Hotărârea nr. 137/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2020 ALE CT BUS SA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de                      :

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94515/21.05.2021;

 • - raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 7054/14.05.2021;

 • - Hotărârea nr. 11/23.03.2021 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.;

 • - Hotărârea nr.19/29.03.2021 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A.;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism șj agrement;

în conformitate cu prevederile:

 • - Ordinului nr. 1802/29.12.2014 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglemetarea unor aspecte contabile;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A,, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre CT BUS S.A., Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcției Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/'T pentru,          împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARU


CONSTANȚA Nr.MINISTERUL FINANȚELOR


ANEXA HCLM NR.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Dlgitally signed b/Umisterul Finanțelor fobliaeX

«2:58:57 EEST int MFP


Date: 2020 Reason: Do


Index încărcare: 253041676 din 17.05.2021

Ați depus un formular tip SI002 cu numărul de înregistrare INTERNT-253041676-2021 din data de 17.05.2021 pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: 1883902.

Nu există erori de validare.

Bifați numai dacă este cazul:

[-] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

[2 Sucursala

f”| GIE - grupuri de interes economic

□ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1002_Ai.0.0 11.02.2021 Tip situație financiară: BL


osemestT1                      '

Suma de control      —- ■ ■ 14.604.641'             “

Entitatea


CTBUSSA


ei


Județ Constanta


Sector


Localitate

CONSTANTA


Strada INDUSTRIALA


Nr, 8


Bloc Scara Ap.


Telefon 0241618581


Număr din registrul comerțului

J13/90/1991

Cod unic de înregistrare

1

8

8

3

9

0

2

Forma de proprietate

12-Sodetatl cu capital Integral de stat

Activitatea preponderenta (cod sl denumire dasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane ți metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod sl denumire clasa CAEN)

lEhtitățiJmijlocii^mari^i [entități [de ^interes public| C’ W Entități [mici I

IQMMicroentități


Entități de Interes public

7

■—। 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de ।—I anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

■—। 3. subunitățile deschise in România de societăți rezidente în state 11 aparținând Spațiului Economic European


4931 Transporturi urbane, suburbane ;l metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

Q    Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori


Capitaluri-total

Capital subscris

Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele__ NITANICOLAE BOGDAN


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele SOCEANU MARIANA


Calitatea

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Semnătura

Mihaela-Lidiana Sogarescu 6


"Semnătura electronica

11-DIRECTOR ECONOMIC

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR OPERAU , georgianawspodaru ---        --Semnătura

Entitatea are obligația legală de audirafe a situațiilor financiare anuale?

@ da

Q NU

Entitatea a optat voluntar pentru audîtarea situațiilor financiare anuale?

Q DA @ NU


[ Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [Xj

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AUDITOR FINANCIAR RUSE ELENA

Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS 2410/2008


CIF/CUl


2222 10 ÎU


Bifați numai

□ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

F1 Sucursala

daca

este cazul:

I-] GIE - grupuri de interes economic

□ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1002_Al.0.0 11.02.2021 Tip situație financiară: BL


An Q Semestru

Anul

2020


Suma de control


14.604.641


Entitatea


cd

<W


CTBUSSA


Județ Constanta


Sector


Localitate

CONSTANTA


HCLM NR.Strada INDUSTRIALA


Nr.


Bloc Scara Ap.


Telefon 0241618581


8

Număr din registrul comerțului

J13/90/1991

Cod unic de înregistrare

1

8

8

3

9

0

2

Forma de proprietate

12-Sodetati cu capital Integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane }I metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbanețimetropolitane de călători


Situatii financiare anuale


Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


lEntitățimijlociirmarisi [entități [de[ mterespublicM^^^^^^^M^M


|f Entitâțimicil |[CWMicroentității


Entități de

7

Interes

1—

public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cfiart 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991 □ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente In state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,

Numele st prenumele NITANICOLAE BOGDAN


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele SOCEANU MARIANA


Calitatea


11—DIRECTOR ECONOMICSEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

^DA

Q NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

Q DA

® NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AUDITOR FINANCIAR RUSE ELENA


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS 2410/2008


C1F/CUI


BILANȚ la data de 31.12.2020

Cod 10

Fl(

ANEXA LA HCLMNR./^W/.

) - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nnrd. OMF nr.58/ 2021

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2020

31.12.2020

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

l. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

95.800

95.800

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

96.296

144.576

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

A 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ^..206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

192.096

240.376

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

1.166.430

1.052.994

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

09

09

350.607

9.164.518

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

96.305

261.319

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

286.710

448.310

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

>     9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

1.018.991

s TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

1.900.052

11.946.132

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

120

120

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679» - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 181a 23)

24

24

120

120

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

25

2.092.268

12.186.628

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

2.217.347

2.690.252

____AȚi ȚTJVA t /

------

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

2

'h

CLM NR.

