Hotărârea nr. 136/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2020 ALE RADET CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința, ordinară din data de 2021 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului! primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. .                                                   !

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul administratorului special nr. B 8346/23.04.2021 privind activitatea R.A.D.E.T. Constanța la 31.12.2020 ;                ;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 82/1991- a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, actualizată cu modificările și completările ulterioare;            :

 • - Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

 • - Ordinului nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

Luând în considerare:                                         ;

 • - Adresa nr. B 9142/11.05.2021 a R.A.D.E.T. Constanța;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.a, alin.(3), lit.d și art.196 alin.(l) lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă situațiile financiare anuale la 31.12.2020 ale R.A.D.E.T. Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : AX pentru. Împotrivă/—*    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ


ConstanțaSECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSP ARU1

B/fati numai 'daca este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q Sucursala

□ G1E-grupuri de interes economic -

Q Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1OO2_A1.O.O 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

An-^OSeme;

tru

Suma de contre

HC

i

-----507.2801      -4= J


Entitatea

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

Județ                                                  Sector                    Localitate

Cm w

1 Constanta                                                           CONSTANTA

Strada                                                                         Nr.             Bloc      Scara Ap.          Telefon

BADEACARTAN                                                  14A                                0241616937

Număr din registru! comerțului      J13/98/1991                                                 Cod unic de înregistrare      1 9 0 9 8 4 0

,                                           Forma de proprietate

11—Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod sl denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur;! aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entități de - Interes public

; 7

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

i— ^suounuațue oescnise in Homania ae st I—' aparținând Spațiului Econâmlc European

state


|C>Entitățimici


3530 Furnizarea de abur ți aer condiționat

@4ft ^Situații financiare anuale

Q    Raportări anuale

(entități a! căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

Capitaluri-total

Capital subscris

Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR

Numele sl prenumele POPA LMU DOREL


SemnăturaNumele si prenumele


'NJBfiWJsEMNEAZĂ


SECRETAR


MITEA CARMEN CORNELIA GEORGIANA G Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC


ședințe ședințăLi-DABU


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O
Semnătura


^DĂ Q:NU

Oda @nu


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii


AUDITOR

Nume sl prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PREMIER SOFT AUDIT

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS


CIF/CUI


1458/2019


4 110 8 19 1


BILANȚ la data de 31.12.2020

Cod 10

ANEXALA

FIO - pag. 1 - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMF nr.58/ 2021

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2020

31.12.2020

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

41.083

24.083

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

37.950

37.086

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

79.033

61.169

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

22.728.073

23.465.471

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

51.421.147

51.071.724

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

338.861

333.666

' 4. Investiții imobiliare (ct.215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

2.840.714

2.755.659

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

77.328.795

77.626.520

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

77.837

77.837

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

77.837

77.837

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

77.485.665

77.765.526

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO-pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

^26^

26

1.016.691

963.867

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 +332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.016.691

963.867

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +

4092 + 411 +413+418-4902-491)

31

31

28.489.104

27.966.666

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

72.004.503

76.448.511

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a}

37

36

100.493.607

104.415.177

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

378.177

299.895

TOTAL (rd.37 + 38)

40

39

378.177

299.895

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

1.396.011

4.941.004

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

103.284.486

110.619.943

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

7.627

16.762

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

7.627

16.762

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

471.545.154

524.847.277

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entitatllor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

I I 1

ANEXA LA

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

HCL

MNF

16.050.949

53

52

12.165.143

TOTAL (rd.45 la 52)

54

53

483.710.297

540.898.226

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

-382.323.097

-459.784.831

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

-304.837.432

-382.019.305

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195+5196 + 5197)

64

63

10.635

10.635

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

10.635

10.635

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3.' Alte provizioane (ct. 1511+1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68

67

TOTAL (rd.65 la 67)

69

, 68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

69

1.904.913

1.770.553

i Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)

71

70

1.904.913

1.770.553

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

27.752.757

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)

74

73

27.752.757

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la cliențl (ct.478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

1.904.913

29.523.310

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

ANEXA LA

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

iWr

*

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

6

567.286

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

54

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

55

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

55

85

567.286

567.286

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

57

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

55

87

1.216.549

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

59

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

1.216.549

0

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

1.216.549

0

Acțiuni proprii (ct. 109)

95

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

’ 96

366.399.448

367.592.761

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct 121)

95

97

0

0

SOLD D(ct. 121)

99

98

1.181.430

77.241.188

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

-365.797.043

-443.050.114

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

60.948.976

61.020.174

Patrimoniul privat (ct. 1017)2)

103

102

CAPITALURI -TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

: 103

-304.848.067

-382.029.940

1) Sumele înscrise la acest rând ți preluate din con tul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar țî altor contracte asimilate, precum țl alte creanțe Imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective.                  tntr-o perioadă mai mică de 12 luni.

***) Solduri Creditoare ale conturilor respective.                     Se va comP^eta de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice șl al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările ți completările ulterioareADMINISTRATOR, PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA LIVIU DOREL

Semnătura______________ J   jllNSOLVENȚĂ H

Formular

VALIDAT

S^&mele si prenumele  CONTRASEMNEAZĂ

r]----------——SECRETAR GENE^I ,

^ITEA CARMEN CORN^qRGIANA GOȘ^pDARU

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura________________________ lATz _

Nr.de înregistrare in organismul profesional:I

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2020          1    ANEXALA    I

IHCLM NR.

Cod 20                                                                                     - lei -

Denumirea indicatorilor । ■ ।

(formulele de calcul se refera la Nr.rd.dincoLB)

Nr.rd. OMF nr.58/ 2021

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2019

2020

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

0T

01:

140.974.587

135.363.132

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

87.251.656

82.019.841

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

OS

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

53.722.931

53.343.291

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

Sold C

06

07

78.636

89.300

SoldD

07

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

977.654

1.627.712

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(cț. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

16.599

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

-13

982.573

955.872

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

143.013.450

138.052.615

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

1.689.605

1.594.110

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

113.349.495

179.108.520

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

18

19

6.889.194

7.736.553

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9.937

21.211

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

18.045.366

20.978.575

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

17.373.071

20.212.321

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

672.295

766.254

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

24

25 :

1.439.815

1.635.746

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.6818)

25

26

1.439.815

1.635.746

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

-8.539

100.948

1                1

H

A CLM

NEXALA    F20-pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

21

29

14.316

621.393

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

22.855

520.445

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 37)

30

31

2.801.232

4.168.593

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

1.825.771

2.020.460

11.2. Cheltuieli cu alte Impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586*)

32

33

826.956

1.577.960

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

148.505

570.173

—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțarc înrcgistrate-de-entitățile radiate-din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd.40-41)

37

39 1

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

.-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)

40

42

144.196.231

215.301.834

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

0

0

1 - Pierdere (rd. 42-16)

42

44

1.182.781

77.249.219

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

~ 45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

333

5.005

' - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

1.016

3.660

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

1.349

8.665

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56 '

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

-2

634

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

-2

634

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 52-59)

58

60

1.351

8.031

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

0

0

F20 - pag. 3

1 ICI A

ANEXA LA y

I MP

k 4-

138.061.280

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)                                      L

—66—

02 '

,f 143.014.799

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

144.196.229

215.302.468

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd.62-63)

62

64

0

0

।, j - Pierdere (rd. 63-62)

63

65

1.181.430

77.241.188

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23.,PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

; 70

1.181.430

77.241.188

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1 Ea rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor a! contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/2021)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

jU (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

n-TTiH ÎÎT' A         A T A

- lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMF nr.58/ 2021

Nr. rd.

