Hotărârea nr. 134/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

i । i

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 94507/21.05.2021, raportul de specialitate al Direcției financiare nr. 94945/2021, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene, Serviciul investiții nr. 94462/21.05.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, H.C.L nr. 83/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021;

în temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 la venituri în sumă de 1.009.360 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.118.099 mii lei .

Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambiirasabile pe anul 2021 în sumă de 260 mii lei .                                I

Art.3 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2021, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexele nr. 3 și 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                        i

Art.6 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă anexele nr. 7, și 7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală se majorează cu suma de 12.492 mii lei.

  • - Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății se majorează cu suma de 907 mii lei.

  • - Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 se majorează cu suma de 34 mii lei.                                                        i

Art.10 La capitolul 51 "Autorități publice și acțiuni externe" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 59 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 330 mii lei.

Art.ll La capitolul 61 "Ordine publică și siguranța națională" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma:de 387 mii lei și se majorează titlul cheltuieli decapitai cu suma de 118 mii lei.

Art.12 La capitolul 65 "învățământ" se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 6.788 mii lei.

Art.13 La capitolul 66 "Sănătate" se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 907 mii lei și se majorează titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 34 mii lei .                        |

Art.14 La capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 576 mii lei.

Art.15 La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 32 mii lei, se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 200 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 3.396 mii lei.                             |

Art.16 La capitolul 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 1.466 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 302 mii lei.

Art.17 La capitolul 74 "Protecția mediului" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 155 mii lei.

Art.18 La capitolul 84 "Transporturi" se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 4.251 mii lei.

Art.19 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.                                         ;

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,           împotrivă           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ADRIANA-TEODORA CÂMPEANU

Constanța Nr. /14CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL GEORGIANA GO ODARU


JUDE v'JL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorialăiMUNIClPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular:    ANEXAI


ANEXĂ LA HCLM NR.BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

’ TOTAL

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+

46.02+48.02)

00.01

1009360

873751

909591

946583

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

673234

708578

743347

779097

[. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

787624

847953

882503

918167

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

701194

757460

787484

818492

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

382483

404160

423708

443796

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE        (cod 03.02+04.02)

00.06

382483

404160

423708

443796

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1700

1780

1869

1961

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1700

1780

1869

1961

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

380783

402380

421839

441835

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estirr

an ANEXĂ LA

PREVEDERI ANUALE

2022

HCl

.M NR.2S>Z

2024

TOTAL

2023

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

380783

398680

418614

439126

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

3700

3225

2709

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

155661

162978

171126

179511

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

155661

162978

171126

179511

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

124000

129828

136319

142999

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

38000

39786

41775

43822

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

86000

90042

94544

99177

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

24561

25716

27001

28324

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

8600

9004

9454

9917

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

15500

16229

17040

17875

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

461

483

507

532

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7100

7434

7806

8188

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

162130

189359

191639

194124

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

114390

139375

139156

139070

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Wz’

colilii

LM NR.Z>/y

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

92912

119211

119832

120429

Sume de

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4096

2533

1693

1010

Su m e defalcate.d i n taxa peva loarea adăugată pentru fina nța rea........ învățământului particular si a celui confesional

11:02.09

-----17382 ------

' 17631" ■

17631

17631

’ ~ '

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

0

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

150

157

165

173

Impozit pe spectacole

15.02.01

150

157

165

173

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

47590

49827

52318

54881

impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

39600

41461

43534

45667

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

22600

23662

24845

26062

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

17000

17799

18689

19605

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

7990

8366

8784

9214

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

920

963

1011

1061

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

920

963

1011

1061

Alte impozite si taxe

18.02.50

920

963

1011

1061

C. VENITURI

NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

86430

90493

95019

99675

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

27767

29072

30526

32022

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

27767

29072

30526

32022

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări ANEXĂ

PREVEDERI ANUALE

2022

[HC

NR.AV?

2023

2024

---- -

TOTAL

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

27767

29072

30526

32022

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

27767

29072

30526

32022

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

------

Dividente de la societățile'și companiile'naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

- -......

........t-s

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

58663

61421

64493

67653

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.

28+33.02.33+33.02.50)

33.02

3957

4138

4346

4559

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

245

257

270

283

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cr

33.02.10

146

153

161

169

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

3261

3414

3585

3761

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

5

Venituri din despăgubiri

33.02.26

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

300

314

330

346

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Es

imari ANEXĂ LA

PREVEDERI

ANUALE

2022

I

HCLN

l

2024

.. .

