Hotărârea nr. 126/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA

românia

• JUDEȚUL CONSTANȚA municipiul constanța CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                          ,

Luând în dezbatere :

  • - referatul de aprobare înregistrat sub nr. 73798/16,04.2021 al domnului primar Vergii Chitac,

  • - raportul de specialitate nr. 73806/16.04.2021 al Serviciului resurse umane, -avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, -avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constața,

  • - procesul verbal nr. 74/15.04.2021 încheiat în urma consultării cu organizația sindicală reprezentativă la nivel de unitate înregistrat sub nr.72990/15.04.2021,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.c) ,art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Primăriei municipiului Constanța, conform anexelor nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează prevederile H.C.L. nr. 545/19.12.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Serviciului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /$ pentru, împotrivă, - abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, GOSPODARU GEORGIANA


CONSTANTA NR.

AMMMItAMCLMUr

ANEXA LA HCLM


președinte ședințaCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ggORGIANAGOSPpOROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 2 LA H.C.L. NR.


STAT DE FUNCȚII

AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA


i               - ,                -          ■

5

^UNCn^DEj (demnitate! ■rublîcăW

Funcția publică''■ T;;

Clasa

■flGwhjJI i^ofesion^

|Nivel|

fstudiH

'! , '<*■ ?*' Fu ncția contractuală .'; ■? ‘L

Ereâptșl

HI

INivell Istudiil

iNumeîe^prenurnete/Avacant^

;                                                        ■ DEMNITARI' , ' ."         ‘ C'- - '     _        :                                                                              J' ' •• ' • ~ ~~                         1        - -     .         s - ■

1

Chitac Verqil

Primar

2

Rusu lonut

Viceorimar

3

Cocaroeanu Florin Daniel

Viceorimar

; .    \               . -     ADMINISTRATOR PUBLIC            \

1

lOvanesian Felicia Nadina

Administrator public

s

; - SECRETAR GENERAL MUNICIPIU "             \                    C    V                               ___ --       - - - - - ■______- - - --

1

391339

Gospodara Georgiana-exercitare temporara

Secretar general municipiu

S

__

1 T        c. . ‘L 7 -      STRUCTURI SUBORDONATE PRIMARULUI ’             -                                   1 J ’    -         -          -

" - .    ’ . .1'        ‘              ' CABINET PRIMAR '              7          "        . “          -                            '                 ________________________2____________                                     :_

1

Popescu Dorin

Consilier

IA

s

2

lordache Doru

Consilier

IA

s

3

Mandifa Gheorqhe

Consilier

IA

s

4

Vintila Alin Cezar

Consilier

IA

s

,                        \        CABINET VICEPRIMAR .   ./                  — . . '    . - <                     ~ ,   7.:   ' '

1

VACANT

Consilier

IA

s

2

VACANT

Consilier

IA

s

/v.-                               SERVICIULRESURSE UMANE^ __     _ J______„      ...    ’l..-     ■ .           . 7 '        - -j         -     -     - '- *      j

1

391405

Bobes La ura

Sef serviciu

II

S

2

391406

TEMPORAR VACANTA Sârohie Dorina

Consilier

I

Superior

s

3

391407

Arsene Mădălina Denisa

Consilier

I

Superior

s

4

391408

Draohici Gabriefa

Inspector

I

Superior

s

5

391409

Ciora Ștefan ia

Inspector

I

Superior

s

6

440744

Moroianu Mirela Mona

Consilier

I

Superior

s

7

391412

VACANT

Inspector

I

Superior

s

8

473190

Cazacii Mihaela

Consilier

I

Asistent

s

9

473191

Ciubotarii! Adriana

Consilier

I

Superior

s

10

Dumitru Gabriela

Psiholog

practicant

s

v     ' COMPARTIMENTUL CO

NTROL INTERN MANAGERIAL ’ ‘ L     - ...... *  . r                           _______- - " ?   ________ < -

1

473176

TEMPORAR VACANT Dumitru Alina Daniela

Consilier

I

Principal

s

2

473177

VACANT

Consilier

I

Asistent

s

3

544788

Nicoia Raluca

Consilier

I

Superior

s

4

473178

Georoescu Constantin

Consilier

I

Superior

s

• ț.

<          •_> . -           BIROUL RELATII-INTERNATIONALE SI COMUNICĂRI

1

VACANT

Sef birou

II

s

2

VACANT

Inspector

I

Superior

s

3

392077

Vasile Cristian

Inspector

I

Asistent

s

4

392072

Lare Luminița

Inspector

I

Principal

s

5

392075

Bărboi Ionela Geanina

Inspector

I

Principal

s

6

473276

Musat Oana Diana

Inspector

I

Asistent

s

7

473277

Draoomir Octavian

Inspector

I

Asistent

s

?•■ *■

'    'SE

RVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN --L         ' ■                                                           7________ - '■ - ■________:'

1

473180

Lățea Fabiola luliana

Sef serviciu

II

s

2

391340

Aramă Felicia

Auditor

I

Superior

s

3

391341

Bela Inna Mihaela

Auditor

I

Superior

s

4

391343

lonită Adelina

Auditor

I

Principal

s

5

473181

Petre Mihaela

Auditor

I

Asistent

s

6

544791

Stoicescu Emanuela Rodica

Auditor

I

Superior

s

7

544792

VACANT

Auditor

I

Superior

s

8

473182

VACANT

Auditor

I

Principal

s

-    BIROUL JURIDIC CONTENCIOS SI PUNEREA,IN APLICARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI     ’   '   . _     .  . ' -   -______ . -   . '

1

VACANT

Sef birou

II

s

2

VACANT

Consilier juridici

I

Superior

s

3

391427

Dinescu Roxana Maqdalena

Consilier juridic

I

Principal

s

s §

H3

I—i11 "—- -

frUi^^pȘ

Funcția publică.

Clasa

{profesional]

iNivell Rturliil

Funcția contractuală

_                      ____ ____________1

[ Num eLe^prenumele/^vacantl

1 . ..          1

fapUBtUCĂU

4

391428

Stâncă Adriana

Consilier juridic

i

Principal

S

5

VACANT

Consilier luridic

i

Superior

S

6

391420

Gănuci Alina

Consilier luridic

I

Asistent

S

7

450142

TEMPORAR VACANT Hulenî Aura

Consilier juridic

i

Asistent

s

8

391416

TEMPORAR VACANT Turbureanu 1 nana Cristina

Consilier juridic

I

Asistent

s

9

VACANT

Consilier luridic

I

Superior

s

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE SI LEGILE PROPRIETĂȚII        ____________~     _______________________________________

1

VACANT

Sef birou

II

s

2

391414

TEMPORAR VACANTA

Dumitru Andreea

Consilier juridic

i

Superior

s

3

VACANT

Consilier luridic

i

Asistent

s

4

391418

TEMPORAR VACANT - Pavel Alina

Consilier juridic

i

Principal

s

Radutolu luliana

Consilier luridic

I

Principal

s

5

544441

TEMPORAR VACANT- Dinescu Fu (via Anton ela

Consilier juridic

I

Superior

s

6

VACANT

Consilier juridic

I

Superior

s

7

VACANT

Consilier luridic

I

Superior

s

8

VACANT

Consilier juridic

i

Superior

s

9

VACANT

Consilier luridic

i

Superior

s

10

VACANT

Consilier juridic

I

Suoerior

s

rr*          r. _ compartiment evidentaacte procedurale . .   ' -                         ‘    <       ’"'

i

VACANT

Inspector

i

Superior

s

2

VACANT

Inspector

i

Superior

s

3

391430

Pîrvu Claudia

Referent

III

Superior

M

4

391432

Mitral Mariana

Inspector

i

Asistent

s

- BIROUL APĂRARE CIVILA; SĂNĂTATE; SECURITATEIN MUNCĂ SI SITUAȚII DE URGENȚĂ ■       .    ______ "  -___________________

1

391344

Mocanu Florin

Sef birou

II

s

2

473220

Paraipan Daniela

Inspector

I

Principal

s

3

473223

Consta ntinescu Luminița Camelia

Inspector

I

Superior

s

4

440735

TEMPORAR VACANT

Ghîtulescu Florina Gratiela

Inspector

I

Asistent

s

5

473406

TEMPORAR VACANT Ardelean Razvan

Inspector

I

Asistent

s

6

473407

Bechet Stela

Inspector

I

Principal

s

7

391348

Filimon Constantin

Referent

III

Superior

M

■ compartimentul personal navigant si diaspora      <   • ~                          ■ ,v     j                                      -

i

Ivacant

1 Inspector

I

Asistent

S

1                                 COMPARTIMENTUL SECRETARIAT             ___________________:________________________________________________________________   -

1

Benciu Andreea

Inspector specialitate

II

s

2

Ștefan Andreea Roxana

Inspector specialitate

II

s

r          \            SERVICIUL SECRETARIAT, RELAȚII CONSILIUL LOCAL SI ADMINISTRAȚIA PUBLICA    -                  -    ------------ - J_____________-

1

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

473183

Cazan Elena

Consilier

I

Superior

s

3

473184

lorqovan Corina Despina

Consilier

I

Superior

s

4

473185

Schell Daniela

Consilier

i

Superior

s

5

473186

Ciric Alexandra Alina

Consilier

I

Superior

s

6

473370

Nenu lulia Cristina

Consilier

I

Asistent

s

7

VACANT

Consilier

I

Superior

s

8

VACANT

Consilier

I

Superior

s

9

VACANT

Consilier

I

Superior

s

10

VACANT

Consilier

I

Superior

s

11

VACANT

Referent

III

Superior

M

12

Ciorbanj Mihaela

Inspector specialitate

I

s

13

Stamate Cristina

Inspector specialitate

II

s

-   .  .      _ COMPARTIMENTUL. MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE SI ADI-URI ’            v    ~

1

VACANT

Consilier

I

Superior

s

2

VACANT

Consilier

I

Superior

s

-•       “                              BIROUL ARHIVA                                         o        .                                                          ■    - -________-

1

VACANT

Sef birou

II

1 S

_

s i

- .

iFUNCTiÂTPE] rPEMNrTATEl ^gUBlUGĂj

4 Funcția publică t .

Clasa

[profesional]

IN iveli ^tîTdiil

Funcția contractuală . -   .

