Hotărârea nr. 139/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 42/2021 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

coHSTAA/r^ ROMÂNIA

 • &      $ JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

Hi KJ 01 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație

privind activitatea CT BUS S.A. în anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94518/21.05.20221;

 • - raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 7053/2021;

 • - Hotărârea nr. 24/18.05.2021 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A.;

 • - Hotărârea nr.34/11.05.2021 a Consiliului de Administrație al CT BUS SA;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - dispozițiile HCL nr. 411/14.10.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța nr.211817/01.11.2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Raportul anual al Consiliul de Administrație privind activitatea CT BUS S.A. în anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre CT BUS S.A., Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și ADI-uri din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta/iotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /¥* pentru,         împotrivă,    ■—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Zr de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
^HbusJ13/60/O8.02.1991 I RO 188^9021 Str. IndUBtrlala nr. 8 I Constanta I ContR023BTRL01401202694292XX BTI 0241-818581; 0241-694863 I ctbus.ro I offlce@ctbua.ro

INTRARE

IEȘIRE Nl-J h Z


IL ^PORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE______________


IND ACTIVITATEA CT BUS S.A. ÎN ANULI2020 ANEXA LA z , HCLMNR./gĂ/Z^Z

Preambul

Acest raport se referă la activitatea CT BUS SA din 2020, însă este atipic față de celelalte rapoarte ale anilor anteriori, deoarece:

 • - Este pentru prima dată întocmit efectiv de către administratori, prima dată când abordează problemele societății cu pragmatism, în stil critic și autocritic;

 • - La momentul întocmirii prezentului raport, niciunul dintre administratorii care au monitorizat activitatea societății în anul 2020, nu mai face parte din Consiliul de Administrație;

 • - Dintre administratorii actuali doar unul a cuprins în mandatul său o perioadă aferentă anului 2020 (20 zile din luna decembrie);

 • - Toate constatările și referirile la activitatea societății în anul 2020 sunt realizate pe baza analizei înscrisurilor prezentate de către conducerea executivă, a ședințelor C.A., a rapoartelor de audit public intern, a raportului de audit tehnico-economic realizat de Primărie pentru anul 2020, a altor documente emise de organele de control;

 • - Drept urmare a celor mai sus menționate, nu vom prezenta în detaliu activitatea societății (așa cum face conducerea executivă în raportul de activitate la finalul trim. IV 2020), ci vom pune accent pe punctele nevralgice și aspectele care necesită corectare/reformare/îmbunătățire;

 • - Acest raport este menit să răspundă cerințelor din Scrisoarea de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind activitatea organelor de administrare și de conducere ale CT BUS S.A. Constanța.

 • 1. Scurtă prezentare a societății CT Bus SA

CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, înregistrata sub nr. J 13/60/1991, CUI - RO 1883902, începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării RATC prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCL 384/31.10.2018, este succesoare în drepturi și obligații a entității reorganizate RATC, în toate raporturile juridice urmând a fi folosită denumirea de CT BUS S.A. Constanța.

în data de 01.11.2019, Municipiul Constanța și CT BUS S.A., au procedat la încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile HCL nr. 411 /14.10.2019 privind delegarea serviciului de transport public local de persoane către societatea CT BUS S.A.

 • 1.1. Capital social și acționari

Sediul social: Constanța, str.Industrială Nr.8, județul Constanța.

Forma de organizare : societate pe acțiuni, de tip închis, entitate de interes public.

Capital social subscris:

 • - 90.000 lei, integral vărsat, conform HCL nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării R.A.T.C. prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de « CT BUS S.A. »;

 • - 10.000.000 lei, integral vărsat, conformi HCL nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanța pe anul 2019.

Număr acțiuni :1.009.000, din care număr acțiuni nominative : 1.009.000, valoarea unei acțiuni :10 lei. Natură capital: integral de stat

Acționari:

 • - Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr.51, județul Constanța, CUI 4785631

 • - Cota de participare la beneficii și pierderi: 100%, 100%

 • 2. Guvemanța corporativă

în anul 2020 conducerea societății a fost asigurată de către organele colective Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, iar conducerea executivă a fost delegată directorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale OUG nr. 109/2011.

 • 2.1. Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor, numită inițial prin H.C.L. nr. 496/29.11.2018, având în componență pe Marin Aurelian-Marius și Papuc Cătălin-Florin, s-a modificat în cursul anului 2020 prin H.C.L. nr. 412/27.11.2020, noua componență fiind Popa Teodor și Ochiuleț Mihai.

în anul 2020 au fost organizate și s-au susținut 9 ședințe A.G.A.

2.2. Consiliul de administrație

Nr. Crt.