TOTAL

2023

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

14751

15450

16223

17018

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14751

15450

16223

17018

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7000

7329

7695

8072

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod

35.02.01.02)-.------- - -• -       ------- ------

35.02.01 ■ _

7000

7329

* “*    ” Y *■ - * V ij»'

7695

8072

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7000

7329

7695

8072

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.

23+36.02.31+36.02.47+36.02.50)

36.02

32955

34504

36229

38004

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7000

7329

7695

8072

Taxe speciale

36.02.06

25955

27175

28534

29932

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Buget 2021

Estime

ri

ANEXĂM

PREVEDERI

HOLM NR.Z>/

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Alte venituri

36.02.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

Donatii si sponsorizări **)    '' --------- ~    .......

37.02:01—......■

• •

....-------

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-22350

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

22350

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+

40.02.50)

40.02

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estime

ri ANEXĂ Li 191

PREVEDERI ANUALE

2022

HC

LM NR.Z^Z

2024

TOTAL

2023

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor' secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

*

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14)

41,02

0

0

b

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

41.02.14

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimai i

anexă l

PREVEDERI ANUALE

2022

|H(

2023

^LM NR.

2024

TOTAL

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

69443

25798

27088

28416

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

' 69443

25798

27088

28416

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la '    1

42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79)

42.02

69443

25798

27088

_ 28416

(    j

Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02)

42.02.01

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

42.02.01.02

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estima

i ANEXĂ L

PREVEDERI ANUALE

2022

H(

2024

TOTAL

2023

— . - . .

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerul ui'Săhătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

77

81

85

89

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

25469

25717

27003

28327

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estima

i ANEXĂ L

w.

PREVEDERI ANUALE

2022

H(

:lm nr.^7

2024

TOTAL

2023

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național,'destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02751.02 ~

.     ■------1...

- -

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

_

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

20991

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

22906

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimai ANEXĂ L

PREVEDERI ANUALE

2022

H(

:lm nr.zO

2023

---- — ■ /

2024

TOTAL

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod 42.02.79.01+42.02.79,02)

42.02.79

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de funcționare

42.02.79.01

-

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42.02.79.02

- - - * - -

-

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

Subvenții de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +

43.02.31+43.02.34+43.02.39)

43.02

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estirr ari

ANEXĂ LA

PREVEDERI ANUALE

2022

|HC1

2023

2024

TOTAL

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă                         ‘   -

43.02.30

-

. . ■ - ‘

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod

43.02.39.01+43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

43.02.41

Sume primite de fa UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04)

*)

45.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări ANEXĂ L

A 7WA

PREVEDERI ANUALE

2022

:lm nr.2^

2023

2024

TOTAL

j Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *)A)

45.02.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

EStimal    ANFYA1.

PREVEDERI ANUALE

2022

H(

2023

2024

. - .

TOTAL

Icorecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare--.......

45.02.08.03

-

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilitat! si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod

45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Est,m£n ANEXĂ Li

PREVEDERI ANUALE

2022

HC

LM NR.^Z

2023

2024

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.02.19.01 +45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

r 1,1 ' 1 ■ ■

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20,03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

46.02

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

114

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimari ANEXĂ LJ

PREVEDERI ANUALE

2022

■    nu,

2023

2024

TOTAL

Ălte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

114

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

152179

0

0 "

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

144555

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

144555

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Fondul S

48.02.02

Prefinanțare

ocial European (FSE) (cod

.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.01.03

48.02.02

6297

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6297

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Fondul d

Prefinanțare

e Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.02.03

48.02.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Fondul E

48.02.04

Prefinanțare

uropean Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.03.03

48.02.04

0

0

0

0

_

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Buget 2021

Estimar

anexă l

A / y

PREVEDERI

HfLM

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

2022

2023

2024

-

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Fondul E

48.02.05

Prefinanțare

.uropean pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod .01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.04.03

48.02.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

- - -

Sume primite în contul plăților efectuate în anii 'anteriori

48.02.05.02

.....

-

Instrume

48.02.11

Prefinanțare

ntul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (cod .01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Instrume

48.02.12

Prefinanțare

ntul European de Vecinătate (ENI) (cod .01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

1232

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

1232

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Alte prog 48.02.15

Prefinanțare

rame comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 01+48.02.15.02)

48.02.12.03

48.02.15

95

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

95

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (cod 48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimai

1 ANEXĂ L

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

HI

?LM NR.^

2023

2024

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

/1R no ro nio-zR no yy no\________________

48.02.32

0

0

0

0

Sume primite în'contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32. Ot '

. .