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

8.875

12.287

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

107.560

TOTAL (rd.26la 29)

30

30

2.226.222

2.810.099

11. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413+418- 4902- 491)

31

31

1.946.778

832.501

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ^1428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

7.407.849

9.870.549

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

9.354.627

10.703.050

111. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd.37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct.508+ct.5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

15.700.312

14.096.879

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

27.281.161

27.610.028

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

9.729

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

3.285.609

11.197.290

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167 + 1687 + 2695 + 421 +423+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

11.662.055

7.976.225

TOTAL (rd.45 la 52)

54

53

14.947.664

19.183.244

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

12.333.497

8.426.784

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

14.425.765

20.613.412

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

3.950

6.768

>5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436**» +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*»» + 446**» + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

5.352.994

89.182

TOTAL (rd.56la 63)

65

64

5.356.944

95.950

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514 + 1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

L VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 7S + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

14.604.641

14.604.641

7 Cănită! Mih^rrfc nevărsat (rt 10111

82

8J_

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

32

ANEXA LA

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

LMNR. ZsZ

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84}

86

85

14.604.641

14.604.641

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105}

88

87

1.926.109

1.833.817

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

1.206.038

1.879.099

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

103.446

103.446

TOTAL (rd.88 la 90}

92

91

1.309.484

1.982.545

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

. .J Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

13.422.244

8.679.121

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

4.953.941

11.448.641

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

303.110

673.061

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96

+97-98-99}

101

100

9.068.821

20.517.462

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

9.068.821

20.517.462

_      . .               ,                                       .      1) Sumele înscrise la acest rând țl preluate din contul 267S la 2679 reprezintă creanțele aferente

' Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar țl altor contracte asimilate, precum ;i alte creanțe (mobilizate, scadente ?*) Solduri debitoare ale conturilor respective.                  fntr-o perioadă mai mică de 12 luni.

"**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea inventarului centralizat a! bunurilor imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările ți completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

- lei -


Cod 20

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMF nr.58/ 2021

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2019

2020

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

90.039.303

121.110.214

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

32.308.871

18.961.638

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

2.024

y Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

” veniiurt’utn’OODafizrtnreyoiruicxrc entitățile ramate um ncgistrui yunerui

5r"care"TTiariitrnri"Qefuture^.oniTuLLe uc luuainy țct«/oo )

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

57.728.408

102.148.576

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

SoldD

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

179.620

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

13

826.621

4.112.900

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

90.865.924

125.402.734

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

20.607.077

18.060.041

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

250.053

556.230

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

518.046

599.463

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

98.442

17.831

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

121.023

2.757

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

44.522.689

55.118.110

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

42.611.727

52.547.496

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

1.910.962

2.570.614

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

24

25

240.978

491.334

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.6818)

25

26

240.978

491.334

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

103.876

167.680

AN

HCLM NF

tiXA

A

LA,

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

120.108

377.072

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

16.232

209.392

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

18.682.014

37.598.337

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

8.642.112

19.673.969

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

8.938.560

16.657.694

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

73.720

3.126

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte Cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

1.027.622

1.263.548

—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate-de-entitățile-Fadiate-din

38

■ IL^JI^LlUl ^L*l jL^IuI ^1 LuiL» lllul uU 111 UUrUldFL LU 11 LIuL>LI» UI*           ^L*L«L3O^z j

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+ 39)

40

42

84.902.152

112.606.269

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

5.963.772

12.796.465

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

98.515

202.810

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

). Alte venitu ri fi nan cia re (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

88

157

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

98.603

202.967

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli țct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

174

312

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

174

312

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd.52-59)

58

60

98.429

202.655

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

anexala HCLMNR.

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

90.964.527

125.605.701

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

84.902.326

112.606.581

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

-Profit (rd. 62-63)

62

64

6.062.201

12.999.120

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

1.108.260

1.550.479

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

4.953.941

11.448.641

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

■   '. La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind șt drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al

—^tului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele
Formular

VALIDATPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARII

(

,                            F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE la data de 31 12.2020   __

1

Cod 30 (formulele de calcul se refera 1. Nr.rd. din col.B)                        1M                                      1^_______

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nnrd. OMF nrJB/ 2021

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

11.448.641

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

171.853

171.853

"^irnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

38.118

38.118

- peste 30 de zile

06

06

15.367

15.367

-peste 90 de zile

07

07

15.983

15.983

- peste 1 an

08

08

6.768

6.768

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

0

0

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

0

0

- alte datorii sociale

14

14

0

0

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

133.735

133.735

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

0

0

' ipozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit ia bugetul de stat, din care:

17

17

0

0

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

0

0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

0

0

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

690

693

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

701

724

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate ți creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

5.117.500

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

ANEXA LA

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

HCLM NR.