Nr.

me

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

1

77.241.188

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

474.354.368

474.354.368

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

461.293.400

461.293.400

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

461.293.400

461.293.400

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.101a14)

09

09

3.355.706

3.355.706

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

1.996.114

1.996.114

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

817.822

817.822

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

541.770

541.770

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

138.884

138.884

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

23.668

23.668

1 1 - contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite sî taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

9.542.710

9.542.710

III. Număr mediu de salariat!

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

1                         A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

372

392

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

370

394

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate ți creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21 :

-redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

1          A         A r x

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

|hclm MP Z

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30 ;

97.557.784

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32 i

97.557.784

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

16.599

- subvenții pentru energie din surse regenerabile

35

33a (316)

- subvenții pentru combustibili fosili

36

33b (317)

97.541.185

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

37

34

15.570.976

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

38

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

39

36

15.570.976

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tlchetelor acordate salariaților

40

37

1.213.755

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

41

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.


31.12.2019


31.12.2020


Ă

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:


42


38


- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

-din fonduri publice

l - din fonduri private

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

- cheltuieli curente

-cheltuieli de capital


43


44


45


46


47


48


49


VII. Cheltuieli de inovare ***)38a (318)


39: -


40


41

42'


43


44


Nr. rd.31.12.201931.12.2020


Cheltuieli de inovare

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile


VIII, Alte informații


Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4O94), din care:______________________________________ - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente

pentrd imobilizări necorporale (din ct. 4094)


50


51

B

45


45a (319)


Nr. rd.


46.


46a (303)
31.12.2019


31.12.2020


F30 - pag. 3

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

54

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

55

47

ANEXA LA

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

47a (305)

HCLI

/I Nltr

56

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

57

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

58

48 *

77.837

77.837

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.50 + 51 +52 + 53)

59

49 :

- acțiuni necotate emise de rezidenti

60

50

- părți sociale emise de rezidenti

61

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

62

52

- dețineri de cel puțin 10%

63

52a (307)

-obligațiuni emise de nerezidenti

64

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

65

54

77.837

77.837

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

66

55

77.837

77.837

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

67

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

68

57

33.797.456

33.289.454

-creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați! nerezidenți (dîn ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69

58

-creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afillațit nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

70

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

71

59

0

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)

72

60

16.657

37.387

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

73

61

6.718.439

11.146.942

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

74

62

54.927

230.052

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

75

63

70.053

10.799.428

- subvenții de incasat(ct.445)

76

64

6.593.459

117.462

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

77

65

■ - alte creanțe in legătură cu bugetul statul ui (ct.4482)

78

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

79

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

80

68

i

F30 - pag. 4

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

81

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

82

70

HCLMN

[EXALA

Alte creanțe (ct.453 + 456 + 4582 + 461 +4662 + 471 +473), din care:

83

71

65.277.034

65.280.944

- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociatii privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

84

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85

73

65.277.034

65.280.944

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

86

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

87

75

-de la nerezidenti

88

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 +din ct.

4538)

89

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

90

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:

91

78 •

- acțiuni necotate emise de rezidenti

92

79

- părți sociale emise de rezidenti

93

80

- acțiuni emise de nerezidenti

94

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

95

82

- dețineri de obligațiuni verzi

96

82a (320)

Alte valori de încasat (ct.5113 + 5114)

97

83

378.177

299.895

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

98

84

15.122

146.413

- în lei (ct. 5311)

99

85

15.122

146.413

-în valută (ct. 5314)

100

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

101

87

1.380.889

4.794.681

-în lei (ct.5121), din care:

102

88

1.380.889

4.683.041

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

103

89

< - în valută (ct. 5124), din care:

104

90

111.640

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

105

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

106

92 .

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +din ct. 5125+ 5411)

107

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+5414)

108

94

Datorii (rd. 96 +99 +102 +103 +106 +108 +110 +111 + 116+119 + 122+128)

109

95

483.720.932

568.661.618

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an)

(din ct. 519), (rd .97+98)

110

96i

F30 - pag.5

-în lei

m

97

- în valuta

112

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezîdente pentru care durata contractului de credit este mal mare sau egală cu 1 an)

(din ct. 162), (rd.100+101)

113

99

[HQ

ANEXA LA mnr

-în lei

114

100

-în valută

115

101

Credite de la trezoreria statului sî dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

116

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105}

117

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

118

104

-în valută

119

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

120

106

10.635

10.635

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

121

107

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate

122

107a (321)

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408^-419), din care:

123

T08

471.545.154

524.847.277

-datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați! nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

125

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 4- 424 + 426 + 427 + 4281)

126

110

599.366

657.511

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444

+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127

m

11.558.746

15.384.664

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

128

112

1.037.337

3.440.215

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

129

113

10.448.214

11.739.512

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

130

114

49.527

167.269

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

131

115

23.668

37.668

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

132

116/

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct.451), din care:

133

.1171

- cu scadența inițiala mai mare de un an

134

118

J - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

135

118a

(310)

Sume datorate acționarilor/asociatilor (ct.455), din care:

136

119 ,

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

137

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

138

121

I

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:

139

J .122

7.031

27.761,531

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operații in participatie

țct.453+456+457+4581)

140

123

I

hclm

iNEXALA    1

NR.

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661 +dln ct.472+din ct.473)

141

124

7.031

8.774

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

142

125

27.752.757

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

143

126

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

144

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

145

128

- către nerezidenți

146

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (dinct. 4518 + din ct.4538)

147

128b (314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici **“)

148

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

149

130

- acțiuni cotate 4)

150

131

- acțiuni necotate 5)

151

132

7 părți sociale

152

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

153

134

Brevete si licențe (din ct.205)

154

135

60.396

70.474

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

1 '                                    A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

155

136

739.662

490.564

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

156

137

106.408.072

106.997.009

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

157

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

158

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

159

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2019

31.12.2020

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7)r (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151+152)

160

141

' •    567.286

X

567.286

X

F30 - pag 7

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

161

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

162

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

163

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

164

145

ANEXa lA .

f

- cu capital integral de stat

165

146

4 NK. f       4^

- cu capital majoritar de stat

166

147

- cu capital minoritar de stat

167

148

- deținut de regii autonome

168

149

567.286

’ 100,00

567.286

1,00,00

- deținut de societăți cu capital privat

169

150

- deținut de persoane fizice

170

151

- deținut de alte entități

171

152

> . ।

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

172

153

- către instituții publice centrale;

173

154

-către instituții publice locale;

174

155

- către alțl acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați) indiferent de ponderea acestora.