Nume si prenume

Perioada

Calitatea

1

Ungureanu Gheorghe

01.01.2020-31.12.2020

Președinte

2

Fuior Dumitru Cristian

01.01.2020-31.12.2020

Membru

3

NițăNicolae Bogdan

01.01.2020-31.12.2020

Membru

4

Frigioiu Marcel a-Mariana

06.12.2019-06.06.2020

09.06.2020-18.06.2020

Membru provizoriu

5

Palan Radu Cristian

14.10.2019-14.02.2020

Membru provizoriu

6

Aldea Cristina

09.06.2020-09.12.2020

Membru provizoriu

7

Bizineche Adrian

04.09.2020-04.01.2021

Membru provizoriu

8

Paraschiv lorgu

10.12.2020-10.06.2021

Membru provizoriu

Pe parcursul anului 2020, funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de către Ungureanu Gheorghe.

Primii trei membri din tabelul de mai sus au fost numiți prin Actul Constitutiv și au încheiat contracte de mandat pe o durată de 4 ani.

în perioada de referință Consiliul s-a întrunit în 16 ședințe. La ședințe au participat în calitate de invitați directorii societății, șefi de compartimente, reprezentanți ai sindicatelor.

Măsurile adoptate de către administratori în cursul anului 2020 au vizat aplicarea prevederilor privind guvemanța corporativă, precum și luarea de măsuri privind activitatea societății. Toate hotărârile au fost consemnate în procesele verbale de ședință și registre.

 • 2.2.1. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la CT BUS S.A. o indemnizație fixă lunară stabilită de către Autoritatea Tutelară, astfel:

Contract de mandat

Număr luni plătite

Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)

Total valoare brută plătită pentru anul 2020 (Iei)

Ungureanu Gheorghe

12

2.996

35.952

Fuior Dumitru Cristian

12

2.996

35.952

Frigioiu Marcela-Mariana

6

2.996

17.976_________

Palan Radu Cristian

5

2.996

14.980__

Aldea Cristina

4

2.996

11.984

Bizineche Adrian

2

2.996

5.992

Paraschiv lorgu

1

2.996

2.996

Total general plăți administratori pentru anul 2020

125.832 .

 • 2.3. Conducerea executiva

 • 1. Niță Nicolae-Bogdan - director general (22.05.2017 - 10.04.2021 (demisie));

 • 2. Soceanu Mariana - director economic (11.08.2017 - prezent);

 • 3. Coiciu Dumitru - director adjunct exploatare comercial marketing (până la 30.08.2020);

 • 4. Bari Gevat - director tehnic (până la 31.12.2020).

Directorul general, directorul economic și directorul tehnic au fost numiți pe o durata de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 5/05.02.2018, respectiv H.C.A. nr. 41/24.09.2018 și au încheiat cu CT BUS S.A. contracte de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011. De consemnat că în contractele de mandat a fost prevăzută clauza următoare: „...neîndeplinirea criteriilor de performanță, independent de acțiunea/inacțiunea Mandatarului, nu conduce la încetarea contractului și nu atrage, per se, răspunderea Mandatarului... ”, clauză contrară prevederilor OUG 109/2011 art. 36 alin. (7) și legii 111/2016 pct. 32 alin. (7), prevederi care spun așa: „In cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație în revocă din funcție ... ”

 • 2.3.1. Remunerația conducerii executive

Remunerațiile directorilor, stabilite prin H.C.A. și contractele de mandat mai sus amintite, sunt compuse din:

2.3.1.1.Indemnizație fixă lunară:

Contract de mandat

Număr de luni plătite

Valoarea brută indemnizație lunară (Iei)

Total valoare plătită directorilor (lei)

Director general

12

17.976

215.712

Director economic

12

14.980

179.760

Director tehnic

12

14.980

179.760

 • 2.3.1.2. Diume, prime, plată concediu de odihnă aferent anului 2019 și neefectuat:

 • - 29.156 lei - director general

24.410 lei - director economic

1.393 lei - director tehnic

 • - 3 x 14.980 lei = 44.940 lei - director tehnic (conform CCM și contract de mandat)

 • 2.3.1.3. Componenta variabilă______________

  Contract de mandat

  Valoarea brută componentă variabilă aferentă anului 2019 (lei)

  Director general

  71.904

  Director economic

  59.920

  Director tehnic

  59.920

  .1.4.TotaI sume plătite conducerii execut

  ive.

  Conducere executivă

  Total sume plătite în anul 2020 (lei)

  Director general

  316.772

  Director economic

  264.090

  Director tehnic

  286.013

  Total general plăți conducere executivă

  866.875

 • 3. Obiective strategice impuse de către Autoritatea Publică Tutelară prin Scrisoarea de așteptări

  • 3.1. Eficiența economică

   3.1.1. Optimizarea costurilor

în rapoartele administratorilor din 2019 și 2020 nu exista referiri la optimizarea costurilor.

Din situațiile financiare rezultă că cheltuielile totale ale CT BUS au crescut cu 32% în 2020 față de 2019, fără ca această creștere să fie justificată sau explicată, decât prin faptul că în prima parte a semestrului I s-a aplicat ultima etapă de majorare prevăzută de contractul colectiv de muncă.

