anului 2019- 976.030 lei regăsiți in cont contabil 1174.1

-rezultat reportat din corectarea erorilor contabile -41.312.749 lei TVA aferent perioadei 2012-2017 rezultat din RIF nr.2/25.03.2019 ;cont contabil 1174.2

-rezultat reportat din corectarea erorilor contabile -3.697.597 lei-impozit pe profit aferent perioadei 2012-2017 rezultat din RIF 2/25.03.2019; cont contabil 1174.3

-rezultat reportat rezultat din corectarea erorilor contabile-34.597.954 lei-penalitati, majorări, accesorii aferente sumelor stabilite suplimentar prin RIF 2/25.03.2019-cont contabil 1174.3

Total cont 1171+1174-Pierdere reportată=81.597.542 lei

De menționat este faptul că în evidența contabilă a societății există suma de 380.522 lei ce reprezintă rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerva din reevaluare aferentă construcțiilor preluate de la Ecosal SRL în urma fuziunii.Valoarea este aferentă perioadei 2012-2020 și este înregistrată în contul 1175.

Total cont 1175-Rezultat reportat surplus din reevaluare=380.522 lei

Total rezultat reportat 1171+1174-1175= 81.217.019 Iei

 • 2. Situația creanțelor și datoriilor ale Confort Urban SRL

Creanțele Confort Urban SRL la data de 31.12,2020 prezintă următoarea componență:

Creanțe

Sold Ia sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1=2 + 3

2

3

Total, din care:

176,151,386

176,151,386

Clienti

1,269,626

1,269,626

Clienti facturi de întocmit

14,788,624

14,788,624

Creanțe in legătură cu asociatii

159,920,124

159,920,124

Alte creanțe

173,012

173,012

Referitor la creanțe facem următoarele mențiuni:

Suma de 14.788.624 lei reprezintă servicii prestate către Municpiul Constanța si nefacturate la 31.12.2020. Facturile pentru aceste prestații nu s-au emis în anul 2020

deoarece bugetul Municipiului Constanța pentru lucrări de întreținere drumuri, semafoare, indicatoare a fost epuizat în luna octombrie, încasându-se în anul 2020 suma de 10.865.891,27 lei aferentă prestațiilor efectuate în anul 2019.

Valoarea de 159.920.124 lei (creanțe in legătură cu asociatii) reprezintă valoarea lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES către CONFORT URBAN, predate de acesta din urma beneficiarului final (UAT Constanta),a căror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadenta, dat fiind modalitatea de plata a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadenta 36 de luni de la data procesului verbal de recepție a lucrărilor conform art.4 din HCL 354/17.12.2012. în data de 28.12.2020 prin HCL 434 a fost aprobată diminuarea capitalului social al societății cu suma de 159.920.120 lei. Ca urmare fost redactat actul constitutiv actualizat , hotărârea asociatului unic nr.2/27.01.2021 și depusa la Registrul Comerțului în data de 27.01.2021 cererea nr 5576. în baza rezoluției 3537 din 15.02.2021 s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial Partea a IV-a ,unde va rămâne pentru o perioada de 60 de zile, decizia de diminuare a capitalului social fiind opozabilă terților.

Față de anul 2019 creanțele societății au scăzut de la 176.592.050 lei la 176.151.386 lei.

La data de 31.12.2020, Confort Urban SRL are in evidența provizioane pentru deprecierea creanțelor în sumă de 1.269.598 lei.

Datoriile Confort Urban SRL la data de 31.12,2020 prezintă următoarea componență:

Datorii

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichidare

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

l=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

82,758,477

15,411,297

67,347,180

0

Furnizori

2,985,203

2,985,203

Datorii ANAF

71,555,189

4,208,009

67,347,180

Redeventa datorata an 2020

7,120,670

7,120,670

TVA de plata 12.2020

64,329

64,329

Alte datorii curente

1,033,086

1,033,086.00

Referitor la datorii prezentam următoarele mențiuni:

> Din totalul datoriilor către furnizori în valoare de 2.985.203 lei, valoare de 2.230.220,63 lei reprezintă datoria societății către furnizorul SHAPIR

STRUCTURES SRL, debit ce a făcut obiectul contractului de cesiune de creanță nr.8524/06.11.2014 și a contractului de cont escrow nr.2680/11.11.2014cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilității suma este încasată de SC CONFORT URBAN SRL, și având în vedere ordonanța DNA 869/P/2014,suma nu a fost transferată/platită furnizorului Shapir Structures. Suma de 2.230.220,63 lei este aferentă facturilor indicate în tabelul de mai jos.

Nr Crt

Număr factura

Valoare

Data emiterii

Data scadenta

1

2009067

0.10

30.10.2010

29.11.2020

2

2011359

80,463.04

30.06.2014

30.07.2014

3

2011360

79,866.94

30.06.2014

30.07.2014

4

111111

2,069,890.55

05.08.2014

05.08.2014

Total

2,230,220.63

> suma de 7.120.670 lei reprezintă redevență datorată Primăriei Muncipiului Constanța în baza contractului de delegare a gestiunii nr.46590/03.04.2013.

3.Repartizare profitului realizat la 31.12.2020 si acoperirea pierderilor din exercițiile anterioare

în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, societatea înregistrează la 31.12.2020 un profit contabil de 7.556.557 lei, rezultat ca diferență între venituri totale realizate de 58.884.759 lei și cheltuieli totale de 50.323.415 lei și impozit pe profit de 1.004.787 lei.

Rezerva legală aferentă profitului anului 2020 este în sumă de 344.858 lei,profitul reinvestit aferent anului 2020 este de 1.580.976 lei iar rezerva legală aferentă acestuia este de 83.209 lei. Profitul rămas de repartizat este de 5.547.514 lei.

In conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau regiile autonome, Art.l ,alin (1) lit.a)-g),profitul realizat la 31.12.2020 va acoperi pierderile contabile din anii precedenți, respectiv pierderea rămasă de recuperat aferentă anului 2016-1.013.212 lei, corecțiile aferente anului 2019-976.030 lei și 3.558.272 lei din totalul de 41.312.749 lei repezentând tva suplimentar de plată.

Pierderea contabilă rămasă de recuperat în exercițiile viitoare este de 76.050.028 lei.

La data de 31.12.2020 Confort Urban SRL, nu are pierdere fiscală de recuperat.

4

4,Infbrmatii despre execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație si ale directoratului.

Prin contractele de mandat încheiate la nivelul Confort Urban SRL precum și prin planurile de administrate ale conducerii executive si neexecutive, au fost stabiliți indicatorii de performantă de mai jos , pentru care gradul de realizare conform bugetului de venituri și cheltuieli este următorul:

.An 2020

Nr.Crt

Denumire indicator

Valoare bugetata-mii lei

Valoare realizata-mii lei

Procent de realizare propus

P re cent de realizare obtinut

1

Total venituri

57,978.00

58,885.00

97%

101.56

2

Profit obtinut

8,415.00

8,562.00

100%

101.75

3

Productivitatea muncii

244.63

244.34

97%

99.88

4

Rentabilitatea veniturilor

14.51

14.54

100%

100.18

5

Cheltuieli la 1000 lei venit

855

855

100%

100.03

Cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 5.9% (de la 54.032 mii lei la 57.209 mii lei),îndeplinindu-se astfel obiectivul stabilit prin planul de administrare, de creștere a cifrei de afaceri cu 2% in fiecare an de mandat.

Veniturile din exploatare au crescut 8,79 % de la 54.109 mii lei la 58.863 mii lei;în anul 2020 au fost realizate venituri din producția proprie de imobilizări de 1.450 mii lei ,fiind reabilitat a depozitul de materiale și reamenajată curtea interioară.Veniturile totale la 31.12.2020 se ridică la valoarea de 54.884.759 lei,

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 7,58 % de la 46.776 mii lei la 50.324 mii lei.Cheltuielile totale realizate în anul 2020 sunt de 50.323.415 lei.