175

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

176

157

- dividende/vărsăminte din.profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

177

158

- către instituții publice centrale

178

159

1 - către instituții publice [ocale

179

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

180

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

181

162

- către instituții publice centrale

182

163

- către instituții publice locale

183

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

184

165

XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

Dividende distribuite acționarilor/asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat

185

165a (312)

F30 - pag.8

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

2020

। - dividendele interimare repartizate 8)

186

165b (315)

Ah

EXALA

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

HCLM NJ

Sume (iei) “        ■

A

B

31.12.2019

31.12.2020

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

187

166.

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

188

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

189

168

i creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

190

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2019

31.12.2020

Venituri obținute din activități agricole

191

170

XV1V. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

192

170a !

(322)

-inundații

193

170b

(323)

- secetă

194

170c

(324)

- alunecări de teren

195

170d (325)

.      ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

F30 - pag.9

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA LIV1U DOREL

W in

MITEA CARMEN CORNELIA

C .            W? fiÎR.A.D.E.T^

Semnătură_____________£

Calitatea

1                  J   ^ÎNINSOLVENȚÂ^/

11-DIRECTOR ECONOMIC          —

Semr

Nr.de

latura__________________________LAlAJ

Formular

VALIDAT

Înregistrare in organismul profesional:

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA LI VIU DOREL

1                                       s

Semnătura____________

Ug CONSTANȚA£ ÎNINSOLVENȚÂ II

Formular

VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele st prenumele

M1TEA CARMEN CORNELIA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura__________________

ț

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,I b


 • * ) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata i • absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținătorî unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

 • • •) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind , producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei șl al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

 • * *“) Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European șl a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

 • * •••) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificateîn sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

 • * **") Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare.

 • * »»»»*) 'conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum șl orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt ' produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

 • (2) în sensul alineatului (1), 'venituri'înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, Inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente Indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 1' 3) îh categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu Instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile șl tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 -171 în col. 2 și col, 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului ’ ' social vărsat înscris la rd. 160.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2020 !                k

  Cod 40

  F40 - pag.

  ANEXA LA HCLMNR^Ș^^

  - lei

  1

  Elemente de imobilizări

  Nr. rd.

  Valori brute

  Sold inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold final (col.5=1+2-3)

  Total

  Din care: dezmembrări si casari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  l.ltnobilizari necorporale

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  475.751

  X

  475.751

  Alte imobilizări

  02

  414.092

  10.568

  X

  424.660

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

  03

  X

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  X

  TOTAL (rd. 01 la 04)

  05

  889.843

  10.568

  X

  900.411

  ll.Imobilizari corporale

  Terenuri

  06

  X

  Construcții

  07

  27.178.697

  1.651.847

  28.830.544

  Instalații tehnice si mașini

  08

  67.639.826

  352.129

  16.997

  67.974.958

  Alte instalatii, utilaje si mobilier

  09

  537.938

  0

  537.938

  Investiții imobiliare

  10

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  Active biologice productive

  12

  Imobilizări corporale in curs de execuție

  13

  2.840.714

  301.778

  386.833

  2.755.659

  Investiții imobiliare in curs de execuție

  14

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  TOTAL (rd. 06 la 15)

  16

  98.197.175

  2.305.754

  403.830

  100.099.099

  Ill.lmobilizari financiare

  17

  77.837

  X

  77.837

  ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.05+16+17)

  18

  99.164.855

  2.316.322

  403.830

  101.077.347

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

ANEXA LA HCLM NR.

-lei

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

I.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

434.668

17.000

451.668

Alte imobilizări

20

376.142

11.432

387.574

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

810.810

28.432

839.242

11.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

4.450.624

914.450

5.365.074

Instalații tehnice si mașini

25

16.218.679

687.670

3.116

16.903.233

Alte instalatii ,utilaje si mobilier

26

199.077

5.195

204.272

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

20.868.380

1.607.315

3.116

22.472.579

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

21.679.190

1.635.747

3.116

23.311.821

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE     _______

ĂNEXALA

HCLMNR^^^^^ lei -

' Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate Ia venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

11.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active, biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare în curs de execuție

44

TOTAL (rd.36 la 44}

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

ADMINISTRATOR,

। ।

Numele si prenumele

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA L1VIU DOREL           Ă/

MITEA CARMEN CORNELIA         mneaZĂ

-.1= W

Semnătura-----------

J \K° CONSTANȚA

secretar general, // georgiana

Calitatea                      —-->z>S(

VL ÎNINSOLVEN]A i

11-DIRECTOR ECONOMIC

1                1

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Formular

VALIDAT

Semnătura_____________________11______

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

11 1                                                       ANEXA LA

HCLMNR.

ATENTIE1

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/14.01.2021, 7n vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zio va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-nearu, lizibil", i j I

1 Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității: i • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale;

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările ți completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

, t - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European; persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; șl

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3f Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • ' • termen de depunere - 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale șl raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

. ! i I

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2*, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2020 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2021-situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asortați - se efectuează în contul 455 $ „Sume datorate acționarilor/asodaților”.

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

 • 3) A,se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționa ri/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asortați -conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asortați - dobânzi la conturi curente").

' Solduri / Rulajedepreluăt din balanța contabila in formularele FI O si "F20 cdl.2 (an curent)

. j Atentie! Selectati mai întâi tipul ehtițătii (mari si mijlocii/ miei/ micro) 1        ' '

ANEXA LA ,


; Conturi;entitati mijlocii si mări


| OK "

1011 SC(+)F10L.R81

1

' (ultimul rarid sau nr.cr. rând necompletat) |

Nr.cn

Cont

Suma

1

MINISTERUL FINANȚELORAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnăturăjvalidă

Digllalty sigoed

Finanțelor ©blidar

Date; 2021 ASaVI 3:27:4 9 EEST

Rea son: Document MFP

Index încărcare: 251939619 din 07.05.2021

Ați depus un formular tip SI002 cu numărul de înregistrare INTERNT-251939619-2021 din data de 07.05.2021 pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: 1909840.

Nu există erori de validare.

Ministerul Finanțelor

Agenția Naționala de Administrare Fiscala

ANEXA LA HCLM NR.


Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsati aici.

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_1909840 12 2020.pdf-semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este 251939619.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată in recipisă.

Urmăriți recipisă și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare” disponibilă pe portalul ANAF la adresa: https://www.anaf.ro/StareD112/

https://decl.anaf.mfinante.gov.ro/WAS6DUS/displayFile.do

07/05/2C21


NOTA 1

ANEXA LA


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată.

Elemente de imobilizări

Sold Inițial

Creșteri

Reduceri

. Sold Final

Total imobilizări necorporale

889.843

10.568

0

900.411

Cheltuieli de constituire și dezvoltare

475.751

475.751

Licențe

60.396

10.078

70.474

Alte imobilizări

353.696

490

354.186

Avansuri și imobilizări necorporale în curs

TOTAL imobilizări corporale

98.197.175

2.305.754

403.830

100.099.099

Construcții

27.178.697

1.651.847

28.830.544

Instalații tehnice și mașini

67.639.826

352.129

16.997

67.974.958

Alte imobilizări

537.938

537.938

Avansuri și imobilizări corporale în curs

2.840.714

301.778

386.833

2.755.659

TOTAL imobilizări financiare

77.837

0

0

77.837

Imobilizări financiare

77.837

77.837

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL:

99.164.855

2.316.322

403.830

101,077.347

în anul 2020 se constată o creștere a volumului imobilizărilor corporale ca urmare a:

 • - înlocuirii conductelor pe rețeaua primară (852.127,68 lei);

 • - reabilitării rețelor termice secundare (804.089,25 lei);

 • - montajului de schimbătoare de căldură în sumă de 128.978,81 lei;

 • - instalațiilor de electropompe, contorizare, automatizare în sumă de 164.133,85 lei;

 • - dotărilor (contoare, grup electrogen, aparat sudură, motocoasă , echipamente IT) în sumă de 65.215,23 lei.

