Hotărârea nr. 130/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 2, REVIZIA 1” ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI PROPUSE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2, revizia 1" și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse

-Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatereu-efarațuL de anrobare al domnului primar VERGIL CHIȚAC; înregistrat sub nr.

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților .cetățeanului, precum și raportul Direcției urbanism înregistrat sub nr.

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2, revizia 1" și indicatorii tehnico-economici aferenți investiției propuse, cu valoarea totală de 20.207.127,06 euro fără TVA, respectiv 23.994.566,80 euro cu TVA, din care valoarea construcții-montaj (C+M) este de 17.769.472,03 euro fără TVA, respectiv 21.145.671,72 euro cu TVA, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă încetarea valabilității HCL nr. 14/2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2" și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, începând cu data aprobării prezentei;

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Dezvoltare și Fonduri Europene și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERA GEORGIANA


ANEXA LA , HCLMNR JgfeZI C

STUDIU DE FEZIBÎLiĂtE „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA - ETAPA II


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA.GOSțpDARUAPRILIE 2021„Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -ETAPA II"

Faza: S.F.

Revizia: 1


 • 8 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Obiectivul General al Proiectului este creșterea eficienței energetice, așa cum prevede Axa Prioritară 7 Creșterea eficienței energetice Ia nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, prioritizându-se investițiile funcție de fondurile de finanțare disponibile și pentru obținerea efectelor maxime. Sprijinirea eficienței energetice se face prin promovarea investițiilor în eficiența energetică a sectorului de termoficare în vederea reducerii pierderilor de energie termică în rețelele de transport și distribuție a agentului termic.

Obiectivele specifice axei POIM - AP 7, OS 7.1 sunt:

 • • reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în întregul sistem și totodată reducerea costurilor pentru energia termică livrată/vândută;

 • • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a reducerii consumului de combustibil cu 8.877 t COzechiv., necesar pentru producerea energiei electrice în cogenerare concomitent cu producerea energiei termice ce reprezintă pierderile reduse. Din anexa 4, rezultă diferența de cantitate de COz între varianta "cu proiect” și cea "fără proiect”.

 • • îmbunătățirea parametrilor tehnici ai rețelelor termice care se reabilitează și ca o consecință reducerea costurilor de exploatare și mentenanță;

 • • îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare cu căldura pentru încălzire și apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici și non-casnici.

Toate acestea, conduc și la creșterea sustenabilității investițiilor realizate anterior, orientate și spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

Investiția, ca urmare a reducerii consumului de combustibil este considerată investiție în domeniul eficienței energetice.

Astfel studiul de fezabilitate a fost întocmit ținând seama de prevederile H.G. 907/2016 și de prevederile Ghidului solicitantului, precum și de prevederile „Strategiei de alimentare cu energie termică a SACET municipiul Constanța", precum și de studiu de fezabilitate cu tema „Reabilitarea rețelelor de transport primar a energiei termice prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate și introducerea unui sistem de monitorizare", studiu ce a fost întocmit de către IPCT Instalații București S.A. și a avut în vedere următoarele obiective:

 • • asigurarea confortului termic al consumatorilor din municipiul Constanța;

 • • redimensionarea conductelor de transport agent termic primar și stabilirea regimului hidraulic și termic vară/iarnă, în concordanță cu necesarul actual și de perspectivă;

 • • reducerea pierderilor de căldură și agent termic în rețeaua termică de transport, prin înlocuirea conductelor vechi cu conducte noi cu soluții moderne de izolare termică, cu fir de semnalizare a defectelor încorporat în izolație;

 • • asigurarea posibilității de intervenție operativă în caz de defect;

 • • înlocuirea ansamblelor de contorizare a agentului termic primar de la intrarea în punctele termice, care sunt montate în perioada 1997-2000;

 • • înlocuirea principalelor vane de secționare din rețeaua de termoficare cu vane performante cu acționare electrică și reamenajarea principalelor cămine de secționare;

  „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -ETAPA 11"

  Faza: S.F.

  Revizia: 1

 • • consolidarea sau refacerea elementelor de construcții aferente rețelei de termoficare, în special în zonele cu trafic rutier;

Totodată, prezentul studiu de fezabilitate a ținut seama de redimensionarea sistemului de transport, în corelare cu consumurile actuale și de perspectivă, redimensionare executată în anul 2019 în revizia Studiului de fezabilitate "Reabilitarea rețelelor de transport primar a energiei termice prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate și introducerea unui sistem de monitorizare", studiu întocmit pentru reabilitarea întregii rețele termice primare.