BBH

iNiyeil ist ub iii

[ Numele^ prenumete/Ayacanțl

proMgrad

2

Dote Aurelia

Inspector specialitate

IA

S

3

Tănase Cristîna

Inspector specialitate

I

S

4

Onofrei Mihaela

Arhivar

I

M

S

VACANT

Arhivar

II

M

6

VACANT

Inspector specialitate

I

S

..                                         DIRECȚIA LOGISTICA. .v    s                                                   ■ ■ ■“

1

VACANT

Director executiv

II

S

2

VACANT

Director executiv adi.

II

S

..-/<••          ,.    ?     _■ serviciul achiziții,publice                           -    . ? .                                                               __________.“.

1

391584

TEMPORAR VACANT -Mutalao Ghiulnihal

Șef serviciu

II

S

TEMPORAR OCUPAT - Dragan Andreea

2

391587

Manea Nilghiun

Consilier achiziții nuhlice

I

Superior

S

3

391522

Kiru Sofian

Consilier achiziții nuhlice

I

Superior

S

4

391591

Ciocane! Mircea loan

Consilier achiziții nuhlice

I

Superior

S

5

391599

Son Monîca Laura

Consilier achiziții nublice

I

Superior

S

6

440775

Popa Alexandru Mihaela

Consilier achiziții nuhlice

I

Superior

S

7

440776

Jercea Alina

Consilier achiziții nuhlice

I

Superior

S

8

391588

Dragan Andreea SUSPENDAT TEMPORAR

Consilier achiziții nuhlice

I

Principal

S

9

391607

VACANT

Consilier achiziții nuhlice

I

Principal

S

10

473207

Bucur Daniela TEMPORAR SUSPENDAT

Consilier achiziții ouhlice

I

Asistent

S

11

473208

Apostol Florentina Andreea

Consilier achiziții nuhlice

I

Asistent

S

12

473209

Omer Ozlem

Consilier achiziții nuhlice

I

Asistent

s

13

473211

VACANT

Consilier achiziții nuhlice

I

Principal

S

14

473212

Popa Ionela Nicoleta

Consilier achiziții nuhlice

I

Superior

s

15

473213

VACANT

Consilier achiziții nublice

I

Superior

s

L'      — .   . SERVICIUL ADMINISTRATIV TEHNICO-ECONOMIC .A:   r \ < _       \j.,_   ' >                          ... _      - -                  ‘   ■■

1

440715

TEMPORAR OCUPAT Taranu Alexandru Mircea

Șef serviciu

II

s

2

391492

TEMPORAR OCUPAT Nfcolae Genrne - detașat

Inspector

I

Superior

S

3

391498

Tifu Raluca

Inspector

I

Superior

s

4

391491

Mosora Anisoara

Inspector

I

Superior

s

5

450149

Stuoaru Corneliu

Inspector

I

Asistent

s

6

391493

Sescioreanu Cristea Irina

Inspector

I

Superior

s

7

391509

TEMPORAR SUSPENDAT Taranu Alexandru Mircea

Inspector

I

Principal

s

8

391490

Patache Ionela

Inspector

1

Asistent

s

9

450147

TEMPORAR VACANTA Ciobanii Gahriela

Inspector

1

Asistent

s

10

450148

Memis Kenan

Inspector

I

Asistent

s

11

391494

Florea Elena Constantina

Inspector

1

Asistent

s

12

VACANT

Administrator

I

M

'    ■ J.             1    ■■■'■■ .'COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR '               . -A --     -  - -_______-  ■ ’ - -- ^ ■     ;    - ■

1

545157

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

2

545159

VACANT

Inspector     3

I

Asistent

s

3

545160

Dumbravă Andreea

Inspector

I

Asistent

s

s

builUsjdW

kuNCFiA^DE [DEMNITATE BrubhgÂm

Funcția publică

Clasa

l^râduîB

|N iveli Rtuciiîl

Funcția contractuală '     ■ .

ESBII

|Nt^î| fetudiil

iNumeleJțprenumel^Avacantl

^fcor^^^^l

profesionali

prpf/Ăgrad

4

Tutulanu Roxana

Inspector

I

Asistent

S

" .     ‘ ■ .           COMPARTIMENTUL M

ENTENANTA

V.-’ i'. <•          •

*

1

Săndulescu Florin

Muncitor calificat

I

M/G

2

Manoilă Dan

Muncitor calificat

II

M/G

3

Moise Mircea

Muncitor calificat

II

M/G

4

Bucur Gabriel

Muncitor calificat

III

M/G

5

Vaaner Valentin

Muncitor calificat

III

M/G

6

Tone Petre

Muncitor calificat

IV

M/G

.....

f    C • .' v - BIROUL SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI'

1

391433

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

VACANT

Inspector

I

Superior

s

3

VACANT

Inspector

I

Superior

s

4

VACANT

Inspector

I

Superior

s

5

VACANT

Inspector

I

Superior

s

6

473206

Uzun Alexandra

Inspector

I

Principal

s

7

VACANT

Inspector

I

Superior

s

)IRECTIA’DEZVOLTARESIFONDIJ

RI^EUROPENE«ramraX3&&?«KMQIRBS3MiaMS3E<NMR&9^WSRSg&&^^

1

391353

Merlă Viorica Ani

Director executiv

II

s

2

VACANT

Director executiv adjunct

II

s

r      >

” ..V ‘           "  - SERVICIUL PREGĂTIRE SI IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPENE

•j

* ••••■

.

1

391361

Popescu Carmina Ionela

Sef serviciu

II

s

2

440736

Lupascu Georqe

Consilier

I

Superior

s

3

391362

Amăutu Ionela Nîcoleta

Consilier

I

Superior

s

4

391365

Buzatu Glna

Consilier

I

Asistent

s

5

391366

lordache Georgiana

Consilier

I

Principal

s

6

391368

Sima Daniela Anca

Consilier

I

Superior

s

7

391371

Stanciu Selda

Consilier

I

Superior

s

8

440737

Tischier Monika

Consilier

I

Principal

s

9

391363

Buzatu Costina

Consilier

I

Asistent

s

10

450139

Mocanii Elena

Consilier

I

Asistent

s

11

450140

lordache Nicoleta

Consilier

I

Asistent

s

12

VACANT

Consilier

I

Principal

s

13

VACANT

Consilier

I

Asistent

s

SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE SI STRATEGII

1

440738

Niculae Stingă No ni Adrian

Sef serviciu

II

s

2

440739

VACANT

Consilier

I

Superior

s

3

473286

lacob Loredana Giorgiana

I

Consilier

I

Superior

s

4

391356

Sapunaru Maria Cristina

Consilier

I

Superior

s

5

391358

Stâncă Slmona

Inspector

I

Superior

s

6

440740

Băcanu Paula Elena

Consilier

I

Superior

s

7

440741

Dinu Antoanela Lilîana

Consilier

I

Superior

s

8

440742

Pârloqea Irina

Consilier

I

Principal

s

9

440743

TEMPORAR VACANT Petre Georolana

Consilier

I

Principal

s

10

VACANT

Consilier

I

Principal

s

11

VACANT

Consilier

I

Asistent

s

-

SERVICIUL SUPORT IMPLEMENTARE PROIECTE

1

Bardasu Octavia

Sef serviciu

II

S

2

Cirjan -Vitzentzatos Hrisula Laiira

Consilier

I

S

3

Lupean Iulian

Consilier

II

S

4

VACANT

Consilier

II

s

5

Crista Irina Elena

Consilier

I

s

6

Pestritu Mariana

Consilier

I

s

7

Serban Cristina Narcisa

Consilier

I

s

8

VACANT

Consilier

II

S

9

VACANT

Consilier

II

S

10

VACANT

Consilier

II

s

.                  BIROUL URMĂRIRE EXECUȚIE LUCRĂRI

!. . .