Valoarea mobilizărilor necorporale s-a majorat prin achiziția de licențe IT și a unui soft de editare în sumă totală de 10.568,75 lei.

în anul 2020 ca urmare a operațiunii de inventariere au fost făcute propuneri la casare de către comisia de inventariere în sumă totală de 1.336.450,64 lei din care:

 • - patrimoniu public in valoare de 988.708,27 lei (imobilizări achiziționate din surse de la bugetul de stat și bugetul local);

 • - patrimoniu privat în valoare de 347.742,37 lei.

Ponderea cea mai mare o reprezintă contoarele.

Bunurile din domeniul public al statului și ale unităților administrativ teritoriale aflate în administrarea RADET Constanța au fost trecute distinct în listele de inventariere, transmise Ia Consilul local Constanța cu adresa nr. B2211/28.01.2021 care a fost înregistrată la autoritatea publică locală sub nr. 18127/29.01.2021.

Valoarea imobilizărilor corporale aflate în administrarea RADET Constanța la data de 31.12.2020, înregistrate în conturi din afara bilanțului (cont 8038.2 si 8038.3) este de 106.997.009 lei. Autoritatea publică locală a transmis diferențe din reevaluarea bunurilor date în administrarea regiei (centrale termice) în sumă 588.937,14 lei care au fost înregistrate în contabilitate conform prevederilor legale.

Valoarea terenurilor aferente imobilizărilor date în administrare la data de 31.12.2020, înregistrate în conturi din afara bilanțului (cont 8038.1) este de 47.794.715,34 lei. Autoritatea publică locală a transmis diferențe din reevaluarea terenurilor date în administrarea regiei în sumă 853.016,54 lei lei care au fost înregistrate în evidențele

contabile ale RADET Constanța.

. ANEXA LA > HCLMNR^Î^Z


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări

Sold Inițial

Amortizare în cursul anului

Amortizare aferentă mijloacelor scoase din evidență

Amortizare la sfârșitul anului

TOTAL imobilizări necorporale

810.810

28.432

O

839.242

Cheltuieli de constituire și dezvoltare

434.668

17.000

451.668

Licențe

46.891

11.269

58.160

Alte imobilizări

329.251

163

329.414

TOTAL imobilizări corporale

20.868.380

1.607.315

3.116

22.472.579

Construcții

4.450.624

914.450

*

5.365.074

Instalații, mijloace de transport

16.218.679

687.670

3.116

16.903.233

Alte imobilizări

199.077

5.195

204.272

TOTAL imobilizări

21.679.190

1.635.747

3.116

23.311.821

Amortizarea se calculează prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. Metoda de amortizare folosită a fost metoda liniară conform manualului de politici contabile.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.

La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de utilizare a acestora precum și prevederile H.G. nr. 2139/2004.

La bunurile aparținând autorității publice locale date în administrarea regiei nu s-a calculat amortizare. In cazul în care la respectivele bunuri imobile RADET Constanța a efectuat modernizări cu surse de finanțare proprii s-a calculat amortizare numai pentru suma aferentă modernizării.

ANEXATA

NOTA 2

PROVIZOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

- lei-

DENUMIRE PROVIZION

SOLD LA 01.01.2020

TRANSFERURI

SOLD LA 31.12.2020

în cont

din cont

0

1

2

3

.4= 1+2-3

Provizioane pentru stocuri fără mișcare

1.505.742

13.847

1.491.895

Provizioane pentru creanțe depreciate

5.308.352

521.034

506.598

5.322.788

TOTAL

6.814.094

521.034

520.445

6.814.683

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

La finele exercițiului financiar 2020, RADE? CONSTANTA înregistrează o pierdere în sumă de 77.241.188 Iei conform formularului cod 20 anexă la bilanț „Contul de profit și pierdere" din care:                                                     '

 • - activitatea de exploatare profit = - 77.249.218 Iei

 • - activitatea financiară pierdere =        +8.030 lei

Aceasta pierdere va fî recuperată din profitul anilor următori.

NOTA 4


hclmnr


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

31.12.2019

31.12.2020

%

Cifra de afaceri netă (CA)

140.974.587

135.363.132

96,02

Producția vândută

87.251.656

82.019.841

94,00

Venituri din subvenții de exploatare aferente CA nete

53.722.931

53.343.291

. 99,29

Variația stocurilor Sold C

78.636

89.300

113,56

Producția imobilizată

977.654

1.627.712

166,49

Alte venituri din exploatare

982.573

972.471

98,97

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL

143.013.450

138.052.615

96,53

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 601+602-609

1.679.668

1.572.899

93,64

Alte cheltuieli materiale 603+604

113.349.495

179.108.520

158,01

Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 605

6.889.194

7.736.553

112,30

Cheltuieli cu personalul din care:

18.045.366

20.978.575

116,25

a)Salarii 641,621,6422

17.373.071

20.212.321

116,34

b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 645,646

672.295

766.254

113,98

a)Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale

1.439.815

1.635.746

113,61

al)Cheltuieli 6811+6813

1.439.815

1.635.746

113,61

a2)Venituri 7813

b)Ajustarea valorii activelor circulante

-8.539

100.947

bl)Cheltuieli 654+6814

14.316

621.393

4.340,55

b2)Venituri 754+7814

22.855

520.446

2.277,16

Alte cheltuieli de exploatare

2.801.232

4.168.594

148,81

1.Cheltuieli privind prestațiile externe

1.825.771

2.020.461

110,66

2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

826.956

1.577.960

190,82

3.Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate

148.505

570.173

383,94

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL

144.196.231

215.301.834

149,31

Rezultat din exploatare

-1.182.781

-77.249.219

Venituri din dobânzi

333

5.005

1.503,00

Alte venituri financiare

1.016

3.660

360,24

VENITURI FINANCIARE -TOTAL

1.349

8.665

642,33

Cheltuieli privind dobânzile

Alte cheltuieli financiare

-2

634

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

-2

634

Rezutat financiar

1.351

8.031

594,45

VENITURI TOTALE

143.014.799

138.061.280

96,54

CHELTUIELI TOTALE

144.196.229

215.302.468

149,31

REZULTATUL BRUT

-1.181.430

-77.241.188

Nr. mediu salariați

372

392

105,38

PENTRU ANUL 2020


ANEXA LA HCLMNR.Z^fe^


în anul 2020 R.A.D.E.T. Constanța a realizat venituri din activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, din producerea de energie termică în centrale proprii fără cogenerare ce utilizează drept combustibil gazul natural, din subvenții acordate populației de Ia bugetul local pentru diferențe de preț, din prestări de servicii către terți, din penalități calculate consumatorilor pentru neplata la termenul scadent a facturilor de energie termică, venituri financiare, etc.

