Hotărârea nr. 129/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 1, REVIZIA 2” ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI PROPUSE

ROMÂNIA .

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1, revizia 2" și a indicatorilor tehnico-economlci aferenți investiției propuse

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere .referatul ide aorobare al domnului primar VERGIL CHIȚAC, înregistrat sub nr.

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și precum și raportul Direcției urbanism înregistrat sub nr.

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1, revizia 2" și indicatorii tehnico-economlci aferenți investiției propuse, cu valoarea totală de 20.079.996,75 euro fara TVA, respectiv 23.843.531,12 euro cu "I VA, din care valoarea construcțli-montaj (C+M) este de 17.660.089,77 euro fără TVA, respectiv 21.015.506,83 euro cu TVA, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă încetarea valabilității HCL nr. 13/2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1" și a indicatorilor tehnico-economlci aferenți investiției propuse, începând cu data aprobării prezentei;

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Dezvoltare și Fonduri Europene și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_ ^/-pentru, împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

CONSTANȚA

ANEXA LA hclm nr. ZZ^

STUDIU DE FEZABILITATE „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA - ETAPA I"„Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -ETAPA I"

Faza: S.F.

Revizia: 2

 • 8 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Obiectivul General al Proiectului este creșterea eficienței energetice, așa cum prevede Axa Prioritară 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, prioritizându-se investițiile funcție de fondurile de finanțare disponibile și pentru obținerea efectelor maxime. Sprijinirea eficienței energetice se face prin promovarea investițiilor în eficiența energetică a sectorului de termoficare în vederea reducerii pierderilor de energie termică în rețelele de transport și distribuție a agentului termic.

Obiectivele specifice axei POIM - AP 7, OS 7.1 sunt:

 • • reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în întregul sistem și totodată reducerea costurilor pentru energia termică livrată/vândută;

 • • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a reducerii consumului de combustibil cu 11.043 t COzechîv., necesar pentru producerea energiei electrice în cogenerare concomitent cu producerea energiei termice ce reprezintă pierderile reduse. Din anexa 4, rezultă diferența de cantitate de COz între varianta "cu proiect" și cea "fără proiect".

 • • îmbunătățirea parametrilor tehnici ai rețelelor termice care se reabilitează și ca o consecință reducerea costurilor de exploatare și mentenanță;

 • • îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare cu căldura pentru încălzire și apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici și non-casnici.

Toate acestea, conduc și la creșterea sustenabilității investițiilor realizate anterior, orientate și spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

Investiția, ca urmare a reducerii consumului de combustibil este considerată investiție în domeniul eficienței energetice.

Astfel studiul de fezabilitate a fost întocmit ținând seama de prevederile HG 907/2016 și de prevederile Ghidului solicitantului, precum și de prevederile „Strategiei de alimentare cu energie termică a SACET municipiul Constanța", precum și de studiu de fezabilitate cu tema „Reabilitarea rețelelor de transport primar a energiei termice prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate și introducerea unui sistem de monitorizare", studiu ce a fost întocmit de către IPCT Instalații București S.A. și a avut în vedere următoarele obiective:

 • • asigurarea confortului termic al consumatorilor din municipiul Constanța;

 • • redimensionarea conductelor de transport agent termic primar și stabilirea regimului hidraulic și termic vară/iarnă, în concordanță cu necesarul actual și de perspectivă;

 • • reducerea pierderilor de căldură și agent termic în rețeaua termică de transport, prin înlocuirea conductelor vechi cu conducte noi cu soluții moderne de izolare termică, cu fir de semnalizare a defectelor încorporat în izolație;

 • • asigurarea posibilității de intervenție operativă în caz de defect;

 • • înlocuirea ansamblelor de contorizare a agentului termic primar de Ia intrarea în punctele termice, care sunt montate în perioada 1997-2000;

 • • înlocuirea principalelor vane de secționare din rețeaua de termoficare cu vane performante cu acționare electrică și reamenajarea principalelor cămine de secționare;

„Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -ETAPA I

Faza: S.F.

Revizia: 2


 • • consolidarea sau refacerea elementelor de construcții aferente rețelei de termoficare, în special în zonele cu trafic rutier;

Totodată, prezentul studiu de fezabilitate a ținut seama de redimensionarea sistemului de transport, în corelare cu consumurile actuale și de perspectivă, redimensionare executată în anul 2019 în revizia Studiului de fezabilitate "Reabilitarea rețelelor de transport primar a energiei termice prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate și introducerea unui sistem de monitorizare”, studiu întocmit pentru reabilitarea întregii rețele termice primare.

Având în vedere ce menționate mai sus, în cadrul prezentului Studiului de Fezabilitate, etapa I, s-au analizat următoarele lucrări:

V Rețea primară de transport:

o reabilitarea a 21,605 km traseu de tronsoane de rețea termică primară;

Valoarea totală a investiției la un curs de 1 Euro = 4,8401 Ron din data de 22.07.2020 este de:

Tabel nr. 53: Valoarea totală a investiției în prețuri constante

Specificație

Prețuri constante

Investiție

Iei

Euro

exclusiv TVA

94.726.308,23

19.571.146,93

din care: C+M

83.310.526,81

17.212.563,13

inclusiv TVA

112.480.579,91

23.239.309,09

din care: C+M

99.139.526,91

20.482.950,13

Tabel nr. 54: Valoarea totală a investiției în prețuri curente

Specificație

Prețuri curente

Investiție"

Iei                *'

Euro

exclusiv TVA

97.189.192,25

20.079.996,75

din care: C+M

85.476.600,51

17.660.089,77

inclusiv TVA

115.405.074,99 - *

23.843.531,12

din care: C+M

101.717.154,61

'       21.015.506,83

Durata de execuție a investiției aferentă proiectului inițial este de 18 luni, din care 3 luni organizare procedură contractare, 3 luni proiectare și 12 luni execuție (C+M+I). După această perioadă este prevăzută perioada de notificare a defectelor cu o durată de 12 luni, care în condiții speciale poate fi prelungită la 24 luni.