Având în vedere ce menționate mai sus, în cadrul prezentului Studiului de Fezabilitate, etapa II, s-au analizat următoarele lucrări:

Rețea primară de transport:

o reabilitarea a 12,716 km traseu de tronsoane de rețea termică primară;

Valoarea totală a investiției Ia un curs de 1 Euro = 4,8401 Ron din data de 22.07.2020 este de:

Tabel nr. 55: Valoarea totală a investiției în prețuri constante

Specificație

Prețuri constante

Investiție

lei

Euro

exclusiv TVA

95.326.038,66

19.695.055,61

din care: C+M

83.826.531,76

17.319.173,52

inclusiv TVA

113.193.082,63

23.386.517,35

din care: C+M

99.753.572,80

20.609.816,49

Tabel nr. 56: Valoarea totală a investiției în prețuri curente

Specificație

Prețuri curente

Investiție

lei

Euro

exclusiv TVA

97.804.515,67

20.207.127,06

din care: C+M

86.006.021,59

17.769.472,03

inclusiv TVA

116.136.102,77

23.994.566,80

din care: C+M

102.347.165,69

21.145.671,72

Durata de execuție a investiției aferentă proiectului inițial este de 18 luni, din care 3 luni organizare procedură contractare, 3 luni proiectare și 12 luni execuție (C+M+I). După această perioadă este prevăzută perioada de notificare a defectelor cu o durată de 12 luni, care în condiții speciale poate fi prelungită la 24 luni.

După realizarea investiției se reduc pierderile de energie termică în rețele astfel:

Tabel nr. 57: Reduceri pierderi de căldură în rețele ce se reabilitează

Indicator de performanță

U.M.

înainte de realizare investiție

După realizare investiție

Reducere

Pierderi în rețele termice de Transport

Gcal/an

44.627

10,650

33.977

Finanțarea investiției: „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa II” se va realiza din următoarele surse:

 • • Fondul european de dezvoltare regionala (FEDRj 85% din costurile eligibile;

„Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -ETAPA II"

Faza: S.F.

Revizia: 1


 • • Buget de stat 13% din costurile eligibile;

 • • Buget local 2% din costurile eligibile, la care se adaugă costurile neeligibile.

Structura valorii investiției, (fără TVA] pe surse de finanțare (conform buget], se prezintă astfel:

Tabel nr. 58: Structura valorii investiției [fără TVA) pe surse de finanțare în prețuri constante

Surse

Valoare

(euro)

(lei)

Contribuția de la bugetul local

393.901,11

1.906.520,77

Contribuția de la bugetul de stat

2.560.357,23

12.392.385,03 -

Contribuția din fondul european de dezvoltare regionala

16.740.797,27

81.027.132,86 ‘

Total exclusiv TVA

19.695.055,61

95.326.038,66

Tabel nr. 59: Structura valorii investiției (fără TVA) pe surse de finanțare în prețuri curente

Surse

Valoare

(euro)"

(lei)

Contribuția de la bugetul local

404.142,54

1.956.090,31

Contribuția de la bugetul de stat

2.626.926,52

12.714.587,04

Contribuția din fondul european de dezvoltare regionala

17.176.058,00

83.133.838,32

Total exclusiv TVA

20.207.127,06

97.804.515,67

Analiza modului de organizare și funcționare a beneficiarului conduce la concluzia că acesta are experiența și capabifitatea de a realiza cu succes proiectul și de a asigura ulterior, exploatarea în condiții absolut sigure, a noilor echipamente și instalații.


Specificație

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Reducere consum de caiduri ci urmare a de branșară afceconornici st Instituții publice

TJ/an

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OLOG

0,00

0,00

z

Reducere consum de căldură ca urmare a debrans^ni de apartamente

TJ/an

-56,70

-53,17

-49.86

-46.75

-25.10

-2334

-22,07

-20,70

-19,41

-18,20

0,00

0,00

030

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3

Reducere consum ca urmare a IrolarU termice a locuințelor

TJ/an

-8,69

-8,15

-7,64

-7,17

-6,88

-6,62

-6,37

-6,13

-5,91

-5,70

-5,65

-5,60

-535

-530

-5,45

-5,40

-5,36

<31

-5,26

-5,22

-5,17

4

Reducere consum ca urmare a izolară termice a dadirilor aferente cOTSuamtoriîor ncncasnîd

TJ/an

■'-0,421

-0,420

<420

-0,419

-0,418

-0,418

<417

<416

-0,415

-0,415

<414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Estimarea nr, de apartamente ce te debranseaia

ap.

2.542

2.405

2.275

2.152

1366

1.103

1.043

987

934

883

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Estimare nrapartamente ce u brame».

■p.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Estimare nr. consumatori norbcasnld ce se dcbunseata

nr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Estimare nrxonsuamtorl non-casnld ce ce bra nseala/rebrarKeua

nr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

estimare nr. eparatmente conectate

ap.

47079

44537

42132

39857

37704

36539

35436

34392

33406

32472

31588

31588

31588

31588

31588

31588

31588

31588

31538

31588

31588

31588

10

Estimare consumatori non-casnid branșați

nr

. 1105

1105

1105

1105

1106

1105

11(5

1105

1105

1105

1105

1105

1105

1106

1105

1105

1105

1105

1105

1105

1105

1105

11

Total reducere consum energie termica ca&rud

TJ/an

-6539

-6132

-57,50

-53,92

-31,99

-30,16

-28,44

-26,83

-2532

-23,90

5,65

-5,60

-535

3.50

-5,45

-5,40

•5.36

-531

-556

-552

■5,17

IZ

Total reducere consum energie termica ncn casnici

TJ/an

<42

<42

<42

<42

-0,42

<42

-0,42

•0,42

<42

<41

<41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Total consum energic termica casnid:

TJ/an

1060

984,6

923.3

,865.8;

811,9

779,9 /

749.7

-7213

■ 6943 ;

/ 669,1 /

645.2-

’ 639,6

634.0

628,5

623,0

6173

612.1 ■ >

606,7-

601,4

596,2?