Față de anul 2019, veniturile au scăzut cu 3,47% ca urmare a scăderii producției facturate cu cca. 5% (331.373 MWh/347.881 MWh), în timp ce față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli prin aprobat prin H.C.L.M. nr. 54 din 19.02.2020 și rectificat prin Hotararea nr. 392 din 27.11.2020 a Consiliului Local al municipiului Constanța veniturile au fost realizate în procent de 82,02%.

în anul 2020, comparativ cu anul 2019, ca urmare a preluării rețelei de transport a agentului termic primar, cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile, energia și apa au crescut cu 54,54%, iar cheltuielile cu personalul cu 16,25%.

Comparativ cu indicatorii planificați prin Bugetului de venituri și cheltuieli, în anul 2020 cheltuielile totale fost mai mari cu 28,23 %.

în perioada analizată s-au înregistrat depășiri importante față de prevederile BVC aprobat la:

 • - cheltuielile cu energia termică si gazele au fost mai mari cu 37,41% față de cele planificate datorită costului apei de adaos în sumă de 34.691 mii lei în condițiile în care s-au bugetat 4.532 mii lei pentru întreg anul 2020;

 • - cheltuielile cu impozite și taxele locale au depășit cu 44,64% valoarea planificată în condițiile în care s-au înregistrat majorări ale impozitului pe clădiri și.impozitului pe terenuri.

S-au mai înregistrat depășiri la cheltuielile cu energia si apa (3,15%) si la cheltuielile cu paza (1,50%).

în anul 2020 s-au efectuat cheltuieli totale în sumă de 215.302.468 lei, cu 49,31% mai mari față de cele ale anului 2019, urmare a preluării în administrare a rețelei de transport a agentului termic primar. întrucât s-a constat că pierderea masică de 392 tone/h existentă la preluare, neputând fi susținută financiar, implica blocarea sistemului de termoficare, R.A.D.E.T. Constanța a fost obligată să remedieze avariile pentru diminuarea pierderii aferente apei de adaos și pentru asigurarea condițiilor de funcționare continuă a sistemului.

în urma analizei costurilor aferente tarifului de transport pe parcursul celor douăsprezece luni de funcționare de Ia data preluării, se constată că tariful de 62,89 lei/MWh aprobat de Consiliul Local Municipal Constanța acoperă doar în proporție de aproximativ 29,15% costul real al transportului generând o pierdere indusă de 67.150.991 lei. Diferența de 152,87 lei/ MWh dintre costul real al transportului (215,76 lei/ MWh) și valoarea aprobată a tarifului de transport (52,07 lei/Mwh până la data de 30.06.2020 și 62,89 lei/MWh începând cu 01.07.2020) este sursa care a generat pierderea în anul 2020 la-acest capitol. Pierderea masică înregistrată pe rețeaua de transport a fost de de 53.721.216 lei (257.384 MWh), costul apei de adaos fiind în sumă de 34.691.142 lei (2.111.451 mc).

Cu toate eforturile depuse de R.A.D.E.T., costurile totale realizate pe infrastructura de transport (RTP) pe durata anului au fost în sumă totală de 90.564.297 lei, astfel:

 • • Pierderea tehnologică de agent termic aferentă perioadei analizate în rețeaua de transport (RTP), a fost de 257.384,13 MWh, fiind stabilită ca diferență dintre cantitatea de agent termic achiziționat la gardul centralei: 677.131,83 Mwh și cantitatea de energie termică ajunsă la punctele termice: 419.747,70 Mwh. Această pierdere tehnologică este

inevitabilă, mărimea ei depinzând de starea precară a infrastructurii de transport și poate fi eliminată substanțial prin investiții.

Prețul mediu ponderat al energiei termice cumpărate de la Electrocenrale Constanța (funcție, de cantitățile furnizate consumatorilor casnici, respectiv noncasnici) aferent anului 2020 a fost de 208,72 lei/Mwh (141.330.569,01 lei/677.131,83 MWh).                 ' " '

Valoarea pierderilor tehnologice este în sumă de 53.721.215,61 lei calculată astfel: (257.384,13x208,72 lei/Mwh).

 • • Apa de adaos (pre-tratată) achiziționată în anul 2020 a fost de 2.111.451 m3 (250.967 m3 în ianuarie 2020, 168.389 m3 în februarie 2020, 127.615 m3 în martie 2020, 108.988 m3 în aprilie 2020, 154.677 m3 în mai 2020, 149.868 m3 în iunie 2020, 170.852 m3 în iulie 2020, 165.511 m3 în august 2020, 191.077 m3 în septembrie 2020, 191.021 m3 în octombrie 2020, 184.798 m3 în noiembrie 2020, 247.680 m3 în decembrie). Prețul apei de adaos facturate de Electrocentrale Constanța este de 16,43 lei/mc fără TVA.

Valoarea apei de adaos este în sumă de 34.691.142,15 lei.

 • • Valoarea materialelor aferente lucrărilor realizate asupra rețelei de transport este în sumă de 209.732,01 lei (128.163,44 lei pentru Magistrala 1, 73.731,56 lei pentru Magistrala 2 și 7.837,01 lei pentru autovehiculul CT 63 DET).

 • • Valoarea cheltuielilor cu asigurarea pentru autovehiculul CT-63 DET este de 1.299,20 lei.

 • • Cheltuielile cu amortizarea sunt în sumă de 59.318,26 lei

 • • Valoarea totală a chiriilor aferente bunurilor necesare desfășurării activităților (buldoexcavator, macara generatoare, aparate de sudură, panouri gard împrejmuitor, vestiare, etc.) a fost în sumă de 135.882,50 lei;

 • • Valoarea reparațiilor (la vane, plăci beton) a fost în sumă de 3.081,62 lei;

 • • Valorea reparațiilor asfaltice a fost în sumă de 236.662,21 lei;

 • • Cheltuiala cu salariile a personalului preluat de la Electrocentrale Constanța SA a fost în sumă de 1.474.683 lei (ianuarie 132.764 lei, februarie 110.605 lei, martie 121.623 lei, aprilie 126.143 lei, mai 123.226 lei, iunie 122.380 lei, iulie 118.440 lei, august 125.252 lei, septembrie 107.531 lei, octombrie 114.064 lei, noiembrie 124.132 lei, decembrie 148.523);

 • • Cheltuiala privind contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) a-fost în sumă de 31.280 lei (1.474.683 lei- 84.450 lei tichete masă = 1.390.233 lei x 2,25%). '

Pentru acoperirea cheltuielilor aferente activității de transport a agentului termic primar, Consiliul Local Constanta a stabilit un tarif de 62,89 lei/MWh fără TVA, valoare ce s-a dovedit a fi insuficientă în condițiile în care costul real pentru anul 2020 a fost de 215,76 lei/MWh (90.564.297 lei/419.747 Mwh).