După realizarea investiției se reduc pierderile de energie termică în rețele astfel:

Tabel nr. 55: Reduceri pierderi de căldură în rețele ce se reabilitează

Indicator de performanță

U.M.

înainte de realizare investiție

După realizare investiție

Reducere

Pierderi în rețele termice de Transport..

Gcal/an

57.222

14.911

42.311

Finanțarea investiției: „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa I”se va realiza din următoarele surse:

 • • Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) 85% din costurile eligibile;

„Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -ETAPA I"

sa: S.F.

izia: 2


 • • Buget de stat 13% din costurile eligibile;

 • • Buget local 2% din costurile eligibile, la care se adaugă costurile neeligibile.

Structura valorii investiției, (fără TVA) pe surse de finanțare (conform buget), se prezintă astfel:

Tabel nr. 56: Structura valorii investiției (fără TVA) pe surse de finanțare în prețuri constante

Surse

Valoare

(euro)

(lei)

Contribuția de la bugetul local

391.422,94

1.894.526,16

Contribuția de la bugetul de stat

2.544.249,10

12.314.420,07

Contribuția din fondul european de dezvoltare regională

16.635.474,89

80.517.362,00

Total exclusiv TVA

19.571.146,93

94.726.308,23

Tabel nr. 57: Structura valorii investiției [fără TVA) pe surse de finanțare în prețuri curente

Surse

Valoare

(euro)

(lei)

Contribuția de la bugetul local

401.599,93

1.943.783,84

Contribuția de la bugetul de stat

2.610.399,58

12.634.594,99

Contribuția din fondul european de dezvoltare regională

17.067.997,23

82.610.813,41

Total exclusiv TVA

20.079.996,75

97.189.192,25

Analiza modului de organizare și funcționare a beneficiarului conduce la concluzia că acesta are experiența și capăbilitatea de a realiza cu succes proiectul și de a asigura ulterior, exploatarea în condiții absolut sigure, a noilor echipamente și instalații.


„Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -

Faza: S.F.

Revizia: 2


ETAPA 1"

9 ANEXE

Anexa 1- Evoluția consumului de căldură în varianta "fără proiect"

Anexa 2 - Evoluție consum și producție în varianta "fără proiect"

Anexa 3 - Evoluția consumului de căldură în varianta "cu proiect"

Anexa 4 - Evoluție consum și producție în varianta "cu proiect"

Anexa 5 - Deviz pe obiect rețele termice primare, în prețuri curente

Anexa 6 - Certificat de urbanism


- Sporlflrațfț

UJl

2020

2021

2024

2025

2026

2027

2028

2039

2030

2031

2032

7033 ■

2Q34

2035

2036

2039

2040

1

Reducere consum de căldură ca urmare 3 debramarii   etonomid si

institutO publice

TJ/an

oxo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0X0

0,00

0,00

oxo

0,00

0,00

oxo

oxo

0,00

0,00

oxo

0,00

0.00

0.00

2

Reducere consum de căldură ca urmare a debransaril de apartamente

TJ/an

*56,70

-5X17

-4936

•46,75

-43.84

■41,11

-3855

-36.15

-3330

-3479

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

3

Reducere consum ca urmare > Irotarii termice a loojirdelof

T[/an

-8.69

3,15

■■7,»

-747

-s.n

-630

-531

-544

-540

-437

4.83

*4,79

■4.75

-4,70

-4X6

•4,62

-«58

-«.M

-«^0

*4,45

-«,41

4

Reducere consum ca urmare a ttdarUtermice 1 dadhltof aferente consumatorilor ncncasnld

TJ/an-

*041

*0.42

■0,42

•0.42

-0,42

-03*

■0,41

•0,42

-0,41

•041

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

oxo

oxo

0X0

0,00

5

Estimarea nr.de apartamente ce se debranseara

ap-

2.542

2405

2,275

2452

2.036

1X26

1322

4724

1.631

1543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Estimare nr. apartamente ce se branșeara

ap.

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Estimare nr* consumatori non-casnid ce te dcbranseau

nr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

Estimare nr-conțurnatori nan-catnld ce se hranseata/rebrenseaaa

nc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Estimare nr. apartamente conectate