In anul 2020, au fost realizate lucrări de întreținere si reparatii carosabil pe o suprafața totala de 239.902,05 mp, trotuare 24.718,35 mp, au fost montate/înlocuite borduri pe o suprafață totală de 15.927,70 ml și au fost puse în operă dale din beton pe o suprafață de 8.960,39 mp.

Confort Urban

Valorile aferente lucrărilor de întreținere și reparații carosabil executate în anul

2019 sunt următoarele: 228.324,83 mp si trotuare 46.885,10 mp,:


ANEXĂ LA HCLM NR.


montate/inlocuite borduri pe o lungime de 22.002,90 ml si puse in opera dale din beton pe o suprafața totala de 1.585,25 mp.

în anul 2020 au fost produse 52,960,09 tone de mixtură asfaltică față de 44.751,36 tone în 2019, în creștere cu 8.208,73 tone.

Gradul de realizare al veniturilor este de 102% (planificat 57.978 mii lei-realizat 58.885 mii lei) iar cel al cheltuielilor tot de 102 % (planificat 49.563 mii lei realizat 50.323 mii lei.Profitul brut obținut este de 8.562 mii lei fata de 8.415 mii lei.

Productivitatea muncii a crescut , de la 234,85 lei/salariat in 2019 la 244,34 lei/salariat in 2020.

5.Alte informatii

Societatea Confort Urban SRL la 31.12.2020 nu se înscrie cu obligații ajunse la scadență și neachitate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

SC CONFORT URBAN SRL

Confort Urban


ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța 013/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA

www.conforturban-ctrosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/6722.99

ANEXĂ LA HCLM NR. lh^/j

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

Confort Urban

NOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale si imobilizări corporale:

Nr. crt.

Elemente de activ

Sold la 01.01.2020

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2020

I.

Amenajări terenuri

0

1,356,416

0

1,356,416

II.

Construcții total din care:

6,624,887

5,299,355

6,672,085

5,252,157

a)

Mijloace fixe proprii

6,624,887

5,299,355

6,672,085

5,252,157

III.

Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:

12,808,896

3,544,253

104,292

16,248,857

a)

Mijloace fixe proprii din care:

12,808,896

3,544,253

104,292

16,248,857

a.l.

Echipamente tehnologice

7,065,856

1,604,944

37,710

8,633,090

a.2.

Aparate de măsură și control

605,348

132,753

46,948

691,153

a.3.

Mijloace de transport

5,137,692

1,806,556

19,634

6,924,614

IV.

Mobilier și alte active corporale totale din care:

626,168

76,308

20,817

681,659

a)

Mijloace fixe proprii

626,168

76,308

20,817

681,659

Total imobilizări corporale

20,059,951

10,276,332

6,797,194

23,539,089

Investiții în curs de exec.

4,438

1,848,350

1,852,788

0

Imobilizări financiare

127,410

51,527

75,883

V.

Imobilizări necorporale

1,498,901

238,035

0

1,736,936

Total imobilizări din care:(I+II+IlI+IV+V)

21,690,700

12,362,717

8,701,509

25,351,908

Modificări ale valorii imobilizărilor

Pe parcursul anului 2020, societatea a achiziționat aparate de măsură și control,echipamente tehnologice și mijloace de transport ,mobilier-aparatura birotica necesare desfășurării actvității în sumă totală de 3.620.561 lei, aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății cu sursă de finanțare atât din bugetul local, în cuantum de 895.000 lei, cât și din fonduri proprii, 2.725.561 lei, conform situației de mai jos:

NrCrt

Denumire mijloc fix

Valoare

Sursa de finanțare

1

Sistem nivelare

85,995.00

Buget propriu

2

Cilindru compactor

112,517.00

Buget propriu

3

Rotopercutor

3,356.00

Buget propriu

4

Nivela laser

3,424.00

Buget propriu

5

Repartizator asfalt trotuare

575,000.00

Buget local

6

Automatura

409,825.00

Buget local 320.000 lei

7

Schela

Buget propriu

2,547.00

8

Buldoexcavator pe pneuri

387,100.00

Buget propriu ____

9

Centrala termica

5,500.00

Buget propriu

10

Rezervor combustibil

19,680.00

Buget propriu

Total intrări 2131-Echipamente tehnologice

1,604,944.00

1

Laptop 15

3,099.00

Buget propriu

2

Computere 9 buc

35,194.00

Buget propriu

3

Echip IT camera de comanda

56,001.00

Buget propriu

4

EchipTopo GPS

28,400.00

Buget propriu

5

Echip Topo Controller

3,861.00

Buget propriu

6

Laptop proiectare

6,198.00

Buget propriu

Total intrări 2132-Aparate și instalații de măsurare

132,753.00

1

Remorci 2 buc

7,251.00

Buget propriu

2

Autoutilitara 3.5 to 2 buc

205,538.00

Buget propriu

3

Autobasculanta 8*4

1,024,100.00

Buget propriu

4

Motostivuitor

95,000.00

Buget propriu

5

Autoutilitara 3.5 to 4 buc

474,667.00

Buget propriu

Total intrări 2133-Mijloace de transport

1,806,556.00

1

Imprimanta multifuncționala

3,000.00

Buget propriu

2

Echip plata cu cârdul Parcare V

19,800.00

Buget propriu

3

Echip idem nr auto Parcare V

45,722.00

Buget propriu

4

Bariere Parcare Verde

7,786.00

Buget propriu

Total intrări 214-Mobilier, aparatură birotică

76,308.00

Total achiziții mijloace fixe 2020

3,620,561.00

Municipiul Constanța                                 SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

■ ■                str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349

RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA

Confort Urban           www.confcrtuiban-ctro secretariat^conforturban-ctro tel/fax: 0241/6722.99

în cursul anului, societatea a realizat o serie de reabilitări în baza de producție situată pe str.Vârfu cu Dor după cum urmează:

 • • Drumuri curte interioară=1.111.394 lei

 • • Gard str Vârfu cu Dor=42.167 lei

 • • Reamenajare hală depozit C15=314.945,18 lei

 • • Hală depozit indicatoare C16=310.966 lei

 • • Hală depozit semafoare=70,256 lei

 • • Gard interior (atelier mecanic)=3.058,82 lei

Valoarea totala a reabilitărilor este de 1.852.788 lei.La data de 31.12.2020 pentru toate reabilitările au fost încheiate procese verbale de recepție finală a lucrărilor și au fost înregistrate în evidența contabilă pe seama conturilor de imobilizări.

Imobilizările financiare sunt reflectate in contul 267 si reprezintă garanții de buna execuție.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Având in vedere ca a fost finalizată cadastrarea pentru construcțiile aflate în baza de producție situată pe str.Vârfu cu Dor și ținând cont de faptul că ultima actualizare a valorii bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul societății a fost efectuată în anul 2014 , în scopul prezentării unei imagini fidele , au fot reevaluate la data de 31.12.2020 toate construcțiile înregistrate în contul 212.Valoarea nouă a construcțiilor conform raportului de evaluare și înregistrată în evidența contabilă este de 5.252.157 lei.

Rezultatul reevaluării bunurilor de natura construcțiilor a fost pozitiv ,respectiv o creștere de valoare totală de 3.446.567,14 lei ce se regăsește înregistrată în contul 105-rezerve din reevaluare. Valoarea totală a rezervelor din reevaluare este de 4.221.385,86 lei; diferența între cele 2 valori de 774.818,72 lei reprezintă valoarea rezervei din reevaluare la data întocmirii situațiilor financiare aferentă bunurilor preluate de la Ecosal în urma fuziunii.

De menționat este faptul că ,construcțiile preluate de la Ecosal fuseseră reevaluate anterior,în anii 2012,2015 și 2016; la momentul fuziunii ,în evidența contabilă a Ecosal figurau rezerve din reevaluare în sumă de 1.155.337,71 lei. Pe perioada funcționării Ecosal,rezerva din reevaluare nu a fost diminuată in sensul reluării valorilor amortizate pe seama contul 1175 -rezultat reportat provenit din surplusul de revaluare. Conform politicilor contabile ale Confort Urban SRL câștigul realizat din surplusul de reevaluare este realizat pe măsură ce activul este folosit de societate, valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului. Pentru armonizarea tratamentului contabil și fiscal al rezervei din reevaluare și pentru prezentarea unei valori corecte în situațiile financiare la 31.12.2020, suma de 380.522,86 lei a fost recunoscută ca surplus din reevaluare aferent perioadei 2012-2020.