2016

2017

2018

2019

2020

Cheltuieli totale

59.592.000

61.069.000

71.344.000

85.040.000

112.607.000

Creșterea anuala a cheltuielilor

2%

17%

19% j

32%

 • 3.1.2. Ajustarea prețurilor și tarifelor

Prețul biletelor pentru cursele obișnuite nu a fost actualizat în 2020. începând cu data de 01.09.2020, au fost reduse tarifele de călătorie (!) pe linia turistică CiTy TOUR, astfel: bilet o călătorie - 3 Iei și bilet o zi - 5 lei (biletul de o zi oferă posibilitatea călătorilor de a întrerupe călătoria oricând și de a o relua cu un alt autobuz, pe tot parcursul zilei).

în orice oraș unde funcționează un astfel de serviciu turistic Hop-on-Hop-off1 (link la finalul raportului) prețurile pleacă de la aproximativ 90 lei/zi. Nu există nicio explicație privind reducerea tarifului la un nivel atât de scăzut pentru acest serviciu cu valoare adăugată, destinat în special turiștilor și care nu își atinge scopul de a genera venituri suplimentare pentru CT BUS și pentru Municipiul Constanța.

Practicile de tarifare a transportului public au două componente importante: 1. De fîdelizare a călătorilor prin creșterea numărului de abonamente (scăderea prețului acestora, versus creșterea prețului/bilet de călătorie) și astfel creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie și scăderea proporțională a compensației Delegatarului, 2. De creștere a fluxului de călători și scăderea traficului mașinilor personale (cu toate componentele benefice, inclusiv scăderea poluării).

 • 3.1.3. Mărirea veniturilor operaționale

Analizând datele din bilanț (2020 vs. 2019) se observă următoarele:

 • • Scădere de -41% (13.347 mii lei) a producției vândute - fapt care reflectă traficul scăzut cauzat de pandemie și o scădere a încasărilor din bilete și abonamente.

 • • Creștere a subvenției cu peste 44 milioane lei (+77%)

în concluzie, creșterea veniturilor s-a făcut prin creșterea explozivă a subvențiilor (diferențe de tarif, cum sunt numite în contractul de delegare a serviciului public de transport) în ciuda scăderii substanțiale a traficului de călători și a veniturilor proprii din bilete și abonamente.

în viitor este necesară o schimbare de orientare prin planuri de măsuri pentru obținerea de venituri proprii și, în același timp, planuri de măsuri pentru reducerea costurilor astfel încât, subvenția venită din partea Primăriei să revină la valori mai ușor de suportat de către bugetul local.

 • 3.2. Modernizarea si îmbunătățirea serviciilor prestate

  3.2.1. Procese și proceduri interne

Deși există o serie de proceduri operaționale, ele sunt aplicate cu timiditate, parțial aplicate sau pur și simplu omise prin diverse argumentări nejustificative ale conducerii executive.

O astfel de procedură este PO-RATC32 privind determinarea consumului normat de combustibil. Conform acestei proceduri impuse de reglementările de transport rutier în vigoare, trebuia să se determine consumul real la tot parcul auto, pe fiecare tip de mijloc de transport auto. Deși costul combustibilului utilizat este una dintre componentele majore ale capitolului bugetar „Cheltuieli”, deși există numită o comisie printr-o decizie a directorului general, această procedură nu s-a pus în practică. Raportul auditului tehnico-economic al Primăriei pentru anul 2020, a constatat această neconformitate însă punctul de vedere al Operatorului de Transport aduce în continuare justificări pentru nerespectarea prevederilor legale.

Pe de altă parte, disfuncțiunile constatate nu sunt corectate, iar recomandările nu sunt implementate în termenele stabilite ori nu sunt implementate deloc. Astfel „Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2020” evidențiază că au fost urmărite un număr de 158 de recomandări, din care doar 10 au fost implementate și acelea cu depășirea termenului stabilit.

Un alt exemplu despre felul în care nu există proceduri clare, ori nu se aplică cele care există:

Nu există o procedură clară de determinare a numărului de km parcurși pentru prestarea obligației de serviciu public conform programului de transport și a contractului de delegare. Astfel în „Raportul conducerii executive pentru anul 2020” apare un număr de 10.764.839 km „efectuați în exploatare”. „Raportul de audit tehnico-economic al Primăriei” evidențiază o diferență substanțială în minus și drept urmare solicită retumarea compensației facturate și încasate în exces pentru anul 2020. în documentul cu obiecțiuni, Operatorul contestă aceste constatări, însă recunoaște că există supracompensare. Cât, de unde, conform cărei proceduri se calculează? O serie-întreagă de inexactități care evident că nasc dispute între părțile contractuale.

 • 33. Noi tehnologii

  3.3.1. Aplicația CT Bus

Aplicația CT Bus funcționează bine deși oferă informații diferite de alte aplicații mai populare.

CT Bus:

Țțckets

<              Route»

Google maps:

< O CT BUS SA.