47.079

44.537

42432

39857

37-704

31742

34920

30-196

28366

27.023

27.023

27,023

27X23

27X23

27X23

27X23

27.023

27X23

27X23

27-023

27X03

w

Estimare consumatori non-ca$nid branșați

3-105

1405

1405

1405

4105

4105

1.105

4105

1405

1.105

4105

1.105

1.105

1105

1.105

1.105

1.105

1.105

1.105

1.105

1.105

1.105

ii

Total red utere consum energie termica casnrd

Tl/in

-6539

-61,32

-57,50

-53X2

-5036

■4731

-44,46

69

-39X9

-36,66

-4X3

■4,79

-4,75

-«,70

*4,66

■4,62

-438

4X4

-4X0

-446

-•42

12

Total reducere consum energie termica nan casn Id

TJ/an

X42

-042

432

-0,42

-O.<2

-032

-0,42

-0,42

■0,42

■Ml

-041

0.00

0,00

0,00

0,00

oxo

040

0,00

0x0

0X0

oxo

13

Total consum energie termica casnîck

Tî/an

1X5000

984.61

92349

965,79

81137

76131

71190

66944

627,75

588X5

551X9

54746

54237

537X3

53232

52846

523X4

519X6

514X2

510X1

505X5

501.13

14

Total consun caldm non-casnld

TJ/an

240.68

24046

23934

239,42

239,00

23836

238,16

237,75

23733

23632

23630

236,09

236X9

236X9

136X9

236,09

236,09

236,09

236X9

236X9

236X9

236X9

1S

Total consum căldura casnid si non-casnid

Tî/an

3-290,68

142437

1.163,13 -

L 105,21

1.050,87

999,89

952X6

907,18

86538

82557

782X9

783,25

77846

773,72

769X1

764,35

759,73

755,14

750.60

746,10

741.64

73741

16

Pierderi in rețelele termice

TJ/an

1.264,00

1.264X0

1.264,00

1.264,00

1.264,00

1.264,00

1,264,00

1.264,00

1.264,00

1.264,00

1.264,00

1,264,00

1.264,00

1.264.00

1.264X0

1.264.00

1.264,00

1.264,00

1.264,00

1J54,M

1.264,00

1.264,00

17

Total energie termica produsa

TJ/an

2X54,68

2488,87

2427,13

2469,21

2.31437

2.26339

2.171,18

2.129,08

2X8937

2X5249

2X47X5

2.04246

2X37,72

2X3X01

2X18,35

2X23,73

2.01944

2X14X0

2X10,10

2X05,64

2X0141

țB

GeH/an

610-200rW

594455,77

579.70957

565475,64

55189749

54X720,94

529.296.96

51837839

508.52131

499XM58

49041932

418.977X6

487.833,55

486.700,04

41SX7G45

484461X9

483-358,67

4824 6432

481.179,54

480.10446

479X38,38

477J3143

19

Consum /a parța meni sl a n

TJ/an sl ap.

0.02

0X2

0,02

0,02

0,02

C,U2

0,02

0,02

□,oz

0,02

0X2

0,02

0X2

0X2

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0X2

0X2

0X2

20

Geal/ansl ap

5,33

sja

5,23

5.19

5,14

540

5,05

5,01

4,97

4,92

4,88

4,84

4.79

4.75

4,71

4,67

4,63

4,59

^5

«31

44?

4.43

KWh/mp si an

123.80

122,72

121,64

12058

11932

118,48

1173*

118.41

11539

11438

11338

11239

11141

11043

109,47

103.51

107,56

106X2

105,69

104,76

103X4

102,94

22

Consum consumatori ncn-ca$nid/an

Tl/consumator

042

0,22

0,22

0,22

0.22

0,22

041

OJ1

0,21

0.21

0r21

0,21

0,21

0,21

0.21

0.21

0,21

0,21

0,21

041

Anexa 2 >

i varianta "flrâ

cansumi

. •      •' .•••■ -î-tiwr

UJUL

'  2013

2020 >.

2021 ■

- v 2021 -

’ 2023

' 2024

2025

2026

2027

■ 2028

2029 ■■

' 2030

2031

2032

2033

' 2034

2035

2036

2037

2031

> 2039.:

■4 2D4a

Energie termica produsa in SACET

TJ

2^54*68

2.48837

2427,13

436941

231447

2.26349

7416.06

2.171,18

2429.08

2.08947

2-052,49

2-047,25

2-04246

2-037,72

2033,01

22)23,35

22)23,73

2019,14

2*014.60

xa 10,10

2-OQ5/4

2.001,21

Cantitate de energfe termica Consumata țwinduta)

TJ

1.290,68

024/7

1*163,13

1.105,21

1/50/7

99939

952/6

90748

865.08

825/7

788,49

783.25

778,48

773,72

769.01

76435

759,73

755,14

750/0

746,10

741,64

737,21

Pierderi tn rețele termice

%

49.48

50,79

52/8

53,35

54,60

55.83

57,04

58.27

59,37

6049

61/8

61.74

61.89

62X33

62.17

6232

62,46

62*60

62*74

62/8

63/2

63,16

TJ

1.264.0Q

1464/0

1*264,00

1464,00

1464,00

1.264.00

1464.00

1464,00

1464,00

1464,00

1464,00

1464,00

1464,00

1464,00

1464,00

1464,00

l*2M,00

1.264,00

1.264,00

i4M,aa

1-264,00

1464,00

Energie electrica produsa 5ACET

GWh

0,00

0,00

D.OQ

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

309,18

303,44

298,06

29730

296.6G

295,91

295,23

29435

293,88

253.22

292/5

291,90

29146

290,61

Consum energie electrica, din care

GWh

2X22

19,88

1935

19,25

18.96

1H.70

18,44

1X21

24,17

23,85

2335

23.50

23,46

23,43

23/9

2335

23/1

23 27

23,24

23,20

23,16

23,13

- Consum dl n producție proprie

GWH

0,00

0.00

D.00

0.00

0.00

0.00

C.00

0.00

1737

17,05

1X75

16,70

16,66

16*63

1639

1635

1631

16/7

16/4

16/0

16,36

16,33

-Consum din SEN

GWh

20.22

19.88

1935

19/5

18,96

18,70

18.44

1X21

6.M

6,80

6/0

630

6,80

6.E0

6/0

530

630

6,80

6,80

6,80

6/O

6,80

Total aiergle electrica Durata In sistem ti care poate primi tonus

GWh

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0*00

0,00

0*00

Total comu m de combustibil - fa» naturaîe;

