Hotărârea nr. 138/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 AL CT BUS SA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94516/21.05.2021;

 • - raportul CT BUS S.A, înregistrat sub nr. 7459/24.05.2021;

 • - Hotărârea nr. 40/20.05.2021 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.;

 • - Hotărârea nr.25/21.05.2021 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A.;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică,aapărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului; în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;

 • - Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre CT BUS S.A., Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcției Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hptărâre a fost votată de consilierii locali astfel: yp pentru, împotrivă,abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSRODARU


COWSTAW^ românia

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


/O O ANEXA NR.1 la HCL NR, AW /      __


Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2020

Propuneri an curent (N) 2021

%

Estimări an N+1 (2022)

Estimări an N+2 (2023)

%

9=7/5

10=8/7

0      1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

125.606

113.903

90,68

117281

119627

102,97

102,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

125.403

113.865

90,80

117281

119627

103,00

102,00

a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

95.675

87.777

91,74

90410

92219

103,00

102,00

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

6.653

6.641

99,82

6774

6909

102,00

102,00

2

Venituri financiare

5

203

38

18,72

0

0

0,00

#DIV/0!

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd,19)

6

112.607

110.603

98,22

111310

113600

100,64

102,06

1

Cheltuieli de expIoatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

7

112.607

110.603

98,22

111300

113590

100,63

102,06

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

26.440

29.888

113,04

30000

30600

100,37

102,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

29.001

20.923

72,15

19000

19380

90,81

102,00

C.

cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:

10

55.244

57.896

104,80

60300

61570

104,15

102,11

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd,13)

11

53.144

55.598

104,62

57500

58650

103,42

102,00

C1 ch, cu salariile

12

48.548

51.314

105,70

53000

54060

103,29

102,00

C2 bonusuri

13

4.596

4.284

93,21

4500

4590

105,04

102,00

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

#DlV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

993

1.118

112,59

1200

1200

107,33

100,00

C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

1.107

1.180

106,59

1600

1720

135,59

107,50

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1.922

1.896

98,65

2000

2040

105,49

102,00

2

Cheltuieli financiare

19

0

0

#DIV/0!

10

10

#DIV/0!

102,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

12.999

3.300

25,39

5971

6026

180,94

100,93

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2020

Propuneri an curent (N)2021

%

Estimări an N+1 (2022)

Estimări an N+2 (2023)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9 ‘

10

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

1.550

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

#DIV/0!

#DlV/0!

#DlV/0!

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1

Rezerve legale

27

#DlV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

#DlV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

29

#DlV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

#DlV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

#DIV/0!

#DlV/0!

#DIV/0!

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

#DIV/0!

#DlV/0!

#DIV/0!

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2020

Propuneri an curent (N) 2021

%

Estimări an N+1 (2022)

Estimări an N+2 (2023)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

#DIV/0!

#DlV/0!

#DIV/0!

a)

cheltuieli materiale

41

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli cu salariile

42

#DIV/0!

#DIV/0!

#DlV/0!

o)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

#DIV/0!

#DIV/0!

#DlV/0!

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

#DIV/0!

#DIV/0!

#DlV/0!

e)

alte cheltuieli

45

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

2.035

2.661

130,76

900

900

33,82

100,00

1

Alocații de la buget

47

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

2.035

2.661

130,76

900

900

33,82

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

724

734

101,38

745

760

101,50

102,01

2

Nr.mediu de salariați total

51

693

712

102,74

720

724

101,12

100,56

3

Câștigul mediu lunar pe salanat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

6.391

6.507

101,83

6.655

6.751

102,27

101,44

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)

53

0

0

#DIV/0!

0

0

#DlV/0!

#DIV/0!

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

181

160

88,38

163

165

101,86

101,44

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

40

37

92,50

0,00

#DIV/0!