$ Primăria Consunța

tOmkn (0 Ihrlț f ihrll d" wmki +

Depart M 14:14 -                         Opdof'S

RECOMMtMfltDftOUTt

Q * Q E®           1hr10mln>

1443 ’ 1624

țv«ry 13 min horn RAT£

UgmI trtftic

MORf eroul

fi4 * 69 S-4t£ 1                   52min >

Lcavt by M Î3

every 10 ruin fram C«p bmo vkful cu Dor Ututl

69► 00           IhriSmin >

1443-1526

every 20 min irom ha îC

U<tiri trlffir _____ _ ______

6UV TtCKET ÎHWOUGH SUS

Q From: creV^S A Te Primiri» Cwrt'trtț*,          Tccvk 41

0 1J.Q1 UllQlminJ           Uhange

Senin            2mk* 1&mtn        înwi

izase Smin             viewdetails > |

Select one Joumey tichet

To continue, select a line

One bour urban line tichet

Văiid 60 mlrwtes on aii lines

24 bouri urban line tichet

Vbnd 24 hours on aii lines

7 day> urban line tichet

Vaiid7deyi                     _

(MM IlECHMKtț ort WEBS1TE

Rechargo uiing mobllPay app

Ybu wiU be redirected to mobilPay app

©HO! 14 30 (31 mm)            1 chino»

13frin         0 min         2min

leave 5mh             Viewdetâiîs >

. CARO BSUNO AUD RECHAROt MAH1S

Selfing polnt»

You wiU be redirected to a 11 st of sefting points

:L S

1 a® e

Informația din sistemul de monitorizare a traficului este preluată și de alte aplicații de mobilitate urbana, foarte utilizate de turiști la nivel mondial, moovit sau google maps.


moovit


Q sa Cf 4 » KiJOnwtnJ 5□ MO KmS—.Campus UniuartltarQ13 Carrefour * Auchan


Vhwtlî finet

©

St*Uwu


Sutien»


Dveeticn» • 3.3.2. Pregătirea CT BUS pentru autobuze electrice

CT BUS urmează să primească un număr de 20 de autobuze electrice de 12 metri, 20 de stații de reîncărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă.

Aceste noi tehnologii aduc și noi constrângeri legate de întreținerea și reparația autobuzelor electrice, iar acestea nu sunt încă cunoscute și nu au fost încă abordate:

 • • în hala de reparații nu există încă un spațiu dedicat autobuzelor electrice cu suprafețe mărite și reguli de securitate pentru lucrul cu energie de înaltă tensiune.

 • • Nu există personal calificat și autorizat pentru întreținerea și repararea vehiculelor electrice și a bateriilor acestora.

 • • în dotarea CT BUS nu există scule speciale pentru autobuze electrice modeme.

 • • Nu exista o zonă de carantină pentru parcarea autobuzelor avariate (normele pentru autoturisme sunt: spațiu acoperit la o distanță de minimum 5 m față de clădiri sau alte vehicule)

 • 3.4. Informarea corecta si cuprinzătoare a clienților

Pe minibuzele Mercedes există în spate o structură metalică destinată transportului de biciclete. Nu există o informare a publicului privind beneficiile și modul de utilizare a acestui rastel nici în aplicația CT Bus, nici pe site și nici pe minibuz.

Panourile care semnalizează prezența stațiilor pe fiecare traseu, ar fi trebuit să aibă și un rol coerent de informare, referitor la noțiunile informative principale: numărul liniei, traseul și timpul de așteptare în stație. Aceste informații minime, ori nu există, ori dacă există nu se pot citi, fiindcă scrisul este foarte mic iar panourile simt postate la înălțime. Este ca la testul de vedere la care te supune oculistul când îți indică să citești rândul de jos cu literele și cifrele acelea enervant de mici.

Informare se face pe site-ul societății, însă și aici sunt destule de îmbunătățit. Fie nu sunt eliminate la timp informațiile devenite caduce, fie nu apar cu promptitudine cele necesar a fi postate, fie modul și locul de postare nu oferă o identificare și o vizibilitate, scontate.

 • 4. Competența profesională

  4.1. Corecta dimensionare, informare și motivare a personalului

Contractul colectiv de muncă nr. 376 / 30.01.2019 este valabil pentru perioada 30.01.2019 -30.07.2020, înregistrat la I.T.M. Constanța cu nr. 2115/29.01.2020. Acesta prevede un pachet de beneficii salariale (ori de altă natură) destul de generos, deși sindicatele solicită în continuare mărirea veniturilor personalului angajat.

Organigrama nu este însă corect dimensionată, oferă dezechilibre, sunt posturi cheie vacante versus posturi care ar putea fi restructurate, nu există proceduri de promovare, nu există sporuri de performanță care să motiveze și să încurajeze către performanță.

 • 4.2. Instruirea permanentă

Programul de formare profesională pe anul 2020 a fost afectat de declanșarea pandemiei de coronavirus, mare parte de cursurile propuse nu au mai fost realizate.

Nu există încă o preocupare pentru migrarea programelor de instruire în mediul Online.