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

790820

873751

909591

946583

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)

49.90

673234

708578

743347

779097

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

765274

847953

882503

918167

A. VENITURI FISCALE (cod 00,04+00.09+00.10+00.11)

00.03

701194

757460

787484

818492

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

382483

404160

423708

443796

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

382483

404160

423708

443796

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1700

1780

1869

1961

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

ANRXĂ LA

PREVEDERI ANUALE

2022

HCL

M NR.

2023

2024

TOTAL

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1700

1780

1869

1961

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod

04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

380783

402380

421839

441835

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

380783

398680

418614

439126

—----

Sume alocate din-.eotele defalcate din impozitul pe venit pentru-echilibrarea bugetelor locale

04.02.04'

-

3700

3225 ’

2709

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

155661

162978

171126

179511

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

155661

162978

171126

179511

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

124000

129828

136319

142999

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

38000

39786

41775

43822

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

86000

90042

94544

99177

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

24561

25716

27001

28324

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

8600

9004

9454

9917

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

15500

16229

17040

17875

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

461

483

507

532

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7100

7434

7806

8188

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estlm3rl ANEXĂ LA

PREVEDERI ANUALE

2022

HC

.M NR./^

2023

2024

TOTAL

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

162130

189359

191639

194124

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

114390

139375

139156

139070

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe va loa rea'adăugată peritrli finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

92912

119211

119832

120429

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor

11.02.06

4096

2533

1693

1010

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particularsi a celui confesional

11.02.09

17382

17631

17631

17631

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

0

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

150

157

165

173

Impozit pe spectacole

15.02.01

150

157

165

173

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

47590

49827

52318

54881

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

39600

41461

43534

45667

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

22600

23662

24845

26062

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

17000

17799

18689

19605

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

7990

8366

8784

9214

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

920

963

1011

1061

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

920

963

1011

1061

- mii Iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

ANEXĂ I

A

PREVEDERI ANUALE

2022

H

CLM NR.^

2024

TOTAL

2023

Alte impozite si taxe

18.02.50

920

963

1011

1061

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

64080

90493

95019

99675

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

27767

29072

30526

32022

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

27767

29072

30526

32022

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

Venituri din concesiunrSi1richtrieriv(cod 30.02:05.30)’                   '

30?02;'051'^

27767

2972 '

—30526^-'

* ^-32022 ‘

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

27767

2972

30526

32022

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

36313

61421

64493

67653

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24

+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

3957

4138

4346

4559

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

245

257

270

283

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cr

33.02.10

146

153

161

169

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

3261

3414

3585

3761

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

5

Venituri din despăgubiri

33.02.26

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

- mii Iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estima

i ANEXĂ L

^2^

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

HCLM NR ZS

2024

TOTAL

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

300

314

330

346

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

14751

15450

16223

17018

Taxe, extrajudiciare detimbru—              -

34.02:02 - ■

-

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14751

15450

16223

17018

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7000

7329

7695

8072

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7000

7329

7695

8072

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7000

7329

7695

8072

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

32955

34504

36229

38004

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7000

7329

7695

8072

Taxe speciale

36.02.06

25955

27175

28534

29932

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36,02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

ANFXĂ

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

ECLM NR.^

2024

TOTAL

Alte venituri

36.02.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-22350

0

0

0

Donatii si sponsorizări**)

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-22350

. -------

Alte transferuri voluntare'''’‘'r_"^^^

37.02^

---------

— .

IU. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului

41.02.05.01

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

25546

25798

27088

28416

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimar    ANEXĂ L

A

PREVEDERI ANUALE

2022

3LM

2023

2024

TOTAL

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

25546

25798

27088

28416

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 +

42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.79)

42.02

25546

25798

27088

28416

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subventii^rimițe^din Fondul.de,Intervenție**)

42,02.28..

-

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

77

81

85

89

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

25469

25717

27003

28327

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod 42.02.79.01)

42.02.79

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări    ANEXĂ L

PREVEDERI ANUALE

2022

?LM NR.^

2023

2024

■■ ... ■ ..

TOTAL

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de funcționare

42.02.79.01

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

----

Subvenții de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+

43.02.30+43.02.34+43.02.39)

43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimar

ANEXĂJ

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

H

CLM NR.ZX

2024

TOTAL

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

......Subvenții acordate în baza,contractelor de.parteneriat sau asociere (cod

43.02.39.01)

43.02.39 ^'

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

43.02.41

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46,02+48.02) -TOTAL

00.01 SD

218540

0

0

0

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

22350

0

0

0

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

22350

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

22350

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

22350

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

A

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimai

' anexă l

A ;

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

H(

:lm nr.Z?>

2023

2024

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

22350

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

22350

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14)

41,02

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estima

fi

—ANEXĂ L :lm nr.