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

553.553

632.996

114,35

642.000

650.000

101,42

101,25

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2020

Propuneri an curent (N)2021

%

Estimări an N+1 (2022)

Estimări an N+2 (2023)

%

9=7/5

10=8/7

0      1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     (Rd.57=Rd.6/Rd.1 )x1000

57

897

971

108,31

949

950

97,74

100,06

9

Plăți restante

58

172

0

0,00

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

10

Creanțe restante

59

151

600

397,35

300

300

50,00

100,00

*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALAnexa nr.2


Detalierea Indicatorilor economlco-flnanciari prevăzuti In bugetul de venituri șl cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2019)

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

%

Aprobat

Realizat 31.12.2020

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordln comun HCL 436/2020

conform

Hotararil C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

5

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

91.102

142.419

142.419

125.606

28.150

56.985

85.289

113.903

91

138

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

90.882

142.244

142.244

125.403

28.122

56.982

85.283

113.865

91

138

a)

din producea vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

32.309

40.880

40.880

18.962

4.088

8.981

13.874

18.767

99

59

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate (cont704)

5

30.614

38.922

38.922

17.601

3.856

8.484

13.112

17.741

101

57

a3)

din redevențe șl chirii (cont 706)

6

935

1.000

1.000

517

133

262

391

520

101

55

a4)

alte venituri (cont 708)

7

760

958

958

844

99

235

371

506

60

111

b)

din vânzarea mărfurilor (cont 707)

8

2

20

20

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:

9

50.194

93.158

93.158

95.051

22.113

44.159

65.647

87.418

92

189

Subventil+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)

9a

57.728

100.444

100.444

102.328

23.850

47.652

70.895

94.418

92

177

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

39.651

38.349

38.349

38.777

9.145

18.384

27.622

36.842

95

98

TVA aferenta subvenției

10a

7.534

7.286

7.286

7.277

1.737

3.493

5.248

7.000

96

97

c2

compensație pentru serviciul public

10b

3.811

48.068

48.068

49.621

11.289

22.446

33.046

43.935

89

1.302

c3

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

6.732

6.741

6.741

6.653

1.679

3.329

4.979

6.641

100

99

d)

din producția de imobilizări (cont722)

12

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție (cont 711)

13

0

0

0

0

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

843

900

900

4.113

184

349

514

680

17

488

f1)

din amenzi șl penalitățl(cont 7681)

15

290

50

50

31

0

0

0

0

0

11

f2)

din vânzarea activelor șl alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)

16

0

150

150

13

0

0

0

1

8

#DIV/0!

- active corporale

17

0

150

150

13

0

0

0

1

8

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2019)

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

%

Aprobat

Realizat 31.12.2020

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordln comun HCL 436/2020

conform

Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

____0

1

2

3

3a

4

5

5

6a

6b

6c

6

7

8

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

SDIV/0!

SDIV/0I

f3)

din subvenții pentru Investiții (cont 7582+cont 7584)

19

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

8DIV/0!

«)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

ADIV/0!

f5)

alte venituri (cont7588)

21

553

700

700

4.069

184

349

514

679

17

736

2

Venituri financiare

(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

220

175

175

203

28

3

6

38

19

92

a)

din Imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

din investitii financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/01

#DIV/0!

c)

din diferente de cursfcont 765)

25

0

0

0

0

0

0

0

0

#DlV/0!

#DIV/0!

din dobânzi (cont 766)

26

99

35

35

203

26

3

7

36

18

205

e)

alte venituri financiare

27

121

140

140

0

2

0

0

2

#DIV/0!

