Hotărârea nr. 140/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 42/2021 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

coNSTANr4 ROMÂNIA


£ JUDEȚUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere;

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. 94520/21.05.2021;

 • - raportul de specialitate al Direcției generale de asistență socială Constanța, înregistrat sub nr. 36157/24.05.2021;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. nr. 249/2020 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenții de la bugetul local;

 • - H.C.L. nr.274/2016 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Lista comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local, înregistrată la Direcția generală de asistență socială 1

Constanța sub nr. 12946/15.02.2020, cuprinzând asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, evaluate cu punctaj final de cel puțin 60 puncte;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I.Se modifică art. 2 alin. (1) din H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021 și va avea următorul cuprins: "Nivelul lunar al subvențiilor acordate pentru anul 2021 este cel menționat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

Art.II.De la data semnării convenției definitive, încheiată cu asociația selecționată în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021, art. 2 alin. (1) din H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021 își încetează aplicabilitatea.

Art.III.Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021 rămân neschimbate.

Art.IV. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generală de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,.^"împotrivă,      ■—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.
ANEXĂ la H.C.L. nr. <QjOAJ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ


Nr.crt.

Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021

Nivel maxim lunar al subvenției pe anul 2021

1.

FUNDAȚIA GIOVANNI BOSCO pentru Centru! de zi „Mama Margareta" și Casa de tip familial „Casa Claudia"

4.225 lei

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSP ARU