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

HC

TOTAL

2024

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

0

0

0

0

— _

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale.decât cea-pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41:02.05.02-......

-

-

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investiții

41.02.14

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

43897

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

43897

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+

42.02.65+42.02.67+42.02.69+42.02.77+42.02.79)

42.02

43897

0

0

0

Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02)

42.02.01

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

42.02.01.02

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estima

‘ ANEXĂ

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

H(

IM NR. Z5

2023

2024

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ pre universitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

-z

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale șiechipjamentejQ^în urgență în sănătate

42.02.16.01   _

* - ™ - .ir u       si

.cm v.trc* •*.•— —' ;

------ _ —

-----— ...—

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabiie (FEN) postaderare***)

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

ANEXĂ

LA z

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

dCLM NR.^

2024

TOTAL

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a .bocetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

— -

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62^^..-

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

20991

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

22906

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod 42.02.79.02)

42.02.79

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42.02.79.02

Subvenții de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39)

43.02

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0

- mii Iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

ANEXĂ LA

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

H(

?LM NR. Z/

2024

TOTAL

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04)

--------------- -       - —    - - *------- x a-.-

45.02.01 _______

_ _ . 0_______

_____ 0.

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *)A)

45.02.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Corecții financiare

45.02.05.04

- mii Iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări ,         y , ,

_______________1   ANFXA IJ

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

|hc

LM NR./^

2023

2024

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02,07.04) *)

45.02.07

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

■ - *

Corecții financiare --------■ -         -i       ■ -.....

45.02.07.04.....

-

instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod

45.02.17.01 +45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimar

ANPXĂ I

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

H

2LM NR.^

2024

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.02.18.01 +45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45/02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare eivetiano-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.02.19.01 +45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

zondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estuar    ANEXĂ I

PREVEDERI ANUALE

2022

|h

2023

-LM NR.zS

2024

TOTAL

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

114

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

114

■ o. 152179   -

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si

-* prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod48.02.01 la cod

48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

0

0

• ■ 0 • ■ -

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

144555

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

144555

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Fondul S

48.02.02

Prefinanțare

ocial European (FSE) (cod

.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.01.03

48.02.02

6297

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6297

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Fondul d

Prefinanțare

e Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.02.03

48.02.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Fondul E

48.02.04

Prefinanțare

uropean Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.03.03

48.02.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

- mii lei - .

Buget 2021

Estimări

ANEXĂ 1„

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

HC

LM

2022

2023

2024

| Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.04.03

48.02.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Instrume

48.02.11

PrefinaTițăre'1^'^ .....-----  -      - -

ntul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (cod .01+48.02.11.02+48.02.11.03)

'48:02705703

48.02.11

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Instrume

48.02.12

Prefinanțare

ntul European de Vecinătate (ENl) (cod .01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

1232

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

1232

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod

48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

95

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

95

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimai ANEXĂ L,

PREVEDERI ANUALE

2022

HC

ÎLM NR.Ziâ

2023

2024

TOTAL

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod aslco^o cm+ar no 29 no\__________________________________________

48.02.32

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

—*--• -

Sume primite în contul plâților efectuăte în anii anteriori '

48.02.32.02' '

-----

-

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ . n         t

45OA0/M-


CONTRASEMNEAZĂJUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular

ANEXA 2

ANEXĂ LA HCLM


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

TOTÂL CHElTuIELI icod 50.02+59.02+6i02+70‘02+74.02+79.02)

49.02

"1118099

’ 873751

909591

946583

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

131960

125700

131985

138452

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

128896

122492

128617

134919

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

128896

122492

128617

134919

Autorități executive

51.02.01.03

128896

122492

128617

134919

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

267

280

294

308

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

267

280

294

308

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

2797

2928

3074

3225

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

ANEXĂ LA HCLM

Buget 2021

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

36005

37722

39608

41549

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

36005

37722

39608

41549

Din total capitol:              _ _ _

MV * *       ___ ___

— - - -

-

___, -

— . -. ___ —

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

22225

23384

24553

25756

Politie locala

61.02.03.04

22225

23384

24553

25756

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

773

720

756

793

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13007

13618

14299

15000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

385935

333437

343855

354512

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

125897

79541

82212

85784

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

23117

22281

23395

24541

învățământ preșcolar

65.02.03.01

17652

16205

17015

17849

învățământ primar

65.02.03.02

5465

6076

6380

6692

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

100904

55296

56755

59080

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

29088

19027

19978

20957

învățământ secundar superior

65.02.04.02

71446

35810

36295

37617

Invatamant profesional

65.02.04.03

370

459

482

506

învățământ postliceal

65.02.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

Internate sî cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

anexă la hclm NR-2^Z

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

Școală după școală

65.02.12.01

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1876

1964

2062

2163

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

30443

28612

30043

31515

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

4195

2256

2369

2485

Spitale generale

66.02.06.01

4195

2256

2369

2485

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

16133

16715

17551

18411

Alte cheltuieli in domeniul sanatatîi (cod 66.02.50.50)