1

391594

Alip Marian

Sef birou

4

II

s

2

391596

Turtoi Mirela luliana

Consilier

I

Superior

s

3 g

Q

jNumeie^prenumele/fva'cant

MMtt*ternnomr3^MH

IFUNCȚIaIdE

(DEMNITATE]

J- Funcția

publică "f -

Clasa’

|Nivel| Rtîîriill w

Funcția

contractuală      '

Fr^aptaB

[Nivel tstu"dlil

3

391597

Tudoran Razvan Mălin

Inspector

I

Superior

s

4

391602

Raiciu Daniel Naciu

Consilier

I

Superior

S

5

391601

Ion Denisa Maria

Inspector

I

Superior

S

6

440768

DIaconu Vi orei

Inspector

I

Siipprinr

s

‘   ' . COMPARTIMENTUL PREGĂTIRE INVESTIȚII .                 '■ V.                                                                       ~ • .   . .     l,

1

440769

Toma Elena

Inspector

I

Superior

s

2

440770

Ghena Alexandra

inspector

I

Asistent

s

3

391598

VACANT

Inspector

I

Superior

s

4

440773

Fumea Dorin

Inspector

I

Superior

s

5

473214

TEMPORAR VACANT Nakal

Valeria Elisabeta

Inspector

I

Superior

s

6

VACANT

Inspector

I

Superior

s

c .,   f;. direcțiageneralaeconomico-financiara     ;        —r- -                   -     ----------.    v”?. r

i

1 VACANT

Director qeneral

II

s

□MMEll

i

391608

Frigioiu Marcela Mariana

Director executiv

II

s

2

391609

Gheorghe Georgeta

Director executiv adi.

II

s

4. ■* _

1 - -   ■              „Ț_ * - SERVICIUL FINANCIAR BUGET ■ -1    - ' ■ ’      _ -V       ;   . ; ‘                    - __     .                       ~                   .   . ,     -       /

1

391610

Dobre Oana

-

Sef serviciu

II

s

2

391611

Cealera Emanuela Magdalena

Inspector

I

Superior

s

3

391612

Herda Elena

Consilier

I

Superior

s

4

391613

Minca Dana

Inspector

I

Superior

s

5

391614

Ratiu Ana Mirela

Consilier

I

Superior

s

6

391615

Ciobotea Nicoleta

Inspector

I

Debutant

s

7

391616

Licuriceanu Cristinel

Inspector

I

Suoerior

s

8

391617

Tioanilă Liliana

Inspector

I

Superior

s

9

391618

Stan Tatfana

Referent

III

Superior

M

10

473188

VACANT

Inspector

I

. Principal

s

11

Vrâncianu Panciu Rodi ca

Casier

M

12

VACANT

Casier

M

13

Florea Oana Maria

Casier

M

14

Toader Mariana

Casier

M

.T          -—-r.             SERVI C IU LCONTABILITATE:     ■                  "■ X. '< 7 „ ,T =. ;-C ?’X       X                    ’ 'J -

1

391619

Petcu Lenuta

Sef serviciu

II

s

2

391620

Roșea Alexandru Georqe

Inspector

I

Superior

s

3

391621

Beciu Maria

Consilier

I

Superior

s

4

391622

Tudor Andreea Luciana

Inspector

I

Superior

s

5

391624

Zaharia Mirela

Inspector

I

Superior

s

6

391625

Zamficu Mariana

Inspector

I

Superior

s

7

391626

Damian Alina Elvira

Consilier

I

Superior

s

8

391526

Nedelcu Veronica

Consilier

I

Superior

s

9

440779

Moise Elena

Inspector

I

Principal

s

10

473189

VACANT

Inspector

I

Superior

s

: . TV “   Z~_ ... .   “X_ .* SERVICIUL AUTORIZARE ACTIVITATI ECONOMICE ' W ‘      ‘ “ J. ’Z T V _    W     Z..... ‘   ~ Z'      '      'V ~      ’ “X

1

391629

Patrascu Liviu

Sef serviciu

II

s

2

391630

Stănisor Carmen

Inspector

I

Superior

s

3

391632

Vasilescu Mirela

Inspector

I

Superior

s

4

391633

Petrache Linia

Consilier

I

Superior

s

5

391634

Chiripuci Doina Alina

Inspector

I

Superior

s

6

391635

Parpală Brîndusa

Inspector

I

Superior

s

7

391636

Bolea Elena

Inspector

I

Suoerior

s

8

391637

Stolcescu Cristina

Inspector

I

Superior

s

9

391638

Popa Carmen Sandv

Inspector

1

Suoerior

s

10

391639

Chele Loredana

Inspector

I

Superior

s

11

391640

Cheval Vasilica

Inspector

I

Superior

s

12

391641

lordache Mihaela

Inspector

I

Superior

s

13

391642

Petcu Doina

Inspector

I

Superior

s

14

391643

Gemi! Sena

Inspector

I

Asistent

s

15

391645

Garqa Lenuta

Referent

III

Superior

M

’                 SERVICIULCONTRACTE SI ADMINISTRAREA ECONOMICA'A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT. ’        '           W c         /      _    •

1

473254

Haqi Monica

Sef serviciu

*

II

s

2

VACANT

Inspector

I

Superior

s

[funcția^ DE] [DEM'NrTÂTEj M PUBLICĂRI

v        Funcția publică-/.'

INumeleWprenumeîft^^ânM

IWBBWBfTemnnrarMMBPBI

Mțexecuțîe«||

GEnKlu.iăj(3

3

VACANT

Inspector

4

VACANT

Inspector

5

VACANT

Inspector

6

VACANT

Inspector

7

VACANT

Inspector

S

VACANT

Inspector

9

VACANT

Inspector

10

VACANT

Inspector

11

VACANT

Inspector

12

VACANT

Inspector

13

VACANT

Inspector

14

391655

Terciu Georaiana Ștefan ia

Inspector

15

VACANT

Inspector

16

391667

Asan Sibel Ailin

Inspector

17

473256

Mihallca Constantin

Inspector

18

391669

Abdulaelil Berahin

Referent soec

" “                              BIROUL PUBLICITATE

1

VACANT

Sef birou

2

VACANT

Inspector

3

VACANT

Inspector

4

VACANT

Inspector

5

VACANT

Inspector

6

VACANT

Inspector

direcția generala urbanism si patrimoniu .

i

391513

Leu Dan Petre

Arhitect sef

2

473228

Tenea Diana Doina

Director executiv adlunct

‘      *'        - SERVICIUL AUTORIZĂRI CONSTRUCȚII - ‘          ~  ’

1

473236

TEMPORAR VACANTA

Constantin Nlcoleta

Șef serviciu

2

VACANT

Inspector

3

VACANT

Inspector

4

VACANT

Inspector

5

VACANT

Inspector

6

391530

TEMPORAR VACANTA lonescu Daniela Reatrire

Inspector

7

VACANT

Inspector

8

VACANT

Inspector

9

VACANT

Inspector

10

VACANT

Inspector

11

VACANT

Inspector

12

VACANT

Inspector

13

VACANT

Inspector

14

VACANT

Inspector

15

391527

Costea Cătălin

Inspector

15

VACANT

Referent de snecialitate

17

VACANT

Inspector

18

VACANT

Inspector

19

VACANT

Inspector

20

VACANT

Inspector

••

-        .               - - SERVICIUL TOPOGRAFIE CADASTRU SI CARTOGRAFIE DIGITALA

1

391544

Florescu Nicoleta

Sef serviciu

2

391547

VACANT

Inspector

3

391546

Bobu Amelîa Carmen

Inspector

4

391548

Dode Gabriela

Inspector

5

391549

TEMPORAR VACANTA Bucovală Raluca

Inspector

6

391550

Voinea Elena

Inspector

7

391566

TEMPORAR VACANTA Paraschiv Anoela

Inspector

8

391554

Zorilă Elena

Inspector     e

9

391555

Stoicea Monîca

Inspector

Clasa

[profesional]

■Nivel |

■ ■ •. ' Funcția contractuală ț..... -. _--;

RaptS

Rturliil

M

proMgrad

I

Superior

s

I

Superior

S

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Principal

s

I

Superior

s

I

Asistent

s

I

Asistent

s

II

Superior

SSD

II

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Asistent

s

II

s

II

s

* L'-                                          -                                                                     . --.

II

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

1

Superior

s

I

Superior

s

1

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

1

Principal

s

II

Superior

SSD

I

Asistent

s

I

Asistent

s

I

Asistent

s

I

Asistent

s

*                                 '                                          -J               '                     i -                                                                                                                                i '                                                                                                      - -

II

s

I

Superior

S

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

s

I

Superior

S

a     73=-----

Ifungțî^deI IDEMNITAȚE] ^RUBLICĂW

>, ■<      Funcția publică

• 1_

Clasă

{profesional]

[n iveli Rtiulli*

Funcția contractuală

Erreaptal

JnÎ^J

3$

iNumeje^pren urnele/Av3cantl MNMMM^rnnoraînMVMMi

Iwconducere^M

^MexecuțielM

M

MWconSucereHW

prof/Jgraci

10

473251

lordache Dragos

Referent specialitate

ii

Superior

SSD

11

391553

Dumitrescu Llliana Sanda

Referent

în

Suoerior

M

r        -       COMPARTIMENTUL FOTOGRAMMETRIE? '                 * - 1                   ________- •- '■_____?__________~

1

VACANT

Inspector

i

Superior

S

7

VACANT

Inspector

i

Superior

s

3

VACANT

Inspector

i

Principal

s

\ DIRECȚIAPATRMONIU     '' '' -■~   - V                                                                                -

1

VACANT

Director executiv

II

s

2

VACANT

Director executiv adjunct

II

s

7\"y _ „   - 7__ _ . -COMPARTIMENTUL PROTECȚIE SIINTERVENTIE ASUPRA PATRIMONIULUI ^                          4          ---- 1' ...   —    ~  ?---

1

VACANT

Inspector

i

Superior

s

?