-531,0 ■

■ 585,8

14

Total consum căldură non-casnld

TJ/an

240,7

240,26

239,84

239,42

239,00

238,58

238,16

237.75

237,33

236.92

23630

236,09

236,09

236,09

236,09

236.09

236,09

236,09

235,09

236,09

236,09

236,09

15

Total consum căldură casnici d non-casnld)

TJ/an

1290.7

1224,9

1163,1

11053

1050,9

10183

987,9

959,0

931,8

906,1

881,7

075,7

870,1

864,5

859,0

853.6

848,2

842,8

837,5

832,3

827,0

821,9

16

Pierderi In rețelele termice

TJ/an

1264,0

1264,00

1264,00

1264,00

1167,60

1067,60

1067,60

1067,60

1067,60

1067,60

1067,60

1067,60

1067,60

1067,60

1067,60

1067.60

1067.60

1067,60

1067,60

1067,60

1067,60

1067,60

17

Total energie termica produsa

TJ/an

2654,7

2488,87

2427,13

236931

2218,47

2086,06

2655,49

2026,63

1999,39

1973,65

1949,34

1943,28

1937,69

1932,14

1926.64

1921,19

1915,79

191033

1905,12

1899.B6

1094,64

1889,47

18

Geal/an

610200

594456

579710

565876

529872

498248

490945

4S4C53

477S4S

471399

465592

464145

462808

461483

460170

458868

457578

456298

4SS030

453773

452527

451292

19

Consum /apartame nt si a fk

TJ/an si ap.

0.0223029

0,0221078

01021914

0.021723

0,02X533

0,021344

0,021157

0,020972

0,020789

0,020607

0.020427

0,020248

0,020071

0,019895

aoi9721

0.019548

0.019377

0,019208

0,01904

0,018873

0,018708

0,010544

20

Gcal/ansiap

5,33

558

533

5,19

5,14

5,10

5,06

5,01

4,97

4,92

4,83

4,84

4,79

4,75

4,71

4.67

4,63

459

435

451

437

4,43

21

KWh/mp si an

123,80

122,72

121.64

120,58

1193?

11038

117,44

116/41

11539

11438

11338

11239

111,41

110,43

109,47

10831

10736

106,62

105,69

104,76

103,84

102,94

22

Consum consumatori nonosnld/an

TJ/consumator

0,218

0,217

0317

0,217

0,216

0,216

0316

0,215

0,215

0,214

0,214

0,214

0,214

0,214

0314

0314

0,214

0314

0,214

0514

0,214

0514

23

Consumatori CI

20122

19035

18007

17035

16115

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115.0

24

ConsuamtorJ C2

27587

26097

24688

23355

22094

20901

19772

18704

17694

16739

15835

15835

15835

15835

15835

15835

15835

15835

15835

15835

15835

15835

25

Total aparatmente

47709,0

45133

42696

40390

38209

37016

35887

34819

33809

32854

31950

31950

31950

31950

31950

31950

31950

31950

31950

31950

31950

31950

26

N umăr a pa rta mente deb ra nnsat e

2576

2437

2306

2181

1193

1129

1068

1010

955

904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anrta 1

te consum sl

'firi

sacct

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Energie termica produsa In SACET

TI

2554,7

24883

2427,1

2369,2

2218,5

2086,1

20555

2026.6

1999,4

1973,7

1949,3

1943,3

1937,7

1932,1

1926,6

19213

1915,8

1910,4

1905,1

1899,9

1894,6

1889.5

Ca notate d e energi e tem Ica eonsu matafvjnduta |

TI

1290,7

1224,9

1163,1

1105,2

1050,9

1013,5

987,9

9593

9313

906,1

881.7

875,7

870,1

8645

859,0

853,6

848,2

8423

8373

832,3

827,0

821,9

Pierderi in rețele termice

%

49,48

50.79

52,08

5335

52,63

51,18

51,94

52,68

53,40

54,09

54.77

54,94

55,10

5535

55,41

55,57

55,73

55.88

56,04

56,19

56.35

5630

Ti

1264,0

1264,0

1264.0

1264,0

1167,6

1067,6

1067,6

1067,6

1067,6

1067,6

1057,6

1067,6

10673

1067,6

1067,6

1067.6

1067,6

1067,6

10673

1067,6

10673

10673

Energie electrica produ w 5ACET

GWh

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0300

0,000

2903

286.6

283,1

282,2

231/4

280,6

279,8

2793

2783

277,4

276,7

275,9

275,1

274/4

Consum energie electrica , din care

GWh

20.224

19.378

19.554

19,249

18.457

17,761

17.601

17.449

23,113

22303

22,705

22,655

22,610

22,564

22,519

22,475

22,431

22,387

22,344

22.301

22,258

22.216

-Consum din producție proprie

GWH

0.0

0,0

0,0

0.0

03

□3

0,0

ao

16,313

16,103

15905

15.855

15,810

15,764

15,719

15,675

15,631

15387

15344

15,501

15/458

15,416

- Consum din SEN

GWh

20,224

19,678

19,554

19,249

18,457

17,761

17,601

17,449

6.300

6,800

6,800

6,800

6,800

6,800

6,800

6300

6,800

6,800

6300

6,800

6,800

6.800

Total energie electrica livrata in sistem sl care poate primi bani»