în urma analizei componenței contului 212-Construcții, bunuri în valoare de 1.356.416 lei au fost reclasificate, au fost eliminate din grupa construcțiilor și încadrate în amenajări de terenuri recunoscute pe seama contului 2112.

Ultima reevaluarea pentru actualizarea valorilor de impozitare a fost efectuată la data de 31.12.2019 iar raportul de evaluare a fost depus la SPITÎn anul 2020.

Municipiul Constanța                                 SC CONFORT URBAN SRL

M            ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

KM                Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349

V             RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA

Confort Urban           www.conforturban-ctro secTetariat@conforturban-ctJO lel/fax 0241/6722.99

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

în baza contractului 46590/03.04.2013 SC CONFORT URBAN SRL este administrator al tramei stradale din Municipiul Constanta, valoarea bunurilor fiind evidențiată în posturi extrabilantiere conform prevedrilor OMFP 1802/2014 în contul 8038. Valoarea lor totală la 31.12.2020 este de 4.345.404.862,91 lei. Bunurile ce alcătuiesc domeniul public si privat al Municipiului Constanța aflate în administrarea Confort Urban SRL sunt următoarele:

-Drumuri publice (inclusiv scări acces plata Modern-59.000 lei) -1.030.967.101,41 lei

-Pasaje-28.344.226,05 lei

-lndicatoare-4.387.798,60 lei

-Parcari dom.public-2.899.588,56 lei

-Semafoare-12.084.747,67 lei

-Radare-318.164,41 lei

-Indicatoare trecere pietoni-256.964,35 lei

-Terenuri dom. Public-4.859.575,08 lei

-Parcari dom.privat-3.229.326.967,14 lei

-Terenuri dom.privat~31.959.729,64

Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr.

Crt.

Deprecieri imobilizări

Sold 01.01.2020

Amortizări înregistrate în anul 2020

Reduceri

Sold 31/12/2020

1.

Alte imobilizări necorporale

26,733

56,704

0

83,437

2

Amortizare amenajare terenuri

0

73,395

73,395

3

Construcții

5,103,848

252,724

5,356,572

0

4

Instalații tehnice și mașini

6,870,246

1,559,885

104,293

8,325,838

5

Alte instalații, utilaje și mobilier

143,618

23,523

20,817

146,324

Total

12,144,445

1,966,231

5,481,682

8,628,994

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2020 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Valoare lunara a amortizării a fost calculata conform Legii 15/1994 in baza cotei de amortizare aplicata la valoarea de intrare a mijloacelor fixe. Reducerile de amortizare aferentă construcțiilor sunt datorate reevaluării Jar pe celelate grupe sunt aferente casărilor aprobate deMunicipiul Constanța                                 SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

K «W                Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349

Wr             RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA

Confort Urban           www.confoTtuTban-ct.ro secretariat^nforturban-ctro tel/fax: 0241/6722.99

NOTA 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

în anul 2020 societatea nu are în evidență provizioane pentru riscuri si cheltuieli,

DIRECTOR GENERAL,


Andrei Flor^h'zConsțaritln


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brindusa Madalina


Confort Urban


NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere", societatea înregistrează la 31.12.2020 un profit contabil de 7.556.557 lei, rezultat ca diferență între venituri totale realizate de 58,884.759 lei și cheltuieli totale de 50.323.415 lei și impozit pe profit de 1.004.787 lei.

Rezerva legală aferentă profitului anului 2020 este în sumă de 344.858 lei,profitul reinvestit aferent anului 2020 este de 1.580.976 lei iar rezerva legală aferentă acestuia este de 83.209 lei. Profitul rămas de repartizat este de 5.547.514 lei.

La data de 31.12.2020 Confort Urban înregistrează pierderi în sumă totală de 81.597.542 lei cu următoarea componență:

 • ❖ 1.013.212 lei -pierdere rămasă de acoperit aferentă anului 2016

 • ❖ 976.030 lei- corecții aferente anului 2019

 • ❖ 34.597.954 lei -penalități tva și impozit pe profit stabilite prin RIF 2/2019

 • ❖ 41.312.749 lei- tva stabilit suplimentar de plată prin RIF 2/2019

 • ❖ 3.697.597 lei-impozit pe profit stabilit suplimentar de plată prin RIF 2/2019

In conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau mjoritar de stat sau regiile autonome, Art.l ,alin (1) lit.a)-g),profitul realizat la 31.12.2020 va acoperi pierderile contabile din anii precedenti, respectiv pierderea rămasă de recuperat aferentă anului 2016-1.013.212 lei, corecțiile aferente anului 2019-976.030 lei și 3.558.272 lei din totalul de 41.312.749 lei repezentând tva suplimentar de plată.

Pierderea contabilă rămasă de recuperat în exercițiile viitoare este de 76.050.028 lei.


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit BfîYidusa Madalina

Confort Urban

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE SI A REZULTATULUI CONTABIL AL EXERCIȚIULUI

Denumirea indicatorului

2019

2020

2/l%-100

0

1

2

3

1 Venit din exploatare

54,109,359.00

58,862,843.00

8.78

Z.Cheltuieli de exploatare

46,776,935.78

50,323,594.15

7.58

Cheltuieli cu materiile prime

7,891,324.00

8,515,048.00

7.90

Cheltuieli cu materialele auxiliare

5,098,357.00

4,933,544.00

(3.23)

Cheltuieli energia si apa

1,087,003.00

960,957.00

(11.60)

Cheltuili cu salariile ,asigurări sociale si tichete de masa

13,086,818.00

14,629,270.00

11.79

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

5,291,340.90

6,505,350.00

22.94

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

709,020.00

981,780.00

38.47

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

42,334.00

16,168.11

(61.81)

Cheltuieli cu primele de asigurare

179,664.93

255,699.77

42.32

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

503,000.16

352,181.01

(29.98)

Cheltuieli cu studiile si cercetările

20,218.07

14,675.40

(27.41)

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

63,193.52

75,427.38

19.36

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

79,917.78

88,337.41

10.54

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferări

10,985.63

1,915.07

(82.57)

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

2,542.17

212,436.00

8,256.48

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

3,747,911.06

4,099,765.00

9.39

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

339,998.00

284,897.00

(16.21)

Confort Urban

Ajustări de valoare active circulante

-687,716.00

-

Alte cheltuieli de exploatare

-

70,353.41

-

Cheltuieli privind redeventa datorata

7,286,654.10

7,120,669.59

(2.28)

Cheltuieli cu amortizarea

1,336,653.46

1,892,836.00

41.61

4. Rezultat din exploatare

7,332,423.22

8,539,248.85

16.46

Venituri financiare

40,909.00

21,916.78

(46.43)

Cheltuieli financiare

-180.00

-

5.Rezultat financiar

40,909.00

22,096.78

(45.99)

Cheltuieli cu impozitul pe profit

1,164,338.22

1,004,788.00

6. Rezultat contabil aferent exercițiului 2019/2020

6,208,994.00

7,556,557.85

21.70

în scopul creșterii profitabilității societății și recuperării pierderilor din anii precedenți, conducerea Confort Urban a avut ca prioritate optimizarea costurilor; în acest sens în anul 2020 veniturile din exploatare au crescut cu 8.78 % iar cheltuielile din exploatare au crescut doar cu 7.58 %.Veniturile totale au crescut cu 8,74 % ( de la 54.150.268 lei la 58.884.759 lei) iar cheltuielile totale au crescut cu 7.58 % ( de la 46.776.936 lei la 50.323.415 lei). Cheltuielile cu primele de asigurare au crescut deoarece in anul 2020 au fost achiziționate mijloace de transport in suma de 1.806.556 lei ceea ce a condus la creșterea numărului de autovehicule pentru care societatea a încheiat poliță de asigurare de tip CASCO și RCA, cheltuielile cu amortizarea au crescut datorită achiziției de mijloace fixe, cheltuielile cu transportul și chiriile au crescut datorită tipologiei lucrărilor executate anul trecut -a fost realizat un număr de străzi noi mai mare decât anul trecut ceea ce a condus la o cantitate mai mare de deșeuri de pământ si piatră de transportat la rampă, a fost produsă o cantitate mai mare de asflat decât în anul precedent,au fost folosite mai multe utilaje la degajarea materialului denrologic de la locațiile unde au fost edificate străzi noi.