VACANT

Inspector

i

Superior

s

3

VACANT

Inspector

i

Principal

S

- L-     -                  , SERVICIUL PLANIFICARE URBANA SI MEDIU             ”                .1" - - ‘          ~ -- ' -       —_______ -   ■—        __- - ~—Z-----

1

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

VACANT

Inspector

i

Superior

s

3

VACANT

Inspector

i

Superior

s

4

VACANT

Inspector

i

Superior

s

5

VACANT

Inspector

i

Superior

s

6

473241

TEMPORAR VACANT Unoureanu Gabriela

Inspector

i

Principal

s

7

473242

Tutunaru Alina

Inspector

i

Asistent

s

8

391551

Amzea Sorin Sebastian

Referent spec

ii

Superior

SSD

9

VACANT

Inspector

i

Principal

s

10

VACANT

Inspector

i

Principal

s

11

VACANT

Inspector

i

Principal

s

12

440758

TEMPORAR VACANT

Andree'îcii Dana Mihaela

Inspector

i

Asistent

s

.■? .        ; rr ‘  ~       SERVICIUL PAT RI MO r

iu -                     'TT - <•.« \          ~                   :‘ ?—____. -___- -                     ~

1

391556

TEMPORAR OCUPAT Sendre Andreea

Șef serviciu

II

s

7

545163

Andreias Nela

Inspector

i

Superior

s

3

545164

Chitoiu Raluca Andreea

Inspector

i

Superior

s

4

545167

Matei Viorica

Inspector

i

Superior

s

5

545168

TEMPORAR VACANT Sendre Andreea

Inspector

i

Superior

s

6

545170

TEMPORAR VACANT Dobrescu Genraiana

Inspector

i

Superior

s

7

440762

Patru Alexandru

Inspector

i

Principal

s

8

440763

Dragomir Mirela

Inspector

i

Principal

s

9

440765

Șapca Li vi a Otilia

Inspector

i

Principal

s

10

391578

Fotescu Maqda

Referent

ni

Superior

s

11

545165

Crismaru Nicusor

Inspector

i

Superior

s

17

545169

Azîs Revhan

Inspector

i

Superior

s

13

545171

Blezea Niculina

Inspector

i

Suoerior

s

14

391577

Gosman Constantin

Referent spec

ii

Superior

SSD

~             ‘      ‘            BIROUL REGISTRU AGRICOL - L " . . -                             L " ‘                                                    - -          - - '       '     -

1

VACANT

Sef birou

II

s

2.

545153

Balaban Mihal

Inspector

i

Superior

s

3

545154

TEMPORAR SUSPENDATA

Inspector

i

Superior

s

4

545155

Ispas Carmen Mihaela

Inspector

i

Superior

s

5

545156

VACANT

Inspector

i

Superior

s

6

VACANT

Inspector

i

Principal

s

- T   '     '    COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA IMPLEMENTARE PROIECTE                      - 1

1

VACANT

Inspector

i

Superior

s

2.

VACANT

Inspector

i

Superior

s

3

VACANT

Inspector

i

Principal

s

4

VACANT

Inspector

i

Asistent

s

sta i

«MISSBfîSPaMtfMVeiMaDIRECTIA^ G EN ERALA’G ESTIO NARE SERVICII PUBLI

CE

s

VACANT

loirector aeneral

1

II

_

Egal anim

Ei

. ss\ ,

r RiTtTTTSnnyv

lEUNCri^DE [demnitate MrubiIigăw

. Funcția publică

Clasa

[profesionali

INiveii fetucllil

Funcția contractuală

EreâpSI

SG

iNumel^ț^enu’meffi

txUdllSHLU

y^cw^ereU

UșSȘțhJU

M

profWgrad

' r f            ■      BIROUL CONTROL, SESIZĂRI SI CALITATE SERVICII      "                 r ■" . ' '       ' :   „ ~~   ' ' - ■ - • - ■'__

1

VACANT

Sef birou

II

S

2

VACANT

Inspector

I

Superior

s

3

VACANT

Inspector

I

Superior

s

4

VACANT

Inspector

I

Principal

s

5

VACANT

Inspector

I

Principal

s

6

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

*            '       BIROUL TEHNICO-ECONOMIC                                               '-'"t'.fS-" - •                                                      ' ■ - Tv:           -■

1

391448

Paiu Elena Gabriela

Sef birou

II

s

2

391450

TEMPORAR VACANT - Oprea Sorina

Consilier

I

Superior

s

Damasaru Constantin

3

VACANT

Inspector

I

Superior

s

4

VACANT

Inspector

I

Superior

s

5

VACANT

Inspector

I

Superior

s

6

VACANT

Inspector

I

Superior

s

. ‘    ’                    DIRECȚIA ADMINISTRARE SERVICII PUBLICE                                                                ■ -Ț-______________-   . ■     ■ -  --

1

391489

Georgescu Raluca Florența

Director executiv

II

s

1 . - :

: ,                  ‘           SERVICIUL GESTIONARE CIMITIRE                ‘                     ‘            __________ - -   ■"   - ■__________i______________________:________________-

1

391480

Zână Irina

Sef serviciu

II

s

2

391483

Barbu Irina

Inspector

I

Superior

s

3

391470

Ou Costel

Inspector

I

Sunerior

s

4

391481

Bircă Ioana Ruxandra

Inspector

I

Principal

s

5

440729

Nicolae Lucian

Inspector

I

Principal

s

6

391485

Poenaru Romeo

Referent

III

Sunerior

M

7

391487

Harabală Euqen

Referent

III

Superior

M

S

391488

Marin Lillana

Referent

III

Superior

M

9

545172

VACANT

Inspector

I

Asistent

S

10

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

.                        “ BIROUL GESTIONARE ANIMALE ABANDONATE ‘                                                      J__-   _______- -     _______

1

VACANT

Sef birou

II

s

2

Eftincă Ana Mana

Inspector de specialitate

II

S

3

Beres Stefanîa Raluca

Inspector de snecialîtate

II

s

4

Prodan Cocina

Referent

I

M

5

Mosora Roxana TEMPORAR SUSPENDAT

Referent

II

M

6

Văleanu Amold Constantin

Inspector specialitate

II

S

7

VACANT

Inspector specialitate

11

S

“                  ‘ “         . SERVICIUL SALUBRITATE _ J '     ’           . .       ‘                                                   ‘                  _ .            -                 -       - 1

1

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

391469

TEMPORAR VACANTA Ilie Felicia Cristîna

Inspector

I

Asistent

S

3

440731

Patentasu Andreea

Inspector

I

Principal

S

4

391471

TEMPORAR VACANT Radu Lavinia lulieta

Referent

III

Principal

M

5

440732

TEMPORAR VACANT-

Hamalete Doru Aurelian

Inspector

I

Superior

S

6

391467

TEMPORAR VACANT

Inspector

I

Superior

S

7

VACANT

Inspector

I

Superior

S

8

VACANT

Inspector

I

Superior

S

1                      .    COMPARTIMENTUL,DEȘEURI RECICLABILE               4 1 " .

1

VACANT

Inspector

I

Sunerior

S

2

VACANT

Inspector

I

Sunerior

S

3

VACANT

Inspector

I

Sunerior

S

SERVICIUL MANAGEMENT DRUMURI SI TRANSPORT                      ' - - "           ________-              __________________ - - -_________

1

473264

VACANT

Sef serviciu

II

S

2

392079

Ștefan Catalian Cristina

Inspector

I

Sunerior

S

3

392080

Tudoran Dana

Inspector     f

I

Principal

s

4

391479

Trasca Iulian

Inspector

I

Superior

s

fZkl

t     Ba...’

UJ^RUCTU^j^^l

•     .<•’ rT , * N * Js

t*          -£ 1    b 1*^ .

1 r- - -    .....-‘ 4* 1    * - -

jDEMNITATE

|gi|0eȘ|

Funcția publică .-.■

Clasa

"profesional]

jNiyell rsturfiîl

a         Funcția contractuală^''^ ‘

ESI

te™

1 Nurneje^prenum ete/Avaca nt] ■raMBratem nora rJBBwMBi

HESS!

11

MEțonțî^

RTOf/j^rad

5

391478

VACANT TEMPORAR Bîcă Alexandru Ștefan

Inspector

I

Superior

s

6

392078

Na neti Elena

Inspector

I

Superior

s

7

392083

Duma Teodora

Inspector

I

Superior

s

8

440727

Gârbă Cristian Cătălin

Inspector

I

Principal

S

'           SE

RVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI URBANE SI PA

RCARI                                            r- __________ . ________________.     •___________2.

1

473263

Zelca Hristian lonut

Sef serviciu

II

s

2

440712

Dinu Verqîl

Inspector

I

Superior

s

3

391499

Misoc Tănase

Inspector

I

Superior

s

4

391502

Caracas Camelia

Inspector

I

Principal

s

5

440711

Timniu Mihaela

Inspector

I

Superior

s

6

440713

Osman Bema

Inspector

I

Asistent

S

7

391500

Moloqani Geladet

Referent spec

II

Superior

SSD

8

440714

Domnulete Narcisa

Inspector

I

Superior

s

‘ ... -   ^T*. -    1 ’ ‘        ' ... BIROUL ILUMINAT PUBLIC '

1

391472

Bănică Elena TEMPORAR OCUPAT

Șef birou

II

s

2

391473

VACANT

Consilier

I

Superior

s

3

391477

Pitu Florin

Inspector

I

Superior

s

4

391702

Bănică Elena TEMPORAR VACANT

Inspector

I

Superior

s

5

391869

Grosu Costin

Inspector

I

Principal

s

6

440728

Ismail Levent

Inspector

I

Principal

s

directiagestionare,indrumare si sprijincomunitar /   _

1

VACANT

Director executiv

II

s

-Î\     - ' - -- - -.    BIROUL SIGURANȚA BUN URIPUBLICE         ' V                                > >s, "   */.> 'Z    ’ ‘..\T       “ " . - ’

1

450146

Văduvă lonut

Sef birou

II

s

2

391508

Mancjra Cosmin

Inspector

I

Superior

s

3

440720

Axinte Vasile

b

Inspector

I

Superior

s

4

440718

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

S

440719

Popovici Adina

Inspector

I

Principal

s

6

440721

Mihalache Cezara Alexandra

Inspector

I

Asistent

s

._...