 • 4.3. Optimizarea costurilor salariale

Contractul colectiv de muncă este prelungit pe toată durata stării de alertă plus 90 de zile.

Cu toate acestea, cheltuielile cu personalul au crescut față de anul trecut cu 24%.


Cheltuieli cu personalul

44.522.689

55.118.110

24%


Evoluția salariilor brute 2016/2020 pe principalele categorii de personal se prezintă astfel:

Categorii de personal

2016

2017

2018

2019

2020

Șoferi autobuz

2.324

2.763

4.248

5.166

6.133

Personal mentenantă

2.072

2.351

3.377

4.079

4.757

Personal comercializare titluri de călătorie

1.735

2.105

3.070

3.912

4.666

De remarcat că din total cheltuieli pe anul 2020, în sumă de 112,606 mii. lei, cheltuielile de personal în sumă de 55,118 mii. lei reprezintă 49%.

Referitor la cheltuielile de personal, în mod deosebit la orele suplimentare plătite șoferilor conform CCM, se fac mențiuni critice și recomandări, în:

 • - Raportul EGIS (consultantul angajat de BERD la acordarea împrumutului SMART) -recomandare angajare de cel puțin 50 de șoferi,

 • - Raportul de audit public intern cu tema „Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului CT Bus SA”, document cu nr. 18208/31.12.2020 - recomandări privind respectarea repaosului săptămânal, a timpului de odihnă, a muncii suplimentare efectute peste limita stabilită de Codul Muncii;

 • - Raportul de audit tehnico-economic al Primăriei Constanța, document cu nr. 56244/23.03.2021.

Pe lângă faptul că se încalcă prevederi ale Codului Muncii prin prestarea de ore suplimentare peste limita normată, intervine oboseala care favorizează accidente. în „Raportul conducerii executive privind activitatea societății în anul 2020” se prezintă undeva: Jn anul 2020 numărul total al accidentelor în trafic este de 278, din care cele din vina personalului propriu sunt în număr de 61. ” Sec, cinic, fără alte detalii, cercetări, urmări, măsuri... în condițiile în care siguranța călătorului în mijlocul de transport trebuie să primeze.

 • 5. Cheltuieli de capital și reduceri de cheltuieli

  5.1. Reducerea cheltuielilor privind achizițiile

Acest obiectiv se completează cu un altul cuprins tot în „Scrisoarea de așteptări”, și anume: „Angajarea oricărei cheltuieli trebuie să respecte principiile celor 3E: eficiență, eficacitate, economicitate,,. La ambele obiective mai este mult de lucru.

Este necesar a fi revăzută și îmbunătățită procedura operațională privind achizițiile publice, iar angajații care participă la demararea, documentarea, fundamentarea, estimarea, încheierea și ulterior derularea contractelor de achiziții publice, trebuie să fie instruiți periodic și testați în vederea respectării legalității și a celor două obiective coroborate.

în unele achiziții contractate în anul 2020 au fost tratate cel puțin superficial unele dintre principiile enunțate mai sus. „Contractul de asistență tehnică cu C&I”, „Contractul de amenajare a spălătoriei auto”, vânzările de fier vechi, ș.a., sunt înfierate cu constatări negative în „Raportul de audit tehnico-economic al Primăriei Constanța”, constatări ce aduc atingere dezideratului oricărei societăți comerciale de reducere a cheltuielilor.

 • 5.2. Creșterea cifrei de afaceri

Obiectiv atins. Cifra de afaceri obținută în anul 2020 este de 121.1010 mii Iei. Această cifră de afaceri, mai mare decât în anii precedenți (creștere cu cca. 34% față de 2019), este motiv de mândrie în „Raportul conducerii executive”, însă este mândrie nemeritată, deoarece este compusă din doar 18.962 mii lei producție vândută (scădere cu 42% față de 2019), și din 102.148 mii lei - venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (creștere cu 44% față de 2019). Cifra de afaceri este constituită 99.09% din venituri provenite din vânzări și diferențe de tarif (subvenții).

 • 5.3. Creșterea profitului din exploatare

Sintetic, evoluția economico-fînanciară se prezintă astfel:

- mii lei -

INDICATORI

2016

2017

2018

2019

2020

Cifra de afaceri

52.805

64.949

82.606

90.039

121.110

Venituri totale

54.983

65.532

83.040

90.965

125.606

Cheltuieli totale, din care:

59.592

61.069

71.344

85.040

112.607

Cheltuieli de natură salarială

27.124

30.035

36.931

44.523

55.118

Datorii totale

29.534

26.412

21.661

20.305

19.279

Profit/pierdere

-4.609

4.463

11.602

4.954

11.448

Analizând cu o privire de ansamblu se poate observa o evoluție a tuturor indicatorilor. Dacă analizăm doar rezultatul anului 2020 (profit 11.448 mii lei), vom vede că el a fost realizat în baza acumulării redevenței (cheltuială eligibilă contractului de delegare de cca. 1 mii. lei/lună) și neplata ei către Primărie (amânarea acestei plăți prin HCL). Această sumă acumulată și neutilizată, deși existau investiții asumate prin contractul de delegare, constituindu-se în profit, la final de an a generat plata impozitului în sumă de cca. 1.500 mii lei.