66.02.50

10115

9641

10123

10619

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50,50

10115

9641

10123

10619

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

75845

63579

66759

70030

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

4413

2319

2435

2554

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

2715

2319

2435

2554

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

1438

Scoli populare de arta st meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

260

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative st sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05,03)

67.02.05

64089

54096

56802

59586

Sport

67.02.05.01

21240

22212

23323

24466

Tineret

67.02.05.02

2075

2173

2282

2394

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05,03

40774

29711

31197

32726

Servicii religioase

67.02.06

600

628

659

691

ANEXĂ LA HCLM

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6743

6536

6863

7199

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02.15+68.02.50)

68.02

153750

161705

164841

167183

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12046

11545

12122

12716

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

69181

91433

91055

89782

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

69181

91433

91055

89782

Asistenta sociala pentru fâmîîie sicopii " ~                                      ’

68?02.06

0

♦ “S.—:* “*

■ -* — - ---—‘

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

300

314

330

346

Creșe

68.02.11

23350

9282

9746

10224

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3396

3527

3704

3885

Ajutor social

68.02.15.01

150

157

165

173

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

3246

3370

3539

3712

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

45477

45604

47884

50230

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

45477

45604

47884

50230

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU S! APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

156271

127543

132326

137424

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

32758

34298

36013

37778

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

123513

93245

96313

99646

ANEXĂ LA HCLM

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

■ - -

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

2023

2024

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

104176

103730

108916

114253

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

150

110

116

122

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

89865

94089

98793

103634

Salubritate

74.02.05.01

89865

94089

98793

103634

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

13538

9464

9937

10424

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50 _

623

67

70

73

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

303752

145619

152901

160393

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

5966

0

0

0

Din total capitol:

-

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

5966

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

5966

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

21011

21335

22402

23500

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

21011

21335

22402

23500

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

ANEXĂ LA

HCLM NR./^^

Buget 2021

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

2023

2024

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

276775

124284

130499

136893

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

276775

124284

130499

136893

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

80606

72972

76621

80375

---     . - . Strazki.- -■    -- • —                  •- - ■           -----* - -                  i ' --------- ■ -

84.02.03.03 --

- - ^-^196169

51312

53878

56518

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01 + 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-108739

0

0

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

0

DEFICIT 1)     99.02.96 + 99.02.97

99.02

108739

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare                                                                             |

99.02.97

108739

0

0

0

ANEXĂ LA .    '

HCLM

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.Q2)

49.02 SF

790820

873751

909591

946583

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

120116

125700

131985

138452

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

117052

122492

128617

134919

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

117052

122492

128617

134919

Autorități executive                 '            «.izs».             —

5i.o2.dT.dr^':

- x ~ '117052

122492

Î28617

* ^'^919

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

267

280

294

308

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

267

280

294

308

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

2797

2928

3074

3225

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

35642

37722

39608

41549

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Apărare naționala

60.02.02

ANEXA LA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50}

61.02

35642

37722

39608

41549

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

21947

23384

24553

25756

Politie locala

61.02.03.04

21947

23384

24553

25756

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

688

720

756

793

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13007

13618

14299

15000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63-02

298522

333437

_______343855

354512

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

73431

79541

82212

85784

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02,03.02)

65.02.03

17228

22281

23395

24541

învățământ preșcolar

65.02.03.01

11763

16205

17015

17849

învățământ primar

65.02.03.02

5465

6076

6380

6692

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

54327

55296

56755

59080

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

16550

19027

19978

20957

învățământ secundar superior

65.02.04.02

37417

35810

36295

37617

Invatamant profesional

65.02.04.03

360

459

482

506

învățământ postliceal

65.02.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1876

1964

2062

2163

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

28235

28612

30043

31515

Din total capitol:

Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)                           |

66.02.06

2155

2256

2369

2485

ANEXĂ LA , HCLM

Buget 2021

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

Spitale generale

66.02.06.01

2155

2256

2369

2485

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

15965

16715

17551

18411

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

10115

9641

10123

10619

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

10115

9641

10123

10619

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

60725

63579

66759

70030

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2215

2319

2435

2554

-

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

2215

2319

2435

2554

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05,01 la 67.02.05.03)