TI

5.130.36

2.765,41

249631

2.63245

2.577,08

2/15/3

246249

2.41243

4.362,35

448140

4405,43

4494,69

4484,88

447545

4465,52

4455.96

4.146/9

4.137,10

4.127,80

4*11X57

X109/3

4.100,37

ia» mc

151.708,00

77.706,64

7X779/3

73370,67

77.274Tt 4

70-682,48

69-189,14

67.78X03

122*579*88

120*30314

118*17031

117368,70

117*593,06

11731942

117.048,98

116,730,51

116314.38

H 635059

115/89.10

115.719.90

11/472,97

115.21B.28

MWPC5

1417377,64

62335537

608*087,21

593376,09

579362J3

567490,04

555406.83

54336338

983.639,66

965-386.03

94845737

945334,92

943323*01

941.430,44

539457,07

937.102,71

934.967,20

932.65038

930.752.08

97X672/3

92X610,39

924.566*69

Consum penuu producerea energiei electrice

TI

o.m

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3-182.88

3123/2

3.068/9

306035

3-053,40

3.04630

32)39,27

32)32 30

3.02539

3XJ1B54

1011*75

3/05/2

2393*35

2-991,73

1000 mc

0,1X1

0,00

a 00

0.00

0,00

0/0

0.00

0.00

89-43730

87,777r79

8X22X38

86J30C40

85.79838

£5399,62

85 >402.01

8540643

852)11,95

84J19/8

84/2X69

84*439/7

84452*11

84.06X29

Consum pentru producerea energiei termice

TJ

2338,53

2,765/1

2 69631

233245

2/72/8

2/15/3

2.46249

2.412,43

1.179,45

L157/8

L 137*04

1434,13

1.131,48

1*12835

1*126,25

1*123,66

1.121J0

L118.S6

1,116*05

1.113/5

Llll/3

1.10X63

1000 mc

79.761,41

77.706,64

75.779,03

73.970/7

72474*14

70.682,48

69.18944

67.788,03

33.142/8

32/27*35

31.95043

31368,60

31.794,07

31.72040

31.646,97

31.57438

31.502,43

31*431,11

31460/1

31490,33

31420/6

91.152/0

Total consum ccmbustiblHiacura

T]

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a,DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OrOO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0a

a.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a,00

Consum pentru producere energie termica

TI

OrDO

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

a.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

a.oo

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Cogenerart

Energie electrica produsa

GWh

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

309,18

303,44

293.06

197,30

296,60

295,91

29SJ3

294.55

293,88

293,72

292/6

291,90

29146

290,61

Energie termica produsa

TJ

0,00

0.00

0,00

o.oa

0,00

0,00

0,00

0,00

1.618,19

1/88/7

1.559,89

1355,91

135247

1348,66

1.545,09

1.541,54

1.538,03

1.534,55

1*531/0

1.527,68

1/24,28

1.520,92

Consum de combustlbtf-ga» naturale

TI

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.794,59

3.724.18

3/5X10

3.648,75

3 640.22

3.631*76

3.623,38

3.615,07

3.606,83

3J98.66

3490/7

3.582,55

3/74/9

3-566,71

looomc

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

10462647

104.647/8

102*790,86

102328,25

103438,48

1022)50.80

101*815,11

101381*63

10135X19

101*120,73

10049347

100.667/1

100444/1

100422*78

Consum gaze naturale pentru producere energie electrica

TJ

0,00

0/0

0.00

0/0

0.00

0/0

0.00

0/0

3,182^

342332

3/6X39

306035

3353/0

3X14630

3*03X27

103230

3*02539

301X54

3.011*75

3/05,02

2/9X35

2991*73

lOOpmC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

8943730

87*777*79

86420,38

83000,10

85.798,95

85.599,62

85.402,01

85406*13

85.011.95

84319/8

M.628,69

84/39,57

84452,11

84.06649

Consum de gaze naturale pentru producere energie termica

TJ

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.oo

611,71

600,36

589,71

58320

58632

585.46

584*11

552,77

581/4

580,13

578,82

577*53

57644

574/7

looc mc

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

17.188,77

16/69,79

16/70*48

16328,14

16.489,49

16.4S1.18

16.41340

16375,55

16-338.23

1630134

1646458

1X22X23

16.19240

1X156,49

Consum de paorra

n

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

a.oo

0.00

0/0

040

0.00

a,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0*00

0,00

02)0

0,00

0/0

0,00

0,00

0.00

0,00

Consum pentru producere en* electrica

TJ

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

a.oo

0.00

o.m

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/0

0,00

0,00

0,00

O,M

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

Consum pentru producere en, termica

TJ

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

o.oa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/0

0,00

0,00

0,00

0,00

t

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/0

Cazan apa fierbinte ♦ CAI

Energie terni bea produsa

TJ

2-554.68

2.4883?