0

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

85.040

117.767

117.767

112.607

26.357

54.422

82.503

110.603

98

132

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29-Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

85.040

117.757

117.757

112.607

26.357

54.422

62.503

110.603

98

132

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

27.968

37.311

37.311

26.440

6.995

14.594

22.227

29.888

113

95

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

21.467

25.343

25.343

19.234

5.503

11.192

16.881

22.570

117

90

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602), din care:

33

20.601

24.000

24.000

18.060

5.239

10.732

16.225

21.718

120

88

b1)

cheltuieli cu piesele de schlmb(cont 6024)

34

2.189

2.700

2.700

2.929

869

1.742

2.612

3.479

119

134

b2)

cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)

35

17.043

19.000

19.000

13.451

3.885

8.018

12.151

16.285

121

79

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventarfcont 603)

36

250

250

250

556

28

61

94

127

23

222

d)

cheltuieli privind energia și apa (cont 605)

37

518

993

993

600

227

386

545

703

117

116

a)

cheltuieli privind mărfuri!e(cont 607)

38

98

100

100

18

9

13

17

22

122

18

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

975

3.115

3.115

1.255

298

632

965

1.300

104

129

a)

cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile (cont 611)

40

280

300

300

106

20

50

80

111

105

38

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

21

100

100

4

1

2

2

2

50

19

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b2)

* către operatori cu capital privat

43

21

100

100

4

1

2

2

2

50

19

c)

prime de asigurare (cont 613)

44

674

2.715

2.715

1.145

277

580

883

1.187

104

170

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+

Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

5.526

8.853

8.853

5.951

1.194

2.770

4.381

6.018

101

108

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2019)

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

%

Aprobat

Realizat 31.12.2020

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordln comun HOL 436/2020

conform

Hotararil CA

Triml

Trlm II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

5

5

6a

6b

6c

6

7

8

a)

cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)

46

108

120

120

0

0

0

0

0

8DIV/0!

0

b)

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, (cont 622) din care:

47

20

200

200

46

35

10

20

55

120

230

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

48

0

180

180

0

0

10

20

20

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:

49

31

457

457

159

4

14

24

34

21

513

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

27

120

120

26

4 ■

14

24

34

131

96

- tlchete cadou potrivit Legii nr.193/20 06, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

SDIV/0!

c2)

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

52

4

337

337

133

0

0

0

0

0

3.325

- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- ch.de promovare a produselor

55

0

0

0

0

0

«DIV/0!

#DIV/0!

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIW0!

#DlV/0!

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIW0!

#DlV/0!

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DlV/0!

- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DlV/0!

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activltatl

60

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DlV/0!

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoanefcont 624)

61

1

2

2

1

31

32

33

34

3.400

100

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

126

200

200

37

8

19

30

41

111

29

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

24

100

100

9

2

5

8

10

111

38

-Interna

64

15

75

75

8

2

4

6

8

100

53

-externa

65

9

25

25

1

0

1

2

2

200

11

9)

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații (cont 626)

66

52

100

100

177

37

84

131

178

101

340

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate (cont 627)

67

18

50

50

13

4

7

10

13

100

72

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:

68

5.170

7.724

7.724

5.518

1.075

2.604

4.133

5.663

103

107

H)

cheltuieli de asigurare și pază

69

764

1.400

1.400

990

211

507

803

1.100

111

130

12)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

70

221

600

800

157

43

95

147

200

127

71

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

71

115

115

47

20

43

66

90

191

66

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2019)

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

%

Aprobat

Realizat 31.12.2020

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 436/2020

conform

Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

___0

1

2

3

3a

4

5

5

6a

6b

6c

6

7

8

I4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporale, din care:

72

0

80

80

15

0

20

20

20

133

#DlV/0!

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DM0!

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

I6)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

7

7

0

3

7

7

7

#DIV/0!

#DIV/0!

I7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

76

0

3

3

0

0

2

2

2

#DIV/0!

#DIV/0!

J)

alte cheltuieli

77

0

0

0

0

0

0

0

0

#DlV/0!

#DlV/0!

B Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

11.177

25.471

25.471

29.001

5.251

10.493

15.712

20.923

72

259

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIW0!

#DIV/0!

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)

80

2.047

12.282

12.282

12.282

3.071

6.142

9.213

12.282

100

600

c)

ch. cu taxa de licență

81

27

0

0

0

18

18

18

18

#DIV/0!