GWh

Fota/consum de combustii *o«e naîuraie;

Ti

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

o.o

4096,6

4043,9

3994,1

3981.7

3970,2

39583

3947,6

3936,4

3925,3

3914.4

3903,5

3892,7

38823

3871,4

lOOQnc

03

0,0

0,0

0,0

0,0

03

0,0

ao

116594

113632

112232

111883

111561

111241

110925

110611

110300

109991

109686

109383

109082

108785

0,0

ao

0,0

0,0

0.0

03

o.o

03

- pentru producerea energiei eletrice

Ti

0.0

0,0

0.0

03

0,0

□3

0,0

03

29893

29505

2914,2

2905,1

2896,8

28885

2880,2

2 8731

2864,0

2856.0

2848,1

28403

2832,4

2824,7

lOOOmc

o.a

03

0,0

0,0

0,0

03

0,0

0,0

839893

829083

31887,3

81632,7

31397,6

81154,6

80933,6

80704,6

80477,6

80252,7

80029,6

79808,6

79589,4

79372,2

- pentru producerea energiei termice

TJ

2030^

2765,4

2696,8

26323

24 65 3

23173

2283,9

22513

1107,6

1093,4

10793

10765

1073,4

1070,4

10673

10643

10613

10583

1055,4

1C523

10493

1046,7

lOOOmc

79761/4

77706,6

75779.0

73970,7

69264,4

65130,4

641753

632743

31123,5

30723,0

303445

30250,2

30163fl

30076,7

29991,1

29906,3

298223

29738,8

29656,2

29574,2

29493,0

29412,5

TafaJ consum combust^/Apocura

t)