242743

2.369,21

2.31437

2463/9

2 216.06

2471,18

510,98

50130

492.60

491,34

490,19

489.05

487,92

486*80

485,69

484,59

483/0

482/2

481,35

480,29

Consum do combustibil

ÎJ

2*83X53

2.76541

249641

2.63245

2372,08

231543

2462.29

241243

567,75

55742

54733

545*93

544.66

543.39

542,14

540^9

539,66

53X44

537,23

536/3

534/4

533,66

Consum de combustibil pentru produceri energiei termke-ga» naturale

TJ

2-838/3

2.76S/1

2/96/1

2-632.45

2372,08

231543

2452,29

241243

567,75

55742

54733

54393

544,66

54339

54414

540/9

539*66

53X44

537,23

536/3

534/4

533*66

IQOOmc

7X761/2

77.706,54

75.779,03

73.970/7

72.274,14

70.68248

6948944

67488,03

15.953,61

1X657/6

15379,75

15*340,46

15304*58

15469,02

15.233,77

15.198,83

15164,19

15.129/6

15095,83

15/62,09

15.028,66

14.995/1

Consum combustibil pentru producere energie lermica-pacura

ii

0,00

0.00

0,00

0,00

0/0

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

aoo

0,00

0/0

0.00

0.00

0.00

0/0

t

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o/o

040

0*00

o/n

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/0

0,00

0.00

0.00

Emisii CO2

Emisii CO2 - ga» nat. pentru producerea energiei electrice

kt

0,00

0,00

0,00

a/a

0,00

0.00

0,00

0.00

178359,79

175*246,21

172.136,89

17L69740

17139558

170.897.56

170303,03

170.111,95

169.724/9

169.340.01

16X959,12

168.581/5

168 207,28

167.836,29

Emisii COI - gate nat. pentru producerea energiei termice

kt

159.241,72

15X139/0

151.29038

147*680.64

144.293/6

141415,84

138434,44

135/37*14

66467,95

64.940,06

63*787,85

63.624,88

63.476,09

63.328.60

63.182,40

61.037/8

62393,83

62.751,43

62.61048

62.47X17

62.331,68

62.194,20

Emisii COi-DJeura pentru prod.energie termica

kt

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total eml&ll COZ

kt

159*241,72

15533940

151.290,98

147.680,64

144493/6

141415,84

13X134/4

13533744

2 44,717*74

240*166,27

235324,74

235321*99

234.771*67

234.226*16

233.685/3

23X149/3

232.618,12

2322)91/6

231-569,40

231/51*92

23X53X96

230.030/9

Gara naturale

5^.1

581

531

56,7

«■>

56,1

ss.1

5X1

5X1

56.1

J6.I

56,7

541

56,7

56.1

56.1

56.1

364

MJ

56.J

M.1

Parura

IC02/TJ

70.4

70,4

>0,4

W

7«4

7^4

704

7*4

704

704

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

7*4

7Q4

70.*

70,4

70.4

1a censanuU da dHur* l* wtarta1

..... • •-■•••■ SpțCtfrtlti*

- - UM.

301*

ÎOM

-'■ 2021

2822 -

••■ 20» • ••-•• •

*□7*  ■.

»»»■-

-      2Q26 - •-•-•

2027

2028 . -

»Cr» •• ■

2®»r

2031

20»

: W»

'MM

• • 20» >• •

• '2096

2033

3038

. ....

2040

1

ftaducer* consun cie wldu» cj urmare e detnnwu u. etwipmldtl fentrttflU publice

TJfon

0,00

0.00

0,00

0.00

04»

oxo

oxo

oxo

0,00

060

aao

0,00

o,Oa

aoo

aoo

aoo

0,00

0X0

0,00

aoo

0X0

2

Raduear» consun ele cddua a umăr* e dtfaramafii <1* anartamente

TJ/b1

-5^70

-ni?

-W.U

■46.75

♦2540

-1154

-22X7

♦W0

-19,41

-U20

0X0

0,00

oxo

aoo

oxo

aoo

aoo

aoo

aoo

aoo

aoo

3

tuducu* caniun ea Limat a l»i*l wnuca 4 teMetor

T]/m

<69

<15

-M4

’W

<u

<tt

<3?

AU

■5X1

<?□

■US

<60

<36

<30

■Ml

-uo

■M6

<31

<2*

-5X2

<17

4

«aducere wwu a «mar* • sk*o m w« ■ da^mv

Tl/«

<42

<42

AU

A4?

AU

<42

<42

<42

<42

<41

aoo

0,00

oxo

aoo

aoo

oxo

ano

oxo

aoo

aoo

aoo

t

( UknVra r*, ir Ultimi UT o 1* 0rtMW«j«

»W

1.406

rin

2.15?

ț m

1 10*

1643

țț»

934

U)

0

0

0

0

0

0

c

0

0

0

0

£

t vt*nw« u, «wmirfi.t* c* w brwin

43

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

o

0

0

3

ttfiKwe nr. conaumetâri    Lin 6.1 ct m defer enaem

w

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

o

0

0

0

a

0

fl

Utimare nr. catompTod ewțntlcl ce M1 tnmMraAcbmKpjj

nr

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g

0

0

g

Etttmre nr. «xsrumeme «r*ctai4

19.

47.079

44-53?

4113?

W.»5?

37704

3039

35.436

34.39?

33.409

32472

31.5»

31.583

31.5M

32.588

31.588

31.588

31.58»

31 5»

31.568

31588

Î)MB

31.588

10

FttimtTe comuworl ron-crm*< > branșați

uas

1106

1.106

1.105

1.105

1105

1.105

1.105

1.W5

1.1U9

1.106

1-105

1.109

nes

1,105

1-105

1.105

1105

1105

11C5

1105

1.105

11

Tota) reducere cernu* enertfo tenrice casntd

nfo*

-tSr»

41,3?

-5?30

-5192

>11,«

-30.16

-78.44

-Î6BJ

-25.32

■73.M

'5X5

•5.60

■S35

■5.W

■M*

-5,40

■5,38

<31

<26

-5,22

<4?

11

T«td reluat* cunun xije (erndce no* u*nM

Tifon

<4?

442

<4?

«2

<42

<42

<42

«2

-0,4?

<41

aco

0.00

a.oo

aoo

aoo

aoo

0,00

0,00

aoo

0,00

0,00

13

Tolil consum altera lanrdca casnid:

Tifon

im<»

9M,«1

921.2»

«65,79

81187

779,81

749.79

7TU8

694.46

669.14

«45,14

mea

63ACO

6M.45

622XS

«17X0

61240

606,74

6014»

596,17

530»

-S85.7B

14

Totd censun caldul ncn-eaintd

TJ/m

?W6â

24046

239,84

2194?

239.00

23831

237,75

2J7X3

Z3&S?

2M5a

216X0

23630

716.50

216,50

716.50

23630

23630

23<50

23630

23630

23430

15

Telai caaun aFduf» mntd d non-cpvHd

Tifon

1MQM

LIN. «7

1163, >3

1105.21

10S0.87

1X1848

987X9

959.03

931.»

906.05

181,74

876,10

67030

864,95

85945

854.00

6^8.60

8*3,24

637.93

832,67

127.46

82749

14

Pierderi k< retdrteterrdc*

Tifon

L 26*00

1264,00

1264,00

L264j00

LiS&SO

1X86.90

txssxo

1X38.90

1U86.M

1X36,90

1X86,90

1.0S8X0

1486,90

7X36,90

1-OBâXO

LO8M0

1X8830

i.oaxo

1X86X0

1X86,90

1.086.90

1X8O9Q

17

tot^ n Ui tenia prodw

Tl/a»

2554,44

240M7

£427,19

£369.21

Z-Z3T.77

X40U6

££MJ9

Z04S.90

2XUH

L96AX4

L963X0

1357^0

1JSMS

1X463S

L 64090

1.93540

L9J014

1-924JU

1X1937

t-914,86

HWl)

10

ftol'fBI

«1020030

»U»,T7

S7U.7W.5J

5*5J7SjM

WXSJ4>

4&S5<Z3

aau2 u

412.164.90

476X03X1

47U02X1

afte-uaaLre

4C7517C2

466.1*2X3

464X78.43

461376.»