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

90

210

210

58

0

29

58

86

148

64

e)

ch. cu taxa de mediu

83

74

125

125

3

0

2

2

2

67

4

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

8.939

12.854

12.854

16.658

2.162

4.302

6.421

8.535

51

186

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

44.523

53.335

53.335

55.244

13.506

28.302

43.098

57.896

105

124

CD

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

42.596

50.866

50.866

53.144

13.053

27.235

41.417

55.598

105

125

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

39.989

45.166

45.166

48.548

11.981

25.092

38.203

51.314

106

121

a) salarii de bază

88

39.989

45.166

45.166

48.548

11.981

25.092

38.203

51.314

106

121

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

SDIV/01

c) alte bonificatii (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DlV/0l

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)( cont 642+cont 644+cont 6458), din care:

91

2.607

5.700

5.700

4.596

1.072

2.143

3.214

4.284

93

176

a) cheltuieli sociale prevăzute fa art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:

92

497

900

900

973

87

358

629

900

92

196

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

231

0

0

0

0

0

0

0

#DlV/0!

0

b) tichete de masă;(cont 642)

95

2.104

3.386

3.386

2.431

760

1.560

2.360

3.159

130

116

c) vouchere de vacantă;

96

0

1.414

1.414

1.192

225

225

225

225

19

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2019)

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

%

Aprobat

Realizat 31.12.2020

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 436/2020

conform

Hotărârii C.A.

Triml

Trim II

Trim III

An

___0

1

2

3

3a

4

5

5

6a

6b

6c

6

7

8

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtlnut Tn anul precedent(cont 644)

97

0

0

0

0

0

0

0

0

#D1V/0!

#DIW0!

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

0

0

#D1V/O!

#DIV/0!

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

305

305

0

0

0

0

0

#D1V/O!

#DIV/0!

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

0

#D1V/O!

#DIV/0!

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0

#D1V/O!

#DIV/0!

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

305

305

0

0

SD1V/0!

#DIV/0!

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

1.005

1.138

1.138

993

177

490

803

1.118

113

99

a) pentru directori/directorat

104

849

938

938

867

136

413

690

968

112

102

■componenta fixă

105

648

650

650

676

136

317

498

680

101

104

-componenta variabilă

106

201

288

268

192

0

288

288

288

150

96

b) pentru consiliul de administra(le/conslllul de supraveghere, (cont 621) din care:

107

156

200

200

126

41

77

113

150

119

81

-componenta fixă

108

0

200

200

126

41

77

113

150

119

#DIV/0!

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DlV/0!

c) pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DlV/0!

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DlV/0!

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

922

1.026

1.026

1.107

276

577

878

1.180

107

120

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121)l din care:

113

1.372

1.640

1.640

1.922

605

1.033

1.466

1.896

99

140

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.114=Rd.115+Rd.116),( cont 6581),din care:

114

1.016

1.200

1.200

1.256

3

6

9

10

1

124

- către bugetul general consolidat

115

1.016

1.200

1.200

1.256

3

6

9

10

1

124

- către aitl creditori

116

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

cheltuieli privind activele lmobilizate(cont 6583)

117

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

d)

alte cheltulell(cont 654+cont6588)

119

16

50

50

177

0

18

36

55

31

1.106

a)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale șl necorporale

120

240

240

240

491

568

988

1.408

1.828

372

205

0

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

100

150

150

-2

34

21

13

3

-150

-2

f1) | cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

122

116

200

200

207

37

92

152

212

102

178

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2019)

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

%

Aprobat

Realizat 31.12.2020

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 436/2020

conform

Hotararil CA

Triml

Trim II

Trim III

An

____0

1

2

3

3a

4

5

5

6a

6b

6C

6

7

8

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

123

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f1.2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f2)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

16

50

50

209

3

71

139

209

100

1.306

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

16

50

50

209

3

71

139

209

100

1.306

- din participarea salariatilor la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

#DlV/0!