Pentru anul 2020/ din analiza comparată a cheltuielilor efectuate în suma 90.564.297 lei și a veniturilor realizate de 23.413.306 lei ((275.843,53 MWh x 52,07 lei/MWh) +(143.903,95 Mwh x 62,89 lei/Mwh))aferente activității de transport agent termic primar, se constantă că tariful de 52,07 lei/Mwh până la data de 30.06.2020 și cel de 62,89 lei/MWh începând cu 1.07.2020 nu acoperă integral costurile, generând o pierdere indusă de 67.150.991 lei. Tariful real aferent transportului de agent termic realizat în anul 2020 este de 215,76 lei/MWh.

Se poate observa că prețul de producere a energiei termice în centrala CET Palas aparținând Electrocentrale Constanța SA pentru semestrul I al anului 2021 aprobat de autoritatea de reglementare (în sumă de 215,97 lei/MWh) este aproximativ egal, cu tariful real aferent transportului de agent termic (215,76 lei/MWh).

Analizând prețurile/tarifele practicate de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică produsă în centralele proprii cât și pentru energia termică dîstribuită/furnizată prin punctele termice, se constată următoarele:

 • - pentru activitatea de distribuție și furnizare prin puncte termice a energiei termice cumpărate de la Societatea Electrocentrale Constanța S.A. a fost aprobat un tarif de 156,11 lei/Gcal (echivalent cu 134,23 lei/MWh) fără TVA, iar cel efectiv realizat în anul 2020 a fost de 209,10 lei/Gcal (echivalent cu 179,79 lei/MWh);

 • - pentru activitatea de producție, distribuție și furnizare a energiei termice prin centralele de cvartal care funcționează pe bază de gaze naturale a fost aprobat un tarif de 296,61 lei/Gcal (echivalent cu 255,04 lei/MWh) fără TVA, iar cel efectiv realizat în anul 2020 a fost de 415,31 lei/Gcal (echivalent cu 357,10 lei/MWh);

 • - pentru activitatea de producție, distribuție și furnizare a energiei termice prin centralele de bloc care funcționează pe bază de gaze naturale a fost aprobat un tarif de 284,36 lei/Gcal (echivalent cu 244,51 lei/MWh) fără TVA, iar cel efectiv realizat în anul 2020 a fost de 386,93 lei/Gcal (echivalent cu 332,70 lei/MWh).

Valoarea pierderii pe rețeaua de distribuție în anul 2020 a fost de 7.898.253 lei.

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

SITUAȚIA CREANȚELOR

Situația creanțelor la data de 31 decembrie 2020 este redată în tabelul de mai jos:

CREANȚE

SOLD 01.01.2020

SOLD 31.12.2020

TERMEN DE LICHIDITATE

Sub 1 an

Peste lan

Total, din care:

100.493.607

104.415.177

104.415.177

Comerciale nete(ct.409+411-491)

28.489.104

27.966.666

27.966.666

Alte creanțe

(ct. 425, 428, 438, 4424, 4428, 445, 461, 473)

72.004.503

76.448.511

76.448.511

Componența soldurilor conturilor de creanțe este următoarea:

 • • clienți = 26.234.501 lei, din care restanți 15.570.976 lei;

 • • avans energie electrică și gaze naturale = 1.732.165 lei;

 • • creanțe salariale =37.387 lei;

 • • creanțe buget stat = 11.029.480 lei

 • • subvenție buget local -decont mai 2016 =117.462 lei;

 • • debitori diverși (imputație contoare-creanță restantă) =19.726 lei ;

 • • sume în curs de clarificare din contul 473- 65.244.456 lei, din care pe debit 65.294.906 lei sunt dobânzi și penalități calculate de Electrocentrale in anii 2015-2019 și procese verbale amendă ANAF în valoare de 14.000 lei, iar pe credit, în cea mai mare parte, încasări neidentificate sau cu detalii de plata eronate prin conturile regiei din Banca Transilvania și BRD în sumă totală de 64.450 lei.

PENTRU ANUL 2020

ANEXA LA hclmnkZ^^.


SITUAȚIA DATORIILOR

DATORII

SOLD 01.1.2020

SOLD 31.12.2020

TERMEN DE EXIGIBILITATE

Sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

Total, din care:

483.710.297

540.908.861

540.898.226

10.635

Datorii comerciale (ct 401,404,408 )

471.545.154

524.847.277

524.847.277

Alte datorii

12.165.143

16.061.584

16.050.949

10.635

Datoriile certe aie regiei la data de 31.12.2020 erau în sumă totală de 203.871.627 lei, după cum urmează:

 • - furnizori de utilități și materiale:                                      2.467.417 Iei

 • - datorii către Societatea Electrocentrale Constanța SA:           185.342.626 lei

 • - datorii salariale, către bugetul de stat și creditori diverși:          16.061.584 lei

Datorii incerte se prezintă astfel:

 • - Referitor la suma de 173.759.159,57 lei reprezentând datorie incertă către Electrocentrale Constanța S.A , aceasta este compusă din:

 • • 70.771.518,23 lei dobânzi de întârziere incerte, neconfirmate de RADET Constanța, înregistrate în contul 473 până la clarificarea litigiului, conform H.C.A. al RADET Constanța nr. 3/08.06.2018

 • « 102.987.641,34 lei dobânzi de întârziere preluate prin proiectul de divizare de la Electrocentrale București S.A., care se află și ele în litigiu.

 • - Datoria pretinsă de către Electrocentrale Grup S.A. București în sumă de 163.278.074,82 lei (datorie incertă, sumă care nu este recunoscută de către RADET Constanța), face obiectul dosarului cu nr. 8353/118/2016 prin care s-a solicitat intrarea în insolvența a regiei.

Aceste datorii sunt consecința unor deficiențe de reglementare și de întârzieri la plata subvenției alocată populației, astfel:

 • - decalajul dintre termenul de plată ai facturilor emise de către producătorul de energie termică Electrocentrale SA , respectiv 30 zile calendaristice și termenul de încasare a facturilor de la consumatori de 45 zile calendaristice;

 • - creșterea pierderii tehnologice pe rețele termice ca o consecință a diminuării cantității de energie termică vândută consumatorilor, urinare a creșterii gradului de debranșare, având în vedere că suprafața radiantă a conductelor de distribuție a rămas constantă nefiind influențată de evoluția portofoliului de clienți.

La data de 31.12.2020 regia înregistrează obligații de plată restante către bugetul consolidat al statului în sumă de 3.507.811 lei astfel:

 • - contribuția de asigurări sociale - 2.006.061 lei

 • - contribuția de asigurări de sănătate - 821.096 lei

 • - impozit salarii - 541.770 lei

 • - fond handicapați - 138.884 lei

Majorările și penalitățile calculate de către DGFP- Mari contribuabili sunt în sumă de 23.668 lei.

La decontul lunii noiembrie 2020 s-a cerut compensarea datoriilor către bugetul de stat și al asigurărilor sociale cu TVA de recuperat în suma de 6.390.567 lei, s-a aprobat prin

raportul de control nr. 172AIF/08.02.2021 suma de 2.796.730 lei, diferența de 3.593.837 lei reprezentând factura Electrocentrale Constanța SA având dată din decembrie 2020, dar aferentă producției lunii noiembrie 2020.

Până la data de 27.04.2021 nu s-a primit nota de compensare a datoriilor și reglarea TVA .