0.0

0,0

0.0

03

0.0

03

0,0

0.0

03

o.o

03

ao

03

0,0

0,0

0,0

03

0,0

03

03

0,0

0.0

0.0

0.0

o.o

0,0

0,0

03

0,0

0,0

03

03

03

03

0,0

0,0

0,0

03

0,0

03

03

□3

03

03

- pentru producere energie termica

ti

0,0

0.0

0.0

03

0.0

03

03

0,0

03

0,0

0,0

03

0.0

0,0

0.0

03

0.0

0,0

□3

o.o

03

0,0

t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

0,0

03

03

03

03

03

0.0

0,0

03

03

0,0

03

03

03

03

0,0

TI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

a

0

0

0

0

Cogenerare

Energie electrica produsa

GWh

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

290,3

286,6

283.1

282,2

281.4

280,6

379,9

2793

278,2

277/4

276,7

275,9

275,1

274,4

Energie termica produsa

TJ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

03

03

15195

1500,0

14815

1476.9

1472,6

1468,4

1454,2

1460,1

1456,0

14513

1447,9

1443,9

14393

14363

Consum de combustibil‘gaze naturale

TJ

0,0

0,0

03

0,0

0.0

0.0

0,0

03

3563,4

3517,6

34743

34615

34533

3443,6

3433,8

3424,1

3414,5

34043

3395,4

3386,1

3376,8

3367,6

lOOOmc

0

0

0

0

0

0

0

0

100131

98843

97625

97322

97041

96763

96488

96215

95944

95676

95410

95147

94886

94627

-Consum gaze naturale pentru producere energie electrica

U

0,0

0,0

0,0

o.o

ao

0.0

03

03

29893

29505

2914,2

2905,1

28963

28885

2880,2

2872,1

2864.0

2856,0

2848,1

2340J

2832,4

2824,7

lOOOmc

0,0

0.0

0,0

0.0

03

0,0

0,0

03

839895

829085

818873

81632,7

81397,6

81164,6

80933,6

80704,6

804773

80252,7

80029,6

79808,6

79589,4

79372,2

- Consum de gaze naturale pentru producere energie termica

TJ

0,0

0,0

0,0

0.0

03

0,0

0,0

03

574,4

567,1

560,1

5583

556.7

555,1

5535

5523

550,4

5483

547,4

5453

544,4

5423

lOOOmc

0,0

0,0

03

0.0

03

03

03

0,0

16141,7

159343

15737,7

15688,8

15643.6

15598,8

15554.4

15510,4

15466,8

15423,6

15380,7

15338,2

15296,1

15254,3

Consum de păcură

TJ

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

030

t

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

030

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

* pentru producere en.electrica

TJ

t

0,00

0,00

0.00

030

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

O.M

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

030

• pentru producere en.termica

TJ

0,00

0,00

0.00

030

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oa

t

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

030

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

030

0.00

0,00

030

0,00

Cazan apa fierturte «CAI

Energie termica produsa

TJ

2554,7

24883

24274

23693

22185

2086,1

20553

2026.6

4793

473,7

4673

466,4

465.0

463,7

462,4

451,1

459,8

4583

457,2

456.0

454,7

4533

Consum de combustibil

TJ

28333

2765.4

2696,8

26323

24653

23173

2283,9

22513

533,2

5263

5193

518,2

516.7

5153

513.8

512,3

510,9

509,4

5GS3

506,6

505,2

5033

Ccriaim de combustibil pentru producere energiei termice-gaze naturale

TJ

28383

2765/4

26953

26323

24653

23173

2283,9

22513

5333

5263

519,6

5183

516,7

5153

513,8

512,3

5103

509,4

508,0

506.6

505,2

503,9

lOOOmc

79761,4

77706,6

75779,0

73970.7

69264/4

65130.4

641753

63274,8

14931,8

147893

146063

145613

145193

144773

14436,7

14395,9

14355,4

143153

142753

142363

14196,9

14158,2

Consum combustibil pentru producere energie termica-pacura

TJ

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0/1

ao

ao

0,0

03

03

ao

03

0,0

0,0

0.0

03

0,0

0,0

03

0,0

t

0,0

0.0

0.0

03

0,0

□3

0.0

03

03

03

0,0

0,0

05

0,0

03

03

0,0

03

03

0,0

03

0,0

Emisii

Emisii COT -gaie nat. pentru producere» energiei electrice

kt

0

0

0

0

0

0

0

0

167683

16S525

163486

161978

162508

162D43

161583

161125

160672

160222

159777

159336

158898

158465

Emisii COT -gaie nat pentru producere» energiei termice

kt

159342

1SS139

151291

147681

138285

130031

128125

126327

62137

61338

60582

60394

60220

60047

59877

5970?

59539

59373

59208

59044

58882

58721

Emisii CD2-pacara pentru prod. energie termica

kt

0,0

0.0

0.0

03

03

0,0

03

0.0

0.0

00

0.0

0.0

ao

03

03

ao

ao

03

03

03

ao

ao

Total emisii CO2

kt

159241,7

155139/4

1512913

147680,6

138284,6

130031,3

1231253

126326,7

7298203

2268623

224068,1

2233713

2227283

222090,6

2214585

2208323

2202103

2195953

2189353

218380,1

2177803

217186,1

Factor

gate naturale

tcozzn

56,1

56,1

56.1

56,1

56.1

56.1

56,1

56,1

56.1

56,1

56,1

56,1

564

56,1

56,1

56,1

56,1

56,1

56,1

56,1

56,1

56,1

emisie

păcură

tcw/rj

70,4

Specificație

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2033

2039

2040

1

Reducere consum de căldură ca urmare a debîansarii ag.eccnomid si instituții publice

TJ/an

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Reducere consum de căldură ca urmare a debransarii de apartamente

TJ/an

*56,70

-53,17

■49,86

■46,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Reducere consum ca urmare a izolării termice a locuințelor

Tî/an

-8,69

-8,15

-7,64

-7,17

-7,10

-7,04

-6^3

-6,92

-6,86

*6,80

-6,74

-6,68

-6,62

•656

-631

-6,45

-639

-634

•6,28

■633

-6,17

4

Reducere consum ca urmare a izolării termice a clădirilor aferente consumatorilor noncasnid

TJ/an

-0,421

-0,420

-0,420

•0.419

41,418

41,418

41,417

41,416

41,415

41,415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

s

Estimarea nr. de apartamente ce se debranseaza

ap.

2.542

2.405

2.275

2.152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Estimare nr.a paria mente ce se branseaza

ap.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Estimare nr. consumatori non-casnid ce se debranseaza

nr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Estimare nr.consumatori non-casnid ce se b ranseaza/rebranseaza

nr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Estimare nr. aparatmente conectate

ap-

47079

44537

42132

39857

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

37704

10

Estimare consumatori non-casnid branșați

nr

1105

1105

11OS

1105

1105

1105

1105

1105

1105

11U5

1105

1105

1105

1105

1105

1105

1105

1105

1105

1105

1105

1105

11

Total reducere consum energie termica casnid

TJ/an

-65,39

-61,32

-57,50

-53,92

-7,10

-7,04

-6,98

-6,92

-6,86

-6,80

•6,74

-6,68

-6,62

-635

-6,51

-6,45

-639

-634

-6,28

-6,23

-6.17

12

Total reducere consum energie termica non casnici

TJ/an

-0,42

-0,42

-0,42

41,42

-0,42

41,42

-0,42

-0,42

-0,42

-0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Total consum energie termica casnici:

Tf/an

1050

984,6

9233

865,8

811,9

804,8

797,7

790,7

783,8

777,0

770,2

763,4

756,7

750,1

743,6

737,1

730,6

724,2

717,9

711,6

705,4

6993

14

Total consum căldură non-casnid

TJ/an

240,7

240,26

239,84

239,42

239,00

23858

238,16

237,75

23733

236,92

23650

23650

23650

23650

236,50

23630

236,50

23550

236,50

236,50

23650

23630

15

Total consum căldură casnici si non-casnid)

TJ/an

1290,7

1224,87

1163,13

1105,21

105037

104335

1035,89

1028,49

1021,16

1013,88

1006,67

999,93

993,25

986,63

980,07

97335

967,11

960,72

95438

948,10

941,87

935,70

16

Pierderi in rețelele termice

TJ/an

1264,0

1264,0

1264,0

1264,0

11 OS 30

925,30

925,30

925,30

925,30

925,30

925,30

92530

925,30

92530

92530

92530

92530

925,30

92530

925,30

92530

92530

17

Total energie termica produsa

TJ/an

2554,7

2488^7

2427,13

236931

2156,17

1968,65

1961,19

1953,79

1946,46

1939,18

1931,97

1925,23

191835

1911,93

190537

189835

189231

1886,02

1879,68

1873,40

1867J7

1861,00

18

Gcat/an

6102D0

594456

579710

565876

514992

470203

468422

466655

464903

463166

461443

459833

458238

456656

455089

453535

451994

450468

448954

447454

445966

444492

19

Consum /apartament si an

TJ/an si ap.