în concluzie în anul 2020 profitabilitatea companiei a crescut, procentul de creștere al veniturilor a fost superior celui de creștere a cheltuielilor.


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brindusa Madalina

Confort Urban

NOTA 5 SITUAȚIA CREANȚELOR Șl DATORIILOR

Referitor la datoriile facem următoarele precizări:

Datorii

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichidare

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

l=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

82,758,477

15,411,297

67,347,180

0

Furnizori

2,985,203

2,985,203

Datorii ANAF

71,555,189

4,208,009

67,347,180

Redeventa datorata an 2020

7,120,670

7,120,670

TVA de plata 12.2020

64,329

64,329

Alte datorii curente

1,033,086

1,033,086.00

Din totalul datoriilor către furnizori, referitor la suma de 2.230.220,63 lei facem mențiunea ca aceasta este datorata furnizorului SHAPIR STRUCTURES SRL, suma care a făcut obiectul contractului de cesiune creanța nr.85 24/06.11.2014 si a contractului de cont escrow nr.2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilității suma este încasata de SC CONFORT URBAN SRL, si avand in vedere ordonanța DNA 869/P/2014, suma nu a fost transferata/platita către Shapir Structures.Suma de 2.230.220,63 lei este aferenta facturilor indicate in tabelul de mai jos.

NrCrt

Număr factura

Valoare

Data emiterii

Data scadenta

1

2009067

0.10

30.10.2010

29.11.2020

2

2011359

80,463.04

30.06.2014

30.07.2014

3

2011360

79,866.94

30.06.2014

30.07.2014

4

111111

2,069,890.55

05.08.2014

05.08.2014

Total

2,230,220.63

Referitor la datoriile către Bugetul de stat facem următoarele precizări: în anul 2019 s-a finalizat inspecția fiscala parțială în ceea ce privește impozitul pe profit și taxa pe valoare adaugată datorată de Confort Urban în perioada 2012-2017, inspecție finalizată cu Raportul de Inspecție Fiscală nr.2/25.03.2019. în urma acestui control au fost stabilite suplimentar sume de plată reprezentând TVA în sumă de 41.312.749 lei, impozit pe profit in sumă de 3.697.597 lei și penalități de întarziere/nedeclarare în cuantum de 34.597.954 lei;raportul de inspecție fiscală a fost contestat, neexistând la data prezentă o soluție finală. în baga OUG 6/2019 privind restructurarea financiara, Confort Urban SRL, formulează solicitare către ANAF de restructurare financiara (12991/27.09.2019), a întocmit un plan de restructurare aprobat prin HCL 350/2019, iar în data de 15.11.2019 Anaf soluționează cererea Confort Urban SRL emițând următoarele Decizii:

 • a) Decizia 87774.2/15.11.2019 de amânare la plata a obligațiilor bugetare principale astfel TVA 20.454.633 lei si profit 1.500.209 , in total 21.954.842 lei; dacă restructurarea financiară se finalizează cu succes aceste obligații, vor fi anulate prin emiterea unei decizii ANAF la momentul ulterior datei de 31.10.2026.

b)Dectzia 87774.1/15.11.2019 de amânare la plaăa a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor in suma totală de 34.597.954 lei; la finalul perioadei de restructurare, dacă se achită integral obligațiile curente și cele restructurate și sunt îndeplinite toate condițiile din planul de restructurare , aceste penalități se anuleaza, în conformitate cu prevederile OUG 6/2019, printr-o decizie a ANAF emisă la momentul respectiv.

c) Decizia 8774/15.11.2019 de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale, TVA 14.318.164 lei si profit 1.050.145 lei, suma ce se va rambursa lunar începând cu data de 30.11.2020, iar ultima rata va fi scadenta la data de 31.10.2026.în anul 2020 societatea a început plata ratelor la data de 30.11.2020 achitând până la sfârșitul anului suma de 365.916 lei.

De menționat, ca in vederea încadrării in cerințele prevăzute la Cap.l al OUG 6/2019, Confort Urban SRL a achitat in luna septembrie 2019, 15% din totalul obligațiilor principale datorate, respectiv suma de 6.586.452,45 lei.

Trezoreria societății are la 31.12.2020 valoarea de 14.997.542 lei. Referitor la disponibilul din bănci facem următoarele mențiuni:

ajsuma de 7.800.000 lei reprezintă aportul asociatului unic prin majorare de capital pentru achiziția stației de prepare mixturi asflatice;

 • b) valoarea prestațiilor nefacturate la 31.12.2020 este de 14.788.642,43 leî.Această sumă a fost facturată în anul 2021 și încasată integral; facturile pentru aceste prestații nu s-au emis în anul 2020 deoarece bugetul Municipiului Constanța pentru lucrări de întreținere drumuri, semafoare,indicatoare a fost epuizat în luna octombrie, încasându-se în anul 2020 10.865.891,27 lei din prestațiile efectuate în anul 2019

 • c) Suma de 2.230.220,63 lei existentă in contul bancar deschis la Unicredit Bank este sumă blocată la dispozișia organului judiciar ăn baza ordonanței DNA 869/P/2014.

Dacă trezoreria anului 2020 ar fi cuprins și prestațiile aferente anului 2020 nefacturate in valoare de 14.788.624,43 lei, trezoreria societății ar fi avut valoarea de 21.986.184,43 lei,cu 10.207.911,43 lei mai mare față de valoarea înregistrată la 31.12.2019 de 11.778.273 lei.

Cheltuielile in avans înregistrate de societate la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 498.362,33 lei , reprezintă prime de asigurare (rea si casco), precum si studii si proiecte aferente obiectivelor de investitii publice nefinalizate si sunt cu termen de lichidare de sub 1 an.

Confort Urban

Creanțele societății la data de 31.12.2020 prezintă următoarea structura:

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1=2 + 3

2

3

Total, din care:

176,151,386

176,151,386

Clienti

1,269,626

1,269,626

Clienti facturi de întocmit

14,788,624

14,788,624

Creanțe in legătură cu asociatii

159,920,124

159,920,124

Alte creanțe

173,012

173,012

Societatea are în evidență provizioane pentru deprecierea creanțelor. Soldul inițial la începutul exercițiului financiar al provioanelor este de 1.957.313,29 lei. în cursul anului 2020 societatea a recunoscut venituri din anularea provizioanelor ca urmare a încasării creanțelor în sumă de 837.175,72 lei și a înregistrat cheltuieli cu provizioanele în sumă de 149.460,12 lei, înregistrând la data întocmirii situațiilor financiare o valoare a prozioanelor pentru deprecierea creanțelor de 1.269.597,69 lei.

Creanțele in legătură cu asociatii reprezintă valoarea lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES către CONFORT URBAN, predate de acesta din urma beneficiarului final (UAT Constanta), a căror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadenta, dat fiind modalitatea de plata a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadenta 36 de luni de la data procesului verbal de recepție a lucrarilor.în data de 28.12.2020 prin HCL 434 a fost aprobată diminuarea capitalului social al societății cu suma de 159.920.120 lei. Ca urmare fost redactat actul constitutiv actualizat , hotărârea asociatului unic nr.2/27.01.2021 și depusa la Registrul Comerțului în data de 27.01.2021 cererea nr 557.în baza rezoluției 3537 din 15.02.2021 s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial Partea a IV-a ,unde va rămâne pentru o perioada de 60 de zile, decizia de diminuare a capitalului social fiind opozabilă terților.