67.02.05

51667

54096

56802

59586

Sport

67.02.05.01

21215

22212

23323

24466

Tineret

67.02.05.02

2075

2173

2282

2394

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

28377

29711

31197

32726

Servicii religioase

67.02.06

600

628

659

691

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6243

6536

6863

7199

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+

68.02.50)

68.02

136131

161705

164841

167183

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

10859

11545

12122

12716

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

69181

91433

91055

89782

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

69181

91433

91055

89782

ANEXĂ LA hclm NR.z^2

” -‘Z---

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

■ -

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

300

314

330

346

Creșe

68.02.11

8865

9282

9746

10224

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3369

3527

3704

3885

Ajutor social

68.02.15.01

150

157

165

173

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

3219

3370

3539

3712

Alte cheltuieli, in domeniul.asigurarilor si asistentei sociale/cod .68.02.50.50)..          .....

68.02.50

•vw. •       43557

45604

47884

50230

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

43557

45604

47884

50230

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

98540

127543

132326

137424

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

32758

34298

36013

37778

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

65782

93245

96313

99646

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

98918

103730

108916

114253

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

105

110

116

122

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

89865

94089

98793

103634

Salubritate

74.02.05.01

89865

94089

98793

103634

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

8884

9464

9937

10424

ANEXĂLA HCLM NR.

Buget 2021

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

2023

2024

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

64

67

70

73

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

139082

145619

152901

160393

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

867o£oi?o9

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

20377

21335

22402

23500

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

20377

21335

22402

23500

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

118705

124284

130499

136893

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

118705

124284

130499

136893

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

69696

72972

76621

80375

Străzi

84.02.03.03

49009

51312

53878

56518

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

ANEXĂ LA

HCI.M NR./X^

te

Buget 2021

ÎStlhlări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

2023

2024

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.60)

87.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala.....—..... -  -       . ......  - - —

87.02.01

.....

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

0

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

0

0

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

327279

0

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

11844

0

0

0

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

11844

0

0

0

Din total capitol:

0

0

0

Autoritari executive st legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

11844

0

0

0

Autorități executive

51.02.01.03

11844

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 Ia 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

ANEXĂ LA ucim mp /w

fa//

Buget 2021

E

t-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

363

0

0

0

Apararc (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Apărare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

363

0

0

0

ujccvuits

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

278

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

278

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

85

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

87413

0

0

0

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

52466

0

0

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

5889

0

0

0

învățământ preșcolar

65.02.03.01

5889

învățământ primar

65.02.03.02

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

46577

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

12538

învățământ secundar superior

65.02.04.02

34029

Invatamant profesional

65.02.04.03

10

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

ANEXĂ LA hclm

Buget 2021

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

2023

2024

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

2208

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

2040

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

2040

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

168

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66JD2_50.50) -------

66.02.50—- ■ ..

...... ...         o

0

. . 0

.... r.---- ,-0

- -

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

15120

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2198

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

500

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

1438

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

260

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

12422

0

0

0

Sport

67.02.05.01

25

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

12397

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

500

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+

68.02.50)

68.02

17619

0

0

0

ANEXĂ LA HCLM NR.

Buget 2021

E

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

2023

2024

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor în varsta

68.02.04

1187

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Creșe

68.02.11

14485

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

27

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

27

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

1920

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1920

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

57731

0

0

0

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

57731

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

5258

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

45

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

—> ----

ANEXĂ LA z HCLM NR.XM2/^4'

Buget 2021

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

2023

2024

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

4654

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

559

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

164670

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

5966

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

5966

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

5966

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

634

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

634

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

158070

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

1580701

0

0

0

anexă la


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimau       ~    —

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

2024

TOTAL

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

10910

Străzi

84.02.03.03

147160

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03Ja 87.02.05+87.02.50) .....

87.02 .

- o

0

0

....._o

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vil-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-108739

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1’ 99.02.97

99.02

108739

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

108739

0

0

0PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

cwf&w


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR GENERA GEORGIANA GOSPOJUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: anexa 2 bis


CAP. 51.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii lei -

.......  . DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

128896

122492

128617

134919

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

117052

122492

128617

134919

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

117052

122492

128617

134919

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

50050

52401

55020

57717

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

49129

51437

54008

56655

Salarii de baza

10.01.01

36532

38247

40159

42128

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4500

4712

4948

5190

Alte sporuri

10.01.06

60

63

66

69

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

ANEXA LA

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

--—

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

867

908

953

1000

Drepturi de delegare

10.01.13

40

42

44

46

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

2030

2125

2231

2340

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

5100

5340

5607

5882

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme dehrana'    " '   ..... ‘

’ 10.02.02

1   4

. *— " ’ * * -

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contr

ibutii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

921

964

1012

1062

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

921

964

1012

1062

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

65427

68442

71866

75386

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

5597

6021

6322

6631

Furnituri de birou

20.01.01

460

482

506

531

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Ab

HCLMN

'EXALA   .