'                         ■        -serviciul spatii verzi.                                r'v. ■         ?        . r c                                       ’ ' .•

1

391456

TEMPORAR OCUPAT Constantinescu Horia Miron -

Șef serviciu

11

s

2

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

3

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

4

VACANT

Inspector

I

Principal

s

5

VACANT

Inspector

I

Superior

s

6

VACANT

Inspector

I

Superior

s

7

VACANT

Inspector

I

Superior

s

8

440724

TEMPORAR VACANTA Manastureanu Cristina

Inspector

I

Asistent

s

9

VACANT

Inspector______

I

Superior

s

/   ..r                  COMPARTIMENTUL.INTRETINERE COPACI'____ .       J          ~                                                                   _^___

1

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

2

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

3

VACANT

Inspector

I

Principal

s

4

VACANT

Inspector

I

Superior

s

“ - ~                           . r-       COMPARTIMENTUL IRIGAȚII ‘                                                                          ___________- ' - ’ ~          ;                             '   •■-'

1

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

7

VACANT

Inspector

I

Superior

s

3

VACANT

Inspector

I

Principal

s

-

. ‘      ~   ~             - SERVICIUL AMENAJARI URBANE     Z                                       ’*

1

391504

Itoafă Cristina Laurentia

Sef serviciu

II

s

2

391497

Boutros Mihaela

Inspector

I

Superior

s

3

391506

Grosu Cristina

Inspector

I

Superior

s

4

440707

Savu Carmen

Inspector

I

Superior

s

5

440708

Tudor Oana

Inspector     9

I

Principal

s

Gte

1 FUNCȚIA! DE [DEMNITATE ■ PUBLICĂM

Funcția publică

Clasa

[profesional]

[Nivel! ktutJii'

Funcția contractuală

[Nivel] rstutiftl

1

sa

iNumele^prenumele/Avacant]

KS3

6

391510

Ist rate Adriana Cristina

Referent soecialitate

II

Superior

SSD

7

391511

Gorqovan Costin

Referent

III

Principal

M

8

440709

Ștefănescu Andreea Genrolana

Inspector

I

Principal

S

,                            DIRECȚIA DIGITALIZARE SI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI      s                                    -        ■ ; . . ' .   ;       ■ -- ■          ■ '■    " ■•-      -'     • ■■

1

392039 Istamat Adriana

iDirector executiv 1

II

s

•                          SERVICIUL" REGISTRATURA ELECTRONICA SI MANAGEMENT DOCUMENTE                                  j~ ~ T       ___;______:__

1

392057

Dancii Antuanela

Sef serviciu

II

s

2

392047

Ion Carmen Doina

Inspector

I

Superior

S

3

392049

Achim Anqelîca

Inspector

I

Superior

s

4

392051

Banasu Violeta Cristiana

Inspector

I

Superior

s

5

392053

Fuior Lacra mioara

Inspector

I

Superior

s

6

392054

Ene Sînziana

Inspector

I

Superior

s

7

392062

Anastase Alina - Marv

Inspector

I

Superior

s

8

392061

Moldoveana Ionela Andreea

Inspector

I

Superior

s

9

392063

Bratu Mădălin

Inspector

I

Superior

s

10

450151

Tesuleanu Gabrlela

Inspector

I

Superior

s

11

392060

Mă răci nani Mari oara

Inspector

I

Superior

s

12

392064

Vasla Mariana

Inspector

I

Superior

s

13

392058

Arqhiropol Camelia

Inspector

I

Superior

s

14

392065

Festeleanu Steluta

Inspector

I

Superior

s

15

329059

Rusen Mihaela

Inspector

I

Superior

s

16

392066

VACANT

Referent

III

Superior

M

17

473266

Scariat Cezar Andrei

Inspector

I

Asistent

s

18

473267

VACANT

Referent

III

Superior

M

19

473268

Rădulescu lonut Gabriel

Inspector

I

Asistent

s

20

392048

Con tu Maria

Referent spec.

II

Superior

SSD

21

392050

Vasiliu Gabriela Cristina

Referent

III

Superior

M

22

392052

Dumitru Doinita

Referent

III

Superior

M

23

392055

Paris Elena

Referent

III

Superior

M

24

392056

Solomon Elena

Referent

III

Superior

M

25

Pușcași Carmen

Inspector specialitate

IA

s

. : '    _       '   ’   ‘     \ COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE ------- " Tr    '  „ -        W                 '  - “      :             ?

1

473269

Cutova Adriana Cristina

Inspector

I

Asistent

S

2

473270

Gheorahe Cristina Ștefana

Inspector

I

Asistent

s

.               . ■          SERVICIUL INFORMATIZARE        ..              \  -                   j < >                   '         -                      \r

1

392040

Toma Cristina Laura

Sef serviciu

II

s

2

392043

Bucovală Dragoș Lucian

Expert

I

Superior

s

3

392044

Cocos Mihai

Expert

I

Superior

s

4

392045

Căpriță Rares

Expert

I

Superior

s

5

440785

Bechet Rudiard Daniel

Inspector

I

Asistent

s

6

473271

Coleasâ Silva na Roxana

Inspector

I

Asistent

s

7

473272

Pavel Octavian

Inspector

I

Asistent

s

8

473273

Toma Alexandrina Cristina

Inspector

I

Asistent

s

9

392042

Stan du Adrian

Referent

III

Asistent

M

10

392041

VACANT

Inspector

I

Superior

S

nani

ltura7 educație;" s po RT*Tu rism

i

392067

Popescu Mihaela

Director executiv

II

s

BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE                 ; -•                       ’_________________________________•__________:_________

î

VACANT

Sef birou

II

s

2

473279

Mușat Cosmin Bogdan

Inspector

I

Superior

s

3

392081

Gherghe Georgiana Cătălina

Inspector

I

Superior

s

4

392082

Preoteasa Georqeana

Inspector

I

Superior

s

5

392085

Mihai Zoita

Inspector

I

Superior

s

6

392084

Unaureanu Constanta

Inspector

I

Superior

s

7

473278

Blcă Ionela Alexandra

Inspector

I

Asistent

s

8

440787

Gheorghe Constantin Daniel

Referent

III

Superior

M

9

440786

Roșu Ramona Diana

Inspector     ic

I

Principal

S

: -             BIROUL PROIECTE CULTURALE, SPORTIVE SI SOCIALE    -       .          »                                          -                "■

g

' - 1

VfaitUIculklA

[FJJNGTiĂlDE

, Funcția. p u blirf^;^

Clasa

1 profesiopăli

INIvell Rtutiiil

■ ; . _ Funcția contractuală’ . , /

Erreaptâl

|N^1

rstudiil

RFSBîWțîn

ÎNumeleSprenumel^Avaranti

BBWBBBTemnnraBWBBBIM

IDEMNnATt

prof^grâd

1

473280

Vârian Dorel

Sef birou

II

S

2

473281

Migit Elena Mana

Inspector

I

Asistent

S

3

473282

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

4

473283

Tudorolu Ioana Cristina

Inspector

I

Asistent

s

5

473284

Ghita-Verioti Bianca Marja

Inspector

l

Asistent

s

6

473285

Radu Marinela Simona

Inspector

I

Superior

s

COMPARTIMENTUL TURISM. RELAȚII COMUNITARE SI MINORITĂȚI

1

473260

Badila Alina Petronela

Inspector

I

Superior

s

2

473261

Tataru Djana Olivia

Inspector

I

Asistent

s

3

VACANT

Inspector

I

Principal

s

4

Petre Lucian

Expert local

I

G

HW

1

392122

Gorpîn Petrescu Loredana Sorina

Director executiv

II

s

<■

-s     <                          SERVICIUL EVIDENTĂ PERSOANE - . "                                  . 7:     n    "               2                         _

1

392123

Gavrila Gabriefa

Sef serviciu

II

s

2

392136

Mardirosian Nicoleta

Consilier

I

Superior

s

3

392124

VACANT

Consilier

I

Superior

s

4

329125

Fogoroș Ioana

Inspector

I

Superior

s

_5

392137

Dima Mariana

Inspector

I

Superior

s

6

392129

Cutuî Carmen Simona

Inspector

I

Superior

s

7

392126

Enache Elena

Inspector

I

Superior

s

8

392130

Ga nea - Vlă dusei Alina

Inspector

I

Superior

s

9

392131

Hâncu Luminița

Inspector

I

Superior

s

10

450153

Drăqhîci Ovidiu Nicolae

Inspector

I

Superior

s

11

391661

lovănescu Dan Răzvan

Inspector

I

Superior

s

12

392134

Frunză Octavia

Inspector

1

Superior

s

13

392128

Stana Mihaela Anqelica

Inspector

I

Superior

s

14

392144

Bujor Georqeta Gina

Inspector

I

Principal

s

15

392141

Ciolacu Alexandra

Inspector

I

Superior

s

16

392135

Lunqu Aurelia

Inspector

I

Superior

s

17

392139

Doqaru Andreea

Inspector

I

Asistent

s

18

392133

Zavera Ramona

Inspector

I

Asistent

s

19

392140

TEMPORAR OCUPAT -Tarrnvnim Mariana

Referent

III

Superior

M

detașat

20

392142

TEMPORAR OCUPAT -Marian Camelia

Referent

III

Superior

M

detașat

21

392138

Ghiocel Marla

Referent

III

Superior

M

22

392132

Covriq Viorei

Referent

III

superior

M

~                                   SERVICIUL STARECIVILĂ ' ’    - *      ’ _    -r"   • -  •      «       -   ■    .              