DIRECTOR GENERAL,


Andrei Florian Constantin


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brindusa MadalinaConfort Urban


ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA www.conforturban-ctro secretariat@conforturban-clro teVfax: 0241/6722.99

NOTA 6 PRINCIPII, POLITICI Șl METODE CONTABILE

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 au fost întocmite in conformitate cu următoarele principii contabile:

 • 1. Principiul continuității activității. Se prezumă că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității Societatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Entitatea nu va întocmi situațiile financiare anuale pe baza continuității activității dacă organele de conducere stabilesc după data bilanțului fie că intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora.

Deteriorarea rezultatelor din exploatare și a poziției financiare, ulterior datei bilanțului, indică nevoia de a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activității este încă adecvată.

Dacă administratorii entității au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente se vor prezenta în notele explicative. In cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație se va prezenta, împreună cu explicații privind modul de întocmire a acestora și motivele care au stat Ia baza deciziei conform căreia entitatea nu își mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

 • 2. Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare și politicile contabile, se aplică în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

 • 3. Principiul prudenței conform căruia, activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului.

în situațiile financiare sunt evidențiate toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

în situațiile financiare sunt evidențiate toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

în acest scop sunt avute în vedere și eventualele provizioane, precum și datoriile rezultate din clauze contractuale. Acestea se evidențiază în bilanț sau în notele explicative în funcție de natura datoriei.

Se ține cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

 • 4. Principiul contabilității de angajamente .Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute când se produc (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau platitjsi sunt înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Se evidențiază veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 „Clienți — facturi de întocmit”), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 „Furnizori - facturi nesosite”). în toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.).

Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan in contabilitate

Principiul contabilității de angajamente se aplica inclusiv la recunoașterea dobânzii aferente aferente perioadei, indiferent de scadenta acesteia.

 • 5. Principiul intangibilității potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent. în cazul modificării politicilor contabile și corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanțul perioadei anterioare celei de raportare. Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, precum si modificarea politicilor contabile nu se consideră încălcare a principiului intangibilității.

 • 6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii potrivit căruia, componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

 • 7. Principiul necompensarii potrivit căruia orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative.Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare. In notele explicative se va prezenta valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării.

în cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

 • 8. ContabiIizarea si prezentarea elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere tanand seama de fondul economic al tranzacției sau angajamentului in cauza.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operațiunilor economico- financiare, in conformitate cu realitatea economica, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele si operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării in contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operațiunilor si sa respecte cadrul legal existent.

Forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. Atunci când exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operațiuni sau tranzacții si forma sa juridica, entitatea va înregistra in contabilitate aceste operațiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

Exemple de situatii când se aplica acest principiu pot fi considerate: încadrarea de către utilizatori a contractelor de leasing in leasing operațional sau financiar; recunoașterea veniturilor din chirii, respectiv a cheltuielilor din chirii in funcție de fondul economic al contractului si de eventualele gratuitati (stimulente) aferente; încadrarea operațiunilor la vanzare in nume propriu sau comision; recunoașterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans, respectiv cheltuieli in avans; recunoașterea participatiilor deținute ca fiind de natura acțiunilor deținute la entitati afiliate sau sub forma altor imobilizări financiare; încadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

Entitățile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative si la contabilizarea operațiunilor economico- financiare sa tina seama de toate informațiile disponibile, astfel incat sa fie extrem de rare situațiile in care natura economica a operațiunii sa fie diferita de forma juridica a documentelor care stau la baza acestora.

 • 9 Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate in situațiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile in care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementari.

 • 10 Principiul pragului de semnificație.

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse in prezentele reglementari referitoare la prezentările de informatii si publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

Entitatea determină pragul de semnificație de 393,235 Iei ca procent din cifra de afaceri, procentul fiind de 1% din media ultimilor 4 ani.

STABILIREA PRAGULUI DE SEMNIFICAȚIE Anul

2019

2018

2017

2016

Media

Cifra de afaceri

54,032,149.00

41,721,682.00

31,863,182.00

29,676,975.00

39,323,497.00

TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE
 • 1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale: Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 31802/2014; OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

 • 2. Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

 • 3. Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

 • 4. Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

 • A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Exista in sold imobilizări necorporale si vor fi amortizate conform planului de amortizare prin metoda lineara. Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

 • B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

Costul inițial al imobilizărilor corporale achiziționate consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale si necorporale identificabile reprezintă venituri in avans (contul 475 ,Subvenții pentru investitii »), fiind reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata ramasa a imobilizărilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale si necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 ,Alte venituri din exploatare »). Reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție care acopera in totalitate contravaloarea imobilizărilor achiziționate se înregistrează in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor in avans (contul 475 ,Subvenții pentru investitii »), veniturile în avans aferente acestor imobilizări reluandu-se in contul de profit si pierdere pe durata de viata a imobilizărilor respective.

Costul unei imobilizări corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca si pentru un activ achiziționat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializării, în cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarîi. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul construcției in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului. Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație (definite ca active care solicita in mod necesar o perioada substanțiala de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata in vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vanzare) sunt

incluse în costurile de producție ale acestora, in măsură in care sunt legate de perioada de producție. In costurile îndatorării se include dobanda la capitalul împrumutat pentru

finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație. Cheltuielile reprezentând diferente de curs valutar constituie cheltuiala a perioadei.

In costul inițial al unei imobilizări corporale se includ si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

In cazul in care o clădire este demolată pentru a fi construita o alta, cheltuielile cu demolarea si cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a clădirii demolate sau costul activului respectiv, atunci când acesta este evidențiat ca stoc, sunt recunoscute după natura lor, fara a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului.

O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulata si orice pierderi din deprecieri cumulate.

Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidențiază, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legătură cu imobilizările corporale proprii.

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul inlocuirii parțiale, valoarea contabila a pârtii înlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informațiile necesare sunt disponibile si sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere pentru imobilizările corporale.

Piesele de schimb importante si echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când se estimează ca vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Conform politicilor contabile, valoarea contabila aconstructiilor este reevaluata o data la 5 ani. Diferentele favorabile sunt înregistrate pe seama contului 105-rezerve din reevaluare, daca pentru imobilul respectiv nu a fost înregistrata in trecut o scădere de valoare.ln acest caz plusul din reevaluare este recunoscut ca si venit pana la acoperirea integrala a cheltuielii si ulterior pe seama contului 105. Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat. Câștigul se consideră realizat la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câștig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. în acest caz, valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului, acesta fiind tratamentul contabil aplicat de Confort Urban SRL..Valoarea rezervei transferate este element asimilat veniturilor și este inclus în calculul impozitului pe profit trimestrial/anual.

Confort Urban


ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA www.conforturban-ctjosecretariat@corforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

 • C. STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.10.2020 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

 • D. CREANȚELE COMERCIALE

Creanțele comerciale sunt recunoscute si înregistrate inițial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creanțelor la data bilanțului se face la valoarea lor probabila de încasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creanțelor se înregistrează in contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creanțele la scadenta inițial agreata. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferenta unei creanțe este reluata daca creșterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

Pentru clienții/creanțele cu posibilitate de încasare probabilă se provizionează astfel:

Pentru cei aflați în insolvență/faliment se înregistrează provizion la valoarea de 100% din valoarea creanței, fiind deductibil integral la calculul impozitului pe profit.

Pentru celelalte categorii de creanțe ,pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de codul fiscal,respectiv

 • 1. sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;

 • 2. nu          sunt          garantate          de          altă          persoană;

 • 3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; vor fî provizionate în limita a 30% din valoarea creanței.

Societatea are în evidență provizioane pentru deprecierea creanțelor. Soldul inițial la începutul exercițiului financiar al provioanelor este de 1.957.313,29 lei. în cursul anului 2020 societatea a recunoscut venituri din anularea provizioanelor ca urmare a încasării creanțelor în sumă de 837.175,72 lei și a înregistrat cheltuieli cu provizioanele în sumă de 149.460,12 lei, înregistrând la data întocmirii situațiilor financiare o valoare a prozîoanelor pentru deprecierea creanțelor de 1.269.597,69 lei.

 • E. NUMERAR Șl ECHIVALENTE DE NUMERAR

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la banei, depozite bancare pe termen pe termen de cel mult trei luni daca sunt deținute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banei. Descoperitul de cont este inclus in bilanț în cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite intr-o perioada de un an.