40-21640

*444l36,f7

45». na»*

458A87.0Q

4S2J36X»

MtMlM

Casffl /aputament d an

Tl/wis^

0,0?

ca

002

act

0,07

002

0X2

an?

0,02

OM

ac?

OC?

0.02

OM

0,02

0.07

0.0

0X7

OX?

aa?

06?

OX?

20

âat^tlap

53?

KM

K13

4.19

5,14

<W

5X5

5.01

4X7

aț j

4^4

4JM

4.»

4.75

4.71

4 6?

*33

«35

43)

Ml

4,41

11

aVrtv'maUen

123.00

l«.?3

121.64

1M54

119,5?

HK48

L 17,44

iiMl

115,39

314.33

111.31

11739

111.41

110.45

109.4?

104.M

102.56

106,69

104,78

lai 84

10234

n

Cumane minatori ncrbcatniel/an

TJfoonaunBfar

w>

0,22

0,??

a??

0,2?

C?7

a??

o, n

C.2L

LUI

oji

0,21

0,21

0,21

cu

C?l

a?i

ții

c.31

031

0,31

n

Coftwntitorl d

19.035

18007

17.015

16.119

18.119

16115

16.115

16.119

16-119

16115

16.1)5

16119

16115

15115

15.H9

16115

16.115

16 119

16115

16115

16.115

Ccnrumatofl Ci

1695?

25.501

24.124

22.8??

21.589

20423

19321

11X7?

17.290

16.357

154?)

15 47J

19471

1M73

15.473

15 475

15.471

IM»

IM»

15.473

19473

15.473

Țț

Tatei amratfMnt*

4? Q7ț>

44 537

411 11

39.857

37.704

3893»

3 MM

M392

33-405

34472

315U

31538

J13U

il 588

3138»

31.588

31.5M

|13M

31.58»

915»

119M

31.583

74

tftxrw apartament* d^ranwf*

2.541

2 405

2215

2-15?

1 16*

1 10)

1.041

9tJ

934

m 3

0

a

O

0

0

0

0

0

0

0

0

•*. SAXZT >              ’

U-NL

nt9-

2020

> 2021^

2022'

►   2024 V. ■

-m -

2026

, 2017 -

' 2Q28 ■■■'•<

-- 20» -

2030 -

2131 ►

2033

•-20M'

KM --

' HB5 •

2036

2037 :

2038-

2039

2040 -

f nergie termica produsa In SACET

tj

2.S54.63

2.488,87

2.42743

2-369-21

2437,7?

2.105.36

2.074,79

204533

2-018,69

1-992-95

1^68^4

1.963,00

135740

1.9SMS

1^46,35

1.940,90

1.935,50

1930.14

U924.&3

141957

1^1436

1.909*19

Cantitate de energie termica consumat a AH ndu ta

TJ

1290,68

1J24X?

1.16343

140541

1.05087

1.01846

987X9

959.03

931*79

906.C5

881,74

876,10

87050

864,95

85945

854.00

848,60

843,24

837,93

832*67

827,46

822,29

Pierderi in rețele termice

£

49,48

50.79

52/n

5 MS

53.04

51X3

5239

53,12

5344

54.54

5541

55,37

5W

55.69

55,84

56,00

56*16

56,31

5647

56,62

56,78

56,93

TJ

1.264,00

1.264,00

1.264.00

1464,00

1.186,90

1886,90

1.086,90

1X186,90

1.086^0

1.086,90

1X186.90

1.086,90

1X186,90

1.086,90

IXKS.90

1.086,90

1-086,90

1X186,90

1X186,90

1.086.90

1X186,90

1.086,90

Energie electrica produsa SACET

GWtl

0.00

0,00

0.00

OrQO

0,00

0,00

0.00

0,00

293,15

269,41

285,68

285,06

284,25

283,44

282.65

281,85

281,07

280,29

279,52

273,76

278,00

277,25

Consum energie electrica , din care

GWh

20,22

19,88

1955

19,25

18,56

17,86

17,70

12,55

23,27

23,06

22,86

22,82

22*77

22,73

22,68

22,64

22,59

22,55

22,50

22,46

2242

22,38

< Consum din producție proprie

GWH

o,do

o.oo

O.QQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

16,47

16,26

16,06

16,02

15,97

15,93

15,88

15,84

15,79

15,75

15*70

15,66

15,62

15,58

»Conwm din SEN (cumparata)

GWti

20,22

19,M

1935

19,25

18,56

17^6

17*70

17,55

6X0

6,80

6,80

6.80

6,80

6,80

6.80

6.80

6,80

6.80

6,80

6,80

6X0

6,80

Total energie electrica livrau In sistem si care poate primi bortul

GWb

0,00

0,00

O.OC

0*00

0,00

0/0

0,00

0100

0,00

0,00

0,00

OJM

0,00

0,00

0.00

0.00

a 00

ox»