La data de 31.12.2020 regia înregistrează obligații de plată către bugetul local al municipiului Constanța în sumă de 9.542.710 lei.


NOTA 6

PRINCIPII, POLITICII SI METODE CONTABILE

Principii contabile generale

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Veniturile șl cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

 • 1. Principiul continuității activității

Menționăm că există riscul de a nu se putea continua activitatea, având în vedere că regia este în insolvență, gradul de îndatorare este unul foarte ridicat, există o lipsă acută de lichidității și riscul ca regia să intre în faliment în cursul anului 2021.

 • 2. Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare și politicile contabile, în general, sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

 • a) inițiativa entității, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situațiile financiare anuale;

 • b) o decizie a unei autorități competente care se impune entității (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menționată în acestea.

 • 3. Principiul prudenței

La întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și în special:

 • a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) trebuie să se țină cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

 • c) trebuie să se țină cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data.întocmirii acestuia. în acest scop sunt avute în vedere și eventualele provizioane, precum și datoriile rezultate din clauze contractuale;

HCLM

 • d) trebuie să se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Ca urmare, activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar ■ datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

 • 4. Principiul independenței exercițiului

Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. -   .

Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). în toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.)

 • 5. Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii.

Conform acestui principiu, componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

Pentru stabilirea valorii totale corespunzătoare a unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de datorii .

 • 6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Bilanțul de deschidere al exercițiului 2020 corespunde cu bilanțul de' închidere al exercițiului 2019.

Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare, începând cu exercițiul financiar următor celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuată numai de la începutul unui exercițiu financiar. Nu sunt permise modificări ale politicilor contabile pe parcursul unui exercițiu financiar.

în cazul modificării politicilor contabile și corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.-Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, nu se consideră încălcare a principiului intangibilității.

 • 7. Principiul necompensării

Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

Toate creanțele și datoriile sunt înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare.

în cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

PENTRU ANUL 2020Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de reglemetarile contabile.

 • 8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.

La contabilizarea operațiunilor economico-financiare se ține seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura operațiunii, determinată pe baza principiului prevalenței economicului asupra juridicului, să difere de cea care ar fi stabilită în lipsa aplicării acestui principiu.

 • 9. Principiul pragului de semnificație

Valoarea elementelor de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinată dacă:

 • (a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă;

 • (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

în cazuri excepționale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum și motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

Elementele care au o valoare semnificativă au fost prezentate distinct în situațiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative' care au avut aceeași natură sau au fost cu funcții similare au fost însumate, nefiind prezentate separat.

IMOBILIZĂRI CORPORALE SI NECORPORALE

Mijloacele fixe sunt înregistrate Ia costul de achiziție la care s-au adăugat în 1990, 1992, 1994, 2003, 2010, 2013, 2016, 2019, reevaluări făcute în baza dispozițiilor legale.

Valorile actualizate au fost determinate ținând cont de: costul istoric, costul net de înlocuire, deprecierea fizică, deprecierea funcțională, etc.

Metoda de amortizare folosită este metoda liniară.Durata de viață a imobilizărilor corporale este:

Activ                                                                        Durata

Construcții                                                                     8-60 ani

Echipamente tehnologice si mijloace transport                              2-12 ani

Alte mijloace fixe                                                              2-24 ani

Inventarierea elementelor patrimoniale, pentru anul 2020 s-a efectuat conform Deciziei nr. 382/19.10.2020, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 2861/2009.

Rezultatele inventarierii s-au consemnat în procesul verbal nr. B7199/07.04.2021 și au fost înregistrate în evidența contabila aferenta anului 2020.

Imobilizările în curs constau în investiții realizate din surse proprii și alocații bugetare.

STOCURI

Evidența operativă a stocurilor de materii prime se ține pe gestiuni, în locuri de depozitare separate.

Stocurile de materii prime sunt achiziționate de la intern.

Materiile prime, materialele consumabile achiziționate sunt înregistrate la cost de achiziție.

RADET folosește metoda de contabilitate a inventarului permanent., pentru inventarierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje, iar evaluarea la ieșirea din patrimoniu se face prin metoda FIFO.

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate și cele legate prin interese de participare, acționarii/asociații, debitorii și creditorii diverși.

în contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv livrările de servicii prestate, precum și alte operațiuni similare efectuate.

Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

Creanțele față de clienții pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

NOTA 7

PARTICIP AȚII SI SURSE DE FINANȚARE

Patrimoniul regiei este in suma de 567.286 lei

Patrimoniul public este in suma de 61.020.174 Iei.

Menționam ca patrimoniul public preluat in admînistare este in suma de : - 106.997.009 lei -imobilizările corporale puncte termice si centrale - 47.794.715 lei - terenul aferent acestor imobilizări

NOTA 8


ANEXA hclm nr. /2

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATIL ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați aferent exercițiului 2020 este de 392 din care:

- 309 lucrători în exploatare

83 personal TESA .

Cheltuielile cu personalul pentru exercițiul financiar 2020 sunt în sumă de 20.488.011 lei, din care :

 • - salarii și indemnizații = 18.508.002 lei

 • - tichete de masă = 1.213.755 lei

 • - cheltuielile privind asigurările și protecția socială = 766.254 lei

în anul 2020 salariati au primit ajutoare sub forma tichetelor cadou în sumă 288.610 [ei.

în anul 2020 conducerea executivă a regiei a fost asigurată de un Director Tehnic-Distribuție, un Director Comercial și un Director Economic conform:

 • 1. Contractul de mandat nr.B4610/21.03.2018 - Eugen lonescu - Calitate de Director Comercial;

 • 2. Contractul de mandat nr.B4609/21.03.2018 - Bogdan Orozan - Calitate de Director Tehnic Distribuție și Act Adițional nr,1/01.08.2019 la Contractul de mandat nr. B4609/21.03.2018.

 • 3. Contractul de mandat nr.B13400/19.08.2019 - Mitea Carmen Cornelia - Calitate de director economic

Pentru executarea contractului de mandat, directorii RADET Constanța beneficiază de o indemnizație brută lunară.

Indemnizația lunară brută, aferentă Directorului Economic al RADET Constanta a fost de 12.000 lei brut/lună până în data de 01.02.2020,iar din februarie 2020 a fost în sumă de 13.675 lei brut/lună, suma totală anuală plătită fiind în valoare de 162.425 lei brut/an.

Indemnizația lunară brută, aferentă Directorului Comercial al RADET Constanta a fost de 12.000 lei brut/lună până în data de 01.02.2020,iar din februarie 2020 a fost în sumă de 13.675 lei brut/lună, suma totală anuală plătită fiind în valoare de 152.904 lei brut/an.

Indemnizația lunară brută, aferentă Directorului Producție (Termoficare) al RADET Constanta a fost de 12.000 lei brut/lună până în data de 01.02.2020, iar din februarie 2020 a fost în sumă de 14.528 Iei brut/lună suma totală anuală fiind în valoare de 175.235 lei brut/an.

Valoarea anuala a remunerațiilor conducerii a fost de 490.564 lei.