 • 5.4. Asigurarea echilibrului între încasări și plăți

Și acest obiectiv este atins. Fluxul de numerar - cash flow a fost menținut pozitiv. Diferența dintre fluxul de lichidități intrat (încasări) și fluxul de lichidități ieșit (plăți) este pozitivă și datorită componentei masive de subvenții - diferențe tarif din cifra de afaceri (pct. 5.2 - cifra de afaceri).

Dacă însă vor fi realizate creanțe, dacă vor apare cheltuieli neeligibile contractului de delegare (așa cum sunt cele datorate Primăriei din amenzi încasate necuvenit în sumă de 1.328.426 lei, ori cele , mult mai mari, considerate în „Raportul auditului tehnico-economic” a fi compensare în exces), în afara faptului că veniturile realizate în afara sferei contractului de delegare sunt mici și sporadice, va fi pus în pericol și acest echilibru între încasări și plăți.

 • 5.5. Creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate


  MOSB bv eus

  !     * S B&Ni > X Qs

  j every 15 min Irom parcul copiilor

  I Leave by 21:12

  | U»ual traftic

  H ► f-l2

  I 2142 - 22:33

  ’ tvery 7 min from Școala SptcVum


  1 hr 6 min >


  1 hr 22 min >


Eficiența și atractivitatea transportului local este reprezentată de diferența între timpul de deplasare cu autoturismul și timpul de deplasare cu transportul local.

Deocamdată această diferență este mult prea mare: autoturism                15min.

 • - autobuz               1 ora 14 min. din care

legături mers pe jos        22 min.

 • - sau mers pe jos, total 1 ora 37 min.

Transportul public nu va fi atractiv și nu va deveni o alternativă la deplasarea cu autoturismul până când timpul de deplasare nu va fi redus semnificativ.

Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Polul de creștere Constanța are nevoie de o actualizare care să aibă ca obiectiv principal un plan de măsuri concrete și cât mai urgente care să ducă la scăderea timpilor de deplasare cu transportul public

 • 5.6. Reducerea timpului de răspuns la sesizări

Sesizările clienților și beneficiarilor sunt un cadou care trebuie folosit în scopul îmbunătățirii serviciilor și creșterii atractivității transportului public.

Deși există reguli și persoane responsabile de comunicarea cu publicul, multe reclamații, sesizări și propuneri de îmbunătățire se pierd sau rămân în așteptare luni de zile - fapt bazat pe experiența proprie.

în tabelul cu indicatori de performanță anexă la contractele de mandat ale directorilor, indicatorul „satisfacția clienților” se consideră realizat dacă numărul de reclamații este mai mic de 400. Sec, cinic, în deserviciul publicului călător.

CT BUS nu a avut în 2020 un SLA (Service Level Agreement) prin care să fie setate așteptările publicului privind timpii de primă reacție și de rezolvare a reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor.

 • 6. Calitatea și siguranța serviciilor

  • 6.1. Așteptările clienților

   • 6.1.1. Colectarea feedback-ului clienților

Așteptările clienților sunt cunoscute într-o foarte mică măsură deoarece nu există un sistem de colectare ușor de folosit de cetățeni, care să aducă către CT BUS un număr mare de date a căror prelucrare statistică să ajute Ia creșterea calității serviciului.

în aplicația CT Bus nu există o secțiune prin care orice utilizator să poată trimite în timp real sugestii și reclamații, cu mesaje text și foto.

Nici pagina ctbus.ro nu conține un formular ușor de accesat și completat de către clienți.

 • 6.1.2. Evaluarea și tratarea reclamațiilor

Sugestiile și reclamațiile nu sunt împărțite pe categorii pentru a putea evalua care sunt ' z principalele așteptări din partea clienților.

Pentru anul 2021 e nevoie de o analiză mai aprofundată a sugestiilor și reclamațiilor astfel încât să aflăm mai multe despre așteptările clienților, să Ie prioritizăm și să le abordăm prin planuri de măsuri concrete și specifice având ca rezultat creșterea calității și siguranței serviciilor.

Propunere model de analiză a reclamațiilor și sugestiilor (cifrele sunt orientative):