#DIV/0!

- din deprecierea Imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- venituri din alte provizioane

129

16

50

50

209

3

71

139

209

100

1.306

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

0

10

10

0

0

0

0

0

#DIV/0!

SDIV/0!

a)

cheltuieli privind dobânzile, din caro:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

a1)

aferente creditelor pentru Investiții

132

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIW0!

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

bl)

aferente creditelor pentru Investiții

135

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DM0!

c)

alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)

137

0

10

10

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DiV/0!

III

REZULTATUL BRUT (profitfplerdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

6.062

24.652

24.652

12.999

1.793

2.563

2.786

3.300

25

214

venituri neimpozabile

139

16

50

50

2.964

50

209

7

18.525

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

116

200

200

2.872

200

212

7

2.476

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

1.108

1.550

289

0

140

V

DATE DE FUNDAMENTARE

#DIV/0l

#DIV/0!

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

142

90.882

142.244

142.244

125.403

28.122

56.982

85.283

113.865

91

138

a)

- venituri din subvenții șl transferuri

143

50.194

93.158

93.158

95.051

22.113

44.159

65.647

87.418

92

189

b)

-alte venituri care nu se Iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

0

2.871

0

#DIV/0!

2

Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29

145

85.040

117.757

117.757

112.607

26.357

54.422

82.503

110.603

98

132

-alte cheltuieli din exploatare care nu se Iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat tn anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

#DIV/0!

#DlV/0!

3

Cheltuieli de natură salarlală (Rd.86), din care **)

147

42.596

50.866

50.866

53.144

13.053

27.235

41.417

55.598

105

125

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2019)

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

%

Aprobat

Realizat 31.12.2020

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordln comun HCL 436/2020

conform

Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

5

5

6a

6b

6c

6

7

8

a)

Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat In plată șl alte cheltuieli de natură salariaiă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

147 a)

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

Creșteri ale cheltuielilor de natură salariaiă aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale șl/sau de creșterea numărului de personal In anul 2020

147 b)

6.148

#DlV/0!

#DIV/0l

c)

Creșteri ale cheltuielilor de natură salariaiă aferente majorării numărului de personal tn anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative

147 c)

0

0

0

0

8DIV/0!

#DiV/0!

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

701

735

735

724

716

740

740

734

101

103

5

Nr.medlu de salariati

149

690

725

725

693

700

710

718

712

103

100

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă (rd. 147/ rd,149) /12*1000

150

5.144

5.847

5.847

6.391

1.554

3.197

4.807

6.507

102

124

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă, cf.OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000

151

5.084

5.743

5.743

6.274

1.544

3.155

4.734

6.402

102

123

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

152

0

5.743

5.743

6.274

X

X

X

5.682

91

#DIV/0!

7

a)

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (lel/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

131.713

196.199

196.199

180.957

X

X

X

159.923

88

137

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

0

0

0

39.655

X

X

X

37.145

94

#DlV/0!

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

155

738

782

782

799

X

X

X

889

111

108

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii In unități fizice, din care

156

X

X

X

#DIV/0l

#DIV/0!

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

509.428

566.979

566.979

553.553

X

X

X

632.996

114

109

- preț mediu (p)

158

0

0

0

0

X

X

X

#DiV/0!

#DIV/0!

- valoare=QPF x p

159

0

0

0

0

X

X

X

0

#DlV/0!

#DIV/0!

- pondere in venituri totale de exploatare -Rd.157/Rd.2

160

6

4

4

4

X

X

X

6

126

79

8

Plăți restante

161

10.337

9.000

9.000

172

0

0

2

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2019)

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

%

Aprobat

Realizat 31.12.2020

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 436/2020

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim 11

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

5

5

6a

6b

6c

6

7

8

9

Creanțe restante, din care:

162

133

300

300

151

600

397

114

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

#D1V/O!