Pentru anul 2020 directorii RADET Constanța au încasat în cadrul Proiect SOWAT indemnizații, astfel:

-Director Termoficare a încasat suma de 14.493 lei

-Director Comercial a încasat suma de 6.955 lei

-Director Economic a încasat suma de 6.955 lei

Pentru anul 2020 directorii RADET Constanța au primit fiecare, pe lângă indemnizația lunară brută fixă și tichete cadou în valoare de 350 lei de Paște și de 400 lei de Crăciun.                                                                                  . .      .

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.Indicatorul lichidității curente =


Active curente -....... = 0,21


Datorii curente

(valoarea sub nivelul de acoperire a datoriilor)


ANEXA LA HCLMNR./^^.


Active curente-Stocuri

 • 2 .Lichiditatea imediată =-----------------------------= 0,20

Datorii curente

Sold mediu clienți

 • 3 .Viteza de rotație a debitelor ------------------------- x 365 zile = 75 zile

Cifra de afaceri

(creanțe greu de încasat)

Sold mediu furnizori

 • 4 .Viteza de rotație a creditelor =--------------------------------x 365 zile = 1.415 zile

Cifra de afaceri

(plăți către furnizori ia peste 1 an de la scadență)

Cifra de afaceri

 • 5 .Viteza de rotație a activelor imobilizate =------------------------= 1,74 ori

Active imobilizate

Cifra de afaceri

 • 6 .Viteza de rotație a activelor totale ------------------------ =0,72 ori

Total active

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ALTE INFORMAȚII

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (R.A.D.E.T.) Constanța este persoană juridică română, fiind organizată ca regie autonomă aflată în subordînea Consiliului Local Municipal Constanța. Sediul social al regiei se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan, nr. 14 A, dar deține sedii pentru diferite activități în mai multe zone ale municipiului Constanța. Regia a fost înființată în anul 1991 în baza Legii nr. 15/1990 și a Deciziei nr. 47/25.01.1991 a Prefecturii Județului Constanța privind reorganizarea Unității Județene de Gospodărie Comunală. Conform H.G. nr. 597/28.09.1992 Anexa nr.l, regia a fost trecută sub autoritatea Consiliului Local Municipal.

Principalul obiect de activitate al R.A.D.E.T. Constanța îl reprezintă transportul, distribuția șî furnizarea în municipiul Constanța prin intermediul a 136 puncte termice (PT) a energiei termice produsă de către Electrocentrale Constanța S.A. și în același timp producerea de energie termică în 48 de centrale (CT) proprii (3 centrale termice de cvartal și 45 centrale de bloc), fără cogenerare (toate utilizând drept combustibil gazul natural). Complementar, regia prestează servicii pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare, astfel:

 • - prestarea pentru RAJA SA a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele cu regim de înălțime mai mare de 4 nivele cât și lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic;

 • - mentenanță la instalațiile și echipamentele proprii;

 • - remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuție și pe rețeaua de transport a agentului termic primar;

 • - verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și sonde) în laboratorul propriu de metrologie;

 • - lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare și investiții;

 • - prestări de servicii cu utilaje și mijloace de transport;

 • - montare/demontare și sigilare mijloace de măsurare a energiei termice;

 • - analize chimice în laboratorul propriu;

 • - reparații construcții, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile; - prestări servicii în domeniul instalațiilor termice, pe bază de comandă, la terți, etc.

Regia funcționează în baza licenței nr. 2028/22.06.2017 acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.

începând cu data de 05.06.2019 s-a deschis procedura insolvenței asupra debitoarei R.A.D.E.T. Constanța. Administratorul judiciar al regiei în anul 2020 a fost EUROSMART S.P.R.L., iar Administrator Special dl. Popa Liviu-Dorel (numit de Consiliul Local Municipal prin H.C.L.M. nr. 261/25.06.2019, modificată prin H.C.L.M. nr. 397/30.09.2019).

Prin H.C.L.M. nr. 568 din 19.12.2019 s-a aprobat darea în administrarea R.A.D.E.T. Constanța a rețelei de transport a energiei termice a municipiului Constanța pe o perioadă determinată, începând cu data de 01.01.2020, până la înființarea unui nou operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și -încredințarea gestiunii serviciului către noul operator.


. _ REGIA AUTONOMADISTRIBUIREA’-.

.ENERGIEIICRMICE - RAO^XOimtana S Tn imcStfență-lninsoto eriprocedurecoU      -s

■<7jCONSÎĂîÎTĂ^5i7e^                 -'


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

RON

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2020

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2020

Capital subscris

Patrimoniul regiei

567.286

567.286

Rezerve din reevaluare

1.216.549

1.216.549

Rezerve legale

Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare

1.216.549

-1.216.549

0

Câștiguri legate de instrumente de capitaluri pro prii

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat

-366.399.448

-1.193.313

-367.592.761

Profit nerepartizat

Pierdere nerepartizata

262.952.348

1.193.313

264.145.661

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a 1AS, mai puțin IAS 29

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

Sold Creditor

1.793.422

1.793.422

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold Creditor

Sold Debitor

105.240.522

105.240.522

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Rezultatul exercițiului financiar

-1.181.430

-77.241.188

-1.181.430

-77.241.188

Sold creditor

Sold debitor

TOTAL

1.181.430

-365.797.043

77.241.188

-78.434.501

1.181.430

-1.181.430

77.241.188

-443.050.114


DIRECTOR^QNOMIC,

Ec.Mitea Carmen Cornelia


.. REGIA AUTONOMA OE DtSTRIDUIRE AL. ENERGIEI TERMICE - RJLD.E.T. Conitanld , J în Inadremt - in ImcIwiCT- «n procedura coilecttre 7-e - CCTCSTANTA. Kr B**?3 CArtwrr 14 A -* ' >TcfiFac *40241 616937; «40341 4612341

“'’^E^ețOlțtae^adetccrtMen&rO’*

anexă la

HC.LM NR---FLUX DE TREZORERIE AN 2020 METODA DIRECTA

INDICATOR

AN 2020

Incasari in numerar din distribuția agentului termic

89 507 291.21

Incasari din subvenție

97 541 184.86

Incasari ajutoare de căldură

1 703 315.31

Incasari In numerar provenite din prestări servicii, si alte venituri

4 525 854.99

TOTAL INCASARI EXPLOATARE

193 277 646.37

Plati in numerar către furnizori de bunuri si servicii

171 874 608.64

Plati In numerar către si In numele anoaiatilor

17 234 510.86

Plati In numerar TVA si alte taxe

418 804.00

TOTAL PLATI EXPLOATARE

189 527 923.50

Numerar net din activitatea de exnloatare

3 749 722.87

Incasari pentru activitatea de investiții

Plati in numerar pentru achiziționarea de arHvA rnrnnralp ci nprnrnnralA np tprmpn

204 655.29

Numerar net din activitatatea de investitii

-204 655.29

Venituri in numerar din alte împrumuturi

0.00

Rambursări in numerar a unor sume imorumutate

0.00

Numerar net din activitatea de finanțare

0.00

Creșterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar

3 545 067.58

Numerar si echivalente de numerar la Începutul exercițiului financiar

1 396 026.26

Numerar si echivalente de numerar la sfirsltul exercițiului financiar

4 941 093.84