Confort Urban

Pentru situația fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banei, investitii financiare pe termen scurt, net de descoperitul de cont.

La data de 31.12.2020 societatea nu are expunere fata de nicio instituție bancara.

 • F. DATORII COMERCIALE

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite.

 • G. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

_ La data de 31.12.2020 Confort Urban SRL nu are în evidență provizioane pentru riscuri și cheltuieli,

 • H. BENEFICII

Societatea a înregistrat un profit contabil in suma de 7.556.557 lei.


DIRECTOR ECONOMIC,

Margarit^rindusa Madalina

Confort Urban

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

SC CONFORT URBAN SRL are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 195.726.360,13 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.51/19.02.2020 și 386/11.11.2020 , s-a făcut prin aport in numerar pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății conform situației de mai jos.De menționat este faptul ca in anul 2019, in baza sentinței civila nr.407/28.08.2019 s-a aprobat fuziunea prin aborbtie cu Ecosal SRL la data de 31.10.2019, iar prima de fuziune ca urmare a operațiunii a fost de 1.109.040 lei.

în data de 28.12.2020 prin HCL 434 a fost aprobată diminuarea capitalului social al societății cu suma de 159.920.120 lei. Ca urmare fost redactat actul constitutiv actualizat, hotărârea asociatului unic nr.2/27.01.2021 și depusă la Registrul Comerțului în data de 27.01.2021 cererea nr 5576. în baza rezoluției 3537 din 15.02.2021 s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial Partea a IV-a ,unde va rămâne pentru o perioada de 60 de zile, decizia de diminuare a capitalului social fiind opozabilă terților.Publicarea în Monitorul Oficial a fost în data de 10.03.2021.

DIRECTOR GENERAL

Andrei FionanConstantine


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brindusa Madalina


Sold inițial capital social la 01.01.2020

186,932,091.13

Nr.crt

Data

Valoare

Valoare finala capital social

1

26.06.2020

575,000.00

187,507,091.13

2

24.07.2020

320,000.00

187,827,091.13

3

07.12.2020

7,899,269.00

195,726,360.13

Confort Urban

NOTA 8 INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII Șl DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este 241 la data de 31.12.2020 iar veniturile brute realizate in anul 2020 pe categorii de personal sunt conform situațiilor de mai jos.

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Administratori

229.560

Directori

569.601

Total

799.161

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

Personal administrativ

1.531.511

Personal de producție

10.315.389

Total

11.846.900

DIRECTOR GENERAL,

Andrei Florian Constantin


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Briiidusa Madalina

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
 • 1. Indicatori de lichiditate

 • a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

  Active curente

  Datorii curente


193,687,406      =   12.57

15,409,832

 • b) Indicatorul lichidității imediate

  Active curente - Stocuri

  Datorii curente


191,148,928      =   12.40

15,409,832

 • 2. Indicatori de risc:

 • a) Indicatorul gradului de îndatorare

______Capitalul împrumutat______ Capitalul angajat x

unde:

 • V capital împrumutat = credite peste un an;

capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul nu poate fi calculat..
 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informatii cu privire la:

S Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

S Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatîle comerciale de baza ale entitatii;

S Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

Costul vânzărilor


57,208,663


Stoc mediu


2,508,562


= 22.81 ori


Municipiul Constanța                                 SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

               Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349

V             RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA

Confort Urban           www.conforturban-ctrosecretariat@cortforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

J Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

57,208,663

16,856,964


Cifra de afaceri Active imobilizate

Stocul a fost rulat de 3,39 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

J Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu

Costul vânzărilor


x365 =


508,562

57,208,663


x 365 = 3.24 zile


J Viteza de rotație a debitelor-clienți

 • - calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

 • - exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

  Sold mediu clienti Cifra de afaceri


... _      14,867,856                    o„ ..

x 365 "      57,208,663     x36594-86 21 e

0 valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori           ...         4,380,944        ___      __ __    ..

---A . . .... ,—r-----ttj--------j 365 =------_-o ------x 365 = 27.95 zile

Achiziții de bunuri (fara servicii)                   57,208,663

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

 • 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobânzii si impozitului pe profit8,561,344

128,102,415


*100= 6.68SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA www.conforturtjan-ctrosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/6722.99

Andrei Florian Constantin


Mărgărit Brindusa Madalina


NOTA 10 ALTE INFORMAȚII

Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost înființata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Vârful cu Dor nr.10; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 195.726.360,13 lei si aparține in totallitate Consiliului Local Municipal Constanta.

 • ✓ Filiale și întreprinderi asociate nu are societatea și nici titluri de participare strategice.

J Cifra de afaceri este de 57.208.663 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată.

J Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2020 se ridică la suma de 40.000 lei pentru servicii de audit statutar aferent exercițiului financiar 2019

J în anul 2020 societatea a avut tranzacții cu Primăria Municipiului Constanta în sumă de 43.978.603,59 lei și cu clientul RADET Constanta în suma de 408.496,76 lei, ambele sume fiind valori fara TVA

 • ✓ în luna martie a anului 2020 a fost declarată pandemie de covid 19; la nivel național în perioada martie-mai a fost decretată stare de urgență,perioada în care Confort Urban a suspendat activitatea biroului de ridicări auto parcate neregulamentar iar salariații biroului fie au fost relocați în alte sectoare de activitate fie au fost trimiși in șomaj tehnic;activitatea biroului a fost reluată începând cu 1 iunie 2020.Tot în perioada stării de urgență, activitatea biroului parcari a fost afectată,în sensul că au fost clienți care au avut activitatea suspendată in baza Ordonanțelor militare emise pe perioada stării de urgenta și au solicitat suspendarea contractelor de închiriere locuri de parcare.în ceea ce privește protecția salariaților, la locurile de munca unde a fost posibil,desfășurarea activității a fost online, de la domiciliul acestora,salariații care aveau concedii de odihnă neefectuate le-au efectuat in scopul evitării aglomerării din birouri, au fost procurate materiale dezinfectante și măști de protecție iar programul cu publicul si casieria au fost suspendate, toate încasările făcându-se doar in mediul online;

J în data de 28.12.2020 prin HCL 434 a fost aprobată diminuarea capitalului social al societății cu suma de 159.920.120 lei. Ca urmare fost redactat actul constitutiv actualizat , hotărârea asociatului unic nr.2/27.01.2021 și depusă la Registrul Comerțului în data de 27.01.2021 cererea nr 5576. în baza rezoluției 3537 din 15.02.2021 s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial Partea a IV-a ,unde va rămâne pentru o perioada de 60 de zile, decizia de diminuare a capitalului social fiind opozabilă terților.

J în data de 28.12.2020 prin HCL 434 a fost aprobată diminuarea capitalului social al societății cu suma de 159.920.120 lei. Ca urmare fost redactat actul constitutiv

SITUAȚIA modificării capitalurilor proprii la 31 decembrie 2020 la S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Nr.

Crt,

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2020

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2020

Total din care

Prin transfer

Total din care

Prin transfer

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Capitalul subscris și vărsat 1012 total din

care:

186,932,091

8,794,269

-

-

-

195,726,360

1.1.

Capital social preluat Ecosal

1,109,040

-

-

1,109,040

1.2.

Capital social DP 10127

166,384,826

8,794,269

8,794,269

175,179,095

1.3.

Capital social societate 10129

19,438,225

19,438,225

2.

Rezerve total din care:

1,815,137

2,009,042

3,824,179

2.1.

Rezerve legale 1061

850,012

428,067

428,067

1,278,079

2.2.

Alte rezerve 1068

965,125

1,580,975

1,580,975

-

2,546,100

3.

Rezerve din reevaluare 105 preluate de la Ecosal

1,155,338

3,066,044

3,066,044

-

4,221,382

4.

Rezultatul exercițiului financiar

6,208,994

1347,563

1,347,563

-

7,556,557

5.

Repartizarea profitului

810,056

2,009,044

810,056

2,009,044

6.

Rezultat reportat

86,020,450

4,803,431

4,803,431

81,217,019

7.

