Hotărârea nr. 141/2021

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND MODIFICAREA ANEXEI 2 ȘI A ANEXEI 3 LA HCL NR. 105/2019 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII „CENTRULUI PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST SFÂNTA FILOFTEIA” ÎN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA, CU DOUĂ SERVICII ADRESATE PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST: ”ADĂPOST DE NOAPTE” ȘI ”CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ”

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 2 și a Anexei 3 la H.C.L. nr.105/2019 privind aprobarea înființării "Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia" în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța, cu două servicii adresate persoanelor fără adăpost: "Adăpost de noapte" și "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05,2021;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94527/21.05.2021;

 • - raportul de specialitate al Direcției sprijin comunitar din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, înregistrat sub nr. 36149/24.05.2021;

 • - avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

-Art.42 alin. (4), art. 56-58 și art. 112 alin. (3) lit. q) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. nr. 124/23.04.2021 privind reorganizarea Direcției generale de asistență socială Constanța și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare;

 • - Anexei 6 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

Luând în considerare:

 • - Strategia.de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanta 2018-2023, aprobată prin H.C.L. nr. 230/2018;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea art.9 - Personalul de conducere, alin.(l), alin.(2) și alin.(4) din Anexa 2 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: " Adăpost de noapte" la H.C.L. nr. 105/2019, în sensul că sintagma „șef de centru" se înlocuiește cu sintagma „directorul executiv al Direcției medico-sociale",

Art. II - Se aprobă modificarea art.10 - Personalul de îngrijire, administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire, alin.(2) din Anexa 2 la H.C.L. nr, 105/2019, care va avea următorul cuprins:

„Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire al adăpostului este cel din cadru! DGAS Constanța sau va fi asigurat prin externalizarea serviciilor."

Art. III - Se aprobă completarea art.10 - Personalul de îngrijire, administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire din Anexa 2 la H.C.L. nr. 105/2019 cu alin.(4), care va avea următorul conținut:

„(4) Atribuțiile îngrijitoarelor - 3 posturi sunt:

 • a) asigură în permanență ordinea și curățenia în imobilul centrului;

 • b) execută operațiuni de curățenie în imobilul centrului în toate spațiile acestuia, în special în dormitoare, pe holuri, în casa scării, curățarea ușilor de la intrarea principală, a celorlalte uși de acces, în bai și la grupurile sanitare, balustradele scărilor, spălarea ferestrelor aferente casei scărilor și a holurilor, precum și curățarea spațiului aferent containerului de colectare gunoi;

 • c) execută operațiuni de curățenie și spălare a lenjeriei de pat, hainelor și a altor obiecte de cazarmament ale beneficiarilor."

Art. IV. Modificarea art.9 - Personalul de conducere, alin.(l), alin.(2) și alin.(4) din Anexa 3 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: "Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială" la H.C.L. nr. 105/2019, în sensul că sintagma „șef de centru" se înlocuiește cu sintagma „directorul executiv al Direcției medico-sociale".

Art. V. - Se aprobă modificarea art.10 - Personalul de specialitate, alin.(l) din Anexa 3 la H.C.L. nr. 105/2019, care va avea următorul conținut:

„Personalul de specialitate: asistent social, studii superioare-1 post, psiholog, studii superioare-1 post și asistent medical, studii postliceale-1 post."

Art. VI. - Se aprobă completarea art.10 - Personalul de specialitate din Anexa 3 la H.C.L. nr.105/2019 cu alin.(3), și alin.(4), care vor avea următorul cuprins:

„(3) Atribuții ale psihologului:

 • a) evaluează/reevaluează beneficiarul, întocmește fișa de evaluare, planul de intervenție și fișa de monitorizare a activităților oferite;

 • b) acordă asistență psihologică pe tot parcursul cazării beneficiarilor admiși;

 • c) inițiază și stimulează activități terapeutice și ludice de grup, în care să fie implicati câți mai mulți asistați;

 • d) urmărește evoluția și efectuează reevaluări periodice ale beneficiarilor;

 • e) colaborează cu asistentul social, asistentul medical și ceilalți factori de răspundere pentru respectarea standardelor minime de calitate;

 • f) inițiază și derulează programe de activități culturale și educative;

 • (4) Atribuții ale asistentului medical:

 • a) controlează modul în care sunt respectate normele igienico-sanitare în toate încăperile centrului, sesizează conducerea în cazurile în care se încalcă aceste norme;

 • b) răspunde de îngrijirea sanitară și administrarea medicamentelor persoanelor cazate, conform prescripțiilor medicale;

 • c) controlează modul cum asistații respectă normele igienico-sanitare, ocupându-se de formarea unor deprinderi igienice, face educație sanitară;

 • d) supraveghează starea de sănătate generală a persoanelor cazate;

 • e) supraveghează evoluția unor afecțiuni și comportamentul persoanelor cazate în situație de criză (tulburări de comportament);

 • f) acționează pe linia prevenirii epidemiilor și acordă primul ajutor. în perioada internării în spital a persoanelor asistate se va interesa de evoluția stării de sănătate;

 • g) colaborează cu personalul adăpostului pe linia respectării normelor igienico-sanitare și asigurarea unui climat sănătos în incinta adăpostului."

Art. VII - Celelalte prevederile ale H.C.L. nr. 105/2019 rămân neschimbate.

Art. VIII - Compartimentul relații consiliul local și administrația locala va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta,hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,     *— împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

■WMW WW


CONSTANȚA \

Nr. ihi

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSPQ RU