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

102.148.576

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

102.148.576

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de munca *)

34

33

- subvenții pentru energie din surse regenerabile

35

33a

(316)

-subvenții pentru combustibili fosili

36

33b

(317)

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale șî/sau în actele normative în vigoare, din care:

37

34

150.643

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

38

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

39

36

150.643

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

40

37

2.430.695

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

41

37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

42

38

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43

38a

(318)

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

44

39

0

0

y - din fonduri publice

45

40

- din fonduri private

46

41

-după natura cheltuielilor (rd.43+44)

47

42

0

0

- cheltuieli curente

48

43

-cheltuieli de capital

49

44

VIL Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

50

45

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51

45a (319)

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

52

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

53

46a

(303)

F30 - pag. 3

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093), din care:

55

47

ane:

CALA

1.018.991

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

56

47a

(305)

HCLM NR. 4

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

57

47b

(306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

58

48

64.720

55.120

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.50 + 51 +52 + 53)

59

49

120

120

- acțiuni necotate emise de rezidenti

60

50

120

120

- părți sociale emise de rezidenti

61

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

62

52

- dețineri de cel puțin 10%

63

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

64

53

^Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

65

54

64.600

55.000

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in Iei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

66

55

64.600

55.000

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

67

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411+413 + 418), din care:

68

57

2.514.579

1.515.102

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări deservirii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliațîi nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69

58

-creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afîliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu afiliațîi nerezidenți (din

4091 + din ct. 4092 + din ct.411 +din ct.413 + din ct. 418)

70

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 +din ct. 4092 +din ct.411 +din ct.413)

71

59

133.210

150.643

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

72

60

39.956

31.050

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

73

61

4.576.757

5.053.941

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

74

62

78.292

627.158

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

75

63

35.339

21.029

- subvenții de incasat(ct.445)

76

64

4.463.126

4.405.754

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

77

65

- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)

78

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

79

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

80

68

F30 - pag. 4

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

81

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

82

70

ț anbxa 1hCLMNR-j4

LAy j

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:

83

71

2.791.136

4.785.558

- decontări privind interesele de participare «decontări cu acționarii/ asociatii privind capitalul «decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

84

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu Instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85

73

2.791.136

4.785.558

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ledecontate până la data de raportare (din ct. 461)

86

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

87

75

- de la nerezidenti

88

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

89

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

90

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:

91

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

92

79

- părți sociale emise de rezidenti

93

80

- acțiuni emise de nerezidenti

94

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

95

82

- dețineri de obligațiuni verzi

96

82a

(320)

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

97

83

’usa în lei și în valută (rd.85+86)

98

84

6.056

5.416

- în Iei (ct. 5311)

99

85

6.056

5.416

-în valută (ct. 5314)

100

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

101

87

15.694.256

14.092.475

-în lei (ct.5121), din care:

102

88

15.694.256

14.092.475

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

103

89

- în valută (ct. 5124), din care:

104

90

- conturi curente în valută deschise la bănci ne rezidente

105

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

106

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +din ct. 5125 + 5411)

107

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+5414)

108

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119+122 + 128)

109

95

20.304.608

19.279.193

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an)

(din ct. 519), (rd .97+98)

110

96

F30 - pag.5

-în lei

tn

97

- în valută

112

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

113

99

ANEXAI

HCLM NR^Xc

-în lei

114

100

- în valută

115

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct.1682)

116

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

117

103

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

118

104

-în valută

119

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

120

106

170.334

140.333

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

121

107

)      - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate

122

107a

(321)

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

123

108

3.289.558

11.213.787

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

125

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

126

110

1.575.839

2.097.963

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 +441 +4423+4428+444

446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127

111

13.739.915

4.361.775

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

128

112

5.125.654

1.604.961

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

129

113

6.226.520

2.555.086

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

130

114

161.103

92.790

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

131

115

2.226.638

108.938

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

132

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

133

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

134

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent.de scadență (din ct. 451)

135

118a

(310)

Sume datorate acționarilor/asociatilor (ct.455), din care:

136

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

137

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

138

121

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:

139

122

1.528.962

1.465.335

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

MO

123

ANEXAL

HCLMNR._4$i

A ,

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

141

124

1.528.962

1.465.335

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

142

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

143

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la diențl (ct. 478)

144

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

145

128

- către nerezidenți

146

128a (311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți \ (di n ct. 4518 + din ct. 4538)

147

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

148

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

149

130

10.604.641

10.604.641

- acțiuni cotate 4)

150

131

-acțiuni necotate 5)

151

132

10.090.000

10.090.000

- părți sociale

152

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

153

134

Brevete si licențe (din ct.205)

154

135

222.965

250.410

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

155

136

107.856

125.832

X. Informații privind bunurile din domeniul ^iblic al statului

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

156

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

157

138

114.585.751

111.814.355

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

158

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

159

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2019

31.12.2020

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Coi.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)