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

668

699

734

770

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55

58

61

64

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

120

126

132

138

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

860

900

945

991

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

592

620

651

683

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1447

1675

1759

1845

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1395

1461

1534

1609

Reparatii curente

20.02

300

314

330

346

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

Hrana pentru oameni ..... ;

! 20.03:01

-1 r > • ~ —

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

208

218

229

240

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

208

218

229

240

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

492

571

600

629

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

492

571

600

629

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

100

104

110

116

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30

31

33

35

Deplasări în străinătate

20.06.02

70

73

77

81

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

8

8

8

8

Consultanta si expertiza

20.12

907

950

998

1047

Pregătire profesionala

20.13

763

799

839

880

ANEXALA J

hclm nr^

Protecția muncii

20.14

60

63

66

69

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor djn domeniul,apelor ..      . .                   ___.

20.22

-

< - *

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20,30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

56992

59394

62364

65420

Reclama si publicitate

20.30.01

165

173

182

191

Protocol si reprezentare

20.30.02

649

680

714

749

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20

21

22

23

Chirii

20.30.04

2530

2454

2577

2703

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

53628

56066

58869

61754

TITLU

L III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

ANEXA LA HCLM NR.

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte d

obanzi» (cod 30.03.01-la 30.03.03+30.03.05) •-    , _     .............. -- -

- • 30.03

■ • -- , ^-.^---0

......... 0

- 0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLU

IL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

anexa hclmnr.^

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social.......       _ .. .... _____ . _______

....51.0.1.3.1

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.01.70

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

51.01.73

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

0

0

0

anexa

HCLMNR.^4

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

0

0

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

.......57

...... 0

—_.O

... .^-0

------- 0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

1575

1649

1731

1816

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundatii

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

1000

1047

1099

1153

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

ANEXA LA HCLMNR,^//&/

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume

Sume

Inden

alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

575

602

632

663

inizație pentru internship

59.41

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau actîvitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte 'împrumuturi

80.30

TITLULXVJLRAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)_______ ... .

_    81

......  .0.

.....  0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare si Investiții

» 1

81.05

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

-

ANEXAI a , HCLM NR.

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

11844

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.50)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

——r——r—

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.02.50

TITLl

IL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.46+55.01.56+55.01.67)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

ANEXA LA

Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat

55.01.46

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din'Fondul'Social’European (FSE) (cod 56.02.03)””—- ----- -

’ 56.02

......■■—”—0

— -----o

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila                                           |

56.08.02

ANEXA LA

______ _____ uPi im m ic j

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile.-^                --------- .. ----- ----------

^5645;03

--------- - - . — . .

Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

_

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

'   ANEXA LA

XA MP J £>7 Ă

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa ne rambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02)

56.40

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITEUUX-Prbiecte cu finanțare din fonduri externe rîerambufsâbiîe aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 Ia 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 ia 58.33)

58

2775

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

0

0

0

0

Finanțarea națională *                           1

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

2775

0

0

0

Finanțarea națională 1                                1

58.02.01

417

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

2358

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la

58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

ANEXA LA

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrurneriful European de Vecinătate (ENI j (58.12.01 la 58.12.03)~         "

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la

58.31.03)

58.31

0

0

0

0

anexa

Finanțarea națională

58.31.01

u —

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională            '

58.33. Of

-

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9069

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

9069

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9069

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5219

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

109

Alte active fixe

71.01.30

3741

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0 AI*

JFXfl T.A

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

HCfeMN

te'

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare____                    ,____

92.01.97

■ j ' L “ _

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ n


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPO RUJUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: anexa 2 bis

CAP. 54.02


ANEXĂ LA

HCLM


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii Iei -

DENUMIREA INDIC ATO R 1 L O R

CocT indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2022

2023

-- ’           r

2024

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

267

280

294

308

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

267

280

294

308

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

267

280

294

308

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

217

228

239

250

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

213

224

235

246

Salarii de baza

10.01.01

150

158

166

174

indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

23

24

25

26

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXĂ LA

HCLM NR.^^^

Indemnizație de vacanță

10.01.09

. - ------

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Drepturi de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

