Hotărârea nr. 131/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI TARIFAR CORESPUNZĂTOR DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE APROBATE: STUDIU DE FEZABILITATE „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 1, REVIZIA 2” ȘI STUDIU DE FEZABILITATE „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 2, REVIZIA 1”

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -etapa 1, revizia 2" si Studiu de Fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 2, revizia 1", pentru perioada 2021-2040

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere ^referatul de aprobare al domnului primar VERGIL CHIȚAC, înregistrat sub nr.

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și sub nr.

Hbertătilon cetățeanului, precum și raportul Direcției urbanism înregistrat

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) și art. 9 alin. (1) lit


. c) din

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă planul anual de evoluție al tarifelor, corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -etapa 1, revizia 2" si Studiu de Fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 2, revizia 1", pentru perioada 2021-2040, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Planul anual de evoluție al tarifelor va fi actualizat, ori de câte ori este necesar, odată cu modificarea valorii obiectivului de investiții, a devizului general și a analizei cost-beneficiu, funcție de etapele de implementare ale obiectivului de investiții "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1 și etapa 2".

Art. 3 Compartimentul relații consiliu! local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Dezvoltare și Fonduri Europene și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,__ împotrivă^. _____abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.


anexala

HCLMNR. ă

PLAN TARIFAR SACET CONSTANȚA PERIOADA 2021-2040

.....        .-y ■... l; ...-^ ... ...•■ . ----------------—-————

facturare ..'

<>7\N^£F#disponibile:pa.^                                                                           ■■ .. : t .., -: ''

-. ' suportabila- ?                        .suportabil -•--

■r./'^-^MSgospodariefeț^>*Wss^&^

s                                                                              . ■                                                ,                                                                                                                                                                                                               :

Euro/aosnod/an ‘          %          . Euro/Gcal

RON/Gcal

RON/Gcal

!

1

2021

7.658,6

3,3%

43,0

210,1

250,0

2022

8.084,1

3,3%

45,7

225,5 „ “

268,4

2023

8.557,2

3,3%

49,3

245,2

291,8

2024

9:030,7

3,4%

51,8

259,0

308,2

2025

9.437,0

3,4%

55,1

275,5

327,9

2026

9.814,5

3,4%

58,4

291,8

347,2

2027

10.109,0

3,5%

61,2

306,0

364,1

2028

1041X2

3,5%

64,2

320,8

381,8

2029

10.724,6

3,5%

67,3

336,5

400,4

2030

11.046,3

3,6%

68,7

343,5

408,8

2031

11.377,7

3,6%

72,1

360,5

429,0

2032

11.719,1

3,7%.

75,7

378,3

450,2

2033

12.070,6

3,7%

79,4

397,1

472,5

2034

1X432,7

3,7%

83,3

416,7

495,9

2035

12.805,7

3,8%

87,5

437,3

520,4

2036

13.189,9

3,8%

91,8

459,0

546,2

2037

13.585,6

3,8%

96,3

481,7

573,2

2038

13.993,2

3,9%

101,1

505,5

601,6

2039

14.413,0

3,9%

106,1

530,5

631,3

2040

14:845,3

4,0%

111,4

556,8

662,6


REȘEDINȚE ȘEDnm

CONTRASEMNEAZĂ