160

141

10.090.000

X

10.090.000

X

F30 - pag 7

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

161

142

10.090.000

100,00

10.090.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

162

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

163

144

10.090.000

100,00

10.090.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

164

145

- cu capital integral de stat

165

146

- cu capital majoritar de stat

166

147

- cu capital minoritar de stat

- deținut de regii autonome

167

168

148

149

ANEXA D - ICLM NR~

- deținut de societăți cu capital privat

169

150

- deținut de persoane fizice

170

151

- deținut de alte entități

171

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

XU|. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat j local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

172

153

- către instituții publice centrale;

173

154

- către instituții publice locale;

174

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

17S

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

176

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al ^ului precedent, din care virate:

177

158

- către instituții publice centrale

178

159

- către instituții publice locale

179

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

180

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

181

162

- către instituții publice centrale

182

163

- către instituții publice locale

183

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

184

165

XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat

185

165a

(312)

F30 - pag.8

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

- dividendele interimare repartizate 8)

186

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2019

31.12.2020

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

187

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

188

167

ANEXA LA

fa?/

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

189

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

190

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2019

31.12.2020

Venituri obținute din activități agricole

191

170

XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

192

170a

(322)

-inundații

193

170b

(323)

- secetă

194

170c

(324)

- alunecări de teren

195

170d

(325)

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT


11—DIRECTOR ECONOMICNumele si prenumele

Numele si prenumele

NITA NICOLAE BOGDAN r fi

A fi Al r llt SIM

SOCEANU MARIANA

Calitatea

- Semnătură

Semnătură

Formular

VALIDAT
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPQPARU


•) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări șl completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr, 1.608/2003/CE a Parlamentului European șl a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**•) Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 a! Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniu! științei șl al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr, 299/27.10.2012.

*•**) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

****•) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 llt. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*•*•“) Conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat '(1) - veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, Inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

* In sensul alineatului (1), Venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) șl aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile .cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente Indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)’ nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 -171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATI la data de 31.12.2020

  F40 - pag.

  2

  1

  ANEXA LA HCLM NR.

  Cod 40

  ~     '        ICI -

  Elemente de imobilizări

  Nr. rd.

  Valori brute

  Sold inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold final (col.5-1+2-3)

  Total

  Din care: dezmembrări si casari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  ■.Imobilizări necorporale

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  405.642

  0

  0

  X

  405.642

  Alte imobilizări

  02

  400.953

  84.797

  60.759

  X

  424.991

  ■ unsuri acordate pentru % .. .Dbilizari'necorporale

  03

  X

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  X

  TOTAL (rd. 01 la 04)

  05

  806.595

  84.797

  60.759

  X

  830.633

  ll.lmobilizari corporale

  Terenuri

  06

  X

  Construcții

  07

  5.897.158

  0

  0

  0

  5.897.158

  Instalații tehnice si mașini

  08

  103.880.106

  9.128.346

  33.659.599

  33.627.037

  79.348.853

  Alte instalatii, utilaje si mobilier

  09

  265.423

  191.960

  94.372

  94.372

  363.011

  Investiții imobiliare

  10

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  Active biologice productive

  12

  , obilizari corporale in curs de execuție

  13

  286.710

  445.363

  283.763

  0

  448.310

  Investiții imobiliare in curs de execuție

  14

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  0

  1.018.991

  0

  0

  1.018.991

  TOTAL (rd. 06 la 15)

  16

  110.329.397

  10.784.660

  34.037.734

  33.721.409

  87.076.323

  lll.lmobilizari financiare

  17

  120

  X

  120

  ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd .05+16+17)

  18

  111.136.112

  10.869.457

  34.098.493

  33.721.409

  87.907.076

  SITUAȚIA AMORTIZĂRII


ACTIVELOR IMOBILIZATE

ANEXA HCLMNR.

ief


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

309.842

309.842

Alte imobilizări

20

304.657

36.517

60.759

280.415

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

™TAL (rd.19+20+21)

22

614.499

36.517

60.759

590.257

..imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

4.730.728

113.436

4.844.164

Instalații tehnice si mașini

25

103.529.499

314.435

33.659.599

70.184.335

Alte instalatii,utilaje si mobilier

26

169.118

26.946

94.372

101.692

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29}

30

108.429.345

454.817

33.753.971

75.130.191

AMORTIZĂRI -TOTAL (rd.22 +30)

31

109.043.844

491.334

33.814.730

75.720.448

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

ANEXA LA z HCLM NR. _ /$%/&

/ -lei-

<

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

Il.lmpbilizari corporale

Țerenuri

36

nstructii

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd.36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AIUSTARl PENTRU DEPRECIERE-jTAL (rd.35+45+46)

47

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,