#DIV/0!

- de la operatori cu capital privat

164

#DIV/0!

#DIV/0!

- de ta bugetul de stat

165

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la bugetul local

166

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la alte entitatî

167

#DIV/0!

SDIV/0!

10

Credite pentru finanțarea activității curente )soldul rămas de rambursat

168

#DIV/0!

#DIV/0!

11

Redistrlbulrifdlstribulri totale cf.OUG nr.29/2017 din:

169

*

#DIW0!

SDIV/0!

-alte rezerve

170

#DIW0!

#DIV/0!

-rezultatul reportat

171

#DIV/0l

#DlV/0!

*) In limita prevăzută Ia art. 25 alin. (3) tit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, _

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARII


CONSTANTA Nr./

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONST Nr.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARU


pHSTA^T^la HCL NR.


Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale


Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2(2019)

% 4=3/2

Prevederi an precedent N-1(2020)

%    7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:

98479

91102

93

142419

125606

88

1

Venituri din exploatare *)

98319

90882

92

142244

125403

88

2.

Venituri financiare

160

220

138

175

203

116

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

TcD&W-


CONTRASEMNEAZĂ


CONSTANTA

Nr.__________SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARUAnexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1)2020

Valoare

Aprobat

Realizat/Preliminat2 020

an curent (N)2021

an N+1 2022

an N+2 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

8055

2035

2661

900

900

a)-amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1)2020

Valoare

Aprobat

Realizat/Preliminat2 020

an curent (N)2021

an N+1 2022

an N+2 2023

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

8055

2035

2661

900

900

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA G ODARU
LISTA obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2021 din surse proprii

Cap 1.

DIRECȚIA TEHNICA

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar (mii lei)

Total Valoare (mii lei)

1

Presă hidraulică si pneumatică 60T- 80T -pompă cu multiple viteze

1

45,50

45,50

2

Cărucior scule atelier electric complet

1

5,50

5,50

3

Fierăstrău cu disc abraziv 400mm-500mm

1

14,00

14,00

4

Electrostivuitor 2,0-2,5 T

1

125,00

125,00

5

Mașina înșurubat cu impact 1”

2

3,00

6,00

TOTAL DIRECȚIA TEHNICA

196,00

CAP. II

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar (mii lei)

Total Valoare (mii lei)

1

Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pachetului de aplicații software pentru planificarea resurselor organizației- in continuare 2019

1

533,00

533,00

2

Licențe Windows 10 Pro

10

1,20

12,00

3

Licență Microsoft HoloLens 2

1

9,00

9,00

4

Licențe software diagnoza auto

12

3,00

36,00

TOTAL SERV TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

590,00

CAP.IH

SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU

Nr

Denumire propunere investiții

Cantitate

Preț unitar (mii lei)

Valoare totala (mii lei)

1

Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în hala reparații autobuze existența C1 - investiție în curs de

1

724,54

724,54

finalizare

TOTAL SERV ADMINISTRATIV PATRIMO

N1U

724,54

CAP. IV

BIROUL COMERCIAL

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar (mii lei)

Total Valoare (mii lei)

1

Sistem „e - Ticketing”

1

1.150,00

1.150,00

TOTAL BIROUL COMERCIAL

1.150,00

TOTAL GENERAL

2.660,54

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, n


CONSTANȚA Nr._______________CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARII
Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-1) 2020

An curent (N) 2021

An N+1(2022)

An N+2(2023)

Preliminat/Realizat

31.12.2020

Influențe (+/-)

influențe (+/-)

Influențe (+A)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

12999

172

3300

5971

6026

1

Măsură 1....

X

X

2

Măsură 2....

X

X

Măsură n....

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

3300

5971

6026

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2...

X

X

Cauza n,„.

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

3300

5971

6026

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


CONSTANTA

Nr.__________Page 1 of 1


SECRETAR GENERAL, ANA GOSPODARII