Hotărârea nr. 132/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. RĂSCOALA DIN 1907 NR. 4


HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Răscoala din 1907 nr.4

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de yjL .2021;

Având în vedere! referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.               avizul Comisiei de specialitate nr,3 - pentru servicii

publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, | și raportuL Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub înr.T.yLS.Za. /.t....;

Luând în considerare adresa f'R.Ă:E.D.P.P, Constanța nr.4683/07.04.2021 înregistrată Ia Primăria municipiului Constanța sub nr.67453/07.04.2021;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, prevederile anexei nr. 37 la H.C.L, nr,598/20l08 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 169/2016 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța și prevederile anexei nr. 1 la H.C.L. nr.173/2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil situat în str. Răscoalei din 1907 nr.4-8;           *            ’ . u

în temeiul prevederilor art. 129 alim (2) lit. c), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit.g), art. 108 lit. a) și art. 362 alin.-.(l)-(3} din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul [administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Răscoala din^1907 nr.4 din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea ConsiliuluidocaLal municipiului Constanța, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din. prezenta hotărâre, restul imobilului, astfel cum este identificat în anexă nr. 1 lar,H.C;L.i’nr.l73/2016, rămâne în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, j                  a

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului :prevăzut la art.l se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat.’ între: .Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.E.D.P.P. Constanța în termen de 45 (patruzecișicinci) zile de la data intrării în vigoare a prezentei? hotărâri. Acesta va include și valoarea de inventar a imobilului. |                 :

I • ?

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul Jocal și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta) Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezepta hbtărâre a ^foșt vptată de consilierii locali astfelXu pentruj       împotriva? ¥ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA     :~

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL         l~"


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

( i

Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Observații

Imobil situat în municipiul Constanța, str.Răscoala din 1907 nr.4 -Hală piața Unirii

s

Teren -jprafață totală = 129,65 mp formată'din : Subsol=38,32'mp, Parter=44,78‘imp Etaj 1=46;55 mp

H.C.L. nr.109/2005,

H.C.L. nr.169/2016,

H.C.L. nr.173/2016, Foaia de avere întocmită de Topocad Serv S.R.L., număr cadastral 241438

Corp CI subsol+parter+etaj 1+balcon

Subsol / S utilă=63,83:mp

*

Parter

S utilă=76,94 mp-

Etaj 1     '

S utilă=77,88 mp

Balcon". • ' S utilă=3/28i'mp t k

H.C.L nr.109/2005,

H.C.L nr.169/2016,

H.C.L. nr.173/2016,

Foaia de avere întocmită de Topocad Serv S.R.L.,

număr cadastral 241438- ' CI