0,0223029

0,022108

0,021914

0,021723

0,021533

0,021344

0,021157

0,020972

0,020789

0.020607

0.020427

0,020248

0,020071

0,019895

0,019721

0,019548

0.019377

0,019208

0,01904

0,018873

0,018708

0,018544

20

Gcal/an si ap

5.33

5,28

5,23

5,19

5,14

5,10

5,05

5,01

4,97

4,92

4,88

4,84

4,79

4,75

4,71

4,67

4,63

4,59

455

4,51

4,47

4,43

21

KWh/mp si an

123,80

122,72

121,64

120,58

119,52

118,43

117,44

116,41

11539

11438

11333

11239

11X41

110,43

109,47

10851

10756

106,62

106,69

104,76

103,84

102,94

22

Consum consumatori non-casnid/an

Tl/consumatar

0,218

0,217

0,217

0,217

0,216

0,216

0,216

0315

0,215

0,214

0,214

0,214

0,214

0,214

0,214

0,214

0,214

0,214

0,214

0,214

0,214

0,214

23

Consumatori CI

20122

19035

18007

17035

16115

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

16115,0

24

Consuamtorl C2

27587

26097

2468S

2335S

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

22094

25

Total aparatmente

47709,0

45133

42696

40390

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

38209

26

Număr apartamente debrannsate

2576

2437

2306

2181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SACET

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2004

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Energie termica produsa in SACET

TJ

2554.7

248 8J

2427,1

2369.2

2156,2

1968,6

1961,2

1953.8

1946,5

1939.2

1932.0

1925.2

1918,6

19113

1905,4

1898,9

1892.4

1885.0

1879,7

1873,4

18674

1861,0

Cantitate de energie termita ccneumataMnduta

TJ

1290,7

1274,9

1163,1

1105,2

1050,9

10433

1035.9

10285

1021,2

10133

1006,7

999,9

993.3

936,6:

980,1

973,6

967.1

960,7

.9544

943,1

941,9

935,7

Pierderi in fetele termice

%

49,48

50,79

57.08

53,35

51,26

47.00

47.18

47,36

47,54

47.72

47,89

48,06

43.23

43,40

48,56

48,73

4830

49,06

49,23

49.39

49,56

49,72

TJ

1264,0

1264.0

1264.0

1264.0

1105,3

925.3

925.3

925.3

925,3

925,3

9253

925,3

925.3

925,3

9253

9253

9253

9253

9253

9253

9253

9253

Energe electrica produsa SACET

GWh

0,000

0,000

0.000

o.ooo

0,000

0.000

0,000

0,000

282.7

281,6

280.6

279,6

278.6

277.6

276.7

275,7

274.8

2733

273,0

272,1

271,1

270.3

Consum energie electrica, cin care

GWh

20,224

19379

19554

19.7*9

11,130

17.144

17.105

17,066

27.681

22,621

22563

22,509

22,453

22.399

22346

22393

22440

22.183

22.136

22,085

22,034

21334

-Consum em producție proprie

GWH

0,0

0,0

0,0

OJO

0.0

0.0

(W

0,0

15.881

15,822

15.763

15,708

15,653

15599

15,546

15.493

15,440

15,388

15336

15,285

15.234

15,184

- Consum dn SENfcurrparta)

GWh

70.224

19.878

19354

19,249

18,130

17.144

17.105

17,066

6,800

6.800

6,800

6J00

6,800

6,800

6.800

6,800

6.800

6.800

6300

6.800

6,800

6,800

Total energie electrica livrata in sistem sl care poate primi bonus

GWh

Tota/ consum de combustii/     nofurefe;