ANAUZASUGESTiILORSI RECLAMAȚIILOR

Reda matii

Nr, Justificate

Categorie

Total categorie

% categorie

Plan de masuri

șofer nepoliticos

43

personal

67

22%

- instruiri periodice ale personalului in contact cu clientii

- masuri disciplinare pentru abateri repetate

controlor agresiv

24

preț prea mare al călătoriei

18

preț

56

18%

- analiza si adaptarea tarifelor

preț prea mic al călătoriei

■■3^1

preț nejustificat pentru abonament

35

prea cald / prea frig in autobuz

17

tehnic

|

- verificarea start! tehnice

- tema pentru caiet de sarcini achiziții viitoare

nu intra aer proaspăt

treapta este prea Înalta pentru persoane In varsta

10

autobuz murdar

servicii

- aprovizionarea cu consumabile - verificat consumuri

- masuri pentru creșterea gradului de curățenie / igienizare

nu exista substanța dezinfectanta in autobuz

12

autobuzul a intarziat

exploatare

61

20%

- analiza trasee si reconflgurare

-analiza in dispecerat a decalajelor +/-

- propuneri către Primărie pt fluidizare trafic autobuze

autobuzul vine prea rar

19

autobuzul trece pe strada mea dar nu are statie

15

statia e la distanta mare de destinație

23

nu exista refugiu in statia mea

M75V

investitii

■24%H

- Construirea de refugii, proiect, etape, finanțare

308

 • 6.2. Planificare riguroasa

Nu avem suficiente date pe care să ne putem baza pentru un comentariu echilibrat. Disputa ivită în urma divergențelor de opinii apărute pe fondul „Planului de măsuri emis de echipa de audit tehnico-economic a Primăriei” înclină însă balanța către o primă apreciere negativă.

 • 7. Inovare și îmbunătățirea proceselor și procedurilor

Nici aici nu avem informații concludente, însă pe aceleași considerente de radiografiere a societății în baza documentelor emise de ultimele controale, nu putem constata o evoluție majoră.

 • 8. Etică și integritate

Analizele, evaluările noii echipe manageriale și a actualului Consiliu de Administrație, coroborate cu rezultatele concilierii urmare „Raportului de audit tehnico-economic al Primăriei”, vor aduce lumină și în această zonă suspicionată acum pe ici pe colo de carențe.

 • 9. Organizarea companiei - disfuncționalități și vulnerabilități

Principala vulnerabilitate este faptul că întreaga conducere executivă a CT BUS se bazează pe un binom directorial si un director interimar, fără ca vreunul dintre ei să aibă înlocuitori în caz de nevoie.

 • 9.1. Persoane-departamente-compartimente direct subordonate Directorului general2

Conform organigramei actuale, în subordinea directă a Directorului general se afla 13 persoane, șefi de departamente, compartimente sau birouri.

Conform studiilor din domeniul managementului și al neuroștiințelor modeme, numărul optim de subordonați direct este de 7±2 (șapte plus sau minus doi).

în luna ianuarie 2021 s-a solicitat conducerii executive o propunere pentru o nouă organigramă care să adapteze organizația CT BUS la cerințele anului 2021 și la principiile de guvemanță corporativă.

 • 9.1.1. Postul de Director adjunct - neocupat din 08.2020

z începând cu luna august 2020, postul de Director adjunct exploatare comercial marketing este neocupat, iar acest fapt încarcă suplimentar cu încă două compartimente importante sarcinile Directorului general. Astfel, în ultima jumătate de an s-a ajuns la un număr de 15 persoane aflate în directa subordonare a Directorului general, la care se adaugă persoanele angajate în Cabinetul Directorului general. Nu există înlocuitor pentru Directorul general în situația lipsei datorate unui concediu de odihnă (30 de zile lucrătoare/an) sau în cazul unei indisponibilități din cauze medicale, mai ales acum, în plină pandemie.

 • 9.1.2. Postul de Contabil șef - neocupat de trei ani

Directorul economic al CT BUS exercită această funcție în baza unui contract de mandat din data de 05.02.2018. Până la data respectivă, doamna Elena Soceanu a ocupat funcția de Contabil șef, funcție rămasă blocată și neocupată până în prezent. Nu există înlocuitor pentru funcția de Director economic în situația lipsei datorate unui concediu de odihna (30 de zile lucrătoare / an) sau în cazul unei indisponibilități din cauze medicale, mai ales acum, în plină pandemie.

 • 9.1.3. Alte funcții vacante ce influențează în mod negativ desfășurarea activităților în societate:

șef birou și economist la SRUA, consilier juridic la Serviciul Juridic (sunt doar doi dintre care unul cu ' normă parțială), auditor (este doar unul - insuficient conform legii), contabil șef și economist la Direcția Economică, director și șef serviciu exploatare la Direcția Exploatare, șef atelier electric, inginer electric, un electrician, un electronist, șef birou tehnic, mecanici și ingineri Ia Direcția Tehnică, un număr consistent de șoferi (necesari atât pentru noile autobuze electrice, cât și pentru diminuarea orelor suplimentare)

 • 9.2. Concedii de odihnă neefectuate

în anul 2020 Directorul general a avut dreptul la 30 de zile de concediu de odihna din care nu a efectuat niciuna! în anul 2020 Directorul economic a avut dreptul la 30 de zile de concediu de odihna din care a efectuat doar două!

Deși Codul Civil, spre deosebire de Codul muncii, permite neefectuarea zilelor de concediu de odihnă, această practică este dăunătoare:

 • • produce o acumulare de stres si oboseală persoanelor în cauză;

 • • chiar dacă în contractele de mandat este prevăzut ca în cazul excepțional în care zilele de C.O. rămase neefectuate se transformă în bani, aceste excepții au devenit o practică curentă în ultimii ani;

 • • tratamentul diferențiat între cei doi directori și restul angajaților este inechitabil și incorect.