Total

109,281,054

13,207,874

4,413,607

-5,613,487

4,803,431

128,102,415

Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.1.2 sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța, cu destinația de retehnologizare a societatii;valoarea indicata la punctul 1.1. referitoare la capitalul social preluat de la Ecosal și reprezintă valorea capitalul social actualizat prin aplicarea ratei de schimb a părților sociale, calculul detaliat regăsindu-se în proiectul de fuziune întocmit în baza situațiilor financiare la 31.12.2017.

Societatea a înregistrat în anul 2020, un profit net de 7.556.556,85 lei.Confort Urban

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului

2020

1

Profit net

7,556,557

2

Rezultat reportat din corectare

(976,030)

3

Amortizări si provizioane

1,205,154

Numerar operațional brut

Variație fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare

7,785,681

4

Var. materii prime si materiale

270,412

5

Var. produse finite

(3,379)

6

Var. ambalaje

(3,069)

7

Var. clienti de încasat

288,218

8

Var. TVA

(1,542,814)

9

Var. cheltuieli in avans

(84,679)

10

Var. venituri in avans

2,253

11

Var. avansuri încasate

-

12

Var. furnizori de plătit

(4,227,283)

13

Var. avansuri furnizori

39,593

14

Var. salarii si alte datorii/creante cu personalul

(28,603)

15

Var. datorii BAS

(101,629)

16

Var. datorii BS

(41,567)

17

Var. alte impozite si taxe

18

Var. debitori diverși

515,652

19

Var. creditori diverși

(2,540,714)

20

Var. alte creanțe de încasat din operațiuni de asociere

-

Municipiul Constanța                                 SC CONFORT URBAN SRL

■M             ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

y                   Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/199Z RO 1875349

V             RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA

Confort Urban          www.conforturban-clrosecretariat@conforturban-ct.ro teVfax 0241/672299


președinte ședință.


21

Var. redeventa

(165,985) I

ANEXĂ LA q g.

22

Var. alte creanțe

L

436,359     L

1CLM NR

23

Var. altor datorii (subvenții)

-

Trezoreria neta din activitatea de exploatare

(7,187,235)

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiție / finanțare

24

Var. active imobilizate brute

(6,223,508)

25

Var. imobilizări financiare

51,527

28

Var. aporturi asociati

29

Var. majorare capital social

8,794,269

Trezoreria neta din activitati de investiție / finanțare

2,622,288

30

Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

3,220,734

31

Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei

11,778,273.04

32

Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfârșitul perioadei

14,999,007.00

Director Economic

Mărgărit _Brîndușa Mădălina


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOS DARU


DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitatea: S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Judetul:13-CONSTANTA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. Vârful cu Dor, nr. 10

Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12-SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR SI AUTOSTRĂZILOR.

Cod de identificare fiscala: RO 1875349

Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL -ANDREI FLORIAN CONSTANTIN si DIRECTOR ECONOMIC - MĂRGĂRIT BRINDUSA MADALINA, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

  DIRECTOR GENERAL

  Andrei Flori^ConSfa


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brindusa Madalina

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE S.C. „CONFORT URBAN” S.R.L.

CONSTANȚA

EXTRAS DIN DECIZIA NR. 289 din 22.04.2021

întrunit în ședința ordinară la data 22.04.2021, Consiliul de Administrație al S.C.

Confort Urban S.R.L. Constanța;

 • -în baza atribuțiilor ce îi revin conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 522/19.12.2001;

 • -în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DECIZIE:

Art.l - Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2020 ce cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, raportul administratorilor, raportul auditorului extern, note explicative, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie.

PREȘEDINTE,

Ec.FRIGIOIU Marcela<Mariana

i£8p geaușesqpartners


:.....
iContabilitate I Audi! j Consultanta f Resurse Umane.

I                   Aut CECCAR 71100010 Aut CAFR 1016^010 Aut CCF 56W 2015

Societatea:

CONFORT URBAN SRL

Constanta; str Vârful cu Dor, nr.10,

Nr.inregORC:J13/699/1997

CIF: RO1875349

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

I

Către :       Asociatii Confort Urban S.R.L.

i

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății Confort Urban SRL ("Societatea"), cu sediul social in Constanta, Strada Vârful cu Dor, Nr.10, Identificata prin codul unic de înregistrare fiscala RO1875349, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:


Activ net/Total capitaluri proprii:

Profitul net al/ pierderea neta a exercițiului financiar:7.556>557 'lei3. in opinia noastra, cu excepția efectelor unor ajustări, care urmarea a aspectelor metionate in paragrafele 4,1, 4.2, 4ă,^W situati


individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției ftnanciare^a-So decembrie 2020 precum si a performantei financiare si a fluxurilor exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate & Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementai situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").


CIF RO27432388 H-vi73APnin


OTP BANK ROMANIA S.A

RndQ htp\z i?nn odra q7ar Rnmnecesare ca
Baza pentru opinia cu rezerve

 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului-si al< Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentar} sl.Legea nr. 162/2017 („Legea"){daca e cazul pentru PIE). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat; in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din: raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate; conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Cantabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor .financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem câ probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

  • 4.1 Societatea utilizează ca metoda de evaluare a activelor - valoare justa. La 31 decembrie 2019 valoarea rezervelor din reevaluare si a rezultatului reportat reprezentând rezerve din reevaluare conține denaturări datorate înregistrării in perioadele anterioare a unor creșteri ale rezervelor din reevaluare pe seama diminuării soldurilor din conturile din grupa 28 "Amortizare privind imobilizări", respectiva transferului surplusului realizat din reevaluare in contul 1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile". De asemenea , pe baza testelor efectuate si a probelor de audit obținute In perioada anterioara cu impact asupra soldului la 31 decembrie 2019, nu am putut reconcilia valorile reevaluate cu valoarea rezervelor din reevaluare plus valoarea neta la cost istoric. Opinia noastra la 31 Decembrie 2019 a fost modificata in acest sens.

La 31 decembrie 2020, Societatea a reflectat in situațiile financiare reevaluarea construcțiilor in baza unui raport de reevaluare intocmit de un expert evaluator.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare ale perioadei este modificata ca urmare a pasibilului efect al acestui aspect asupra gradului de comparabilitate a cifrelor din perioada curenta cu corespondente fara a afecta poziția financiara la 31 decembrie 2020.

4.2 La 31 octombrie 2019 Confort Urban a fuzionat cu societatea Ecosal SRL.ri financiare aferente exercițiului încheiat la 31.12.2018 ale societății Ecosal au fost> de către alta societate. Datorita faptului ca aceste solduri intra in^eter performantei financiare a Societății, nu putem spune daca aceste soldqriLcontin semnificative, denaturând astfel situațiilor financiare ale societat^^fpFtW noastra asupra asupra situațiilor financiare la 31.12.2019 ^ste^cu^rezerve efectelor posibile acestui aspect. Ne menținem opinia cu privire la-sold uri le inii


4.3 La 1 ianuarie 2020 capitalul social subscris varsat înregistrat in evidicontabil


este de 186.932.091 lei, mai mare cu 2.876.661 lei decât capitaluTsQcial subsCrisA^a^sat înregistrat la Registrul Comerțului. In anul 2020 situația £contabila'se recdnciliazâjțu capitalul social subscris varsat înregistrat la Registrul Comerțului. ențlriem opinia qu privire la soldurile inițiale.                                      74.4 La sfârșitul anului 2020, valoarea concediilor neefectuate insqm^aza_74

Pentru aceasta valoare Societatea avea obligația constituirii unui provizipn.^'^ÎE


CIF RO274323S8 m/i73fipnin


DTP BANK ROMANIA S A

RD4Q gtpv ipnn oora q?ar pnm


TREZ

RO7A TRF


țPNSTAMTA ’ X xxm 4807) CEAUȘESCUf PARTNE

Contabilitate i Audit * Consultanță! Resurse Umane

Aut CECCAR 711W2010 Aut CAFR 1016F2010 Aut CCF58Q/201S

31.12.2020 Societatea nu si-a insusit ajustările propuse. Opinia noastra de audit auspra* situațiilor financiare ale anului 2019 conține o rezerva in același sens.