Ti

£3304

2765.4

2696,3

26324

2395,7

2187/4

2179,1

2170,9

39884

3973,3

3958,5

3944,7

3931,0

3917.4

3304.0

3890,6

3877.4

3864J

3851,3

3838,5

3825,7

3813,1

lOOOne

151708

77707

75779

73971

67319

61465

61232

61001

112066

111647

111232

11DB44

110459

110O7B

109700

109325

108954

108586

108221

107859

107501

107146

MWPCS

1217378

623555

6O8Q87

503576

540202

493221

491352

489499

899268

895908

892575

889482

896376

883317

880284

077278

874299

071345

868418

665515

862639

B5978B

- pentru producerea energiei electrica

Tj

0,0

0T0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

2909.9

2899.0

2888,2

28781

28682

2658.3

2848,4

2838,7

2829.1

2819,5

2810,0

2800,7

27913

2782,1

lOOOmc

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

oto

0.0

8281 a 3

82SO3r8

82297.9

819152

81501.0

81349,2

81070,0

80793.1

794957

79227,1

78960,9

78697,1

78435,5

78176,2

- pentru producerea energiei termice

TJ

2838,5

2765,4

2696,8

2632,5

2395.7

2187/4

2179,1

2170.9

1078,3

1074,3

1070,3

1066,5

1062,8

1059.2

10553

1051,9

1049,4

1044,8

1D413

10373

10344

1031,0

lOOOmc

79761.4

77706,6

75779.0

73970,7

67319,3

614644

61231.5

61000,7

30299.6

30186.4

30074.1

29969.2

29865.2

29762,1

29660.0

29558,7

294583

293583

29250.1

291624

290654

289694

Teta/consum combuJhb^pocuro

Ti

0,0

0.0

0.0

O.o

0,0

0,0

0.0

o.o

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

t

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- pentru producere energie termica