 • 9.3. Organigrama CT BUS3

în luna ianuarie 2021 am solicitat conducerii executive o propunere pentru o nouă organigramă care să alinieze organizația CT BUS la cerințele anului 2021 și la principiile de guvemanță corporativă, cu următoarele observații privind organigrama existentă:

 • 9.3.1. Departamentul exploatare - comercial - marketing

în acest departament nu exista responsabili, compartimente sau departamente care să se ocupe , de comercial sau marketing. Pentru aceste două funcțiuni importante există structuri mai mici în cadrul ' ; altor departamente, dar sunt la un nivel mult prea jos în organigramă pentru a putea juca rolul strategic pe care ar trebui să-1 aibă în dezvoltarea organizației și a serviciilor CT BUS.

 • 9.3.2. Departamentul Comercial

Departamentul comercial trebuie să fie un departament direct productiv, având ca scop principal creșterea veniturilor din vânzări de titluri de călătorie si din închirierea mijloacelor de transport către terți. Biroul comercial este în prezent în subordinea Directorului economic, fapt care împiedică dezvoltarea unor politici de vânzărilor modeme și proactive care să ducă la generarea de venituri din surse externe bugetului local.

 • 9.3.3. Departamentul Marketing

Departamentul marketing, deși ar trebui să fie subordonat Directorului adjunct exploatare, comercial, marketing, este doar un Birou în subordinea Directorului general.

în echipa actuală de marketing există experiență și competențe dovedite care au acțiuni și proiecte pentru găsirea unor noi moduri de a atrage venituri prin valorificarea tuturor suprafețelor de . reclamă și publicitate. Din păcate foarte puține dintre aceste proiecte se materializează iar asta se ; । întâmplă și din cauză că activitatea de Marketing nu este reprezentată la nivel de departament.

Nu există indicatori de performanță privind veniturile din marketing.

 • 9.3.4. Departamentul IT & Security

Digitalizarea CT BUS este în plină desfășurare cu proiecte în multe departamente ale companiei: la Exploatare avem dispecerare Online in timp real cu informații preluate în timp real de aplicația CT Bus, SAP pentru Financiar, ticketing pentru Comercial si altele care vor urma.

Importanța crescută a departamentului ar trebui să se reflecte și printr-o repoziționare dintr-un serviciu aflat în subordinea Contabilului șef, într-un departament de sine stătător, cu un director care sa poată influența strategia de dezvoltare a companiei și creșterea digitalizării.

 • 9.4. Managementul executiv

Managementul CT BUS este unul autocratic și este concentrat în mâna a două persoane,

 • - Directorul general și

 • - Directorul economic.

Cei doi directori nu au înlocuitori:

Directorul general ar trebui să poată fi înlocuit de Directorul adjunct, dar aceasta poziție este neocupată din luna august 2020

 • - Directorul economic ar trebui să poată fi înlocuit de Contabilul șef dar acest post este blocat încă din 2018.

Nu există o deschidere spre democratizarea deciziilor strategice și de administrare curenta nici măcar în interiorul Consiliului de administrație, unde orice propunere venită din afara conducerii executive este blocată sau tratată cu superficialitate, amânată și ignorată.

în cazul unor probleme sensibile, binomul directorial adopta un comportament evitant, deși cei doi își asumă multe decizii, fără consultarea CA, prin care implică cheltuieli importante din partea CT , BUS.

Exemplu de evitare a responsabilității este modul în care a fost tratată solicitarea sindicatelor pentru creșteri salariale, când reprezentanții sindicatelor au fost trimiși mai departe către AGA, Consiliul local sau chiar către Primar.

 • 10. Concluzie finală

Activitatea CT BUS poate fi, și trebuie îmbunătățită în foarte multe aspecte. Anul 2021 trebuie să fie un an al reformei și transformărilor pozitive, în beneficiul călătorilor, al angajaților companiei și al Primăriei Municipiului Constanța.


Adrian Gorcea

membru al C.A. CT BUS S.A

Adrian Dugăiașu

membru al C.A. CT BUS S.A

Alexandru Dănilă C

membru al C.A. CT BUS^A

Sorin Țuțuianu

membni al C.A. CT BUS S.A

lorgu Paraschiv (

președinte al C.A. CT BUS S.1

https://www.hop-on-hop-off-bus.com/dublin-hop-on-hop-off

2

https://manaRementforstartups.com/articles/whats-the-ideal-number-of-direct-reports/ sau https://www.inc.com/iim-schleckser/how-manv-direct-reports-should-you-have.html

3

https://www.ctbus.ro/files/Guveman%C8%9Ba%20corporativ%C4%83%20a%20%C3%AEntreDrinderiIor%20publice/QrRa niRrama%20aprobata%20CL.pdf