1

392147

Crăciun Ana Rodica

Sef serviciu

II

s

2

392148

Leca Claudia Doina

Consilier

I

Superior

s

3

392167

Tănase Adriana Beatrice

Consilier

I

Superior

s

4

392149

Lesanu Liliana

Inspector

I

Superior

s

5

392150

Rusu Bompa Mihaela

Inspector

I

Superior

s

6

392162

Moraru Nicoleta

Inspector

I

Superior

s

7

392156

Gheorghe Liliana Petruța TEMPORAR VACANT

Inspector

I

Superior

s

8

392160

Clinciu Daniela

Inspector

I

Superior

s

9

392161

Nicolae Raluca

Inspector

I

Superior

s

10

392163

Crasmaru Claudia Nicoleta

Inspector

I

Superior

s

11

392166

loroa Raluca

Inspector

I

Superior

s

12

392165

Parloaqă Mihaela

Inspector

I

Superior

s

13

392151

Dardac Zoita

Inspector

I

Superior

s

14

392153

Oorea Cristina Florentina

Inspector

I

Superior

s

15

392157

Burtoi Celestina

Inspector

I

Superior

s

16

392158

Mambet Cheriman

Inspector

I

Superior

s

17

392154

Unqureanu Steluta

Inspector

I

Asistent

s

18

450154

Bordei Georqiana

Inspector

I

Asistent

s

19

392155

TEMPORAR VACANTA Drăgan Cristina Mădălina

Inspector

I

Asistent

s

20

392164

Lomnaru Florentina

Inspector

I

Principat

s

21

450155

Rusu Manuela Simona

Referent      1 ‘

III

Asistent

M

>                             DIRECTTA’GENERAUV POLITIA' LOCALĂ

sg i

iFUNGTiA^DE [DEMNITATE-■PUBLICĂ M

• Funcția publică

^^râd^H

[profesional

rstudu>

. .y^Funcția contractuală ,       .7

FNiveîl Studii!

[NumeleJlprenumele/Avacant]

esi

--------

pro f/l prad

1

VACANT

Director qeneral

II

S

2

SSSJSSl

VACANT

Director general adiunct

II

s

’                ' 'COMPARTIMENTUL 'SECRETARIAT COMUNICARE SI PREGĂTIRE PROFESIONALA „ ,

1

Fimin Elena

Polițist local

I

Principal

s

2

TEMPORAR VACANT

Ichfrita Valentina

Polițist local

I

Superior

s

3

VACANT

Polițist local

III

Superior

s

4

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

5

VACANT

Polițist local

III

Asistent

s

6

545025

Nachîu La ura

Inspector

I

Asistent

s

BIROUL EVIDENTA PROCESE VERBALE SI ACTE PROCEDURALE            '         ”     ’’       * __________~ - - -________' ■______

__1

391688

Bratu Daniel

Sef birou

II

s

2

391673

Soare Georgiana

Polițist local

I

Superior

s

3

391674

Dlimitrof Carmen

Polițist local

I

Superior

s

4

391675

Pooescu Gheorqhe

Polițist local

I

Superior

s

5

391837

Grecii Manuela

Polițist local

I

Superior

s

6

391802

Bogdan Ecaterina Lacramioara

Polițist local

I

Superior

s

7

391691

Vlas Maria

Polițist local

I

Principal

s

8

391692

Vlahbei Georoe

Polițist local

I

Superior

s

9

391693

Gropeneanu -Ghinfus

Beatrice

Polițist local

I

Asistent

s

10

391694

Dima Emilia

Polițist local

I

Asistent

s

_11

392034

Tudorica Maqda

Polițist local

I

Superior

s

12

545063

Ablez Filis

Polițist focal

I

Asistent

s

.         ..X    BIROUL BAZE DE DATE; DISPECERAT/ARMAMENT          '                             ’ '       - - -_______' „ - -   '   '  -       > ' >•     < ♦__1

1

VACANT

Sef birou

II

s

2

391678

Bănică Anca Mihaela

Polițist local

I

Superior

5

3

391679

TEMPORAR VACANTA Joita Nina Alina

Polițist local

I

Asistent

s

4

391680

Stoian Luiza Elena

Polițist local

III

Asistent

M

5

391681

Staicu Elena

Polițist local

I

Principal

s

6

391683

TEMPORAR VACANTA

Mateiu Mihaela

Polițist local

I

Superior

s

7

391684

Că pătfnâ Cristina Andreea

Polițist local

I

Asistent

s

8

391685

Stana Adriana

Polițist loca!

III

Superior

M

9

391687

Popa Carmen Luminița

Polițist local

I

Superior

S

10

391686

Luca Elena

Polițist local

I

Asistent

S

11

391919

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

12

391944

Malciu Iulian

Polițist local

III

Superior

s

13

545084

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

14

545082

VACANT

Polițist local

III

Principal

M

15

545083

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

16

545085

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

' .. :r''„    ,             ■    ''SERVICIUL ORDINE PUBLICA"^                                                                                   f ;           ■ . . :~ ->■--

1

1 VACANT

Isef serviciu

II

s

■ r

' _                       BIROUL ORDINE PUBLICA CENTRU •     ‘      •      “                         ’ -     - " '    ' • ' ~           .          - - -___________" • ■ ■      ' '    - -- ■ < "

1

VACANT

Sef birou

II

s

2

391971

Coteanu Cosmin

Polițist local

I

Asistent

s

3

391700

Tofan Dumitru

Polițist local

I

Principal

s

4

391701

VACANT

Polițist local

I

Principal

s

S

391704

Bontol Florina

Polițist local

III

Principal

M

6

391722

Drăoan Robert Cristian

Polițist local

I

Asistent

S

7

391705

Stancu Alexandru

Polițist local

III

Principal

M

8

391717

Rusu Dumitru

Polițist local

III

Asistent

M

9

391707

VACANT

Polițist local

I

Asistent

S

10

391708

Carazeanu Nicolaie Andrei

Polițist local

III

Asistent

M

11

391709

Ciolpan Daniel

Polițist local

III

Asistent

M

12

391711

Dumitrascu Cătălin Ion

Polițist local

III

Asistent

M

13

391712

Ene Lavinla

Polițist local

I

Asistent

S

14

391714

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

15

391718

Oorică Valentin

Polițist local

III

Asistent

M

16

391720

VACANT

Polițist local i>

III

Asistent

M

17

391721

Udrea Anca

Polițist focal

III

Asistent

M

na

,ffi)

r KUilîlSUllEă

|EUNCȚIA]DE Idemnitatc Brubugaw

.^.^Funcția publică

Clasa

■G^duîW

[profesional]

iNiyell

Studii»

.7                         '

-          Funcția.contractuală         . ;

IpȘptU

H |N iveli

iNurriele^prenumele/Ayacant']

fâtudifl

18

391767

Serban Marian

Polițist focal

I

Superior

S

19

391769

Costea lonut

Polițist local

I

Asistent

s

20

391770

Nae Ionel

Polițist local

I

Asistent

s

21

391771

Urse Ana Maria

Pofitist focal

I

Asistent

s

22

391772

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

23

391776

Ari ton Laurenlu

Polițist local

III

Asistent

M

24

391928

Cotea nu Oana Roxana

Polițist local

I

Asistent

S

25

391917

VACANT

Polltlst local

III

Asistent

M

26

391779

Crăciun Nlcusor

Polltlst local

III

Asistent

M

27

391782

Gîlcă Andrei

Polltlst local

III

Asistent

M

28

391783

Chelmcencu Oana Maria

Polițist local

III

Asistent

M

29

391784

Matei Ionica

Polițist local

III

Asistent

M

30

391785

Melente Alin Florian

Polițist local

III

Asistent

M

31

391786

Rusu Ana Maria

Polițist local

III

Asistent

M

32

391787

Sima Sorin lonut

Polițist local

III

Asistent

M

33

391789

Nfculae Alexandru Florin

Polltlst local

ni

Asistent

M

34

391790

Mozacu Mlhaela Georolana

Polițist local

ni

Asistent

M

35

391791

Onu Ștefan Lucian

Polițist local

iii

Asistent

M

36

545088

Scupra Cătălin

Polițist local

în

Asistent

M

37

545093

VACANT

Polițist local

in

Asistent

M

38

545095

VACANT

Polițist local

iii

Asistent

M

39

545097

VACANT

Polițist local

iii

Debutant

M

40

545098

VACANT

Polițist local

in

Debutant

M

■ ■ "■ ’ <

AS-      _           "j 7

BIROUL ORDINE PUBLICANORD

* < •' •

*

1

391732

Todlreanu Cătălin Demetriad

Șef birou

II

S

2

391734

Teisan Cristian

Polițist local

I

Superior

S

3

391735

Franqu Ian!