Ti

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

0.9

0,0

0,0

0,0

0.0

o,o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

t

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

o.o

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O.O

0,0

0,0

0.0

TJ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cegencntre

«DtV/OI

153326,42

04

Energe electrica produsa

GW>

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

282,66

281,6

280.6

179.6

278.6

177,G

276,7

275,7

274.8

1735

273J3

772,1

371,1

2703

Enerpe termica produsa

TJ

0,0

o.o

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

147931

1473,8

14583

1463,2

1458,1

1453.1

1448.1

1443.1

14383

14334

1428,6

1423,8

1419.1

14144

Consum de combustiM-oaze naturale

Ti

0,0

0,0

0.0

0.0

o.o

□,o

0,0

CIO

3459,1

34563

3443,3

34313

34194

3407,6

3395.9

33843

33723

33614

3350,1

3338,9

33273

3316,8

lOOOmc

0

0

0

0

0

0

0

0

97480

97116

96755

96417

96083

95751

95423

95097

94774

94454

94136

93822

93510

93201

- Consum gaze naturale pentru producere energe electrica

TJ

0,0

0,0

0.0

0,0

o.o

0.0

o-o

0,0

29093

2899.0

28883

2878.1

2868.2

2858,3

2848,4

2838.7

2829.1

28195

2310,0

2800,7

27913

2782,1

lOOOmc

OjO

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

o.o

81766,0

314604

811575

80874.4

80593.3

30315,6

30039,9

79766,6

79495,7

79227,1

78960,9

78697.1

734353

781763

- Consum de gaze naturale pentru producere energi o temu ca

TJ

0.0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

559,2

557.2

555.1

553.1

551,2

5493

547,4

545.6

543.7

5413

5404

538,3

536.5

534,7

lOOOmc

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

o.o

0.0

15714,4

15655,7

15597,5

15543.0

15489,1

15435,7

15382,7

15330,1

15278,1

15226,5

15175,3

15124.6

150743

15024,5

Consum de păcură

Ti

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

t

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

- pentru producere en.dectrica

TJ

1

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

D.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

- pentru producere enjermlca

TJ

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

000

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cazan apa fierbinte

Energie termica produsa

TJ

2554,7

24883

2427.1

2369,2

21564

1958.6

19613

1953.8

467.1

455,4

463.7

462,1

4604

4583

4573

455,7

4543

4525

451,1

449,6

448,1

446.6

Consum de combustibil

TJ

7838.5

2765.4

2696,8

26324

2395,7

2187/4

2179,1

21705

£19,1

517,1

5153

£13,4

511.6

5094

508,1

506,4

£04.6

5023

5014

499,6

497,9

4964

Consum de combusttbd pentru producere enerpo temsce-gaze naturale

TJ

28385

2765/4

2696.3

26325

2395,7

2187,4

2179,1

21703

519.1

517.1

5153

513/4

511.6

509.8

508.1

506.4

504,6

5023

5014

499.6

4973

4963

lOOOmc

79761/4

77706,6

75779.0

73970,7

67319,3

614645

61231,6

61000,7

14585,2

14530.7

14476,6

14426,1

14376.1

14326,5

14277.3

14228,5

141804

141323

14084,8

140373

13991,1

13944,9

Consum combustibil pentru producere ener^etermica-pacura

TI

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

o.o

0.0

0.0

o.o

0.0

0,0

0.0

0,0

t

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

o.o

0,0

0,0

0.0

0,0

□,0

0,0

Emisii

Errisii 002-paze net. pentru producerea crierii ei electrica

kt

0

0

0

0

0

0

0

0

1632*4

162634

162029

161464

160904

160343

159798

159252

158711

158175

157644

157117

156595

156077

Enisil CO2 -gaze tist pentru producerea enerod termice

kt

159242

155139

151291

147681

134401

122712

122247

121786

60492

60266

60042

59833

59625

£9419

59215

59013

58813

58614

58417

SS222

SE038

57837

Eniei CO2-pecura pentru prodenersla termica

kt

0,0

00

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

o.o

0.0

0,0

0,0

o.o

o,o

0.0

0.0

0,0

0,0

OrO

Ofl

0,0

Total emtsSCOT

kt

159241,7

155139,4 “

151291,0

147680,6

1344013

122712,4

122247,4

121786.4

2237363

2229003

222071,1

2212965

220523.7

219767,6

219013,1

2182653

2175233

216789,1

216060.7

215138.7

214623,0

213913.6

Factor

Gazerâtude

ICG2/TJ

56.1

56,1

56,1

56.1

56.1

56,1

56.1

56,1

56,1

56.1

564

56,1

56.1

56,1

56,1

56,1

56.1

£6.1

56,1

S6.1

£6.1

56,1

emfsle

Păcură

ICOOTJ

certificate alocate gratuit

Kt COI

57.703

45,704

I 1592*1,7 |   155155,7 I 151317,7 [ 1476M.6 | 133260,0 | DM67,3 | 128OM,O I 126189,7 | 229S0S3 | 116488.6 | 223637,7 | 222837,6 [ 222238,8 | 221633,7 I 220998,1 I 320376,0 [ 219759,3 | 219149,1 | 318542J | 217941,5 | 2123*5,2 | 216756,01

0,000        -26,254      -26,208      0,046    -3858,745 -7254,902 -5776,595 -4403,371 -5769,193 -3588,296 -1566,502 -1601,021 -1730,133 -1858,116 -1984,979 -2110,732 -2235,384 -2358,946 -2481,427 -2602,836 -2723,183 -2842,476

Anexa 5

Devizul obiectului de investiții ÎN PREȚURI CURENTE - ETAPA II la cursul de 4,8401 Lei / Euro din data de 22.07.2020

Nr. CrC

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

1. Mag. II - Tronson 1

2. Mag, II -Tronson 2

3. Mag II-Tronson 2.2

4. Mag 11-Tronson 3

5. Mag. II -Tronson 3.1

6. Mag II -Tronson 3.2

7. Mag 11 -Tronson 4

8. Mag II-Tronson 5

9. Mag II • Tronson 5.1

TOTAL

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, fâră TVA

Lei, ară TVA

Lei, ară TVA

Lei, ară TVA

Lei, ară TVA

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 "

1.2

Amenajarea terenului, demontări

54.456,22

652342,70

41.174,78

437.175,17

19.068,26

19.811,30

129.060,29

193.794,39

140.285,21

1.687.168,33

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

1.878,42

23.436,00

4.024,41

22.977,16

2.047,48

2.144,15

7.757,11

10.039,11

11.053,27

85.357,10

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total CAP. 1

56334,64

675.778,70

45.199,18

460.15233

21.115,74

21.955,45

136.817,41

203.833,50

151.338,48

1.772.525,43

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.055.781,31

33.391.128,09

1.724.883,05

19.958301,16

979.050,83

948.246,27

6.519.229,51

9.414.856,57

6.590.382,18

82.581.858,98

4.1.1

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asiguratare de furnizorii de elemente preizolate

2.141.273,79

23.933.583,45

638.400,31

12.961.266,86

366.467,79

317.155,33

4.034.173,28

6.281,823,49

3.384348,61

54,058.692,93

4.1.2

Montaj elemente de conducte preizolate

192.847,08

2.386.741.61

142.680.57

1.758.0 65,00

77.198,90

83.744.87

571.637,76

860.511,10

515.982,78

6.589.409.68

4.1.3

Monitorizare avarii în conducte preizolate

639,61

492.409,96

67.439,49

261.211,56

66.160,26

66.160,26

89.415,77

89.415,77

201.039.23

1.333.891,91

4.1.4

Achiziție si montaj robinet!

187.306,27

387.266,50

39.925,32

359.994,24

33.303,68

29.613,75

206.094,49

168.710,26

126.983,96

1.539.198,49

4.1.5

Achiziție si montaj conturi

0,00

49.124,59

14.482,67

13,757,40

15.008,07

12.877,93

20.119,27

12.877,93

48.656,31

186.904,17

4.1.6

Desfaceri carosabil

40.124,12

524.242,30

97.326,42

507318,40

50.155,01

52.279,89

177.820,25

221.024,22

271.007,35

1.941.297,96

4.1.7

Refaceri carosabil

160.496,47

2.096.969,20

389.305,69

2.029,273,59

200.620,05

209.119,57

711.280,98

884.096,89

1.084.029,39

7.765.191,84

4.1.8

Terasamente, inclusiv taxa de depozitare deșeuri

157.834,92

1,820.692,45

265.224,49

1.797.625.16

134.099,84

140.015,88

583.104,94

772.790,51

733.460,42

6.404.848,61

4.1.9

Construcții rețele termice

175.259,05

1,700.098,02

70.098,09

269.788,94

36.037,23

37.278,79

125.582,76

123.606,40

224.674,11

2.762.423,38

TOTAL I-subcap. 4.1

3.055.781,31

33391.128,09

1.724.883,05

19.958.301,16

979.050,83

948.246,27

6.519.229,51

9.414.856,57

6.590382,18

82.581.858,98

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fiicționale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ll-subcap,4.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL III -subcap. 43+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

3.112.115,95

34.066.906,80

1.770.082,23

20.418.453,49

1.000.166,57

970.201,72

6.656.046,92

9.618.690,07

6.741.720,66

84.354.384,41