0,00

0,00

0,00

0,00

Totri consun) de combustibil - faze naturate

Tf

9.130,36

2.76541

2.696,91

2.63248

2446^1

233949

230532

2473,76

4.136*16

4.083^4

4.013,63

4XIUJM

4.01D351

<99943

3.98746

1.976,79

3.965*72

3.954,75

KM347

14HXB

M2240

3.911*80

looonc

151-708.00

77.706,64

75.779,03

73.970.67

69.86655

65.733,02

64.778,41

63.87743

11642441

114.741,71

113.342,99

113.017,94

112.695.73

112.376,33

112X759,74

111.745,91

111434*83

131.12647

110.820,81

110.517,82

11041748

109.919,78

MWPCS

1.217377.64

623 555,27

608.087,21

593.576,09

560.645,86

527.473,25

519,812,98

512.583.07

932.638.72

920.750,46

909.51147

906.910.06

904.324,48

901.761,52

899420,99

896.702,69

894.206,42

891.732,00

889.279,23

886.847,92

884.437,88

B82XK3£J

Consum pentru producerea energiei electrice

TI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.017,85

2.979,39

2.943,04

2.934,60

2-926,23

2917,94

2-909.72

2.901,57

749349

2.88549

2-877,55

2869.68

2X51,88

2854,15

lOOOme

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

85-89136

84.756.71

83 76230

83322,08

83-28346

83 047,97

82-813,95

82.5B2,O3

81305,78

81.060,79

80.857,77

80.636.70

80.41737

80200,36

Consum pentru producerea energiei termice

TJ

283853

2.765,41

2.696X1

2.632,45

2-486,41

2339,29

2-305,32

2473,26

L11B31

1.104,06

1XJ9D.59

1087,46

1XK4,36

1,081,29

1X178,24

1.075,22

1XT72J3

1X169,26

1.06632

1X16340

1XJ6031

1,057,65

IQOQmc

79.761,42

77.706.64

75-779,03

73-970,67

69.86686

65.733.02

64.778,41

61877,43

314239?

31023,42

30.644,97

30.557,08

3046946

30383,61

30-298.01

30.213,16

30.129.05

30.045,68

29-963,04

29481,12

29.799,91

2971942

Total conswn combustbîl-pac&ra

TI

MO

0,00

0.00

0*00

0.00

DX»

0,00

0,00

ox»

0,00

0,00

0,00

ox»

0,00

o,oa

0,00

oxw

0,00

0,00

C4Q

0,00

0/0

0.00

0,00

0.00

o.oo

0.00

□.□0

0,00

0.00

0*00

0.00

a,00

0,00

a,oo

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0X0

0.00

Consum pentru producere energie termica

T]

000

0,00

0.00

0,00

0.00

D.OO

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

O.M

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

t

0,00

O.OQ

0,00

0,00

0,00

0,00

G,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.0a

OXK

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Cagenerare

Energie electrica produsa

GWh

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D,00

0,00

o.oo

293,15

269,41

285,88

235,06

284,25

283,44

282,65

281,85

281,07

280,29

279.52

278,76

278,00

277*25

Energie termica produsa

TJ

o.oo

0,00

0,00

0,00

0.00

D,00

a,oo

0,00

1334,20

1314,65

1.496,17

1.491,88

1487,62

1.483,41

1479,23

1475.09

1470.98

1465,91

1462,87

1458.88

1454,91

1450,98

Consum de umbusiibit-si te naturale

TI

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0.00

1597,85

335139

3-508.66

3498,59

3488.61

3478*73

3-468,93

3 459,22

3449,59

3.440,D4

34»,58

3-42 MO

3411,90

3402,69

LOOOme

0,00

0.00

o.oo

0,00

0,00

0,00

G,00

0,00

101-097,78

99 809,10

9839135

98.30840

98428,53

97.750*70

97475*31

97402*33

96-931*73

96.663.50

96497,63

96.134X17

55X72.82

95.613,U

Consum gaze natirale pentru producere energie electrica

TJ

0,00

0100

0100

0100

0,00

0,00

0,00

0*00

3X17^5

237939

2343,04

2^34^0

232603

2^17*94

2909,72

290157

149349

Z88S49

2X77,55

2*869*68

2X61X8

2X54,15

tooomc

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

84 £0044

834193a

82698,03

87*46046

82-225,76

81.992*73

8L761*73

81.532,75

S14Q5*78

81.080,29

80i 857,77

80.63470

8044737

8010036

Consum de gaze naturale pentru producere energie termica

TJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

579,99

572,60

565,62

56339

562*39

550*79

559*21

557,65

556,09

£54*55

553*03

551,52

550*02

548,53

lOOQmc

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

□,oo

w

0.00

16.29735

16.039,80

15393,53

15.847,95

15.802,76

15.757,98

15.713*58

15669,58

15.625,95

13.682,71

15.539,85

15497,37

15.455,25

15413,51

Consum de păcură

TI

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

a,00

0.00

0,00

0*00

OrOC

0,0a

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,00

O.GO

0*00

OXK)

0.00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0.00

0,00

Consum pentru producere en.electrica

TJ

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

O.OO

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

»

0.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

o,oo

0.00

0,00

ox»

0,00

0,00

C.00

0.00

a,00

0,00

0.00

Consum pentru producere eci.terrnica

TJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

ax»

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.oo

t

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0,00

Cazan apa Hcririnte

Energie termica produsa

TJ

2.5M.GS

24M,B7

2.42743

2.369,21

2.237,77

2.105,36

2,074,79

2.04533

484,48

478,31

472.47

471,12

469,78

468,44

467,12

465,82

464,52

463,23

461,96

460,70

459,45

459,20

Consum de combustibil

TJ

2.638.53

2.765,41

2.656X1

2.632,45

248641

2339.29

2305.32

237326

538,32

531,45

524,97

523,47

521,97

520,49

519,03

517.57

516,13

514,71

513,29

511,89

510,49

509,12

Consum de combustibil pentru producere energiei termlce-gaze naturale

TJ

2X3853

2.765*41

2.69681

2.632.45

2486,41

2.339,29

230532

247336

538,32

531,45

524*97

52347

521*97

520149

519X13

517*57

516*13

514,71

513,29

51149

51049

509*12

lOOOmc

79.761.42

77.706.64

75.779,03

73.970,67

6986635

65733,0?