Polițist local

I

Asistent

S

4

391736

Gheorqhfas Marian

Polițist local

I

Superior

S

5

391737

Mosora Georae Cosmin

Polițist local

I

Asistent

S

6

391738

Gherqhina Marian

Polițist local

III

Principal

M

7

391741

Mercas lonut Andrei

Polițist local

I

Principal

S

8

391742

Israil Cosmin Mădăfin

Polițist local

I

Asistent

s

9

391743

Mutis Cristian

Polițist local

III

Principal

M

10

391746

Alexandru Laurențiu Mădălin

Polițist local

I

Asistent

S

11

391748

Buriu Rădet

Polițist local

III

Asistent

M

12

391749

Dămăsaru Mihai

Polițist focal

III

Asistent

M

13

391750

Dinu Bfanca Ximena

Pofitist local

III

Asistent

M

14

391751

Ibraîm Bevnur

Polițist local

III

Asistent

M

15

391752

Ivănescu Adrian

Polltlst local

III

Asistent

M

16

391753

Lîxandru Daniel Andrei

Pofitist local

HI

Asistent

M

17

391754

Ooreanu Alina Mihaela

Pofitist local

III

Asistent

M

18

391755

Petrov Elena Livia

Polițist local

III

Asistent

M

19

391756

Suruaiu Metin

Polițist local

III

Asistent

M

20

391757

Soare Vasilica

Polițist local

I

Asistent

s

21

391758

Tudor loan Marian

Polițist local

III

Asistent

M

22

391759

Voineaqu Boqdan Dumitru

Polițist local

III

Asistent

M

23

391760

Serban Bianca Cristiana

Polițist local

III

Asistent

M

24

391816

Toroslonut

Polițist local

III

Asistent

M

25

391842

VACANT

Polițist local

I

Asistent

S

26

391970

Enache Gabriel

Polltlst local

III

Superior

M

27

545069

VACANT

Polltlst local

III

Debutant

M

28

545068

VACANT

Polltlst local

III

Asistent

M

29

545075

VACANT

Polltlst local

I

Debutant

M

30

545065

Mateiu Cătălin

Polltlst local

III

Asistent

M

* ■■

BIROUL ORDINE PUBLICA SUD

■“

r —  •   •   -  .

V.      -

1

VACANT

Sef birou

II

S

2

391849

Oprea Cristian

Polițist local

III

Asistent

M

3

391803

Albei Eduard

Polițist local

I

Asistent

S

4

391850

Poiar lonut

Pofitist local

I

Asistent

S

5

391805

Marna Marius Marian

Polițist local

I

Asistent

S

6

391848

Mina Andreea Daniela

Polițist local

III

Asistent

M

7

391810

Sima Vasile

Polițist local 1*

III

Superior

M

8

391846

Griooras Marilena

Polițist local

I

Asistent

S

09

IFUNCWde]

.          Funcția

publică ■

Clasa

■Gradull

iNivell krîTdiil

Fun cția contracțua lă H .

1

[Numejgjjprenumele/Avacant]

bRUBlilCĂW

^profesional]

prof/Jgrad

GB^l

9

391847

TEMPORAR VACANTA Lungu Nicoleta

Polițist local

III

Asistent

M

10

391808

Damcaliu Cristian

Polițist local

III

Asistent

M

11

392097

Maxim Dumitru Iulian

Polițist local

III

Asistent

M

12

391811

Dudullca Gheorohe

Polițist local

III

Asistent

M

13

391813

losif Camelia

Polițist local

l

Asistent

S

14

391814

Mlhalcea Daniela

Polițist local

in

Asistent

M

15

391815

Minea Alexandru Viorel

Polițist local

I

Asistent

S

16

391844

Jianu Anamaria Mihaela

Polițist local

III

Asistent

M

17

391817

Carp Llllana Vasilica

Polițist local

în

Asistent

M

18

391818

Coches Viorica Ionela

Polițist local

III

Asistent

M

19

391836

Iordan Danut

Polițist local

I

Asistent

S

20

391839

Ciocoi lonut Silviu

Polițist local

l

Asistent

S

21

391682

Costea Remus Mihail

Polițist local

I

Asistent

S

22

391676

Toma Dănut Marius

Polițist local

l

Asistent

s

_23

545110

VACANT

Polițist local

I

Debutant

S

24

545107

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

25

545105

VACANT

Polițist local

în

Asistent

M

BIROUL MONITORIZA

RE ZONE PUBLICE SI INTERVE

NTII

-

1

VACANT

Sef birou

II

s

7

391699

Bulqaru Marian

Polițist local

I

Superior

s

3

391716

Oprea Constantin

Polițist local

iii

Asistent

M

4

391781

Ghiocel Lavinia Ioana

Polițist local

III

Asistent

M

5

391780

Gălăteanu Dănut Iulian

Polițist local

i

Asistent

S

6

391792

Stamate Simona Atina

Polițist local

III

Asistent

M

7

391761

Răchită loan Costin

Polițist local

in

Asistent

M

R

392037

Belea Razvan Alexandru

Polițist local

ni

Asistent

M

9

476121

Bunescu Eduard Daniel

Polițist local

III

Asistent

M

10

545086

VACANT

Polițist local

in

Debutant

M

11

545087

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

17

VACANT

Polițist local

l

Asistent

S

13

VACANT

Polițist local

I

Principal

s

• ’                    ’ SERVICIUL RUTIER' .    '   .

- —J --.

1

IVACANT

ISef serviciu

II

S

'T.\. ?     _ _-----7 T -BIROUL RUTIER NORD

L «

• „• , . *■

• ......- _

■                   te

1

391931

Balta q Dan

Sef birou

II

s

2

391932

Stoian Daniel

Polițist local

I

Superior

s

3

391933

Serban Sorin Marius

Polițist local

l

Superior

s

4

391934

Dută Mihai

Polițist local

I

Superior

s

5

391935

Fluerasu Vasile Mihai

Polițist local

I

Superior

s

6

391936

Arsenle Gheorohe Ion

Polițist local

I

Superior

s

7

391706

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

8

391938

Caramihai Mihai

Polițist local

I

Superior

s

9

391740

Vasile Andreea Florentina

Polițist local

I

Asistent

s

10

391911

Bellu Daniel

Polițist local

I

Principal

M

11

391940

Săli Manuela Florina

Polițist local

III

Principal

M

12

391951

Colceaq Marian

Polițist local

III

Asistent

M

13

391945

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

14

391906

Anastase Adrian Paul

Polițist local

I

Principal

S

15

391913

Pulbere Marian Andrei

Polițist local

I

Principal

S

16

391744

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

17

391733

Saban Doqan

Polițist local

I

Superior

s

18

545119

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

19

545120

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

20

545121

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

2 _                              _   BIROUL-RUTIER CENTRU                   _

1

391902

Dumitru lonut

Sef birou

II

s

2

391903

Lesni Claudiu Iulian

Polițist local

I

Principal

s

3

391908

Anaonoste Daniel

Polițist local

in

Asistent

M

4

391927

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

5

391774

Leu Floria n Danie!

Polițist local

III

Superior

M

6

391775

Sotreanu Viorel

Polițist local

III

Superior

M

7

391909

Grooeneanu Cristian Florin

Polițist local

l

Principal

s

8

391912

Butucea Gheorohe

Polițist local i<

I

Principal

s

9

391914

Draoomir Costica

Polițist local

III

Superior

M

------------------------,|

1

na

funcțiaW DEMNITATE lEUBihcĂM

!           Funcția publică -     :

Clasa

[Nivell ^tt^diil

- ;        Funcția contractuală ; '     ,

IrSapHI

EBS3 CQttSTFI

prof^grad

[Numele^ prenumeleZfcyacant]

1 1

_10

391915

VACANT

Polițist local

I

Principal

S

11

391916

Palade Adrian

Polițist local

I

Superior

s

12

391929

Chlsolu Lucian

Polițist local

III

Principal

M

13

391926

VACANT

Poiltist local

III

Asistent

M

14

391941

Ivan Alin Dorin

Polițist local

III

Superior

M

_1_5

391955

Robaciu Madalina Elena

Polițist local

I

Asistent

S

16

391947

Cara-Dima Alexandru lonut

Polițist local

I

Asistent

s

17

391910

Corle Georoef

Polițist local

I

Asistent

s

18

391954

Bumbacel Nlcolae Mlhal

Poiltist local

III

Asistent

M

_19

545124

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

20

545122

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

21

545176

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

23

VACANT

Poiltist local

III

Asistent

M

24

VACANT

Polițist local

I

Debutant

S

25

VACANT

Poiltist local

I

Debutant

S

26

VACANT

Poiltist local

I

Debutant

s

27

VACANT

Poiltist local

III

Debutant

M

28

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

BIROUL RUTIER SUD             -      ‘                                                ______________________________________-___________ - -________