Evidențierea unor aspecte

 • 5. Atragem atentla asupra Situației fluxurilor de trezorerie, ale Societății la data de, 31.12.2020. Din disponibilitățile la 31.12.2020 in.valoare.de 14.999.007 lei, sumă de 2.230.220,63 lei reprezintă sume indisponibilizate de Unicredit Bank SA in baza instrucțiunilor primite din partea Confort Urban SĂ raportat la Ordononta emisa iri data de 17.12.2014 in dosarul 869/P/2014 al DNA ST Constanta. Opinia noastra nu exprimă rezerve in legătură cu acest aspect.

 • 6. Atragem atentia asupra Notei 5 la situațiile financiare, anexate, unde sunt prezentate creanțele sl datoriile Societății. La 31 decembrie 2020, .Societatea prezintă o creanța In legătură cu asociatii in suma de 159.920.124 lei reprezentatade bilete la ordin cu scadenta 36 de luni aferente lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES; urmând ca in anul 2021 sa se regularizeze suma. Opinia noastra nu exprima rezerve in legătură cu acest aspect.

 • 7. Atragem atentia asupra Notei, 10 la situațiile financiare anexate. In decembrie 2020 prin HCL434 a fost aprobata diminuareaa capitalului social al societății cu suma de 159.920.120 Iei. Ca urmare fost redactat actul constitutiv actualizat, hotararea asociatului unic nr.2/27.01.2021 si depusa la Registrul Comerțului in data de 27.01.2021 cererea nr 5576. In baza rezoluției 3537 din 15.02.2021 s-a dispus publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a ,unde va ramane pentru □ perioada de 60 de zile, decizia de diminuare a capitalului social fiind opozabila terților. Opinia noastra nu exprima rezerve in legătură cu acest aspect.

 • 8. Asa cum este prezentat si in Nota 10, pandemia provocata de virusul Covid-19 implica provocări si riscuri suplimentare pentru operațiunile Societății. Societatea a întreprins deja

masuri necesare pentru a asigura sanatata si siguranța personalului cat si pentru

continuarea activitatii societății. Pe langa riscul uman, pandemia prezintă si un risCjQyQ economic pentru operațiunile viitoare ale Societății. Opinia noastra de audit n(?contine L


rezerve in legatura cu aspectele menționate mat sus.

Aspectele cheie de audit

o'"

 • 9. Aspectele chele de audit sunt acele aspecte care, In baza^raționam profesional, au avut cea mai mare importanta in efectuarea audițului situatii) Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditulul situa^ilo^ financiar ansamblu sl in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu-oferim tropinie separata cil: privire la aceste aspecte de audit.


  Aspecte cheie de audit


  Recunoașterea veniturilor


Procedurile noastre de^audit printre altele;

ClF RO274 3 23B3 111/17^6/7010


OTP BANK ROMANIA S A RCIJQ DTPW 1700 OORfl Q76R ROCII

ggg CEAUȘESCU & PARTNERS

In conformitate cu Standardele Internaționala de Audit, exista un risc Implicit In recunoașterea veniturilor, datorita presiunii pe care conducerea o poate resimtii in legatura cu obținerea rezultatelor planificate.

Din postura de furnizor de administrare si menținere a sistemului de drumuri publice in Municipiul Constanta, Societatea realizează venituri în baza înțelegerilor contractuale încheiate cu persoane juridice, asociatii de proprietari sau persoane fizice.

Veniturile sunt recunoscute cu regularitate in baza serviciilor prestate.

- Evaluarea     principiilor     de,

recunoastre  a veniturilor in

conformitate cu prevederile OMFR 1802/2014.si in* raport cu, politicile contabile ale societății;

- Efectuarea de teste.de detalii In scopul* verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;

- Testarea pe baza unui eșantion a soldurilor creanțelor comerciale la 31 Decembrie 2020, prin transmiterea de scrisori de confirmare.

Alte informații - Raportul Administratorilor

 • 10. Alte informatii Includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale Individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 Ia 6 si nu face parte din situatjile financiare.Opinia noastra cu privire Ia situațiile financiare nu acopera si aceste alte informatu^ In legatura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul finapciar^ncheiat-la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul^dministr^^ilor^si^ acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante s^nificatjv^țntre' Raportul^ administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor includg. in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2Q14, pwt61^^489-492 oin Reglementările contabile privind situațiile financiare anuăieJndiJjduple si situatiil/" financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noasțpețiobandite^

in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate raportam ca:

mâliil acesteia, /


___________ iiâlSDNSTANIA

RO7A TRF7 7314 YXM 4A07


tel CEAUȘESCU & PARTNERS țWS Con labili ta te | Audi 11 Consultantă 1 Resurse Umane

Aut CECCAR71 t0/2010Aul CAFR 1016/2010 Aul CCF 583.:2015

!               a) in Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie.In concordanta,

I                   in toate aspectele semnificative, cu Informațiile prezentate in. situațiile financiare

i                   anexate.

|               b) Raportul administratorilor identificat mai sus include; in toate aspectele semnificative,

informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele, 489:492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare, anuale inBlviduâle.si'situatiiîe firiahciare anuale

'                    consolidate;

c) In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului :                  situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020

।                   cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii induse in

Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ, t

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

i           11. Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa

1              ofere o imagine fidela In conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 sl pentru acel control intern

pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 12. In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea,contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

 • 13. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.


Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 14. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind, situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative^ frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al autftoruiuîcaFeJ noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, c garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA(ya detecta i

denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările potifi cauzi de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconizatii acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice a(eyiiliz^torilor, luatevin baza acestor situatii financiare.

 • 15. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationajrjent menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

  CIF RO274323BB tn/i73Rpnm


  i CEAUȘESCU & PARTNERȘ


Contabilitate I Audit I Consultanță I Resurse Uiriane

Aut CECCAR 7110/2010 Aut CAFR 1016/2010 Aut CCF 560/2015

+40 341 780 001 1 +40 371 606 146 c Bd Mamaia nr. 269, el 2, ap 3, Constanta a audil@ceausescu-partners.ro


www ceausescu-partners.ro


J Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri'de audit ca. răspuns la respectivele riscuri si obținem probeide audit suficiente ’ si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noasțra\Riscul de nedetectare. a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este' mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece'frauda1 poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

Z înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, darfara a avea scopul’de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

Z Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.

Z Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității actlvitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentla in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul In care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității actlvitatii.

Z Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa r^lt^Y/T^ intr-o prezentare fidela.                                                                   U

 • 16. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, ^r^plantfic^ta/ C3 s> programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale^dîtului}inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam peparcur^ul x. auditului.                                                                                                  '

Alte aspecte                                          o o 1

 • 17. Acest raport este adresat exclusiv asociatilor Societății rrjentioneaza expresz^ destinatarii conveniti prin contract sau impuși de legislație, ^ditubaostru a^pst-efQctuak^ O pentru a putea raporta asociatilor Societății acele aspecte pe.carețtrebuie sade raportam £ Intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri, in^^sura permisă de lege, nu t. acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fataCde Spoetateysi .de asociăiii

  te CEAUȘESCU & PARTNERS fCHL Con labili la leI Audi H Consultanță 1 Resurse Umane

  Aul CECCAR 7110/2010 Aut CAFR 1016/2010 Aut CCF5B0/2015


  18.Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara, rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare' in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si Jurisdicții altele decât Romania. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite-pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din România, inclusiv OMFP nr. 1802/2014.


  in numele CEAUSESCU & PARTNERS S.R.L: înregistrata in Registru public electronic al auditorilor financiar si firmelor de audit cu


  nr. FA1016


  Andreea Ceausescu


  înregistrat in Registru public electronic al auditorilor financiar si firmelor de audit cu nr. AF3340  rorițatea pentru Supravegherea Publică a’ Activității de Audit Statutar (A5PAAS)

  r financiar.- Ceaujescu & Parlners S.R.L Registrul Public Electronic FA1016,


  Constanța, 2021  i , 7

  Auditor fișanctar; CeaufU Andreea I_____Public Electronic: AF33Jn