64.778,41

63.877.43

19.126,43

14.933,61

14.751,44

14.709,14

14.66740

14.625,63

14484,43

14.54158

14.503,10

14462*96

14423,18

14383,75

14.344,66

14.305*91

Consum combustibd pentru producere energie termlca-paeura

n

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

tLOG

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

ox»

0,00

t

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0,00

0,00

oxn

0.00

0,00

0.00

ox»

0.00

tmlsd COI

Emisii CO2 *g«e nat pentru producerea energiei electrice

kt

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

169-301.60

167.143,53

165,104,59

164.631,09

164,161,73

163,69547

163.235,29

162 778,15

162.325,00

161,375,82

16143057

164989,21

J 60X51,72

160.118,05

Emisii CO? -gaze nat. pentru producerea energiei termice

kt

159-241,72

155 139,40

151490,98

147.680,64

139.487,66

131434,37

12932831

12 7329.72

62.737,20

61937,49

61481,93

61-006,4?

60.832,54

60.660,13

60489,24

60-31943

60,151,91

59.98546

59.82047

59.656,92

59494,80

59.334,10

Emisii Col-paeura pentru prod-energfe termica

kt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total emisii Col

kt

159741,72

159.13940

151490,93

147.680,64

139-487,66

131234*97

139138,51

127529,72

232X08,80

129-081X12

226286,52

223.637,56

224.994*27

224.356,61

223.77443

223.097,98

222476,91

12146148

22U51.04

220.643*11

220.04632

219-452,15

oaze na turale

tCOVW

S6,i

56 1

56.1

56,1

56.1

«.J

364

ss.1

56.J

MU

56,1

SM

SAl

56*1

56*1

56.1

56.J

56J

56J

56,1

561

M>

jwruro

tcoi/n

704

704

70,4

^4

70,4

704

70.4

2014

20,4

704

70'

70.'

«<

70,4

«14

704

XD,<

certificate alocata gratuH

Kt COI

57,703

45,704

Anexa 5

Devizul obiectului de investiții ÎN PRETURI CURENTE* ETAPA I la curmi de 4,8401 Lei / Euro din data de 22.07.2020

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

1. Mag. 1 -Tronson 3

2. Mag. I - Tronson 4

3. Mag. I - Tronson 5

4. Mag. I-Tronson 6

5. Mag. I -Tronson 9

6 Mag. I - Tronson

10

7. Mag. I - Tronson

11

8. Mag. I-Tronson

14

9. Mag. II -Tronson 7

10, Mag. 17-Tronson 7.1+8

TOTAL

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, fără TVA

Lei, Hră TVA

Lei, fără TVA

Lei, rară TVA

CAPITOLUL 1 • Cheltuieli pentru obținerea șl amena

area terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amcna|area terenului, demontări

97.439,38

730.520,59

181,117,92

319.351,64

236.254,61

197.988,18

93.987,92

244.175,72

218.634,96

31,952,04

2351.423,74

13

Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițială

7.670,36

12,780,23

12322,63

8.842,73

1237930

11.154,30

6.567,30

16.425,23

13.722,00

3332,97

105.097,05

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total CAP. 1

105.109,75

743300,82

193.440,55

328.194,37

248.533,91

209.14248

100.555.21

260.600.94

232356,96

35.285,81

2.456520,80

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1

Construcții si Instalații

3.977517,99

16.498.47531

7.016139,96

14.409.626,04

9.136.164,14

6722300.91

3.639.689,93

9.798.772,64

8356366,04

1.937582,04

81392335,01

4.1.1

Achiziție elemente de conducte preizolate si servicii asigurata re de furnizorii de elemente preizolate

1.887.899,63

9.893.832,57

3332.489,71

10.436919,85

5335.947,87

3.590.958.44

1.727.695,24

5.180.934,75

4.447.88637

925504,90

46660.069,24

4.1.2

Montaj elemente de conducte preizolate

306.302,12

1.326367,82

580.452,86

1374312,02

950.014,70 ■

576439,31

299.70757

746.930,60

615,431,83

154.892,16

6.931.350,99

4.1.3

Monitorizare avarii în conducte preizolate

132.320,52

356.483,17

206.024,05

172.755,21

265.236,95

176592,69

133.919,55

225573,97

227.040,91

67.439,49

1.963386,71

4.1.4

Achiziție si montai robinet!

55.298,33

269.121,89

98.307,01

238.602,90

210.588,38

71.715,96

57572,94

223319,64

114.412,94

53.202,31

1392.142,31

4.1.5

Achiziție si monta] cont ori

22.249,41

59.478,34

38.108,40

14.482,67

26.835,21

27360,61

22.774,81

61.671,30

3B.896.49

22.774,81

334.632,03

4.1.6

Desfaceri carosabil

185.535,68

311.602,19

303.588,29

198.015,13

279.892,08

260.982,03

163.826.73

392.702,53

325.811,48

83.055,95

2505.012,10

4.1.7

Refaceri carosabil

742.142,74

1.246.408,77

1.214.353,15

792.060,51

1.119568,33

1.043.928,13

6553 0 694

1570.810,12

1303345,93

332.223,81

10.020.048,41

4.1.8

Terasamente, inclusiv taxa de depozitare deșeuri

513.029,52

85676434

819.415,30

665.564,37

893.30850

796.335,21

437.64451

1.121.321,00

948.248,10

220.705,16

7.272335,91

4.1.9

Construcții rețele termice

132.240,05

2.178.416,33

423.40130

51641338

154.772,12

177.988,33

141.241,64

275.508,72

235392,08

77.883,46

4313.257,31

TOTAL I - subcap. 4.1

3.977.017,99

16,498.475,31

7.016.139.96

14/109.626,04

9.136164,14

6722300,91

3.639.689,93

9.798.772,64

8356366,04

1.937.682,04

81392335,01

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți fucționale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 11-subcap. 43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

43

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită monta) șl echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Dotări

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL III -subcap. 43+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

4.082.127,74

17.241.776,13

7.209.580,51

14.737.820,41

93 84.698,05

6.931443,39

3.740345,14

10.059373,59

8.488.723,00

1.972,967,84

83.848.75S.81