1

544858

VACANT

Sef birou

II

S

2

391905

Aoetroae Vasile

Poiltist local

III

Asistent

M

3

391907

Cotmeanu Sorin Iulian

Poiltist local

I

Superior

s

4

391918

Ilie Valentin Alin

Polițist local

I

Asistent

s

5

391924

Antonov Andreea

Poiltist local

III

Asistent

M

6

391925

Sima Adrian

Polițist local

III

Asistent

M

7

391942

Anqhel Nicoleta Elena

Poiltist local

III

Principal

M

8

391943

Tudorlca Iulian

Poiltist local

III

Principal

M

9

391948

Ciouerca Gabriela

Poiltist local

I

Asistent

s

10

391950

Solqa Aurellan

Poiltist local

I

Principal

S

11

391952

Topalu Anamarla Amanda

Poiltist local

I

Asistent

S

12

391953

Schanqhel Valentin Ștefan

Polițist local

III

Asistent

M

13

391956

Radulescu Andrei Emilian

Polițist local

III

Asistent

M

14

391946

Stoian Adrian Razvan

Polițist local

I

Superior

S

15

391937

Radu Alexandra

Poiltist local

I

Asistent

S

16

391922

Răchită Marius

Poiltist local

III

Asistent

M

jr        .             ' ț : . COMPARTIMENTUL AUTO ABANDONATE “                                                          . T .          - ’T ''   '         ' ,            /

1

VACANT

Polițist local

I

Asistent

S

2

VACANT

Poiltist local

I

Asistent

S

3

VACANT

Poiltist local

I

Asistent

S

4

VACANT

Poiltist local

III

Asistent

M

. ?    ,       -v /. r, , .   - SERVICIUL CONTROL ACTIVITATE COMERCIALA, PROTECȚIA MEDIULUI SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII _                                ‘   -..... '  - •

1

1 VACANT

ISef serviciu

II

s

*• ■ ■

.          BIROUL INSPECȚIE ACTIVITATE COMERCIALĂ-            .    -     , -             ■ ___________,  - --________________:_____________

1

392018

Encfcă Drăqut

Sef birou

II

S

?

392023

Ene Alina Ramona

Poiltist local

I

Superior

S

3

392032

Cuiea Lucia

Poiltist local

I

Superior

S

4

392033

Șiret Nelu

Poiltist local

I

Superior

S

5

392020

Calin Silvia

Poiltist local

I

Superior

s

6

392021

Turiica Daniela

Poiltist local

I

Superior

s

7

392024

Mânea Ana Maria Gabriela

Poiltist local

I

Superior

s

8

392028

Stoian Simona Raluca

Poiltist local

I

Superior

s

9

392029

Tanase Roxana

Poiltist local

I

Superior

s

10

392030

Tudose-Săndulescu Anca Alina

Polițist local

I

Superior

s

11

392031

Munteanu Boqdan

Poiltist local

I

Superior

s

12

391838

Grosu Dica Daniela

Polițist local

I

Superior

s

13

392025

Aiim Cader

Poiltist local

I

Superior

s

14

392026

Dobrovici Luana

Poiltist local

I

Superior

s

15

392035

Stoianof Sebastian

Poiltist local

I

Superior

s

16

392027

Ciocirlau Adela

Poiltist local

I

Superior

s

17

391939

Rotaru Anisoara

Poiltist local

I

Principal

s

18

391835

Misa Gheorqhe

Poiltist local

I

Superior

s

19

392022

Blănaru Euqen

Poiltist local i<

I

Principal

s

20

545138

Vasile Gabrie!

Poiltist local

I

Principal

s

1 _ 1

lEUNGFI^Dq

Funcția publică

Clasa

/...

7 1

tetermn

iNiveii Rtijriiil

Funcția contractuală

lîreâptâl

62

|Nume[e^prenume!e/Av3canț]

h         .1

IMrubQicaM

(jEEC^EEfl

1.1

1 . EEEEtffi) |

cm

-                    ■ BIROUL CONTROL PROTECȚIA MEDIULUI -                                              ' -         - -     - -    --------------1

1

392009

Petcu Muourel Leonard

Sef birou

II

s

7

392010

lofcea Carmen

Polițist tocai

I

Suoerior

s

3

392011

VACANT

Polițist local

I

Suoerior

s

4

392012

Roibu Aura

Polițist local

I

Suoerior

s

5

392013

Carabas Mlrela Sorina

Polițist local

I

Superior

S

6

392014

Zlca Cristian

PoIItlst local

I

Superior

S

7

392015

Iunie Teodora

PolItlst local

I

Superior

s

8

392016

Ovezea Amella Nicoleta

PoIItlst local

I

Superior

s

9

392036

Aiim Dinder

PoIItlst local

I

Principal

s

10

545132

lordachescu Chirii

Polițist local

I

Asistent

s

11

545133

Ol tea nu Valeriu

Polițist local

I

Asistent

s

1?

545134

Ananî Claudiu

PoIItlst local

I

Asistent

s

13

545135

VACANT

PoIItlst local

I

Debutant

s

14

545136

VACANT

PoIItlst local

I

Debutant

s

15

545137

VACANT

PoIItlst local

I

Debutant

s

16

VACANT

PoIItlst local

I

Asistent

s

BIROUL CONTROL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII SI

AFISAJUL STRADAL                           r

1

391984

Tudose Florin

Sef birou

II

s

2

392002

TEMPORAR VACANTA Sarbu Oana Daniela

Polițist tocat

I

Superior

s

3

391988

Dolana Carmen

Polițist local

III

Superior

M

4

391690

Cutumisu Vasilică

Polițist tocai

I

Superior

s

5

391989

Sbimea Draaos

Polițist tocai

I

Superior

s

6

391990

Apaz Ervin

Polițist local

I

Superior

s

7

391996

VACANT

Polițist local

I

Suoerior

s

8

391987

Brezeanu Daniela

Polițist local

I

Superior

s

9

391986

Irimia Daniela

PoIItlst local

I

Superior

s

10

391985

Petre Dlana Alina

PoIItlst local

I

Superior

s

11

391991

Popescu Llliana Mihaela

Polițist local

I

Superior

S

1?

391992

Ficea Zoita

PoIItlst local

I

Superior

s

13

391768

Morse Gabriel Cristian

Polițist local

I

Superior

S

14

391994

Barbatu Geo Cristian

Polițist local

I

Suoerior

s

15

391995

Bechir Narcis

Polițist local

I

Suoerior

s

16

391997

Cristea Daniel

Polițist local

I

Superior

S

17

391999

Manole Florin

PoIItlst local

I

Suoerior

s

18

392000

Marin Florentina

Polițist local

I

Suoerior

s

19

392001

Saulea Mircea Florin

Politîst local

I

Superior

s

20

545177

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

?1

545178

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

22

VACANT

PoIItlst local

I

Asistent

s

23

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

— • -              BIROUL URMĂRIRE MĂSURI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR _ ___:________

1

392003

Toader Serban

Sef birou

II

7

392004

Dobre Carlos

Polițist local

I

Suoerior

s

3

392005

Sutu Valentin

Polițist local

I

Superior

s

4

392007

Fudulia Mlrela

Polițist local

I

Superior

s

5

392038

Cabuz Monica

Polițist local

I

Superior

s

6

392006

TEMPORAR VACANT Anostofide Sanda

Polițist local

I

Superior

s

CATEORII DE FUNCȚII CONFORM ANEXA O.G. NR. 63/2010          .    '

-TOTAL FUNCȚII ” ANEXĂ OG

' TOȚAL FUNCȚII

APARAT ;i «PFCTĂf TTATF

Demnitari aleși

3

Nr? total funcții publice'potrivit pct.ldin'anexa la.OUG nr. 63/2010 (exceptând SPIT si Muzeu).".

* _ ■ • ’ J

- 527 -       '

433    .

Nr. total funcții publice de conducere 1            II          1         III

54

Nr. total funcții publice de execuție

379

Nr.1, total, funcții contractuale potrivit pct. 1 din anexada OUG nr.' 63/2010 (exceptând SPIT si Muzeu)

.. .. •.

2 • '     >. ' '' *

7 : 38 : ■■ -• -

Nr. total funcții contractuale de conducere

3

Nr. total funcții contractuale de execuție

35

SPITVBL                        '                  '        '     -    ’               -                 -

*

249

MUZEU ARTA POPULARA                              ‘                             -

1R

24

Total                                                         ’                                           ’     - ' -

800

474

'temporarJFuncția publică


Nr total Direcția Locala de Evidenta Persoane conform pct. 2 din'anexa la QUG nr. 63/2010 . r ...,                                Z.?.

Nt. total conducere_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr. total execuție

Total_________________ /_    - '______________. '                                                        _____________________________ ~ ‘______________

Nr.total politia locala utilizate conform pct'. 3 din anexa la QUG nr. 63/2011 (320).      ~ - / ._________________________.    ___________

Nt. total conducere_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr. total execuție________________________________________________________________________________________________________________________________

Total____________________________________________ 1 *____________________

Nr, total posturi adauqare~peiitru implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerarihbursabile potrivit pct? 4 din anexa la QUG nr.


Clasa'

afiGradulflE

tea

Funcția contractuală

jpțpfesipnal]


48 ' '


311


Nr.'total posturi adauqa re conform punctul 5 din "anexa la'OUG-nr, 63/2010:1 post pentru șofer microbuz școlar

TOTAL POSTURI UAT -                                                       -


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,17


10


44 3

41

44 280

18 262 280

10


.     _____,|        1170           .

Contrasemnează

SECRETAR GENERAL

georgiana gospodaru808