40

42

44

46

Cheltuieli salariale in natura (cod40;02.01la 10.02.06+10.02.30)- --

10.02

---------- 0--------

-----0" ' •

- 0’ ~

------Q

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

4

4

4

4

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

4

4

4

4

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

50

52

55

58

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

0

0

0

ANEXĂ LA HCLM

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

- Reparații curenta- -—------------------------,,                   -----

-......20.02

----— * — — - — —

----- —-

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

0

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

ANEXĂ LA HCLM

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritari publice locale

______20.20

__ . _ ________ __

_ _______.___

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

50

52

55

58

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50

52

55

58

A

HCLM

NEXĂ LA .

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.014*30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte c

obanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5

1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70)

51.01

0

0

0

0

fransferuri către instituții publice

51.01.01

ANEXĂ LA HCLM NR.Z^zj

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri.privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

“ - - ----- <

...

- - - -

--

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.01.70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

0

0

0

ANEXĂ LA

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul UD

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 5S.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLU

ILIX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) __       ___ _

. 57.02

„...O.

.0

...........„0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

0

0

0

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociatii si fundatii

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

ANEXĂ LA^

HCLM

/

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

Indemnizație pentru internship

59.41

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02+81.05)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe.țcodSI.OI.01+81.01.02+81.01.05+81.01:06)

—* ........- - ■

0

" "b

- ..uu

' ~o

-.....

o'

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Sume

rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare șt Investiții

81.05

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.50)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

______

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din dom eniuI săn ățăți.L-----------------------------;          _7.

—51.02,28-

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.02.50

TITLl

IL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.46+55.01.56+55.01.67)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat

55.01.46

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

„ Programe .din.Fondul.de Coeziune (EQ (cod.5Ș.Q.3,03),^__________ _________

- 56.03

----------0

____- -0

.... .^w.r^.Ck

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

— — ■—

- - Finanțarea-externa.nerambU£sabila--------------------- -------------,

^,-66.-16;^

— * " *■ ——

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

ANEXĂ LA HCLM

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

0

0

0

Pragrame^din^             de Dezvoltare.Regională^FEDR), (58jll.iyja-_? .

58.01.03)

58.01

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă ne rambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

ANEXĂ LA , HCLM NR.

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPAII) (58.11.01 la

58.11.03)

58.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

__..Finanțare externă neramburș_a_bilă _ ___________

. „58.12,02.

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la

58.15.03)

58.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

.58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (6od7i¥72+75):

'0

■ ”0

q

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0

ANEXĂ LA HCLM NR.^Z-

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ "                      .

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL GEORGIĂN^^
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: anexa 2 bis

CAP. 55.02


ANEXĂ LA

HCLMNR^^^^


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii lei -

-------, . _ .D.ENU MJ REA .INDICATORILOR ________

Cod indicator"

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

‘2022

”2023"

” 2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2797

2928

3074

3225

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+794-85)

2797

2928

3074

3225

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2797

2928

3074

3225

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0

0

0

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

ANEXĂ LA .

HCLM NR. /&?/&/

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Drepturi de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme"de*hfa'na ~ ...........  ’    “*•   ~

’ 10.02.02

...----

— - — — *' *

- - - - — - -

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de Ia locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ia

20.25+20.27+20.30)

20

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

ANEXĂ LA

HCLM NR.Z^X^^

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparatii curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01-i-20.03.02)

20.03

0

0

0

0

- -

H ra"n a pentru dămerii‘------

20:03.01

--- - - ■ -

- - -

....... “

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

0

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvo Itare

20.10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor dinjdqmeniul apelor          . .

— -- 20.22

.....

- ► ____ .. . .

... -

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

0

0

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLU

L III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

2797

2928

3074

3225

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

2797

2928

3074

3225

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

2797

2928

3074

3225

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alted

obanzi_(cod 30.03.01 la30.03.03+ 30.03.05)-,              ______ .

30.03

. . -.^^>0.

_.„o

- -        0

- 0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLU

L IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor Ia combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

anexă la , hclm nrZ%£^^

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

unor ajutoare către unitățile administrativ-terito riale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de.ajutor social ________________________________

.....51.01.3,1

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.01.70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

0

0

0

Ajutoare șociate iri numerar               _                   _____

__57.02.0J.

___________ . _______ .

__ ——

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tîchete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

0

0

0

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociatii si fundatii

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

ANEXĂ LA

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

Indemnizație pentru internship

59.41

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30